May 1, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 01-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-05-2008ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 188 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 29/04/2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü UÀAd ©ÃzÀgÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ°è ²æà ZÀAzÀæ±ÉñÀRgÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ PÉÆr §¸ÀªÀ dAiÀÄAw ¤«ÄvÀå ¸À¨sÉ PÀgÉzÀÄ ©.eÉ.¦ÄAzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¥Ánïï EªÀjUÉ nPÉl ¹Q̯Á CAvÁ ¸À¨sÉÃAiÀÄ°è ZÀað¹ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà J¯ï. ¸ÉÆ£Éß UËqÀ vÀAzÉ ¥Ánî ®QëöätgÀ ªÀAiÀÄ 56 ªÀµÀð G ªÀÄĤì¥Á® PÀ«ÄµÀ£ÀgÀ ©ÃzÀgÀ ¸Á ZÀÄ£ÁªÀuÁ¢üPÁj 50 ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2008 PÀ®A 188 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 498(J), 504, 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-05-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. PÀ¯Áåt vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀiÁqÀ¨ÉƼÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÀªÁ¤ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÉñÁä ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¢£ÁAPÀ 29-04-07 gÀAzÀÄ ¤A§ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁd¥Áà ®lªÉÃgÀ JA§ÄªÀªÀjUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV PÉêÀ® 3 wAUÀ¼ÁÄvÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ D£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ£ÁzÀªÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ZÉ£ÁßV¯Áè ºÁUÀÆ ¤£Àß ªÀÄÄR ZÉ£ÁßV¯Áè JAzÀÄ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢zÁÝ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ¼É DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ d£ÀgÁzÀ 1) zÉêÉAzÀæ ªÀÄÆ®UÉ 2) ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ gÉÆqÀUÉ gÀªÀgÀÄ ¤A§ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý ZÉ£ÁßVgÀ®Ä w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ CzÉà jÃw ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀ©üðt DVzÀÝjAzÀ ¨ÁtAvÀ£À ¸À®ÄªÁV 2 wAUÀ¼À »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ¨ÁtAvÀ£À DV MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ d¤¹zÀÄÝ ¨ÁtAvÀ£À DzÀ £ÀAvÀgÀªÀÅ PÀÆqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¢£Á®Æ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀÄ£ÀB ¢£ÁAPÀ 26-04-08 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ¤A§ÆgÀ UÁæªÀÄPÀÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 30-04-08 gÀAzÀÄ ¤A§ÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ¸ÀļÀÄî w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ dégÀ §gÀÄwÛªÉ ¸Àé®à DgÁªÀÄ EzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1300 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀB 1500 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ zÉêÀé »rzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ£Éà £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½¹zÀ PÉÆqÀ¯Éà ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw, ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¤A§ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤dªÁVAiÀÄÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ DPÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAr¯Áè ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß C½AiÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr CªÀ¼À PÀÄwÛVUÉ ºÀUÀ΢AzÀ ©VzÀÄ H¹gÀÄ UÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 85/08 PÀ®A. 498 (J). 504. 302 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.PÉÆÃ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 447, 504, 323, 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-05-08 gÀAzÀÄ 0850 UÀAmÉUÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVzÀÄÝ F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉPÉAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV F ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Áà gÀªÀgÀ «ªÀgÀªÁzÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀvÀÄ° E§âgÀ ªÀÄzsÉå ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 56/2 £ÉÃzÀgÀ ¥Á®zÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ £ÀqÉ¢zÀÄÝ F §UÉÎ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¹«¯ï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÃ¸ï £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 01-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 56/02 gÀ°è PÀ®Äè PÉÆgÉAiÀÄĪÀ RtÂAiÀÄ°èzÁÝUÀ CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÁUÀ¥Áà, ¸ÀAUÀ¥Áà ºÁUÀÄ EvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀvÀåªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è C¥ÁAiÀÄPÀgÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÁzÀ §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄîÌAqÀ ºÉÆ®zÀ dUÀ¼ÀzÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆîzÀ°è JPÉ ¥Á®Ä PÉÆqÀÄwÛ®è CAzÀÄ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ Ä §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¸À® ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. EzÀjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. £ÁUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ §rUÉÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è 2 ¸À® ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀjÃgÀzÀ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃqÉAiÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀ RtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ dUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀ§â°UÉÃgÀ ºÁUÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé«Ä §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸ÀzÉ EzÀÝgÉà F ªÉÄ®ÌAqÀ d£ÀgÀÄ £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CAvÀ EvÁå¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà oÁuÉ C.¸ÀA. 74/08 PÀ®A 447,504,323,307 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :_

