May 14, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 14-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-05-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨É®ÆgÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á: fUÁð [©] FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ £À£Àß fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.32 JªÀiï.847 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Áå¸ÉAdgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁUÀÆgÀ [©] PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £À£Àß fæ¤AzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üÃPÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ E½AiÀÄĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ «Ä¤qÉÆÃgÀ mÁæ° £ÀA. PÉ.J. 39 1814 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ä¤qÉÆgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fæ¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üÃPÁgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DvÀ¤UÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. 279,337, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀÆgÀå @ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ E°AiÀÄ «µÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 13-05-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É eÁ¹Û DzÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A 88/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw zsÉÆÃAqÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀÄgÀ¥À¼Éî ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ gÀÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÀgÉ E®è CAvÀ ºÉüÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1145 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 324, 354, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13/05/2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EPÉAAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¤Ã¯ï vÀAzÉ ªÀÄįÁèj EvÀ£ÀÄÀ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ E®è CAvÀ ºÉýzÀgÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉƸÉUÉ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ fAeÁ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 0100 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2008 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ²æà C±ÉÆÃPÀ ¹.JZï.¹. 775 PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ²ªÁf vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛgÁªÀ ±ÉÃjPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖÃPÀ qÀ©âAiÀÄ°è CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁlPÉAzÀÄ VgÁQUÀ¼À£ÀÄß PÁAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀn ¸ÀgÁ¬Ä C:QÃ; 150/- gÀÆ. d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 328 L.¦.¹. & 32,34,PÉ.E.JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ: 13/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ GzÀVÃgÀ¢AzÀ aªÉÄäUÁAªÀ PÀqÉUÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è zÉòzÁgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹¦L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è eÉÆvÉUÉ ¹§âA¢ PÀÆr ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀĵÁf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ¸Á; aªÉÄäUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ zÉòzÁgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MAiÀÄÄåwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ MAzÀÄ UÉÆÃt aîzÀ°è 48 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q;1200=00 gÀÆ., £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ lÆj¸ïÖ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÉÊ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ¤AwgÀÄvÁÛ£É JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹ 1052,905 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ gÉVÓãï PÉÊ aî vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ 1920 UÀAmÉUÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ GPÉð 28 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨sÉÆøÁÎ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EzÀ£ÀÄß J°èAzÀ vÀA¢¢Ý ªÀÄvÀÄÛ J°èUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉýzÁUÀ J°èAzÀ vÀA¢zÀ §UÉÎ w½¸À°®è vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀjAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ ¯ÉʸÀ£ïì EzÀÝgÉ ºÀdgÀÄ ¥Àr¸À®Ä w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®è JAzÀÄ w½¹zÁUÀ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀÄgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ C¥ÀgÁzsÀ JAzÀÄ w½¹ CªÀ£À C¢ü£ÀzÀ°è EzÀÝ 40 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß PÉÊ aî ¸ÀªÉÄÃvÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 91/08 PÀ®A 32,34 PÉ.J.DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14-05-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ J®ªÀĪÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ²ªÁf ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á// ¨ÉÆA§½ EªÀ¤AzÀ zÉò ¸ÀgÁ¬Ä 180 JªÀiï J¯ï G¼Àî 47 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/08 PÀ®A 32,34 PÀ.C. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 14/5/2008 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZï.¹-620, ¦¹-1607, 834 ªÀÄvÀÄÛ J.¦.¹-146 ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1] ªÀÄÄPÁÛgÀ° vÀAzÉ «ÄÃgÀÄC° ºÀÄ®¸ÀÆgÉ 2] CdÄð£À vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ¸ÀAUÀ£Á¼É E§âgÀÄ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÉÆA¢UÉ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA-PÉJ-38/f-51 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ªÉÆgÀA© UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ aîzÀ°è ºÁQ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄzÀ°è ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £ÀA§gÀ 1 ºÉ滃 180 JªÀiï.J¯ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ 28 ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄ.J¸ï. 180 JªÀiï.J¯ï. AiÀÄļÀî 3 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÉëêÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ. ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ PÁ®PÉÌ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MlÄÖ 31 ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¨Ál®UÀ¼ÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2008 PÀ®A-32, 34 PÉ.E JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/08 PÀ®A 498(J), 323, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÀgÀt¥Áà J.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀĪÀgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÄʸÀÄnÖPÉÆAqÀÄ aQvÉìAiÀÄ°èzÀÝ ²æêÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ «¯Á¸À ¯ÉÆAqÉ gÀªÀgÀÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀiÁr DUÁUÀ £À£ÀUÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ, ºÀ¹ ªÉÄÊ ¨Átw EzÁÝUÀÆ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄ®UÀ®Ä ¨Á CAvÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÁæ¸À, QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 11/05/2008 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ £À£Àß UÀAqÀ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¤£ÀÄ ºÉüÀzÉ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV¢Ý CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉ¢zÀgÀĪÀÅzÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼ÀzÉ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÁUÀ £À£Àß ªÉÄÊ,ªÀÄÄR,JzÉ,PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄlÄÖ agÁrzÁUÀ UÀAqÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¥ÁàgÁAiÀÄ, ªÀ¸ÀAvÀ EªÀgÀÄ DmÉÆÃzÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ MAiÀÄÄÝ ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉìAiÀÄ°è ¥ÀqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 12/05/08 gÀAzÀÄ C°èAzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §¸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÉÃjR ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.90/08 PÀ®A 498(J),323,504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄlPÁ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 13/05/08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É JzÀgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÇ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÄeÁl £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä w½zÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¹¦¹-1556,1603,1612,1241,1435 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ, rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 3 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ M§â£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉý d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛçâ£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄmÁPÀ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ E£ÀÆߧâ£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆA¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 1335 UÀAmÉUÉ zsÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĵÀÖgÀ°è E§âgÀÄ ¹QÌ ©zÀÄÝ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 55 ¸Á/ qÁªÀgÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì 2] UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÆgÉ 60 ºÀjd£À ¸Á/±ÀªÀıÁzÀ¥ÀÄgÀ ªÁr CAvÀ w½¹ EvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉý PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀݪÀjUÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C®PÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ/ªÀqÀØgÀ ¸Á/¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¹QÌ ©zÀݪÀjUÉ ZÉÃPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 5 aÃlUÀ¼ÀÄ ,1 ¨Á® ¥ÉãÀß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1650/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ EªÀUÀ¼À£É߯Áè ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13/05/08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É JzÀgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀÇ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ dÄeÁl £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä w½zÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 38 f/173 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀAZÀgÀÄ ¦J¸ïL ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 1556, 1603, 1612, 1241, 1435 J®ègÀÄ fæ£À°è PÀĽvÀÄ rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è 3 d£ÀgÀÄ EzÀÄÝ M§â£ÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉý d£ÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÉÆÛçâ£ÀÄ d£ÀjUÉ ªÀÄmÁPÀ £ÀA§j£À aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ E£ÀÆߧâ£ÀÄ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆA¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ 1335 UÀAmÉUÉ zsÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĵÀÖgÀ°è E§âgÀÄ ¹QÌ ©zÀÄÝ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀݪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà G¥ÁgÀ ªÀAiÀÄ 55 ¸Á/ qÁªÀgÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì 2] UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÉÆgÉ 60 ºÀjd£À ¸Á/±ÀªÀıÁzÀ¥ÀÄgÀ ªÁr CAvÀ w½¹ EvÀ£ÀÄ d£ÀjUÉ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 90 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛªÉ CAvÀ ºÉý PÉÊ ªÀiÁr PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¹QÌ ©zÀݪÀjUÉ Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà C®PÀÄAmÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ/ªÀqÀØgÀ ¸Á/¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀgÀÄ ¹QÌ ©zÀݪÀjUÉ ZÉÃPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁPÀ £ÀA§gÀ §gÉzÀ 5 aÃlUÀ¼ÀÄ ,1 ¨Á® ¥ÉãÀß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1650/- gÀÆ¥Á¬Ä EzÀݪÀÅ EªÀUÀ¼À£É߯Áè ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¥ÀƪÀð ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ. PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ , C¥Á¢vÀ£ÀzÀ £ÀªÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÀhÄgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ £Á£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝ£É, £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ, ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £À£Àß ¥ÁnðAiÉÄà UÉ®ÄèvÀÛzÉ. JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ , ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ, & fêÀºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®ÄUÀ¸ÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸À¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É D¥Á¢vÀ ªÉƺÀäzÀSÁ£À ¥ÀoÁt EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è aÃgÁr, C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 13-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1100 UÀAmÉUÉ ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ jAiÀiÁd vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ d«ÄgÉÆ¢Ý£ï ¸Á: ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÁPÁj ªÀiÁvÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 13-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1300 UÀAmÉUÉ UÀªÁ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆæ C§ÄÝ® £À¬ÄªÀÄ QªÀiÁð¤ vÀAzÉ C§ÄÝ® RAiÀÄĪÀÄ ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÁPÁj ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 203/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 13-5-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÀuÉñÀ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ £ÁªÀÅ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðUÀ½UÉ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃr CAvÁ ¨ÉzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀÄ£ÀÆìgÀ vÀAzÉ ªÀĪÀÄvÁd ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ- ªÀÄĹèA G-QgÁuÁ CAUÀr ¸Á-ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2) ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¥ÀmÉî ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ- ªÀÄĹèA G-¥ÉAnAUÀ PÉ®¸À ¸Á-ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ°è gËr ²Ãl vÉgÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝzÀjAzÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.203/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 13/5/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¹AzÉ ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ EzÉÝ£É CAvÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2008 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 13-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÀQAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ alUÀÄ¥Áà §¸Àì ¤¯ÁýtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃrzÀ PÀÆqÀ¯É NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ DUÀ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ »A¨Á°¹ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥sÁgÀÄPÀ CºÀäzÀ ¸Á ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ UÀÄ®¥sÉÃgÉÆõÀ ªÀAiÀĸÀÄì 21 ªÀµÀð agÁUÀ UÀ°è alUÀÄ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ EAvÀºÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è E°è KPÉ ¤Aw¢Ý CAvÁ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀªÀÄd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è DzÀPÁgÀt ¸ÀzÀjªÀAiÀĤUÉ »UÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÀzÀgÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ZÀlĪÀnPÉ £ÀqɸÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAdUÁævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A: 109 ¹.DgÀ.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ zÉêÀPÀvÉ EvÀ£ÀÄ JPÀA¨Á UÁæªÀÄzÀ ¸ÉêÁ¯Á® ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ªÀiÁqÀĪÀzÀjAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzsÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

9) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 201/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 13-5-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £Á£ÀÄ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹.-1264 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀªÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀåQÛUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ'' CAvÁ MzÀgÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ¨sÀAiÀĪÀÅAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁ-ªÉʱÀå G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-gÉhÄÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 0945 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1015 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

10) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 110(E)(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-05-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É eÉÆgÁV fgÀÄvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É. CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A 110(E)(f) ¹.DgÀ.¦¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

11) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A 110(E)(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 2245 UÀAmÉUÉ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ PÁ° ªÀÄfÓzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ vÀeÉgÉeï vÀAzÉ AiÀÄĸÀÄ¥sï EvÀ£ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÁPÁj ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

12) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 13-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 2145 UÀAmÉUÉ dÆå¤AiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀÄÄeÁ¥sÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr CqÀV PÀĽvÁUÀ, «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

13) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14/05/2008 gÀAzÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ RvÀUÁAªÀ, ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1000 UÀAmÉUÉ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj D¥Á¢vÀ ¸ÀAvÉÆõÀ ºÀ®ªÀÄqÀUÉ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è aÃgÁr, C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀd¤gÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ 1030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

14) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 36/2008 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡.:-

¢£ÁAPÀ 14-5-2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ZÀÄuÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¦¹ 839 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÀ ªÀÄAl¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ 0800 UÀAmÉUÉ ºÉÆzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ AiÀÄƸÀÄ¥sï«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ±À©âÃgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀÄgÀPÀÄAzÉ ¸Á; ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ¸ÀȶֹzÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÉqÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÄÝ F ªÉÆÃzÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ°è ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀåQÛ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ gËr DVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀªÀÄðzÀrAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

15) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2008 PÀ®A 110(E),(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 14-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 0845 UÀAmÉUÉ ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸À«Ä vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ C¸ÀgÀ¥sï «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÁPÁj ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨sÁªÀ£É PÉr¸ÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

16) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2008 PÀ®A 506, 504, 355, 353 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ;13-05-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ¸ÀÄzsÁPÀgÀ J DºÁgÀ ¤jÃPÀëgÀÄ DºÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ RÄzÁÝV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1) gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉƸÀªÀĤ EªÀ£ÀÄ a¢æ UÁæªÀÄzÀ°è £ÁåAiÀÄ ¨É¯É CAUÀr ºÁUÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ «vÀgÀuÉAiÀÄ CAUÀr ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ, EªÀ£À «gÀÄzÀÞ a¢æ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ «vÀgÀuÉAiÀÄ°è CªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ. zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ a¢æ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¥Àjòî£É ªÀiÁrzÁÝUÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀ£ÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ CªÀåªÀºÁgÀzÀ §UÉÎ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ DgÉÆæAiÀÄ £ÁåAiÀĨÉÃ¯É CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß gÀzÀÄÝ ¥Àr¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÀgÀ¢Ý ¸À°è¹zÀ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉƸÀªÀĤ 2) J¸À.r.JA.¹ CzsÀåPÀëëgÁzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï JA§ÄªÀªÀgÀÄ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. JAzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛzÁÝUÀ C¯Éè EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀbÉÃjAiÀÄ°è r UÀÆæ¥ï £ËPÀgÀgÁzÀ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÁUÀÄ PÉøÀj PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §AzÀªÀgÀÄ vÀqÉ»r¢gÀÄvÁÛgÉ, JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.