May 4, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 04-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-05-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 03-05-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 38 6583 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É SÉÃt gÀAeÉÆüÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ CwªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ²ªÀ±ÀgÀt vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ vÁqÀªÀļÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀwÃxÀð ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¹ÌqÀ DV ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: SÉÃtÂgÀAeÉƼÀ EªÀjUÉ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ DgÉÆæUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀQ«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¥ÉlÄÖ ©zÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦ÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¤dUÀÄt¥Áà ¸Á/ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ 18 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÁ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1930 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀAUÀgÁªÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ¤qÀªÀAZÉ ¸Á/ UÀÄAdUÁð gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ªÀ®Ar PÀqɬÄAzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ §gÀĪÀ §¸Àì £ÀA PÉ.J.-38 J¥sÀ-218 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄ°èPÁdÄð£À PÀÄqÀvÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ ©üêÀıÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Nr¹ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°èzÀ MAzÀÄ vÀVΣÀ°è §¸Àì ºÁQzÀjAzÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ PɼÀUÀqÉ §® vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀ UÀÄAdUÁð UÁæªÀÄzÀ QñÀ£ÀgÁªÀ ¨ÉÆA§¼É gÀªÀjUÉ PÉüÀUÀqÉ JgÀqÀÄ PÀqÉAiÀÄ zÀªÀqÉ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®èzÉ CzÉ §¹£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀ EvÀgÉ 15-16 d£ÀjUÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉèAiÀÄ®Äè ºÁUÀÄ ºÀ®ÄèUÀ½UÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ºÉý §gɹzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 47/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 03/05/2008 gÀAzÀÄ 15-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.©üêÉıÉãï vÀAzÉ eÁÕ£ÉƨÁ ¥ÁnÃ¯ï ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J/32/J¸ï/2007 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CAzÁæ ¨ÁqÀð¢AzÀ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À zÀQët ¨sÁUÀPÉÌ ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj DgÉÆæ, ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :_

