April 19, 2008

Inauguration function of 5th Batch Police Training at Bidar

¥ÉÆ°Ã¸ï §Ä£Á¢ vÀgÀ¨ÉÃw GzÁÏl£É :

¢£ÁAPÀ: 19-04-2008 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 1100 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸À¨sÁUÀAt£À°è vÁvÁÌ°PÀ ¥Éưøï vÀgÀ¨ÉÃw ±Á¯ÉAiÀÄ 5 £Éà vÀAqÀzÀ ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÀ¼À §Ä£Á¢ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀªÀ£ÀÄß qÁ: ¸ÀħæºÀäuÉñÀégïgÁªÀ, f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ GzÁÏn¹gÀÄvÁÛgÉ. §Ä£Á¢ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ°è ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ MlÄÖ 70 ¥Àæ²PÀëuÁyðUÀ¼ÀÄ M¼ÀUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¸À¨sÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄѪÀj ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÁzÀ ²æÃ. f.JªÀiï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀÄ, rJ¸ï¦ rJDgï ²æ. ©.J¸ï.£ÁAiÀÄPï ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ GzÁÏl£Á ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¥Á¯ÉÆÎArgÀÄvÁÛgÉ.

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.