April 15, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 15-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀªÀiÁªÀ£ÁzÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀPÁAvÀ ¸Á: gÁeɱÀégÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÉE© ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5473 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁaiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁd EªÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 50/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CºÀ¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA. 6/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-4-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ CZÀð£Á vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ªÀÄÄzÁÝ ªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G;«zÁåyð ¸Á:UÀĪÉÄä PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¦.AiÀÄÄ.¹. ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀjPÉëAiÀÄ°è ºÉaÑ£À CAPÀUÀ½AzÀ ¥Á¸ÁV®èªÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄ®UÀĪÀÀ PÉÆuÉAiÀÄ°è ¹Ã°AUÀ ¥sÁå¤UÉ vÁ£ÀÄ zsÀj¹zÀ Mt¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆÃA¢gÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13-4-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ a¢æ UÁæªÀÄzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl dÆeÁl CqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L ªÀiÁPÉðl ªÀÄÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀgÀ°èAiÀÄ 5 d£ÀgÀÄ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è 3 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr E¹àmï dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ ºÀt 1900=00 gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl E¯ÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀÆA¢UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 72/08. PÀ®A. 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-04-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀgÀt¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¸Á,, §ÆAw ¸ÀzÀå ¨ÁåAPÀgÀì PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁåAPÀgÀì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÁrUɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ©.eÉ.¦. PÁAiÀÄðPÀvÀð£ÉAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÀÄ §ÆAw vÁ,, OgÁzÀ EzÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ UÉÆøÀÌgÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ J®ègÀÄ EA¢UÉ CAzÁdÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¢: 14-04-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ©âtzÀ ºÁgɬÄAzÀ MqÉzÀÄ 1) 5 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÉÆvÀæ 2) 20 zÉÆqÀØ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ §AUÁgÀzÀÄ CAzÁdÄ 15 UÁæªÀÄzÀÄÝ 3) 20 ¸ÀtÚ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ §AUÁgÀzÀÄ CAzÁdÄ 10 UÁæªÀÄzÀÄÝ 4) ªÀÄÆV£À £ÀvÀ¤ 1 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀÄ 5) ªÀÄÆUÀzÁ¤ §AUÁgÀzÀÄ MlÄÖ 6 ªÀÄÆgÀÄ UÁæªÀÄ 6) §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀÄ 3 UÁæªÀÄzÀÄ »UÉ MlÄ 41 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀt 36900-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄ ºÁUÀÄ 150 UÁæªÀÄ ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 7 ®Qëöä ªÀÄÆwðAiÀÄ £ÁtåUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 2000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 20,000-00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ®zÀ°è ElÖ MAzÀÄ J®,f UÉƮأÀ L PÀ®gÀ n,« CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ 7000-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ »ÃUÉ J¯Áè MlÄÖ CAzÁdÄ 65,900-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨ÉüɨÁ¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2008 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 59/08 PÀ®A 147 , 148,323, 324, 355 ,448,504 ,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-04-2008 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C§ÄÝ® ºÀQêÀÄ vÀAzÉ ¯Á® CºÀäzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ©üêÀıÉnÖ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀ¨ÉÓ §UÉÎ dUÀ¼À EzÀÄÝ ¸ÀzÀj dUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ N J¸À £ÀA B 14/07 gÀ°è SÁ¸ÀV zÁªÉ EzÀÄÝ CzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀgÀªÁV w¥ÀÄð ¹QÌgÀÄvÀÛzÉ .EzÀgÀ MAzÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ EAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÁUÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 159/08 PÀ®A, 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 14-4-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. CA§uÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÁgÉrØ ¨ÉÆÃgÉrØ gÀªÀgÀÄ £Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÁ£ÀÄ PÀÆ°PÉ®¸ÀPÁÌV