¢£ÁAPÀ 30/04/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ vÀ£Àß §¸Àì £ÀA J¦nr¹ J¦ -09 / JPïì -5850 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ²gÀrUÉ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 01/05/08 gÀAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw SÁAqÀ¸Áj ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¯Áj £ÀA J¦-07-qÀ§Æèöå-5259 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉ.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀiÁt vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀiÁå PÉÆÃgÀPÀÆ® gÀªÀgÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 1215 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £À£ÀUÁUÀ° §¹ì£À°èzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀ¢¯Áè £ÀªÀÄä §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ï MqÉzÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ¯ÁjAiÀÄ Qè£Àgï¤UÉ ªÀÄÆVUÉ ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 279,337 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ¸Á// UÀqÀªÀAw EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ, ªÀÄ°èPÁdÄð£À J®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄ£ÉÆÃd PÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA PÉJ-39/4799 £ÉzÀÝgÀ°è ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §AzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ alUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÉÆÃd PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀÄ PÁgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwzÀÄÝ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©Ãeï ºÀwÛgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ªÀiÁr ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÉà E§âjUÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 56/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ, Q±À£À vÀAzÉ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ dA§ÄgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áå£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß fÃ¥À£À°è 6-7 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA9gÀ ªÀÄÄ®PÀ §AUÁè PÉqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ UÀÄtvÀÄgÉ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.J.¦-05/qÀ§Æè-4689 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ( DgÉƦ)EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPï ªÀiÁqÀqÀ®Ä vÀ£Àß C¢üPÀÈvÀÛ ¸ÉêqÀ£ÀÄß ©ÃlÄÖ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁð¢ fÃ¥ÀUÉ £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁqÀzÀ£ÀÄ .DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 16.00 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ¬ÄAzÀ ¨sÀÄdzÀ ªÀgÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ fÃ¥À£À°è PÀĽwÛzÀݪÀgÀ°è (1) JA.r ±ÀQ¯ÉÆâݣï EªÀ£À KgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ KgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀwÛ ¨sÁj ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀÜ®zÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É (2) ¸Á»Ã¯ï vÀAzÉ ±ÉÃR SÁ¹ªÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ §ÄgÀÄqÉ NqÉzÀÄ ªÉÄÃzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ JqÀºÁ®Ä , JqÀUÉÊ , ºÉÆmÉÖUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ fÃ¥À£À°è E£ÀÄß PÀƽwzÀÝ 1) ±ÉÃR ªÀÄĪÀÄvÁd UÀAqÀ ±ÉÃR SÁ¹ªÀÄ 2). ¸ÉÊAiÀÄzÁ vÀAzÉ ±ÉÃR SÁ¹ªÀÄ 3) jdªÁ£Á UÀAqÀ ±ÉÃR SÁ¹ªÀÄ ¸ÀzÀj §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 279 337 338 304(A) IPC £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/2008 PÀ®A ªÀåQÛ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ UÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw PÉÆý G: zsÁ¨Á PÉ®¸À ¸Á: §AzÉ£ÁªÁdªÁr vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ ¢£ÁAPÀ 10/12/2007 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 1300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt UÉÆÃuÉ FvÀ£ÀÄ zsÁ¨Á¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ »A¢gÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. EªÀvÀÄÛ §gÀÄvÁÛ£ÉÆà £Á¼É §gÀÄvÁÛ£ÉÆà JAzÀÄ w½zÀÄ ¨ÁA¨ÉAiÀÄ°è, ¥ÀÆ£ÁzÀ°è, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀzÀ°è, eÁd£ÀªÀÄÄUÀ½ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉ EzÀÝ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ PÉ®ªÀÅ UÁæªÀÄUÀ½UÉ RÄzÁÝV ºÉÆÃV ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À §UÉÎ «ZÁj¹zÀÄzÀ, CªÀgÀÄ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁðzÀ¹AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ ±Àlð ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã½ §tÚzÀ ¥ÁåAl EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì CAzÁdÄ 21 ªÀµÀð EgÀÄvÀÛzÉ L.n.L. J¯ÉPÁÖç¤PÀ ªÀÄÄV¹gÀÄvÁÛ£É. CªÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ CªÀ£À JvÀÛgÀ 5 Cr EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ EzÀÄÝ , UÉÆâü §tÚ EgÀÄvÀÛzÉ zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR EgÀÄvÀÛzÉ. »A¢, PÀ£ÀßqÀ, ªÀÄgÁp ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 69/08 PÀ®A ªÀåQÛ PÁuÉ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 3-05-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw gÁdªÀÄä UÀAqÀ «£ÉÆÃzÀ ¸Á: UÉÆïÉSÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-4-08 jAzÀ 26-4-08 gÀ ªÀgÉUÉ UÉÆïÉSÁ£ÁzÀ°ègÀĪÀ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «£ÁPÁgÀt zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A 498(J), 323, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 r¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 3-05-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æêÀÄw L±Áå ¥ÀgÀ«Ã£À UÀAqÀ ªÀ¹ÃªÉÆ¢ÝÃ£ï ¸Á £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀgÀÄ 2007£É ¸Á°¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 366(J),498(J),323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®°vÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À PÀ£Àf gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ UÉÆÃuÉ EªÀgÀ “ UÀuÉñÀ zsÁ¨Á ” JAzÀÄ EzÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ UÉÆÃuÉ F ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¥Àæw ¤vÀå ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄvÀÛ°zÀÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÀĪÀiÁj ¨sÁUÀå²æà EªÀ¼À eÉÆvÉ ¥ÉæêÀÄzÀ ¸À¯Áè¥ÀªÀ£ÀÄß ¤Ãr ¥Àæw ¤vÀå »ÃUÉ §gÀĪÁUÀ £À£Àß PÀtÂÚUÉ ©zÀÝ vÀPÀët ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÁQvÀÄ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä D ºÀÄqÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊ ¸À£Éß PÀÆqÀ CªÀjUÉ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ vÁQvÀÄÛ ªÀiÁrgÀÄvÉÛãÉ. MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ £ÉAlgÀ ®UÀß ¤±ÀѬĸÀ®Ä ªÀiÁºÁgÁµÀÖçzÀ°ègÀĪÀ ¯ÁvÀÆgÀ ¥ÀlÖtPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ CAvÀºÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðªÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ PÀÆqÀ E®èzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æà £ÁUÉñÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ EªÀj§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, E®èzÉÆAzÀÄ «ZÁgÀªÀ£ÀÄß DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀÆr¹ ¤£ÀߣÀÄß £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß w½¹ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ §AUÁgÀ, ¨É½î E¤ßvÀgÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ zÀÄqÀÄØ K£ÁzÀgÀÆ EzÀÝgÉ J®èªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä eÉÆvÉUÉ §AzÀgÉ ¤£Àß ®UÀß £À£Àß ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ ¤d EgÀÄvÀÛzÉ. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ 20 vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ, 20 vÉƯÉAiÀÄ ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ gÀÆ¥Á¬Ä 2 ®PÀë ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/2007 gÀAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ¥À¯ÁAiÀÄ£À DzÀgÀÄ. CzÁzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ gÀÆ¥Á¬Ä 2 ®PÀë §AUÁgÀ, ¨É½î ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ¼ÀÄ EgÀ°®è CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £À£ÀUÉ K£ÀÄ AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ºÉÆüÉAiÀįÁgÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÀÄZÁÑV ©mÉÖ ºÁUÀÆ £À£Àß UÀAqÀ §AzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ w½¹zÉ »ÃUÉ ºÉüÀÄvÁÛ PɼÀÄvÁÛ CzÁzÀ£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ°è CªÀgÀ vÀAqÀ E¤ßÃvÀgÀ £ÉAlgÀÄ PÀÆr £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀߣÀ ªÀÄUÀ£À eÉÆvÉ ®UÀß ªÀiÁr ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæ PÀnÖ PÁ®ÄAUÀÄgÀ ElÄÖ ºÉƸÀ §mÉÖ vÉÆr¹ EzÁzÀ£ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À°è PÀZÁÑr §rzÁr £ÉÃgÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ¤Ãr, £ÀAvÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt JA§ÄªÀªÀ¤UÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ ªÀiËTPÀªÁV «ZÁj¹ ºÁUÀÆ £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ «ZÁj¹ AiÀiÁgÀ eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£À eÉÆvÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀ¼ÀÄ. ºÁUÀÆ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß vÀQvÀÄÛ ªÀiÁrzÁUÀ £À£Àß ¸ÉƸÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉqÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÁªÉ®ègÀÆ ¸ÀÄR¢AzÀ G¥ÀfêÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÁV¸ÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ. EzÁzÀ£ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV §AzÀÄ ªÀiËTPÀªÁV w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ªÉÄʪÉÄ¯É EzÀÝ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæªÀ£ÀÄß ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÀªÀgÀÄ PÀrzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ §qÉzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ »AwgÀÄV PÀ¼ÀÄ»¹zÁgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2008 PÀ®A 366 L¦¹ eÉÆvÉ 3(1), (10) ¦æêɣÉì£ï D¥sï
DmÁæ¹neï DåPïÖ :-


