April 6, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 06-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-04-2008.
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/04/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ©-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¢°Ã¥À ¹AzsÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ AiÀıÀªÀAvÀ vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ ¯ÉÆAqÉ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ »rzÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀUÀqÉ ¥À°Ö ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¨Á®Ä¯Á® ±ÀªÀiÁð gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/04/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀiÁå zÉÆqÀتÀĤ ºÁUÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «gÀ±ÀnÖ E§âgÀÄ PÀÆr vÀªÀÄä ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-23/PÉ-nDgï-8775 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀĪÀÄPÀÄAmÁUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® vÁAqÉAiÀÄ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è §UÀzÀ® PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J¦-28/J©-8793 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ. ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¥sÀAiÉÆÃd ªÀiÁ¸ÀÆ®zÁÝgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛ UÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 143/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ.. :-

¢£ÁAPÀ 5-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Q±À£ÀgÁªÀ gÀAzÉ ªÉAPÀAiÀiÁå EqÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 ¸Á¬Ä mÁQÃdUÉ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ J 39/ n 1846 £ÉzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. mÁæöåPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå. 48/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 05-04-2008 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁrAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À mÁl ¸ÉÆêÉÆà £ÀA. JªÀÄ.JZÀ.-14 JPÀì-4662 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ 12 PÀ®ÆèUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠰AUÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà gÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 2) §¸ÀªÀgÁd WÁ¼É gÀªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 3) ªÀÄAUÀ¯Á EPÉUÉ JqÀ ¨sÀÆdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ 4) ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ¤UÉ vÉÆÃgÀĨÉÃgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ¤UÀÄ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C. ¸ÀA. 48/08 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ£ÀSÉ PÉÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 02-04-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀÄä ±ÀgÀt¥Àà ¨sÀÆPÀÛªÀÄ gÀªÀgÀÄ £ÁUÀgÁ¼À ¢AzÀ aªÀÄä£À ZÉÆÃqÀPÉÌ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄ PÀÉÆAqÀÄ aêÀÄ£ÀZÉÆÃqÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Àà zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¥sÁåQÖçAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ MªÀÄä¯É DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÀqÉ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ vÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ. §®¨sÀÄdzÀ ªÀÄÆ¼É ªÀÄÆj¢gÀÄvÀÛzÉ. JqÀUÀqÉ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ JqÀUÀqÉ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ §¤ßUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁªÁVzÉ ºÉýPÉ PÉÆmÁÖ ªÉÄgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 5-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉ ÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.DgÀ. 3/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25-03-2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAlUÉ AiÀıÀªÀAvÀgÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆArzÀÝjAzÀ 81 % ¸ÀÄnÖzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 26-03-2008 gÀAzÀÄ 1125 UÀAmÉUÉ ¯ÁvÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ PÀqÀvÀªÀ£ÀÄß ¥ÉÆøÀÖ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀUÁðªÀuÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
d£ÀªÁqÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/08 PÀ®A 174. ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 06/04/2008 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ WÁ¼ÉÃ¥Áà oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆÃlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ WÁ¼ÉÃ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á/ a®èVð EªÀjUÉ 5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ zÀªÀÄÄä ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀ°®è zÀªÀÄÄä ªÀÄvÉÛ ºÉZÁÑVzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 06/04/08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »vÀÛ® eÁUÀzÀ §§° ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA.09/08 PÀ®A. 174.¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 142/08 PÀ®A 324,504,eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 5-4-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÀgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àf«¸ÀÄwzÉÝ£É »VgÀĪÀ°è xÁAqÁzÀ ®PÀàëªÀÄt vÀAzÉ ªÀÄAUÀ®Ä gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÀiÁ«£À ªÀÄgÀzÀ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ E§âgÀÄ 15000 ¸Á«gÀ gÀÄ¥Á¬ÄUÉ Rj¢¹zÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀ¼À PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ £Á®ÄÌ LzÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ PÀqÀzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ¤UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀ½¹zÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀt vÀ£Àß §½AiÉÄ ElÄÖPÉÆArzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄgÀUÀ¼À ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ®PàëªÀÄt vÀAzÉ ªÀÄAUÀ®Ä EªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmɸÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀ VqÀzÀ ºÀtÂÚ£À ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PɽzÁUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ¤UÉ £À£Àß ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ PÀgɬĹ ªÀiÁ«£À PÁ¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ¤£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ºÀt ®PÀëöät EªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉ½zÀPÉÌ ºÀtªÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ £À£ÀßUÉ CªÁZÀåªÁUÀ ªÉÊzÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀ ºÀt EzÉ £Á°AzÀ PÉÆqÀ° CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ, C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ §rUÉ ¬ÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CzÉ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®¨sÀÄdzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/08 PÀ®A 324,504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2008 107, 151 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05-04-2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAlUÉ JJ¸ïL ºÀįÉèÃ¥Áà ºÀĸÀ®gÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¦¹ 1300 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨ÉÆüÉUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1000 UÀAlUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ §j ¸ÀƼÉî ªÀÄPÀÌ¼É £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀgÀ°è PÀ®Äè vÉÆgÁl ªÀiÁqÀÄvÁÛ £À£Àß ºÉÆ®zÀ §UÉÎ £À£ÀßUÉ AiÀiÁgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAiÀÄ©Ãw GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå. 49/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 5-04-2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸Á: ªÀÄĸÀÛj PÉÆmÁÖ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆÃmÁÖUÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà DqÀPÁ¬Ä EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è Hj£ÀªÀjUÉ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ agÀqÀÄvÁÛ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è EvÁå¢AiÀiÁV NzÀgÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ DzÀPÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 50/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/04/2008 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÆ) ¥ÉưøÀ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ vÉ®AUÀ UÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §£À±ÀAPÀj UÀ°è PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ eÉÆÃgÁV agÁqÀÄvÁÛ CªÀgÉÆqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÄr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¨sÀsÀAqÁj 22 ªÀµÀð eÁ: vÉ®AUÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: vÉ®AUÀUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°è ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 50/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå. 50/08 PÀ®A 41, 109 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 6-04-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ PÀvÀÛ®°è vÀ£Àß ªÀÄÄR PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄZÀÑPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÀªÀÄä fÃ¥À £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ¸ÀjAiÀiÁV ºÉüÀ°®è ¥ÀÄ£Àí ¥ÀÄ£Àí «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÀ¸ÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÉüÀÆgÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀ£Àß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄPÁÌV EªÀ£À «gÀÄzsÀÝ 50/08 PÀ®A. 41, 109 ¹.DgÀ. ¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 141/08 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CAPÀıÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà UÉÆÃR¯É gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä CAUÀr §Azï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁj£À°è ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CVæPÀ®ÑgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¨ÉæÃPÀgÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ PÁgÀ ¸Àé®à ¸ÉÆèà ªÀiÁrzÁUÀ, »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ¦üAiÀÄmï PÁj£À°è §AzÀ 4 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁj¤AzÀ PɼÀUÉ PÀgÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/08 PÀ®A 341,323,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.