April 23, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 23-04-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-04-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 64/2008 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2007 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä gÁdªÀiÁä EªÀ½UÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ¸ÀAUÀªÀÄ¢AzÀ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ JPÀA¨Á, ªÀÄÄzÉÆüÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ OgÁzÀ zÀ°è ªÀiÁQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J 38/9192 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À vÁ¬ÄUÉ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÀªÀiÁð ¹éÃmï ºË¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ-38 eÉ 332 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¨ÉÃdªÁ¨ÁÝjvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©Ã½¹zÀÝPÉÌ §®UÁ°£À »ªÀÄär, ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ DgÉÆæ ªÁºÀ£À ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/4/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤rzÁUÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²æà ªÀÄw ¸ÀÄAzÀgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á; PËoÁ [PÉ] gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1130 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ JqÀUÀqÉ ¸ÉÆAlzÀ PɼÀUÀqÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß ¸ÀA: 74/08 PÀ®A B 279, 304(J), L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÁßSÉÍýî gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Kgï¥sÉÆøïð UÉÃmï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£ÀgÁªï vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ¯Áj ¸ÀABPÉJ-38 78 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á/PÁqÀªÁzÀ ¸ÀzÀå ©ÃzÀgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨É®èzÀ ¯ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ®Ä CwêÉÃUÀ, ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÀwgÉÆÃzsÀPÀzÀ §½ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ MªÉÄäÃ¯É PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ zÀªÁSÁ£ÉUÉ MAiÀÄÄÝ ¥ÀjÃQëzÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛgÉ JA§ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.74/08 PÀ®A 279, 304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 59/08 PÀ®A : 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/4/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà qÁ// ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà zÀÄUÉð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÉÊzÀå ¸Á:PÉ.ºÉZï.©. PÁ¯ÉƤ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ EAVèõÀ ¨sÁµÉAiÀÄ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/4/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÉÃzÀgÀ ¸ÉÃ¥sÀ ¯ÁPÀgÀzÀ°è EnÖzÀ CAzÁdÄ 30 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉ.J.-39 ,E- 2265 £ÉÃzÀgÀ rQÌAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ C°èAzÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ DªÀgÀtzÀ°è EzÀÝ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¥Á¯ÉÆμÀ®Ä ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÀzÀ°è £À£Àß ¸ÀÆÌlgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¤°è¹ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹ £ÀAvÀgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄgÀ½ ¸ÀÆÌlgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÀÝ°è ¸ÀÆÌlgÀzÀ rQÌ ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀzÀj D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/04/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §ÄzÀÞ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ªÀÄÄvÀÛAUÉ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr vÉgÉzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1330 UÀAmÉUÉ M§â ºÀÄqÀÄUÀ CAUÀrUÉ §AzÀÄ 10 PÉ.f ¸ÀPÀÌgÉ RjÃÀ¢ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ElÖ MAzÀÄ gÀÄa UÉÆÃ®Ø M¼ÉîJuÉÚ qÀ©â CzÀgÀ°è 15 PÉ.f JuÉÚªÀżÀîzÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ ªÁå¥ÁgÀzÀ°è ªÀÄUÀߣÁVzÀÄÝ JuÉÚ qÀ©â AiÀiÁgÉÆà vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ w½zÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ d£ÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä qÉÆÃtUÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½zÀÄ.£ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 169/08 PÀ®A 307, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-4-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà WÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ¸ÁªÀÄ ¥sÀQÃgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G-PÀÄj PÁAiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸Á-vÉÆUÀ®ÄgÀ vÁ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß Hj¤AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtPÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ HgÁzÀ dªÀtÂV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢zÀÄÝ, DUÀ E§âgÀÆ-ªÀÄƪÀgÀÄ d£À C¥ÀjavÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ K£ÉÆà ªÀÄƹ¹ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à¹ C°èAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV AiÀiÁªÀÅzÉÆà DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ §®ªÁV vÀ£Àß vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀgÉAzÀÄ vÁ®ÆèPÀ PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ zÀAqÁ¢üPÁj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄgÀuÉÆÃvÀÛgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.169/08 PÀ®A. 