¢£ÁAPÀ: 30/04/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÁħuÁÚ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á/ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ. gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üªÀÄtÚ£ÀÄ MqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, KPÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ, DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊUÉ, PÁ°UÉ PÉÆqÀ¯ÉÄAzÀ, PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:51/08. PÀ®A:324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/04/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á/ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß MqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ©üªÀÄtÚ£ÀÄ CªÀ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÁQgÀĪÀ ªÀÄĽî£À vÀAw KPÉ QvÀÄÛ ºÁPÀÄwÛ¢Ý CAvÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. DUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, PÉÊUÉ, PÁ°UÉ PÀ°è¤AzÀ, PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ PÀwÛÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:52/08. PÀ®A:324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 30/04/2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁºÀÄ® vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, G: ZÁ®PÀÀ, eÁ: ºÀjd£À, ¸Á/ eÁåAw. EªÀgÀÄ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ°è zÁªÀiÁ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤AwgÀĪÁUÀ CzÉ ªÉÃ¼É DgÉÆævÀ zÉëAzÀæ vÀAzÉ UÀt¥Àw ±Á¹Ûç ªÀAiÀÄ 25 eÁw ºÀjd£À G: ZÁ®PÀ ¸Á/ eÁåAw §AzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É £Á£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¤£ÉÃPÉ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ. vÀ£Àß ºÀwÛgÀ«zÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/08. PÀ®A: 324, 504, 506 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢:01/05/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ gÁd¨Á mÁPÀ¼É, gÀªÀgÀÄ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ²ªÁf ZËPÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß ¨Á«UÉ PÀÄjUÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ°èPÉÌ §AzÀgÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛAiÀiÁå CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:55/08. PÀ®A:324, 504 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 30/04/08 1745 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ËzÀÞ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÁ°Ì ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ¨ËzÀÞ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É 1800 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ¨ÉîÆgÉ 24 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G. ¥ÉÃAlgÀ PÉ®¸À ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä MAzÀÄ JgÀqÀÄ °Ãlgï ¤Ãj£À ¨Ál®zÀ°è PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ CA. QªÀÄävÀÄÛ 200/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉʧnÖ ¸ÀgÁÄAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 83/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32,34 PÉ.E. JPÀÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2008 PÀ®A : 32,34 PÉ.E. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/4/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀUÀAdzÀ°è AiÀiÁgÉÆ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁÄ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀܽAiÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Áé£ÁxÀ UÉÆÃuÉ ¸Á:§AzÉ £ÀªÁd ªÁr ¸ÀzÀåPÉÌ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ,2) ²æà §ÄgÁ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¥sÉÊeÉƢݣÀ ¸Á:C£ÀégÀ¥ÉÃl §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹. 727.¦.¹. 1505 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ PÀĽvÀÄ oÁuÉÄAzÀ 1800 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃgÀlÄ ¸ÀzÀj J.¦.JA.¹. PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ fÃ¥À ¤°è¹ J®ègÀÆ PÉüÀUÉ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä J.¦.JA.¹. PÀbÉÃj »AzÉ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è M§âªÀåQÛ MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ gÉÃVÓ£À ¨ÁåUÀ£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² eÁw:ªÀÄgÁoÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð ¸Á:Gd¼ÀA§ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£À°è K¤zÉ ? JAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EªÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ¤UÉ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁÄ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¤£Àß ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉƼÀî®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EzÀÝgÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀ¢zÀÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁåUÀzÀ°è 48 ¸ÀgÁÄ vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ¨É¯É 38.47 /- gÀÆ JAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 180 JA.J¯ï. JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÀgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 63/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/08 PÀ®A 279,337,338,304 (J) L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30/04/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è gÀ¸ÉÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è 3 d£À UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ºÁUÀÄ M§â ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ºÁdjzÀÝÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ §§®Ä @ ¢Ã°¥À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀÄ£ÀA ªÀÄvÀÄÛ ²¯Áà gÀªÀgÀÄ ²ªÀt UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ²ªÀt UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁvÀA¨Áæ ªÀgÉUÉ §AzÀÄ ¯ÁjÄAzÀ E½zÀÄ «Ä¤qÉÆÃgÀ £ÀA PÉ.J.-39 / 2019 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄqÀvÉ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 1815 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì PÀqÉÄAzÀ ¨sÁvÀA§æ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀ DgÉÆæ ¯Áj ZÁ®PÀ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀĸÀ¤ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ «Ä¤ qÉÆÃjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ §§®Ä @ ¢°Ã¥À¤UÉ PÀÄwÛVUÉ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ±ÀjÃgÀzÀ ¨sÁUÀUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ §§®Ä @ ¢°Ã¥À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÉÊzsÀågÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 2000 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 41/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 52/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ.:-

