May 19, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 19-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-05-2008.


ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 78/08 PÀ®A: 78/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 18-5-08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ CgÉÆæ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ C¸À¨sÀåjÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÉÄä¢UÉ GAlÄ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæQæAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÀ¥ÀÄàzÁjUÉ J¼ÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀiÁð PÉÊPÉƼÀîªÀjAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ C±ÁAvÀvÉ GAlÄ ªÀÄqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀɪÀ EgÀĪÀzÀÄ ¸ÀzÀjAiÉĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÁA¢üUÀAeï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 78/08 PÀ®A: 78/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2008 PÀ®A 171 (E) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18-05-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÚzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆæ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ AiÀiÁvÀªÁqÁ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸Á: E§âgÀÆ ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ. EªÀgÀÄ OgÁzÀ gÉrØ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ §»gÀAUÀ ¸À¨sÉUÉ vÀAzÀÄ ©qÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À £ÀA.UÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÀPÀë¢AzÀ ªÁºÀ£À ¸ËPÀAiÀÄð PÀ°à¹ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸À»AvÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. .

3) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2008 PÀ®A 188 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 17-05-08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ ZÀªÁít ºÁUÀÆ EvÀgÀ 50 d£À ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸À»AvÉAiÀÄ£ÀÄß G®èAX¹ J.¦.JA.¹ PÁæ¸À OgÁzÀ ¢AzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀªÀgÉUÉ dAiÀÄ WÉÆõÀ ºÁPÀÄvÁÛ ªÉÄgÀªÀtÂUÉ ªÀÄÆ®PÀ §AzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀmÁQ ºÁj¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀ®A 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2008 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/5/08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ dUÀ¼ÀzÀ°è CªÀÄÄævÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛ¥Áà ¸Á; ¨É®ÆgÀ [J£ï] UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀ £ÀAvÀgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV ¦ügÁå¢ CªÀÄÄævÀ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛ¥Áà ¸Á; ¨É®ÆgÀ [J£ï] gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/5/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÄ ¸ÀgÀ¸Àéw EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ. »ÃUÉPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀavÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2008 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw vÉÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ°
PÉ®¸À ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀzÀå ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀd EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Hj£ÀªÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀqÀØgÀ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ¸Àé EZÉѬÄAzÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÀ¼ÉzÀ 2 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ 4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä ºÁUÀÄ ±ÀAPÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ±ÀAPÀgÀ£À CPÀ̼ÁzÀ PÁ²¨Á¬Ä ¸Á: ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ G½zÀgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 18-5-08 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ ¥sÁvÁä¥ÀÆgÀPÉÌ ±ÀAPÀgÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) gÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ 2) CuÉÚêÀiÁä UÀAqÀ UÀAUÁgÁªÀÄ 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà J®ègÀÆ eÁw ªÀqÀØgÀ PÀÆr ¸ÀÆ¼É gÀAqÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ ¤£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 93/2008 PÀ®A 323, 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 4/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

ªÀÄÈvÀÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀ£ÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£É . ºÁUÀÄ ªÀÄ£É ©lÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉ ºÉÆÃV E®è ¸À®èzÀ PÉlÖ ZÀlUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁr ªÉÄÊvÀÄA¨Á ¸Á® ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄß . 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä, CtÚA¢gÀjUÉ D¹Û ºÀAa PÉÆqÀ®Ä ºÉý D¹Û ºÀAaPÉÆArgÀÄvÁÛ£É . ¥Á°UÉ §AzÀ D¹ÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸Á® wÃj¸ÀĪÀzÀÄ ºÁåAUÀ JAzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è PÉlÖ C¯ÉÆÃZÀ£É ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ-17/5/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . ªÀÄÈvÀÛ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ£À ºÉAqÀw ¤rzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. -4/08 PÀ®A-174 ¹DgÀ. ¦. ¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/ 2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 17-05-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ zÁ§PÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ ±ÉÆèÁ UÀAqÀ UÀuÉñÀ EªÀ¼ÀÄ «µÉ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉìUÁV GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §AzÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18-5-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð G-«zÁåyð eÁ-¨ÁæºÀät ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 18-5-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L.©.PÀqɬÄAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ UÁzÁ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. J.¦-11/¦-8057 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ JqÀ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 211/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ: 18-05-98 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ JA§ªÀgÀÄ PÀÆr ºÀtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀPÁj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ mÁæöåPïÖgï £ÀA: PÉJ-38-2329 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀÄAvÀ JA§ªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï C°èAiÉÄà ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀtÀ ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 48/08 PÀ®A: 279, 337, 338 IPC R/W 187 IMV Act. gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/08 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 19-5-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉUÉ vÀ£Àß zsÁ¨Á¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ gÁºÉ £ÀA.9gÀ ªÉÄÃ¯É a¢æ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §®§¢UÉ EgÀĪÀ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯Áj ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¯Áj £ÀA J¦-9/n-6449 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ QèãÀgÀ gÀªÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°èzÀÝ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£À ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ F WÀl£É ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÉý ¨ÉgÀ¬Ä¹zÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/08 PÀ®A. 279 338 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 95/08 PÀ®A: 32, 34, 38(J) PÉ.E. JPïÖ-1985 ªÀÄvÀÄÛ 273, 328, 420, 353, 471 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹ :-

