April 12, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 12-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-04-2008

«PÁgÀAiÀÄÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éè¸É¸ï (¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥sï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ 1981 :-

¢£ÁAPÀ 11/04/2008 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ²æà J¸À.f.gÁd±ÉÃRgÀ ¥ËgÀ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÉÊPÁr UÀ°è ¤Ãj£À mÁQ (R¹ð) ºÁUÀÄ ®Qëöä £ÁgÁAiÀÄt UÀ°è ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀPÀÆÌ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À RĨÁ DPÁAQë C¨sÀåyð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ªÀÄÄRåªÀÄAwæ PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä EªÀgÀ ¨sÁªÀ avÀæ ªÀżÀî ©üw ¥ÀvÀæ ¥ÉƸÀÖgÀ CAn¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ PÁAiÀÄð®AiÀÄ ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AX¹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À RĨÁ EªÀgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß «gÀÆ¥ÀUÉÆý¹zÀÄÝ DPÁAQë C¨sÀåyð eÉ.r.J¸À ¥ÀPÀëzÀ ªÀÄ°èPÁdÄ£À RĨÁ EªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AX¹zÀjAzÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀææªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 29/08 PÀ®A: 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éè¸É¸ï (¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥sï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ 1981 :-

¢£ÁAPÀ: 12-04-08 gÀAzÀÄ ²æà ªÉÊfãÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀiÁªÀÄqÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁðzÀ²ð ºÁgÀÄPÀÆqÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA¨sÀAzÀ PÀlÄÖ¤nÖ£À ZÀÄ£ÁªÀuÉ CZÁgÀ ¸ÀA»vÉ eÁj EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ºÁgÀPÀÆqÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CrAiÀÄ°è ºÁgÀPÀÆqÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæ.¥ÀA. ºÁgÀPÀÆqÀ CAªÀwUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ºÁgÀPÀÆqÀ §¸ï¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ eÉ.r.J¸ï. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ CPÁAQëzÁgÀgÀÄ ¸ÀºÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ªÀÄvÀ AiÉÆÃf¹ ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À RĨÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉƸÀÖgï CAn¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ CZÁgÀ ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀ®zÉÝ ¸ÀPÁðj ¸ÀévÀÄÛ «gÀÆ¥À UÉÆý¹zÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2008 PÀ®A: 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éè¸É¸ï (¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥sï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ 1981 £ÉÃzÀgÀ°èUÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éè¸É¸ï (¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥sï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ 1981 :-

¢£ÁAPÀ: 12-04-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀiÁªÀÄqÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁðzÀ²ð ºÁgÀÄPÀÆqÀ ¸Á: ªÀÄÄqÀ© EªÀgÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°£À°è dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA¨sÀAzÀ PÀlÄÖ¤nÖ£À ZÀÄ£ÁªÀuÉ CZÁgÀ ¸ÀA»vÉ eÁjEzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CrAiÀÄ°è AiÀÄgÀAqÀV ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀPÁðj ¸ÁªÀðd¤PÀ £À°è£À ¤Ãj£À mÁåAPïUÉ eÉ.r.J¸ï. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ CPÁAQëzÁgÀgÀÄ ¸ÀºÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ªÀÄvÀAiÉÆÃf¹ ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À RĨÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉƸÀÖgï CAn¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ CZÁgÀ ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀ®zÉÝ ¸ÀPÁðj ¸ÀévÀÄÛ «gÀÆ¥À UÉÆý¹zÁÝgÉAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2008 PÀ®A: 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éè¸É¸ï (¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥sï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ 1981 £ÉÃzÀgÀ°èUÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A: 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éè¸É¸ï (¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥sï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ 1981 :-1981 :-