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ DzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-4-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0015 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj PÉù£À°èAiÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÉù£À°è PÀ®A. 302 L¦¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CºÀ¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹vÁgÁA oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆÃnÖzÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ZÀAzÀæ¥Áà ©ÃgÀUÉÆAqÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÀ§Äâ PÀrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀĸÀÄì 4 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°è DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄzsÁåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 09/08 PÀ®A: 174 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-04-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÁUÀªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀAzÉ ºÁUÀÆ CtÚA¢gÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁduÁÚ gÀªÀgÀ ªÀÄzsÉå ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉAiÀÄĪÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ºÀAaPÉ PÀÄjvÀÄ §ºÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ dUÀ¼À«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 22-04-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆîzÀ°è ¨É¼ÉzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ°è F ªÀµÀðªÁzÀgÀÆ ¸Àé®à zsÀªÀ¸À £À£ÀUÀÆ PÉÆÃr JAzÀÄ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ, §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/04/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ GgÀQ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà £ÀAzÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÀëÄ®èPÀ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄ£É ºÁUÀÄ ºÉÆî ºÀAaPÉ ¸ÀjAiÀiÁV DV¯ÁèªÉAzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà £ÀAzÉ 2) UÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà £ÀAzÉ 3) gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà £ÀAzÉ J¯ÁègÀÆ ¸Á: GgÀQ ©¢gÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É PÉʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÆ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0730 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ¯ÉʸÀ£Àì ºÁUÀÆ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ gÉQÖ¥sÉÊqÀ ¹àÃjl vÀgÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ªÀiÁ£Àå ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è «±ÉñÀ zÀ¼ÀzÀ ¥ÉÆæèsÉñÀ£Àj r.J¸À.¦ ªÀÄvÀÄÛ ºÉZÀ.¹ 646,582, 763, J.¦.¹ 206, fÃ¥À ZÁ®PÀ NA¥ÀæPÁ±À J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÁUÀuÁÚ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ FZÀgÀ mÉA¥ÉÆà §AzÁUÀ CzÀPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ CzÀgÀ £ÀA§gÀ ºÉZÀ.DgÀ 38 ºÉZÀ 2864 £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ r.J¸À.¦ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ©.n ²ªÁ vÀAzÉ wªÀÄä¥Áà ¸Á: ZÁªÀÄgÁd ¥ÉÃl ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ E£ÉƧ⠪ÀåQÛ Mr ºÉÆÃVzÀÄÝ mÉA¥ÉÆÃzÀ°è ZÉPÀ ªÀiÁqÀ®Ä 35 °ÃlgÀ gÉQÖ¥sÉÊqÀ ¹àÃjl UÀ¼À PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä EzÀgÀ §UÉÎ ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ QèãÀgÀ EzÀÄÝ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀÄlÄÖ ¸Áé«Ä ¸Á: ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ©½ §tÚzÀ CAzÁdÄ 35 °ÃlgÀªÀżÀî PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ Jt¸À®Ä 295 EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 5.16.250=00 EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2008 PÀ®A. 36 PÉ.E.JPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 22/04/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉAiÀÄ°è PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥À£À°è RįÁè ( ®Æeï) ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä VgÁQUÀ¼ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä G¼Àî ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß RįÁè ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ vÀAzÉ ªÉAPÀuÁÚ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁåw zÉÆé ¸Á: °AUÀA¥À°è (J.¦.) ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥À£À°è vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä G¼Àî ¨Ál®UÀ½AzÀ RįÁè ªÀiÁgÁl ªÀiÁr VgÁQUÀ½UÉ PÉÆqÀ®Ä RÄað mÉç® ºÁQ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ, F jÃw ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀgÀ«Äl «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀ«Äl EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ EnÖPÉÆAqÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, VgÁQUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ºÀt MlÄÖ 120/gÀÆ. ºÁUÀÆ gÁAiÀÄ¯ï ¸ÀÖUï r®Pïì «¹Ì 2 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀÄvÀÄÛ 2¨ÉÆä ¸ÉàõÀ¯ï, 1D¦ü¸Àgï ZÁé¬Ä¸ï, 1 ¸ÀÆ¥ÀgÀeÁPïqÉÊfªï »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À C:Q: 415 gÀH. ºÁUÀÆ a®ègÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ 120/- gÀÆ. ºÀt ªÉÊ£À ±Á¦£À°è EzÀÝ 2 PÀÄað, 1 mÉç¯ï , 1 dUÀÄÎ, 2 UÁf£ï UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ DgÉÆæ¸À»vÀ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A. 36 PÉ.E.JPÀÖ. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¸Á¬Ä QèäPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ ¦¹ 1326, 1538, 907, 907, fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹ 279 ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸Á¬Ä QèäPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 6 d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ E¹àÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ MlÄÖ ºÀt 1810=00 ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA: 63/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2007 gÀAzÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÀdÓgÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¹.¦.L OgÁzÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è 1315 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd §ÄmÉÖ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: OgÁzÀgÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è EzÀÝ gÀÆ. 1852/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯É UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ ªÀÄvÀÄÛ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21/4/08 gÀAzÀÄ gÁwæ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆrUÉ EzÀÝ ZÉÊvÀ£Áå ¨ÁgÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ 2015 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L ( PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹. 951, 917 gÀªÀgÀ£ÀÄß vÀªÀÄä eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄÄÝ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥À £ÀA :PÉJ- 38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è J.¦.¹. 134 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ ZÉÊvÀ£Àå ¨ÁgÀ ¸À鮥ï zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛ 1/- gÀÆ 80/- gÀÆ §A¨Á¬Ä ªÀÄlPÁ CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CAQ ¸ÀASÉå §gÉzÀ aÃn UÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ 2,3 d£À ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr £ÁªÀÅ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃzÀgÀÄ .M§â£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ºÁgÀPÀÆqÉ ªÀAiÀÄ:28ªÀµÀð, eÁw:ªÀiÁ¢UÀ G:¥Á£À CAUÀr ¸Á:zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÀ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ 520/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ,JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¼ï ¥É£ÀÄß ,¹QÌzÀÄÝ £Á£ÀÄ MAzÀÄ PÀªÀgÀzÀ°è ºÀt,ªÀÄlPÁ aÃn ºÁQ CzÀPÉÌ ¥ÀAZÀgÀ ¸À»ªÀżÀî aÃn CAn¹ £ÀªÀÄä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmɬÄAzÀ 2130 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ. DgÉƦ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀéwÛ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 57/08 PÀ®A 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉưøÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 84/2008. PÀ®A. 109 ¹.Cg.À¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ M¦à¹zÀÄÝ ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¹¦L ¸ÁºÉçgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21-04-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1247 ºÁUÀÄ J¦¹ 282 gÀªÀjUÉ dÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥ÀzÀ°è ZÀQAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 22-04-2008 gÀAzÀÄ 0235 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ºÉÆøÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÉÆUÀ®Ä C°è §¸Àì ¸ÁööåAqÀzÀ°è E§âgÀÄ D¸Á«ÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±Á¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ §¸Àì¸ÁööåAqÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ªÀÄ®V PÉÆAqÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄvÁÛ wgÀÄUÀÄwÛzÀÝjA¸À ¸ÀzÀj E§âgÀÄ D¸Á«ÄUÀ½PÉ AiÀiÁgÀÄ ¤ÃªÀÅ CAvÁ «ZÁgÀ¸À®Ä ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀjUÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸ÀªÀ£ÀÄß PÉüÀ¯ÁV 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÀªÀ 30 ªÀµÀð ¸Á,, PËqÀUÁAªÀ 2) ZÀAzÀÄ vÀAzÉ zsÉÆüÀ¥Àà 32 ªÀµï gÁªÀÄ¥ÉÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ EAxÀ CªÀgÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è J°èUÉ JPÉ §A¢gÀÄwÛj CAvÀ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ eÉ§Ä ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV UÁAeÁ ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ JzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄr¢gÀĪÀAvÉ ªÁ¸À£É §gÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 57/08 PÀ®A :- 107 ¹Dg惡 :-

¢: 22/0/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL ªÀiÁtÂPÀ ¸ÁUÀgÀ ºÁUÀÄ ¹¦¹-1122 gÁªÀÄuÁÚ EªÀgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ gÁªÀ ¨sÉÊ£ÁPÀ ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è UÉÆ«AzÀ gÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¨sÉÊ£ÁPÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¯Á¸À gÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ ¨sÉÊ£ÁPÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ ¨sÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è 15-20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ²ªÀ¸ÉãÉAiÀÄ eÁUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÁQzÀ ¸ÀA§AzsÀªÁV FUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ 2 ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ HgÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è fêÀ ºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ D¹ÛºÁ¤ ªÀiÁqÀ §ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ 107 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 57/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.