j°AiÀiÁ£Àì PÀA¥À¤UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆîzÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ°è zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ©nÖzÀÝjAzÀ »ÃUÉÃPÉ ©nÖ¢Ý CAvÁ PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÆ ¸Á-aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß CtÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉgÀªÀgÀÆ PÀÆr MwÛ »rzÀÄ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýPÉ §gɬĹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 51/08 PÀ®A : 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/04/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲ªÁf vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ZÁAzÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÆ ¸ÉÃj ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ZÁAzÀÆgÉ 2) gÁªÀÄÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÁAzÀÆgÉ 3) fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÁAzÀÆgÉ J¯ÁègÀÆ ¸Á: Gd¼ÀA§ vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ªÀÄvÀÄÛ CwÛUÉAiÀÄjzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ® ºÀAaPÉAiÀÄ §UÉÎ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAVAiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj £À£Àß JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ £À£Àß ºÉAqÀwUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 51/08 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 160/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 151, 107 ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 14-4-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀ½îUÀ¼À°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1030 UÀAmÉUÉ NvÀV UÁæªÀÄPÉÌ ¨ÉæªÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁavÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ M§âjUÉÆçâgÀÆ ºÀ¼É ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwUÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/08 PÀ®A. 151, 107 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 161/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 14-4-08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ, £ÀUÀgÀzÀ°è qÁ: ©.DgÀ. CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAw EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ±Ànð£À §l£ÀUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CgÉ ¸Á¯ÉÆà ªÉÄÊ Q¸ÀPÉÆà Nl zÁ®vÀÄ, vÀĪÀÄ G¸ÀPÉÆà zÁ®£Á, £À»ÃvÉÆà RvÀªÀÄ PÀgÀ zÁ®ÄAUÁ CAvÁ aÃgÁqÀÄvÁÛ NtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ©üÃwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/08 PÀ®A. 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/08 PÀ®A 110 (E&f) ¹Dg惡 :-

¢. 15/04/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ PÀÄgÀħ EvÀ£ÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆÃV §gÀ®Ä CqÉ vÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è DvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 32/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 15-04-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆ d£ÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ »gÀ£ÁUÁAªÀ HgÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CzÉà Hj£À £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zÁ¸ÀgÉ C£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÉÆÃgÁV CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ MzÀgÀÄvÁÛ agÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ©üw ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛ EvÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ CªÀ¤AzÀ HgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C£ÁºÀÄvÀ WÀl£É AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 32/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 52/08 PÀ®A : 110 ¹Dg惡:-

1.¢£ÁAPÀ 15/04/08 gÀAzÀÄ ²æà r.©.PÀnÖêÀĤ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹-1316, 1319 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ºÉÆ£Àß½î, ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄUÀ½ ¨sÉÃn ¤Ãr J£ïJZï-9 jAzÀ ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ ªÀÄAoÁ¼À RqÀPÀªÁr ºÀwÛgÀ UÀÄAqÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ºÉÆÃl®zÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ JzÀjUÉ ¥ÀÄAqÁnPÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÀÆ §gÀÄvÁÛgÉÆà £Á£ÀÆ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CªÀgÀ vÁ¬Ä£À ºÀqÀ CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¹ DvÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è E£ÀÆß ºÉaÑ£À UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£À «gÀzÀÞ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 52/08 PÀ®A 110 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/2008 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 14-04-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ UÉÆSÁðUÀ°èAiÀÄ ºÀwÛgÀ CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ 14-4-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¨ÉÆä «¹Ì 180 JA.J¯ï ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ 35 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C: Q: 1400/- gÀÆ UÀ¼ÀzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 45/2008 PÀ®A 396 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 13-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÁæªÀÄ gÉrØ vÀAzÉ £ÁgÀUÀgÉrØ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ UÉÆÃ¥Á® gÉrØ , ¸ÀĤîgÉrØ, £ÁUÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ eÁ«ÃzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀ ªÀÄzsÉå ¢Ã¥ÀPÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀUÀqÉ dUÀ¼ÀªÁV eÁ«ÃzÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ, £ÁUÀgÉrØ, ¸ÀĤî gÉrØ gÀªÀjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ £ÁUÀgÉrØ EªÀgÀ PÉÆgÀ¼À°zÀÝ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£À PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ UÉÆÃ¥Á®gÉrØUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀÆ¯É ªÀiÁr ¢Ã¥ÀPÀ avÀæªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ZÀgÀArAiÀÄ°è ©Ã¸ÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 45/08 PÀ®A.396 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 74/2008. PÀ®A. E.¹. 1992 gÀ 18(J) & PÉgÉƹ£ï gÀ¹ÖçPÀë£ï D£ï AiÀÄÄ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üPÀë£ï D¥sï ¸É°AUï ¥Éæöʸï DqÀðgï 1993 gÀ PÁè¸ï 3(1) ªÀÄvÀÄÛ 3, 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15-04-2008 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J, ¸ÀÄzsÁPÀgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ M§â DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¥ÀÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¦J¸ÀL(PÁ¸ÀÄ) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-04-2008 gÀAzÀÄ ºÉZÀÄѪÀj ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £Ë¨ÁzÀ gÉÆÃrUÉ ¥ÉưøÀ ZÀPÀÌ ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛ M§â ¯Áj £ÀA. JªÀÄ,ºÀZÀ,35/442 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAiÀÄåzÀ ºÁf vÀAzÉ ¸ÀAiÀÄåzÀ ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉUÉ «vÀgÀuÉAiÀiÁUÀĪÀ ¹ªÉÄà JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß DPÀæªÀĪÁV vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ºÁQPÉÆArzÀÝjAzÀ 0900 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 1000 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀA£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2008 PÀ®A E.¹. 1992 gÀ 18(J) & PÉgÉƹ£ï gÀ¹ÖçPÀë£ï D£ï AiÀÄÄ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üPÀë£ï D¥sï ¸É°AUï ¥Éæöʸï DqÀðgï 1993 gÀ PÁè¸ï 3(1) ªÀÄvÀÄÛ 3, 7 E.¹. PÁAiÉÄÝ 1955 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA. 71/2008. PÀ®A. 5(J),(¹) ¦æªÉãÀë£ï D¥sï EªÀiÁgÀ¯ï mÁæ¦üPï DåPïÖ 1956 :-

¢£ÁAPÀ 13-04-2008 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ¸ÀÄ¥ÀgÀªÉÊfAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸À®Ä fÃ¥À £ÀA. PÉ,J 38 f-191 £ÉÃzÀgÀ°è ²æäªÁ¸À J¦¹, ¸ÀAiÀiÁ§ ¹¦¹ 1286 gÀªÀgÉÆA¢UÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 2325 UÀAmÉUÉ ºÉƸÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §gÀ¯ÁV §¸À ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¥À²ÑªÉÆÃvÀÛgÀ ¢QÌ£À°è EzÀÝ ªÀÄÄRå UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄvÀÄÛ M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀ C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr J¯É CAUÀrAiÀÄ »AzÉ PÀvÀÛ®°è NqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PɼÀ¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: QtÂÚ CAvÀ®Æ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±ÁgÀzÁ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ¸Á,, ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ CAvÀ®Æ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¹zÀÄÝ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÀiÁ£ÀPÁgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÀ GzÉÆåÃUÀ ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ¸Á,, ªÀÄÄzÀ£Á¼À vÁ,, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CA©PÁ vÀAzÉ ºÀįÉè¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀ GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á,, ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÄgÀ vÁ,, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ w½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀzÀj ¹zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ £À£Àß EZÉÑAiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzÀ ºÉÆAzÀ®Ä £À£ÀUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ. 14-04-2008 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2008 PÀ®A 5(J),(¹) ¦æªÉãÀë£ï D¥sï EªÀiÁgÀ¯ï mÁæ¦üPï DåPïÖ 1956 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.