¢£ÁAPÀ: 12-04-08 gÀAzÀÄ ²æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¥Á®A¥À¯É UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁðzÀ²ð ªÀÄÄqÀ© ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ EªÀgÀÄ oÁuÉ §AzÀÄ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸Á°è£À dgÀÄUÀÄwÛgÀĪÀ gÁdå «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA§AzsÀ PÀlÄÖ¤nÖ£À ZÀÄ£ÁªÀuÉ CZÁgÀ ¸ÀA»vÉ eÁjEzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CrAiÀÄ°è ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ 1. §¸ï ¤¯ÁÝt PÀlÖqÀzÀ°è 2. ºÁgÀPÀÆqÀ PÁæ¸ï ºÁgÀPÀÆqÀ ªÀÄgÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3. §UÀzÀÆj UÁæ¸ï §¸ï ¤¯ÁÝt PÀlÖqÀzÀ°è ¸ÀPÁðj eÉ.r.J¸ï. gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀ CPÁAQëzÁgÀgÀÄ ¸ÀºÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ªÀÄvÀAiÉÆÃf¹ ²æÃ. ªÀÄ°èPÁdÄð£À RĨÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ¥ÉƸÀÖgï CAn¹ ZÀÄ£ÁªÀuÉ CZÁgÀ ¸ÀA»vÉ G®èAX¹zÀ®zÉÝ ¸ÀPÁðj ¸ÀévÀÄÛ «gÀÆ¥À UÉÆý¹zÁÝgÉAzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A: 3 PÀ£ÁðlPÀ N¥À£ï ¥Éè¸É¸ï (¦æªÉ£ÀµÀ£ï D¥sï r¸ï¦üUÀgÀªÉÄAmï) PÁAiÉÄÝ 1981 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 66/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀB 11-04-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÉøÀªÀ PÁA§¼É gÀªÀgÀÄ ªÀĺÀ¶ð ¸ÀÆ̯ï¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgï r.¹. D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÉÊ, §® vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¤°è¸À¯ÁgÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.66/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2008 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 10-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®Qëöät vÀAzÉ zÉÆAr¨ÁgÁªÀ ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ClÆ £ÀA. UÉÆwÛ¯Áè ¥ÉưøÀ £ÀA. 998 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ aêÀÄSÉÆqÀ gÉÆÃqÀ UÁzÀV ²ªÁgÀzÀ £Á¯Á ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-30 UÀAmÉUÉ aêÀÄPÉÆqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ DlÆ mÁæ° £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DlÆ mÁæ°ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ DlÆPÉÌ rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ E£ÉÆߧâjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 47/2008 PÀ®A 325, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-04-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀÄdAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ËzÁUÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw; ºÀjd£À ¸Á: PÉÆAUÀ½, zÀ°vÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸Á; PÉÆAUÀ½ vÁ: ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ªÉƨÁ¬Ä® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÁ£ÁrzÀ £ÀAvÀgÀ ªÁ¥À¸ÀÄì PÀÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄäUÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄr¹ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 44/08 PÀ®A 354, 504, 324, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/04/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀvÀÄgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ §¸ÀÄì vÀAzÉ dUÀ®¥Áà ¨ÉƧqÉ (±É¯Áè¼É) EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÀAr, ¨sÉÆøÀr CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §AzÀÄ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §®UÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/08 PÀ®A 354, 504, 324 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,

3) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2008 PÀ®A 324, 325, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/4/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¦ügÁå¢ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ JAPÉÆèÁ ©ÃgÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JªÉÄäAiÀÄÄ DgÉÆævÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÀtÄÚvÀ¦à ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ «oÉÆèÁ ©ÃgÁzÀgÀ, £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä vÀAzÉ «oÉÆèÁ, ¤Ã®ªÀiÁä UÀAqÀ «oÉÆèÁ ©ÃgÁzÀgÀ J®ègÀÄ eÁw-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ, PÉÆqÀ¯É PÁ«¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢UÉ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýÃPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-19/08 PÀ®A 324, 325, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 324, 504, 354, 506, 323 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ 3 d£ÀUÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ ªÀÄƪÀjUÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁV ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 10-04-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæ¥Áà PÀÄgÀħSÉüÀV gÀªÀgÀ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆgÀªÉ® EzÉ CzÀÄ £À£Àß ¥Á®PÉÌ §A¢zÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ ºÉÆ®zÀ°è PÁ°lÖgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀÄ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉüÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄƪÀjUÉ ¸Àj ¸ÀªÀiÁ£À ºÉÆ® ºÀAaPÉAiÀiÁVzÀÄÝ EzÉ PÁgÀt CzÀgÀ ¤ÃgÀÄ ªÀÄƪÀgÀÄ §½¹PÉƽîj JAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀ£Àß PÉÊ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 154/08 PÀ®A 498(J) L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 11-4-08 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ²æÃzÉë UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-gÉrØ ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃqÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ ¸Á-ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ EA¢£ÀªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃzÁUɯÁè £À£Àß ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ, EAzÀ¯Áè £Á¼É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀjAiÀiÁUÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£ÀÄ ¥ÀzÉ ¥ÀzÉ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV vÁæ¸À PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É. £À£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/08 PÀ®A 498(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 41/08 PÀ®A 32,34, PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ; 11-04-08 gÀAzÀÄ 1850 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀiÁPÉðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è EzÀÝ gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ «±ÉõÀ zÀ¼ÀzÀ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ¥ÉÆæÃ.r.J¸À.¦. s²æà ²æÃzsÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr gÁfÃUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛ gÀ ¤AvÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ MAzÀÄ ©Ã½ §tÚzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ §gÀÄwÛzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CzÀPÉÌ PÉÊ ªÀiÁr »rzÀÄ CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀ£À°èzÀÝ 180 JªÀÄ.J¯ï zÀ 288 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¥Áè¹ÖPÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q-8640=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA.J.¦-9 r-8277 C.Q.45000=00 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÛ 34 PÉ.E.
PÁAiÉÄÝ :-