¢. 18/05/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj r.J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 3 d£À DgÉÆævÀgÀÄ, 96 PÁlÆð£À 180 JªÀiï.J¯ïªÀżÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀļÀî ¨ÉÆä ¸Éà±É¯ï «¹Ì C.Q. gÀÆ> 1,92000=00 ºÁUÀÄ MAzÀÄ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA. PÉJ-35/1720 C.Q. gÀÆ. 2,50,000=00 £ÉÃzÀgÀ ¨É¯ÉªÀżÀî, £ÀPÀ° C§PÁj ¨sÀzÀævÁ aÃnUÀ¼ÀļÀî 05 ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjzÀ PÉ®ªÀÅ £ÀPÀ° C§PÁj ¨sÀzÀævÁ aÃnUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁdgÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.95/08 PÀ®A. 32, 34, 38 [J] PÉ.E. JPïÖ-1965 & 273, 328, 420, 353, 471 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


E¤ßvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 457, 380, 511 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 19-5-2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸Á B ªÀiÁqÀUÉÆüÀ vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, À ¢£ÁAPÀ 17-5-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÀzÀj D¦ü¸ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzɪÀÅ. £ÀAvÀgÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-5-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀæPÁ±À £ÁAiÀÄPÀgÀªÀgÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzgÉ ¸ÀzÀj ¤ªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ©ÃUÀ vÉgÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä J¯Áè ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZɯÁ覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀݪÀÅ. AiÀiÁªzÉà ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ DVgÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 18, 19-5-2008gÀ gÁwæ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÀ alUÀÄ¥Àà oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/08 PÀ®A: 457, 380, 511 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2008 PÀ®A 143, 147, 341, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18-5-08 gÀAzÀÄ ²æà «ÄgÁdĢݣÀ J£ï. ¥ÀmÉïï eÉ.r.J¸ï. C¨sÀåyð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ PÉëÃvÀæ, ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄPÉÌ 2130 UÀAmÉUÉ ©üêÀÄuÁÚ J.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¦.¹. 1414 gÁd¥ÀmÉïï alUÀÄ¥Áà oÁuÉ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À NuÉAiÀÄ°è ¸À¨sÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ²æà «ÄgÁdĢݣÀ ¥ÀmÉïï gÁdå eÉ.r.J¸ï. CzsÀåPÀëgÀÄ PÀĽvÁUÀ ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÁzÀ 1) F±ÀégÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ dPÁÌ °AUÁAiÀÄvÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð 2) §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À 3) ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð 4) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PËrAiÀiÁ¼À ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð 5) CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ CqÀªÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð 6) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁ¼ÀV ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð 7) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ UÀqÀV ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð 8) §¸À¥Áà vÀAzÉ °AUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀóµÀð 9) ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁZÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð 10) gÁd¢Ã¥À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð 11) «µÀÄÚPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¨Á宺À½î ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð 12) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è±ÉÃmÉÖ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð 13) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄĸÀÛj UÁæªÀÄ vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÁnðUÉ dAiÀĪÁUÀ° gÁd±ÉÃRgÀ ¥ÁnîjUÉ dAiÀÄ ªÁUÀ° CAvÀ WÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ±ÀÆUÀgï ¥sÁåPÀÖj µÉÃgÀì ºÀt PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀå ±ÀâzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄdvÁÛ ¤Ã£ÀÄ NlÄ PÉüÀ®Ä ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛà ¤Ã£ÀÄ JªÀiï.J¯ï.J. DzÁV¤AzÀ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀæUÀw ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è. CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¨sÁµÀuÉ ªÀiÁqÀzÀAvÉ vÀqÉ »rzÀgÀÄ. ºÁUÀÄ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ µÉÃj£À ºÀt PÉÆmÉÖ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzïÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 94/2008 PÀ®A 143,147,341,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 127 Dgï.¦. DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.