May 28, 2008

DAILY CRIME UPDATE 28/05/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-05-2008


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 55/08 PÀ®A 454, 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýºÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Q° ºÁQ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-5-08 jAzÀ 27-5-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À C®ªÀiÁgÁ vÉgÉzÀÄ CzÀgÀ°è£À §AUÁgÀ, ¨É½î EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C: Q: 24,600/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A. 454, 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ EAZÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀAUÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ CªÀgÀ w¥ÉàAiÀÄ UÉƧâgÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. PÉJ 39 - n 2314-15 £ÉÃzÀgÀ°è UÉƧâgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAUÀ¥Àà EªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr - ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀArvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr UÁæªÀÄzÀ qÁªÀ£À® ºÀwÛgÀ PÁ£ÀðgÀ §½ MªÉÄä¯É JqÀ¨sÁUÀzÀ°è wgÀÄ«zÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ªÀÄqÀUÀqÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà JtPÀÆgÉ EªÀ£ÀÄ gÀhÄÆ° ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §® PÉ£ÉßUÉ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. PÉÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è vÀAzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄåªÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/5/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ 1130 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¹zÀÝAiÀiÁå vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ CAUÀ£ÀªÁrUÉ PÀ½¸À®Ä PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀAUÀªÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÁ¯ÉÃf£À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfìÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/05/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà K¸ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ §PÀÌ¥Á 20 ªÀµÀð PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA J¦-10/«-363 £ÉzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ ¸Á// ºÉÆ£ÀßrØ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä PÀAmÉ£ÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ L.©. PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA PÉJ-25/©-711 £ÉzÀÝPÉÌ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¯Áj M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¥sÉ«PÉÆ® ¯ÉÆÃqÀ PÁl£ÀUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄd DVgÀÄvÀÛªÉ EzÀjAzÀ rQÌ AiÀiÁV ¤AvÀ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ Qè£ÀgÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV¯Áè CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 64/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ : 21-05-2008 gÀAzÀÄ UËvÀªÀÄ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà, ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð ¸Á £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå ¸ÀgÀPÁj ¨Á®PÀgÀ ¨Á® ªÀÄA¢ÃgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ¨Á®ªÀÄA¢gÀ¢AzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà ¸Áé«ÄzÁ¸À CzsÀåPÀëgÀÄ ¸ÀPÁðj ¨Á®ªÀÄA¢gÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ ¢: 27-05-2008 gÀAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ: 05/05/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Áà ¨É¯Éè gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ²æêÀÄw ¸ÀÄzsÁ EªÀ¼ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ ±Á¦AUÀ PÀÄjvÀÄ CAvÀ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. DPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w zÉÆgÉAiÀÄzÀ PÁgÀt Cfð ¸À°è¸À®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/05/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA.101/08 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA 09/08 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ 1800 ¬ÄAzÀ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄzsÀå CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®vÁ UÀAqÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ §°AiÀiÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ CvÉÛ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄzÀÄ ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÆ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 87 £ÉÃzÀgÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¥ÀzÀxÀðªÀ£ÀÄß ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27/5/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ «£ÉÆÃzÀ EvÀ£ÀÄ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀqÀ¸Á°AiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ gÁwæ 1100 UÀAlUÉ MAzÀÄ «µÀ ¥ÀÄjvÀ ºÁªÀÅ CvÀ£À §® ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ PÀaÑzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 0315 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢Ý¯Áè JAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ£À vÀAzÉ PÉÆlÖ ¥sÀAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 5/2008 PÀ®A 174 ¹DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀUÉ PÀgÀPÀ£À½î gÉÆr£À §PÀÌ ¥Àæ¨sÀÄ PÀªÀiÁ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ 1545 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA. PÉ.J. 39/2804 £ÉÃzÀgÀ°è 5 ¸ÀÄ¥ÀgÀ eÁPï PÁè¹Pï «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÉÆAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 48, 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 240 «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 7910=40 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ªÀiÁ®£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁUÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¥Á¥ÀAiÀiÁå DmÉÆà jÃPÁë £ÀA. PÉ.J. 39/2804 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀ¤UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ 240. 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä DmÉÆà £ÀA. PÉ/J 39/2804 ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸À«¸ÁÛgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è 1545 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ªÀiÁr PÉƼÀî¯ÁVzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27-05-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀi±Áå,
2) ¤AUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÉÊfãÁxÀ 3) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀgÀÄ £ÉAl¸ÀÜ£À «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀAV¹ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß zÉÆrØAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.gÁd¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà gÀªÀjUÉ J°èAiÀÄÄ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ MwÛ ºÀrzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 53/08 PÀ®A 341,324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 448, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 27-05-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ²æÃ. UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ °AUÀ¥Áà, gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ °AUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 52/08 PÀ®A 448,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 81/2008 PÀ®A 109 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 27-05-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¹.ºÉZï.¹.594 ¦.¹896 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ gÉʯÉé ¤¯ÁÝt PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ J¸ï.©.JZï. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ¨ÁåAPÀzÀ ºÀwÛgÀ J.n.JªÀiï ¥ÀPÀÌzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgɬĹPÉƼÀÄî ¤AwzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À£Àß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£Àß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV :-¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥sÀ²AiÉƢݣÀ @ §§â®Ä vÀAzÉ ±À¥ÉÆÃAiÉƢݣÀ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆnÖgÀĪÀ¢¯Áè CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀzÁzÀgÉÆAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±À§A¢zÀjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A 96(¹) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 28-5-08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¦¹-838 ¨sÀUÀªÁ£À, ¦¹-891 C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ J®ègÀÄ PÀÆr gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 28-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmÉUÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ qÉAl® ªÀ¸Àw UÀȺÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è UÉÃn£À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄ £ÉÆÃr C¯Éè PÀA¥ËAqÀzÀ°è vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°®è CªÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä F ªÉÆzÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 217/08 PÀ®A. 109 ¹Dg惡 UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ gÁqÀ EzÀÄÝ , ºÁUÀÄ CªÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ° AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉA§ ¸ÀA±ÀAiÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/08 PÀ®A. 96(¹) PÉ.¦ JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.