May 21, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 21-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÀzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-05-2008.

C§PÁj PÁ¬ÄzÉ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ : 65/2008 PÀ®A. 32,34, PÉ.E.JPïÖ

¢£ÁAPÀ 20/05/2008 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ C±ÉÆÃPÀ JZï.¹. 775 PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, oÁuÉAiÀÄ ¢£ÀZÀj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä§A¢zÀÝ ªÉÄgÉUÉ ¹§âA¢ ¦.¹. 995 ºÁUÀÆ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ CAZÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀ¼ÁzÀ ¨ÁAiÀĪÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ¸Á: PÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ 2 PÁl£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj PÁl£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁV 2 PÁl£ÀUÀ¼À°è MlÄÖ 92 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C: Q: 4140/- £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr 180 JªÀiï.J¯ï AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¨Ál®£ÀÄß ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ ¨É¥Àðr¹ ¥ÀAZÀgÀ ¸À» an CAn¹, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ 2100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A. 32,34, PÉ.E JPïÖ £ÉzÀgÀ°è UÀÄ£É zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/08 PÁ£ÀÆ£À PÀ®A 32,34 PÉ.E.JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 20/05/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¨sÀ°Ì UÁæ«ÄÃt ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} JªÀÄ.Dgï.AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdjzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ N«Ää £ÀA PÉ.J.-38 JªÀÄ.-1318 £ÉÃzÀgÀ°è 3 d£ÀgÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁgÉ CAvÁ ¹PÀÌ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët E§âgÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ CªÀjUÉ w½¹ ¥ÀAZÀgÁV eÉÆÃvÉAiÀÄ°è §AzÀÄ zÁ½AiÀÄ°è ¸ÀºÀPÀj¹ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gɬĹ PÉÆqÀ®Ä PÉý PÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ M¦àUÉ ªÉÄÃgÀUÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ fæ£À°è oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ 1600 UÀAmÉUÉ vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) §¸Àì ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj N«Ää ¤°è¹ ZÉPÀÌ ªÀiÁrzÁÝUÀ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ C£Á¢üÃPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¥ÀgÀªÁ¤UÉ CxÀªÁ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ 180 JªÀÄ.J®.zÀ 48 £ÀA 1 ºÉ滃 «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C.Q. 1584/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀUÀ¼À §UÉÎ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ «ªÀgÀªÁzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è «¹Ì ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀV¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ N«Ää £ÀA PÉ.J-38 JªÀÄ-1318 £ÉÃzÀÄÝ D.Q. 50,000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ »ÃUÉ MlÄÖ 51,584/- gÀÆ zÀµÀÄÖ d¦Û ªÀiÁqÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀ iÁ®Ä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ªÀ±ÀzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1730 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 64/08 PÀ®A 32,34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 90/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 32PÉ E PÁ¬ÄzÉ ¸ÁªÀiÁ£Àå µÀgÀvÀÄÛ ¸ÀASÉå 20 gÀ G®èAWÀ£É ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ DzÉñÀ ¸ÀASÉå: ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¹.DgÀ 54/2008/09 ¢£ÁAPÀ : 13-05-2008 £ÉÃzÀgÀ G®èAWÀ£É


¢£ÁAPÀ 20-05-08 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ f¯Áè ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ C£ÀéAiÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ DzÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆæèɱÀ£Àj r.J¸À.¦ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ gÀhÄAqÁ PÀmÉÖ zÀħ®UÀÄAr ºÀwÛgÀ §AzÀÄ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥ÀPÉÌ MAzÀÄ QAr ªÀiÁr CzÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ DUÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĨsÁ±À vÀAzÉ CAvÀ¥Áà UÀAUÁ eÁw: PÉÆêÀÄn ¸Á: zÀħ®UÀÄAr ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ E§âgÀÆ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C°è EzÀÝ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁqÀ¯ÁV d¦ÛªÀiÁ®Ä F PɼÀV£ÀAwgÀÄvÀÛzÉ.

1) ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ® «¹Ì 5 PÁlÆð£À ¥Àæw PÁlÆð£À°è 180 JªÀÄ.J® 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 6500=00
2) ±Ál «¹Ì 180 JªÀÄ.J® 60 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1980=00
3) Mjd£À® ZÁ¬Ä¸À «¹Ì 90 JªÀÄ.J® 96 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 1536=00
4) £ÀPËl ©ÃgÀ 650 JªÀÄ.J® 40 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q 2560=00 MlÄÖ C.Q 12,576=00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® 2600 C.Q 1500=00, MAzÀÄ MgÀ¥Áål PÁå®PÀƯÉÃlgÀ C.Q 200=00 ºÁUÀÆ MAzÀÄ ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál® N¥À£ÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á® ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ SÁ° ªÀÄzsÀåzÀ PÁlÆð£À ªÀÄvÀÄÛ UÀ¯Áè ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8690=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ J.J¸À.L §PÀÌ¥Áà EªÀjUÉ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ DzÉñÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

CªÀ±ÀåPÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼À PÁ¬ÄzÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ . UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 106/2008 PÀ®A-3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹. JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 20/5/08 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¨Á°Ì gÀªÀgÀÄ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ . ¢£ÁAPÀ 7/5/08 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄgÁåzÀ¸ÀÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV MAzÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§zÀ°è MAzÀÄ PÁ夣À°è 35 °Ãlgï r¸ÉÃ¯ï ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå¨ï ºÁUÀÄ 35 °Ãlgï r¸Éïï d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì PÁå¨ï ZÁ®PÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ , EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/5/08 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀvÀæzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. -106/08 PÀ®A-3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 114/08 PÀ®A: 504,506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 20/05/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À ©gÁzÁgÀ ¸Á/ gÁªÀÄwÃxÀðªÁr gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ »A¢ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±À£ÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠩.eÉ.¦.¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉ 55 ¤«ÄµÀPÉÌ vÀºÀ¹Ã® PÀZÉÃj ºÀwÛgÀzÀ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ PÀbÉjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÁ£ÀÄ eÉ.r.J¸À.¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£ÀUÉ ªÉƨÉÊ® £ÀA 97404845 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ,¤Ã£ÀÄ d£ÀvÁ zÀ¼ÀzÀ ¥ÀgÀªÁV ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß PÉÊPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ©Ã¸ÁPÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¤£Àß fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»w G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/08 PÀ®A 171(E) ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ:-

¢£ÁAPÀ 19/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå PÉAmÁ¤ E.N vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÁwæ 11:00 UÀAmÉUÉ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ¨Á§Ä vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ UÉÆÃqÀªÀqÉ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ gÀ£ÀÄ eÉ.r(J¸ï) ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ 25,000 gÀÆ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¹ÃgÉ ºÀAaPÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÁV PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖ¹PÉÆlÄÖ C«ÄõÀ vÉÆÃj¹ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä PÉýPÉÆArgÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.