April 24, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 24-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ. :-

¢: 23-04-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃqï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®UÉÆAqÀ PÁæ¸ï ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¥ÀjavÀ ©½ §tÚzÀ ¸ÀtÚ ¥sÀÄqïì mÉA¥ÉÆ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æÃ. ¹ÃªÀÄAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ DvÀ£À §®UÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.76/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠹ävÀ vÀAzÉ ¥sÀzÀgÀPï xÀgÀxÀgÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CfÓAiÀiÁzÀ gÀÄzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÉʧuÁÚ ªÀAiÀĸÀÄì 80 ªÀµÀð E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CdÓ£À ¸ÀªÀiÁ¢üUÉ ¥À¹ð ºÁQ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ PÀmÉÖUÉ CqÉØ ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ GqÀ¨Á¼À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̽vÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸À»vÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ EAzÀıÉÃRgÀ ±ÉÃjPÁgÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÍÃ½î ¬ÄAzÀ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J.39 -3987 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄäA¢gÁzÀ G¯Áè¸À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ , ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄƪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtPÉÌ DmÉÆÃzÀ°è §gÀĪÁUÀ 1800 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÍýî -alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà ºÀwÛgÀ UÀqÀªÉÄ EªÀgÀÄ ºÉÆ® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ DmÉÆÃzÀ°è »AzÉ PÀĽvÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁV JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. CAvÀ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉߣÀA. 170/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-4-08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî ¸Á-¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (C.«) gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»w w½¹ £ÀAvÀgÀ UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ªÀÄĸÁ ¥ÀmÉî vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð G-QèãÀgÀ eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-4-08 gÀAzÀÄ ¯Áj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0915 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ¸ÉÆ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀĸÁÛ£À ¥ÀmÉî EvÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ- ZÀAzÀ£ÀºÀ½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÉqÉÆüÀ ¹ªÁgÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦gÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢.23/04/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ rVÎ PÀqɬÄAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ©æqïÓ ºÀwÛgÀ ªÀiÁåQìPÁå§ £ÀA.PÉJ-33/1408 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀqÉAiÀÄ®Ä vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2008 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ UÉÆ«AzÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ªÉÆÃwgÁªÀÄ ªÀĺÁgÁd vÁAqÁ UËAqÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAzÁdÄ 5 PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C:Q; 150/- EzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¸À»vÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 34/08 PÀ®A. 32,34, PÉ.E.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

CºÀ¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24/04/2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á; «ÄeÁð¥ÀÆgÀ(PÉ) gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÆÃvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À EzÉ MAzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23/04/2008 gÀAzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjR ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¹ªÀgÁd ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄĸÀÛj ªÁr UÁæªÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ dUÀªÀiÁä 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛ¼É. ¢£ÁAPÀ 23-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä0iÀiÁzÀ ¸ÀIJ®ªÀiÁä E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÀÛj ªÁr UÁæªÀÄPÉÌ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV dUÀªÀÄä½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀt CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¨sÀd£É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ KlÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ bÀ¥ÀàUÉ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 60/2008 PÀ®A 435, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20 & 23/04/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 421 £ÉÃzÀgÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ UÉÆgÀmÉ EvÀ¤UÉ 9 JPÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ 9 ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ 9 JPÀgÉ ºÉÆ® EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß zÁn £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ, £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀ®Ä £À£Àß vÀªÀÄä ¸ÀÄAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ £À£Àß ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆUÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2001 £Éà ¸Á°¤AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ £À£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä zÁj ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¹«íî £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ ºÀÆrgÀÄvÉÛ£É , £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉ¸ÀjUÉ EzÀÝ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.5 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ºÀAzÁæ¼É EvÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, zÁj UÉƸÀÌgÀ vÀPÀgÁgÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ, CzÉ ªÉÊgÀvÀé ªÀÄ£À¹ì£À°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è EnÖzÀÝ 300 eÉÆüÀzÀ PÀ½PÉ ¸ÀæqÀÄUÀ¼ÀÄ C.Q. 900/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 mÁæPÀÖgÀzÀ°è »rAiÀÄĵÀÄÖ vÉÆÃUÀgÉ PÀnÖUÉ £ÉÃzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 6000/- gÀÆ ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 20/4/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀÄlĺÁQgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 21/4/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æà ¢°Ã¥À dªÀiÁzÁgÀ PÀÆr ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23/4/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ±Àlð »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£É £À«Ää§âgÀ ºÉ¸ÀjUÉ §A¢zÀgÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆ®ÄèvÉÛ£É JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23-04-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L ºÁUÀÆ ¦.¹. 1176 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀ§AzÀV. ©.J¸À.J¸À.PÉ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃV ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉ.r.J¸À ¥ÀPÀë fAzÁ¨ÁzÀ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ ºÁUÀÆ »AzÀÆ d£ÀjUÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉƨÉâ ºÁPÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É aÃgÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è PÉÆêÀÄÄ ¨sÁªÀ£É PÉgÀ½¹ d£ÀgÀ°è C±ÁAw ªÀÄÆr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 409 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà gÀÄzÀæ¥Àà gÀªÀgÀÄ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ (J¸ï) UÁæªÀÄ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÉÆøÉè EªÀgÀÄ CzsÀåPÀë CªÀ¢ü ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CzsÀåPÀëgÉAzÀÄ ZÉÃPï ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁr ºÁUÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà QÃgÀtzÁ¸À gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr (3265=00) UÁæ,¥À.zÀ ºÀt qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀÆgÀÄ¥ÀAiÉÆUÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éí £ÀA§gÀ 68/08 PÀ®A 409 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹,£ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/089 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢: 23-04-2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ¨ÉÃn PÀÄjvÀÄ zÁ§PÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀĺÁzÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ AiÀĸÀªAvÀgÁªÀ £ÀÄ ¥ÀºÁt «vÀgÀuÉ PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ±Ànð£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, agÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 109 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/04/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 1603 PÉÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr NqÀĪÁUÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀgÀÄ AiÀiÁPÉ NqÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉà GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

5) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 66/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢: 23-04-2008 gÀAzÀÄ 180 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ DeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ lPÀ¯É gÀªÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ±Ànð vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ, agÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


6) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/04/2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 35 ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©ÃlÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ fêÀºÁ¤ CxÀªÁ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV vÁ£ÀÄ ±ÁAvÀvɬÄAzÀ EgÀĪÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯Á¬ÄvÀÄ.

7) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23/04/08 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. eÉÆvÉ ¦.¹. 1065 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwzÁÝUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ CfÃeï vÀAzÉ ªÀÄ.gÀ»ÃªÀiï EvÀ£ÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV §gÀªÀÅ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 46/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

8) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw zsÀªÀÄðeÉÆåÃw UÀAqÀ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå PÉùUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÁUÀ PÉÆÃlð CªÀgÀtzÀ°è 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ CgÉÆævÀ£ÁzÀ gÉêÀt¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ zsÀƼÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw §AzÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.