¢£ÁAPÀ 30/04/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀĺÉçħ ¸Á§ ¸ËzÁUÀgÀ 50 ªÀµÀð ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ vÁ// aAZÉÆý EªÀgÀÄ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ C° ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA J¦-28/Jn-8461 £ÉzÀÝgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï® £ÀfÃgÀ CºÀäzÀ EªÀgÀÄ £ÀqɸÀÄvÁÛ aAZÉÆý ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀĪÁUÀ «Ä£ÀPÉÃgÁ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁtÂPÉñÀéj UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ ²ªÁ£ÀAzÀ gÉrØ ¸Á// CtzÀÆgÀ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-04/En-9263 £ÉzÀÝ£ÀÄß «Ä£ÀPÉÃgÁ PÀqÉÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉÄAzÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀfÃgÀ CºÀäzÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£À ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ E¸Á䮥Áà ¸Á// ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ C®è°è ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÁ¼ÀVgÀÄvÀÛªÉ. C¥ÀWÁvÀ ªÉ¸ÀV DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 52/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

2) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30-04-2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ . ¢£ÁAPÀ 30-04-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: PÀ®ÆègÀÄ vÁAqÁ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁUÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ZÁAzÁ¨ÁÄ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ FPÉAiÀÄÄ ºÉÆî¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÀ®ÆègÀ vÁAqÁzÀ ®µÀÌgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-PÀ®ÆègÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀwÃxÀð¥Áà ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J.03-AiÀÄÄ-233 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÁAzÁ¨ÁÄUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀ̼ÁzÀ ZÁAzÀ¨ÁÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/04/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀĤ®PÀĪÀÄgÀ ¸Á/ ¨ÁªÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/04/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ vÀªÀÄä ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¸ÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ §UÀzÀ® ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£À ZÀ¯ÁĹ ªÁºÀ£À vÀ£Àß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀèzÉ MªÉÄä¯É ©zÀÄÝzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éí £ÀA§gÀ 70/08 PÀ®A 279,338 L.¦.¹,£ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 7/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 01/05/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ ZÁ®Ä ªÀiÁr ªÁ® ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÖÃ¥À JgÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ® eÁj ©zÀÄÝ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30/04/2008 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀƪÀð ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ 1700 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ £ÀªÀÄä C¨sÀåyð UÉ®ÄèvÁÛ£É. CAvÀ agÁqÀÄvÁÛ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ºÁUÉ ©lÖ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1730 UÀAmÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30/04/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ C®èA ¥Àæ¨sÀÄ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃzÁUÀ JªÀiï.N.©. CAPÀıÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀë PÁAUÉæ¸À(L) ¥ÀPÀë«zÉ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ZÀ¯ÁĹ £ÀªÀÄä C¨sÀåyðUÉ UÉ°è¸À¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ M¨ÉÆâ§âjUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÀ aÃgÁqÀÄvÀÛ, MzÀgÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd£ÀPÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2008 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30/04/2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÁAiÀiÁPÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ZÉZÀð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃw GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄÃvÀå UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ ºÁUÉ ©lÖ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1830 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

4) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30/04/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÁÄ PÁAvÀªÀiÁä ¸Á: ±ÉA¨É½î ¸ÀzsÀå oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀéÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á£ÀÄ zÁzÁ CAvÀ CAzÀÄ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃw GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄÃvÀå UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ ºÁUÉ ©lÖ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

5) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢:30/04/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät PÁA§¼É, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁ: ºÀjd£À, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀ®§UÁð, vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:50/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 30-4-08 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ 1900 UÀAmÉUÉ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¨Á vÀAzÉ CºÀäzÀ ¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèêÀiï ¸Á: zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÉƺÀ¯Áè alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀ£ÀÄ UÉzÀÄÝ §AzÀgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj C£ÁºÀÄvÀ DUÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 30-4-08 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ZÀPÀæzsÁj £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀgÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ ¸Á: vÀ¯Á§UÀ°è alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀ£ÀÄ UÉzÀÄÝ §AzÀgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄå wzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj C£ÁºÀÄvÀ DUÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 30-4-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ¥ÀæªÁ¸À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ RÄvÀÄâ¢Ý£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À«ÄAiÀiÁå RÄgÉà ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèêÀÄ ¸Á: ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÀUÀgÀ alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀ£ÀÄ UÉzÀÄÝ §AzÀgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄå wzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj C£ÁºÀÄvÀ DUÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 30-4-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀgÁd ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ©üêÀıÁ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀgÀUÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ ¸Á: vÀ¯Á§UÀ°è alUÀÄ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀÄÄA¢£À wAUÀ¼ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀ£ÀÄ UÉzÀÄÝ §AzÀgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÀÄ CAvÁ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼À §UÉÎ CªÁZÀÒ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwzÀÝ£ÀÄ. EzÀjAzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¨sÁj C£ÁºÀÄvÀ DUÀ§ºÀäzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 110 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

10) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30-04-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ ¦¹ 1336, 1205 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1845 UÀAmÉUÉ gÀAUÀgÉÃdUÀ°è ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ±ÉÃSï ¦ügÉÆÃeï vÀAzÉ ±ÉÃPï ¸ÀªÀÄzÁ¤ EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¨É£ÀÄß ºÀwÛ ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄAd¸ï GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

11) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢:01/05/2008 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L. zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀ ªÀÄAl¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸ÀAiÀiÁå ªÀÄAr, ªÀAiÀÄ: 46 ªÀµÀð, eÁ: ¸Áé«Ä, G: ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è PÉ®¸À, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ, vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:54/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


12) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/05/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1181 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CrØ CAvÀPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ gËr d£ÀgÁVzÀÄÝ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è gËrvÀ£À ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ vÁºÉÃgÀ° ªÀAiÀÄ 50 /¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì 2) ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà zÁ§PÉ ªÀAiÀÄ 46 ¸Á/RqÀPÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 3) ªÀÄdgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ C° ªÀAiÀÄ 37 ¸Á/¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì EvÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

13) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2008 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹. :-

DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà ºÀ½îSÉÃqÉ EvÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ°è gËr ²Ãlgïì ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 30/4/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è PÀªÀÄĤn ºÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ F NtÂAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉüÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ gËrvÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉêÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA-33/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

14) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/05/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀƪÀð ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滸À®Ä ¦J¸ïL PÀıÀ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §¼ÀvÀ [PÉ] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¼ÀvÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÉ ©gÀUÉ ¸Á: §¼ÀvÀ [PÉ] UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æà ¨ÉÆêÀÄäUÉÆAqɱÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛ £Á£Éà F Hj£À zÁzÁ CAvÀ agÁqÀÄvÁÛ £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ £À£Àß ¥Ánð fAzÁ¨ÁzÀ C£ÀÄßvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ±ÁAw PÀzÀqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÉ ©lÖ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

15) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/05/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ²æà PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ®°èzÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ï ¸ÁööåAqÀ ºÀwÛgÀ 1030 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ eÉÆgÁV wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£À §AzÀAvÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ºÀįÁå£ÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw ºÀjd£À G: ªÉðØAUÀ PÉ®¸À ¸Á: Rr gÀhÄAqÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß oÁuÉ 1100 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ£À §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ zÁR¯Áw ¥Àjò°¸À¯ÁV FUÁUÀ¯É CªÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß £ÀA. 188/07,189/07 PÀ®A 457,380 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt eÉ.JA.J¥sï.¹. PÉÆlð£À°è £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¸ÀwõÀ DªÁgÁ EzÀÄÝ DUÁUÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæªÀwðªÀżÀîªÀ£ÁVzÁÝ£É. ¸ÀzsÀåzÀ°è «zsÁ£À

16) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2008 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 01/05/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸ï §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ gÀhÄgÉ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀªÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£Éà zÁzÁ CAvÀ agÁqÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ±ÁAw PÀzÀqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÉ ©lÖ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

17) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/05/2008 gÀAzÀÄ 0930 JJ¸ïL ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÉÆÃUÀ®¥Áà ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀðªÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ºÉýzÀÄÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£Éà zÁzÁ CAvÀ agÁqÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ±ÁAw PÀzÀqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÉ ©lÖ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 0945 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

18) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/05/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀƪÀð ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀȺÀ¹®Ä ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉıÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛ £Á£Éà F Hj£À zÁzÁ CAvÀ agÁqÀÄvÁÛ £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ £À£Àß ¥Ánð fAzÁ¨ÁzÀ C£ÀÄßvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ±ÁAw PÀzÀqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÉ ©lÖ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 0900 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


19) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/04/2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀƪÀð ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀȺÀ¹®Ä ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀAUÀªÉıÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¸ÀAUÀªÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ²æà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄvÁÛ £Á£Éà F Hj£À zÁzÁ CAvÀ agÁqÀÄvÁÛ £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ £À£Àß ¥Ánð fAzÁ¨ÁzÀ C£ÀÄßvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ±ÁAw PÀzÀqÀÄwÛzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ, ºÁUÉ ©lÖ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ fêÀºÁ¤ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ºÁUÀÆ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀÄPÁÌV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 0900 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.