April 4, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 04-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 03/04/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À-UÀrgÁAiÀÄ¥À½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨sÀÆvÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ 39-1845 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rzÀ vÀ¦à JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°Ö ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 62/2008. PÀ®A. 279, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-


¢£ÁAPÀ 02-04-2008 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ,J®,¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w w½¹zÀgÀ ªÉÄgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnÖ PÉÆlÄÖ JªÀÄ,J®,¹ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀæµÀÚ¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¸Á,, PÉƼÁgÀ(©) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ªÀÄ®èªÀiÁä EªÀgÀÄ E§âgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AwzÀÄÝ CµÀÖgÀ°è E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ºÀ«ÄzÀ«ÄAiÀiÁå FvÀ£À ¥ÀAiÀiÁUÉÆ DmÉÆ jPÁë ¥ÉưøÀ £ÀA. 133 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ DtzÉÆgÀ UÁæªÀÄzÀ E£ÀÄß E§âgÀÄ UÀAqÀ¸ÀgÀÄ PÀÆr gÁwæ 8 UAmÉUÉ PÉƼÁgÀ(©) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ DmÉÆ¢AzÀ E½AiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DmÉÆ jPÁë ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß MªÉÄä¯Éà Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉüÀUÉ ©zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆ jPÁëzÀ §® ¨sÁUÀzÀ »A¢£À UÁ°AiÀÄÄ JqÀ PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄðAzÀ ºÉÆVzÀÝjAzÀ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÀAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2008 PÀ®A. 279, 338,L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«.JPÀë £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 35/2008. PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 03/04/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁð D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ®§UÁð D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ£ÀPÁªÀw UÀAqÀ ¢°Ã¥À ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: CAUÀ£ÀªÁr PÁAiÀÄðPÀvÉð, ¸Á/ PÀÄAmɹ¹ð ¸ÀzÀå eÁåAw. gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ MAzÀÄ lAlA DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-38-1530 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ®§UÁð¢AzÀ £ÉüÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1100 UÀAmÉUÉ eÉƼÀzÁ¥ÀPÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÉƼÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ E£ÀÄß 5 d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:35/08. PÀ®A:279,337 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 139/08 PÀ®A 279 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 3-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è MAzÀÄ mÉA¥ÉÆà £ÀA. JA.JZÀ-10/PÉ-5702 £ÉÃzÀÄÝ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆë£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ, gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ ©gÀdzÁgÀ eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð G- ZÁ®PÀ ¸Á-¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ (PÀÄAmÁ£ÁPÁ). CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj §UÉÎ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 140/08 PÀ®A 498(J), 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 4-4-08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠫µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ¥ÀzÁä UÀAqÀ «±Àé @ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð ¸Á-UÀÄ®§UÁð EªÀ¼À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀgÉÆÃeÁ UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV CAzÁdÄ 2 ªÀµïðUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DPÉAiÀÄ UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ GªÀiÁzÉë, £Á¢¤AiÀÄgÁzÀ CA©PÁ ªÀÄvÀÄÛ «zÁå ºÁUÀÄ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¸Á§AiÀiÁågÀªÀgÉîègÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤qÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉ ¨ÉrPÉ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀzÁä EªÀ¼À ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆüÀî®Ä ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀ°è ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÆ®PÀ «£ÀAw¹PÉÆArzÀÄÝ, vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr ¸ÀzÀj «µÀ ¸ÉªÀ£É ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀzÁä EªÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 4-4-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A 498(J), 506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.DPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 36/2008. PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠸ÀĺÁ¹¤ vÀAzÉ EAzÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ:16 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, «zÁåyð¤, ¸Á/ ºÀ®§UÁð gÀªÀgÀ vÀAzÉ ºÁUÀÄ aPÀÌ¥Àà gÀªÀgÀ ªÀÄzÉå RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÀAaPÉ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:29/03/08 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä MAzÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀªÀÄäA¢gÀ eÉÆvÉ PÉÆuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¨ÁV®Ä §rzÀ ±À§ÝªÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ DgÉÆævÀ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ UÀt¥Àw, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¨Á ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ KPÉ »ÃUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÁUÀ ZÀAzÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ©qÀ¨ÉÃr RvÀªÀiï ªÀiÁrj CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:36/08. PÀ®A:324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ZÁªÀiÁ §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À (CAUÀ «PÀ®) EªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl JA§ £À¹Ã©£À Dl £ÀqɸÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 10 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 1000 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝzÀjªÀÄzÀ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ¸ÁUÀgÀ 25 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À ¸Á: ¨ÉÆÃgÁ¼À EvÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁl¢AzÀ ¥ÀqÉzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 700/- gÀÆ. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 38/08 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 100(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 31/03/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀÄ®¸ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ eÉÆgÁV agÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÀvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÄr¹ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á±À ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà eÉÆ£ÀUÉÃgÉ 30 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: AiÀÄgÀ¨ÁUÀ vÁ;§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°èAiÀÄ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ K¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 48/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå. 47/08 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀ 3 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æÃPÁAvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀA§tÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀA¥Àvï EªÀ£ÀÄ n.«.J¸ï. UÁr £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÀÄ ºÉzÀj Nr §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ ¸ÁªÀPÁ±ÀªÁV ªÁºÀ£À £ÀqɸÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀA¥ÀvÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 03-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ªÀÄ£É ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ªÀÄÄAzÉ PÉÆqÁ ElÄÖ §AzÀÄ ¸Àé®é ¸ÀªÀÄAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉÆÃzÁUÀ PÉÆqÁ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA§uÁÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ GvÀÛªÀÄ, ¸ÀA¥ÀvÀ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄZÉAzÀæ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr ¸ÀA¥ÀvÀÛ EvÀ£ÀÄ £ÀÆQzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ PÉÊAiÀÄ°èAzÀ §¼ÉUÀ¼ÀÄ NqÉzÀÄ ºÉÆÃzÀªÀÅ. ¤£Àß UÀAqÀ£ÀÄ §AzÀgÉ DªÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀªÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉÃzÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04/04/08 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1293 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨sÁvÀA¨ÁæzÀ°è J¸À.J¸À.J®.¹. ¥ÀjÃPÉë §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì ¤Ã®AUÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ£ÀgÁªÀ qÁªÀ¼É ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É EzÀÝ ±Àlð ©aÑ gÉÆÃr¤AzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ºÀÄn¸ÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.