¢: 11/04/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L. (PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀgÀ£ÀÄß qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ C°è DgÉÆævÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÁf ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á// qÉÆAUÀgÀUÁAªÀ¤UÉ §A¢ü¹ CªÀ¤AzÀ 5 °Ãlj£À PÁ夣À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 °ÃlgÀ ¸ÁgÁ¬Ä EzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 328 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 34 PÉ.F JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/4/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ zÉÆgÉvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L (UÁæ) ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §UÀzÀ® vÁAqÁzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è 1330 UÀAmÉUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ DgÉƦvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÉÊaîz°è 10 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£Àz°è CAzÁdÄ 10 °ÃlgÀUÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q.500/- gÀÆ.¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÄÝ ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁVzÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¹ÛVj ªÀiÁr ¸ÀévÀÛ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2008 PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/04/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ r.J¸ï.¦. ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è J.J¸ï.L. ªÀıÁPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV fæ£À°è 2000 UÀAmÉUÉ ºÁ®½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀºÁgÁ zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV zsÁ¨ÁzÀ PËAlgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ PÁl£À ¨ÉƤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì EzÀÄÝ C¥Á¢¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ¨Ál®UÀ¼À §UÉÎ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj PÁl£À ©aѹ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV 30 ¨Ál° 180 JªÀiï.J¯ï.G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä C:Q: 1050/- £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨Ál°UÀ¼À°è 180 JªÀiï.J¯ï.G¼Àî MAzÀÄ ¨Ál° ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹Ã¯ï ªÀiÁr ¥ÀAZÀgÀ ¸À» aÃn CAn¹ vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 32,34 PÉ.E.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


CºÀ¸Àd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 4/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 11/04/08 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±À ªÉãÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä dUÀªÀÄä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁvÀgÉrØ ¸Á// ¤uÁð EªÀ½UÉ 4 JPÀgÉ d«ÄäzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ® vÁ£É ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É J¸ï.©.ºÉZï. ¨ÁåAQ¤AzÀ 50 ¸Á«gÀ, ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAQ¤AzÀ 38 ¸Á«gÀ ºÁUÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á® 80 ¸Á«gÀ »ÃUÉ MlÄÖ 1 ®PÀë 68 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸Á® ªÀÄgÀÄ ¥ÁªÀw¸ÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄ£À¹ìUÉ fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 11/04/08 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmɬÄAzÀ 0630 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 4/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 11/04/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÁgÀzÀªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀiÁ²¯ÁÝgï ¸Á; ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzsÀå PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ SÁ¸ÀV aQvÉì ¤ÃrzÀgÀÆ UÀÄt ªÀÄÄRªÁUÀ°¯Áè ¢£ÁAPÀ 11/04/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £ÁªÀÅ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ §gÀ°¯Áè £Á£ÀÄ UÁ§j¬ÄAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) ²ªÁgÀzÀ°è£À ²ªÀgÁd ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ vÁ£ÀÄ GnÖgÀĪÀ ®ÄAV¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ £À£ÀßzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2008 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 11/04/08 gÀAzÀÄ JªÀiï.J¯ï zÀ¼ÀªÁ¬Ä J.J¸ï.L PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁgÀªÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄ PÀjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/04/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ£Á£À ªÀÄA¢gÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CgÉÆævÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÀWÀÄgÁªÀÄ CªÀ¯É EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀUÉ £ÉÆÃr d£ÀgÀÄ ºÉzÀgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CAUÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ UÀÄAqÀUÀ¢ð ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÁxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 11/04/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀ ²ªÁf vÀAzÉ gÁªÀuÁÚ ¹AzsÉ vÁ£ÀÄ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É £À£ÀUÉ £ÉÆÃr d£ÀgÀÄ ºÉzÀgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CAUÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzsÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ UÀÄAqÀUÀ¢ð ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÁxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


4) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 50/08 PÀ®A 323, 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09-3-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ gÁªÀÄ®Ä zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà, ¨sÀªÁ¤ @ a£Àß vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Áà ªÀÄvÀÄÛ «oÀ® vÀAzÉ ªÉÄAPÀ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉÊ ¥ÀAZÀ ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀ jAzÀ CªÀ¼À ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©¢gÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


5) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2008 PÀ®A 110[f] ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/4/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ eÉÆÃd£Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ eÉÆd£Á §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉÃUÉzÀÄ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ vÀ£Àß ªÀ±ÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2008 PÀ®A-110[f] ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11/4/08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹-1434 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ gÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà PÁgÀ¨Áj ¸Á-gÀÄzÀ£ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà PÁgÀ¨Áj ¸Á-gÀÄzÀ£ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ HgÀ°è «ZÁj¸À®Ä EvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-42/08 PÀ®A 110[f] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


7) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 11/08 PÀ®A 110(f) ¹Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 11/04/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹ 1127, 1362 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ElUÁå¼À ¸ÀÄAzÁ¼À dPÀ£Á¼À UÁæªÀÄUÀ½AzÀ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£ÀÆgÀ(PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è aÃgÁqÀÄvÁÛ MzÀgÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ HjUÉ zÉÆqÀØ ªÀåQÛ £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ EzÉÝ£É AiÀiÁgÀÆ £À£Àß ªÀiÁ£ÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢¯Áè CªÀjUÉ ¸ÀĪÀÄä£É ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlĪÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ¥ÀzÀÝw C£ÀĸÀj¹ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 69/2008. PÀ®A. CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À 1992 gÀ 18(J) ªÀÄvÀÄÛ PÉgÉÆù£ï gÀ¹ÖçPÀë£ï D£ï AiÀÄÄ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¦üPÀë£ï D¥sï ¸ÉðèAUï ¥Éæöʸï DqÀðgï 1993 gÀ PÁè¸ï 3(1) & 3 & 7 CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À C¢ü¤AiÀĪÀÄ 1955. :-

¢£ÁAPÀ 10-04-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ d¥ÀÛ ¥ÀAZÉ£ÁªÀiÁ eÁÐ¥À£Á ¥ÀvÀæ ¹ªÉÄà JuÉÚAiÀÄ PÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DgÀƦvÀgÁzÀ £ÀgÉñÀ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄÄgÉ ªÀAiÀÄ:-22 ªÀµÀð,eÁw, ªÀägÁoÁ. ¸Á:- «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ®Ä¤ ©ÃzÀgÀ, J¸ï.PÉ. ªÀiÁeÉÃzÀ vÀAzÉ J¸ï.PÉ. E¸ÁR ªÀAiÀÄ:- 22 ªÀµÀð ¸Á :- ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ªÀÄ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ¤UÀ¢¥Àr¹zÀ ¨É¯ÉQAvÀ ºÉaÑ£À ¨É¯É C£À¢üPÀævÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä CPÀæªÀĪÁV ¸ÀAUÀ滹 ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤Ã° §tÚzÀ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁ夣À°è 1) 35 °ÃlgÀ PÁ夣À°è 30 °ÃlgÀ C.Q.750/- gÀÆ 2) 30 °ÃlgÀ PÁ夣À°è 30 °ÃlgÀ CQ:750/-»ÃUÉ MlÄÖ CazÁd QêÀÄävÀÄÛ 3000/- gÀÆ¥À¬ÄUÀ¼À ¹ÃªÉÄJuÉÚ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀæªÀĪÁV zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ£À°è. UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 06/2008 :-

¢£ÁAPÀ B 12-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀ£ÁzÀ UÀįÁªÀÄ ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® gɺÀªÀiÁ£À ¨sÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¦ÃgÀUÁAiÀħ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ alUÀÄ¥Áà oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ Cfð K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CfðzÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «zÀÆåvÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÉÆÃzÀ PÁgÀt EvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥À ºÀaÑ EnÖzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀj ¢Ã¥ÀPÉÌ E°UÀ¼ÀÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV zsÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ«zÀÝjAzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ £Á£ÀÄ ¨Á¬Ä UÀÄ®Äè ºÀaÑzÁUÀ F PɼÀPÀAqÀ d£ÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁå ºÀªÀiÁ° ºÁUÀÄ 2) ¨ÁºÀªÀŢݣÀ vÀAzÉ ¸À¯ÁèªÀŢݣÀ £ÁUÀÆj E§âgÀÆ ¸Á: alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ CVß ±ÁªÀÄPÀzÀ¼À §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉAQ Dj¹zÀgÀÄ. DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ F PɼÀPÀAqÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛªÉ. MlÄÖ 1,91,000=00 gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. Wl£É DPÀ¹äPÀªÁV £ÀqÉ¢zÀÄÝ F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀj CfðUÉ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå : 6/08 CAvÀ ¥ÀjUÀt¸À¯ÁVzÉ.