¢£ÁAPÀ: 03/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 19-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀÄuÁÚ ªÀ 40 eÁåw ºÀjd£À (ºÉÆïÉAiÀÄ) ¸Á ªÀÄmÁèPÀÄAmÁ vÁ d»gÁ¨ÁzÀ ¸ÀzÉå UÁzÀV UÁæªÀÄ. EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ FUÀ CAzÁdÄ 20 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄmÁèPÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÉAl¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁªÀÄuÁÚ EªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EªÀjUÉ ¸ÀÆdvÁ 19 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÀAqÀ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ D±ÀæAiÀÄ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄgÁgÁzÀ UÁzÀV UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀÆ¥ÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀvÀgÁd PÀgÀªÀÄt ªÀ 27 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G ºÉÆÃmÉ® CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆeÁvÁ EªÀ½UÉ “ K ºÉÆÃ°Û ¸Àƽ gÀAr ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛÃ£É “ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ eÁåw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ EzÉ jÃw JgÀqÀÄ-ªÀÄÆgÀÄ ¸À® gÀÆ¥ÉñÀ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆeÁvÁ EªÀ½UÉ CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß JwÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢gÀÄ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉý PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 01/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 03-00 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀÆeÁvÁ ªÀ 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌAzÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ gÀÆ¥ÉñÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀvÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ DlÆ jÃPÁëzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, EvÁå¢ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀÀA. 83/2008 PÀ®A. 366 L¦¹ eÉÆvÉ 3(1), (10 ) ¦æêɣÉì£ï D¥sï DmÁæ¹neï DåPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 3-5-2008 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L.UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ, r.J¸ï.¦ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ ¹.¦.L. ªÀiÁPÉðl gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢ü eÉÆvÉAiÀÄ°è 1630 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1) ®PÀëöät vÀAzÉ ¹gÀªÁn, 45 ªÀµÀð
2) ®PÀëöät vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ¨Á¼À¸ÀAvÀÆgÀ, 3) ¥ÉAl¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¨Á¼À¸ÀAvÀÆgÀ 4) ¨sÀªÁ¤ vÀAzÉ VgÉ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ°è 3 CgÉÆæ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. M§â CgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EªÀgÉ®ègÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÉÌ EnÖzÀÝ 2 ¥Áè¹ÖPÀ ¨ÁågÀ®UÀ½°è 200 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ CAzÁdÄ Q.gÀÆ. 2000=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2008 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 457,380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà RÄvÀ¨ÉÆâݣÀ vÀAzÉ AiÀiÁRħ¸Á§ ZË¢üæ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ EAVèõÀÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02,03/05/2008 gÀ gÁwæ CAzÁdÄ 0300 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr C®ªÀiÁgÁzÀ°è EnÖzÀ 1) 15 UÁæA. vÀÆPÀzÀ §AUÁgÀzÀ fgÁ ªÀÄt C.Q.15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä 2) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,000/- gÀÆ¥Á¬Ä »ÃUÉ MlÄÖ 22,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À D¨sÀgÀt ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀAiÀÄPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2008 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04/05/2008 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÉrØ RAzÁqÉ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµð eÁåw gÀrØ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ [©] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 03/05/2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ »AzÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÁUÀÆ vÀªÀÄä PÁPÀ£ÁzÀ ¥ÀAqÀÄgÉrØ ºÁUÀÆ ¥ÀAqÀÄgÉrØ AiÀiÁZÉ EªÀgÀÄ ¤Ãj£À «µÀaiÀÄzÀ°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwzÀÝgÀÄ, CµÀÖgÀ°è C¥Á¢vÀ£ÁzÀ UÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÀAqÀÄgÉrØ AiÀiÁZÉ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ [©] FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ “ CªÀjUÉ ¸ÉÆPÀÌ eÁ¹ÛDUÁåzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃgÀ ©qÀÄwÛ®è CªÀÄvÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ DUÀ C¯Éè EzÀÝ £Á£ÀÄ AiÀiÁPÉÆà £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ ¸ÀĪÀÄä ¸ÀĪÀÄä£É ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ E¢ÝAiÉÆà CAvÀ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ PÉüÀwAiÉÄ£ÉÆà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2-3 ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CzÉ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀfzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, C¯Éè EzÀÝ £ÀªÀÄä vÀAzÉ UÀAUÁgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ PÁPÀ KPÀ£ÁxÀgÀrØ ©r¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀäeÁ¬Ä¹ PÀ½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ªÀÄr¹PÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ¯ÁvzÀÝjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£ÀUÉ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÉøÀ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA.45/08 PÀ®A. 324, 504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ 1000 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀgÉÆA¢UÉ zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ±Àlð£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CzÀ£ÀÄß wgÀÄV¸ÀÄvÁÛ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ªÀÄÆr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð eÁw:ªÀiÁ¢UÀ, G:¯ÉÊnAUÀ PÉ®¸À ¸Á:zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 67/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 107,151 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹.§¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ, gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝ£É JAzÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆVzÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ JA.M.©. gÀ« vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ZË¢æ ªÀAiÀÄ:21 ªÀµÀð ,G:J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á:zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀjUÉ , ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ GzÉæÃPÀ J¼ÀĪÀAvÉ PÀÆUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦J¸ïL CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ »ÃUÉ ©ÃnÖzÀÝ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀƪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉqÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 68/08 PÀ®A 107,151 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 3-05-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÁ¼À¥Áà f¯Á© EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄzÀ°è ªÁ°äÃQ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è NzÀgÁqÀÄvÁÛ agÁqÀÆvÁÛ £Á£ÀÄ gËr EzÉÝ£À £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀªÀjzÁÝgÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É JAzÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw DªÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


5) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 03-05-08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EvÀ£ÀÄ PÀ®èSÉÆÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀwñÀ EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ° NzÀgÁqÀÄvÁÛ agÁqÀÆvÁÛ £Á£ÀÄ gËr EzÉÝ£À, £À£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw DªÀj¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ, ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÉnÖ ¤ÃrzÁUÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¯Á®gÉrØ vÀAzÉ CqÀªÁgÉrØ UÀAUÀªÁgÀ 35 ªÀµÀð // MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ¤uÁð UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV §gÀªÀÅ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr gÀ¸ÉÛUÉ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀAvÉ ºÁUÀÆ gÁdQÃAiÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀļÀÄî ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ AiÀiÁjUÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁr¯Áè CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


7) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ §®©üêÀÄ vÀAzÉ UÀt¥Àw ¸À¸Á£Éà ¸Á: vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ EvÀ£ÀÄ vÀ¼À¨ÉÆÃUÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁr vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ E¸ÁèA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°èÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà @ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ZÁAzÉ ªÀAiÀÄ 34 ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¤gÀvÀ£ÁV C¥ÁAiÀÄPÀgÀ DAiÀÄÄzÀÞ §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁr AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è C±ÁAvÁvÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2008 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 3-5-2008 gÀAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ZÀÄuÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ ºÀqÀ¥ÁzÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ±Ànð£À §l£À ©aÑ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÁnðUÉ Ml ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÉ ¥ÁnðUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉPÀÄ HgÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ «ÄjzÀgÉ CAvÀªÀjUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ¸ÀȶֹzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ »UÉ ©lÖ° ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ gËr DVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀªÀÄðzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

10) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 3-5-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆæ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ªÀUÀzÁ¼É ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÁnðUÉ Ml ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÉ ¥ÁnðUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉPÀÄ HgÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ «ÄjzÀgÉ CAvÀªÀjUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ¸ÀȶֹzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ »UÉ ©lÖ° ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ ªÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ gËr DVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀªÀÄðzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


11) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2008 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 3-5-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ 1230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ L£ÁPÀgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £Á£ÀÄ AiÀiÁªÀ ¥ÁnðUÉ Ml ºÁPÀ¨ÉÃPÉAzÀgÉ CzÉ ¥ÁnðUÉ Nl ºÁPÀ¨ÉPÀÄ HgÀ°è AiÀiÁgÁzÀgÀÆ £À£Àß ªÀiÁvÀÄ «ÄjzÀgÉ CAvÀªÀjUÉ MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ¸ÀȶֹzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ »UÉ ©lÖ° ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ ªÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ gËr DVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀªÀÄðzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

12) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2008 PÀ®A 110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹. :-

DgÉÆæ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ L£Á¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 53 ªÀµÀð eÁw- PÉÆêÀÄn G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ RlaAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ gËr ²Ãl ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É , ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉêÀÄ¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ . ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-38/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

13) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦¹ 1181 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â£ÀÄ ¨sÁ°Ì CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1830 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¨sÁ«PÀmÉÖ 40 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ ¸Á/ «dAiÀĪÀĺÁAvÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉ gËr AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è CªÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1900 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 91/08 PÀ®A 110 (f) ¹DgÀ¥À¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

14) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-
¢£ÁAPÀ 03/05/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀªÁUÀ 2000 UÀAmÉUÉ ¦.¹. 1562 gÀªÀgÀÄ ªÁQ mÁQ ªÀÄÆ®PÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÀ¼ÉA§ÄgÀ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÄqÀØuÁÚ ¥À¯Áè¥ÀÄgÉ 28 ªÀµÀð ªÀqÀØgÀ E§âgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì E§âgÀÄ mÉ°¥sÉÆãï PÀA§ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ WÀ£ï¢AzÀ MqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÁªÀÅ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ mÉ°¥sÉÆãï PÀA§ ºÉÆqÉzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄzÉݪÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

15) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2008 PÀ®A 110 (f) ¹Dgï..¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 03/05/2008 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÁªÀÄ¥ÀvÀæ ¸À°èPÉAiÀÄ §/§ PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ (©) ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ¥ÀmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1700 UÀAmÉUÉ aªÉÄäUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á; aªÉÄäUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd£ÀPÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

16) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 185/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 3-5-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀªÀjUÉ “¤ÃªÀÅ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀåQÛUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ'' CAvÁ MzÀgÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ¨sÀAiÀĪÀÅAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ ªÀAiÀÄ-32 ªÀµÀð eÁ-PÉƪÀÄn, G-ªÉÆèÉÊ® CAUÀr ¸Á-vÁAqÀÆgÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1630 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

17) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 186/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 3-5-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è ¦.¹.-1264 gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀªÀjUÉ “¤ÃªÀÅ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀåQÛUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ'' CAvÁ MzÀgÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ¨sÀAiÀĪÀÅAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¦ügÉÆÃd vÀAzÉ C¯ÁèªÀŢݣÀ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-£ÀÆgÀSÁ£À CSÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸Àj¤AzÀ oÁuÉAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À°è gËr ²Ãl N¥À£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1900 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1730 UÀAmÉUÉ PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

18) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢:04/05/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.ºÉZï.¹:617 ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánî, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÁæ.¥ÀA.C, ¸Á/ ªÀļÀZÁ¥ÀÆgÀ. vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 0930 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:62/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

19) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-
¢:04/05/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.ºÉZï.¹:617 ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ SÁ£Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà ¥Ánî. ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ SÁ£Á¥ÀÆgÀ. vÁ/ ¨sÁ°Ì. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 0945 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:63/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

20) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 04/05/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1293 §¸ÀªÀgÁd, gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ, ºÀ½î ¨sÉÃn ºÁUÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ eÁvÁæ §AzÉÆ §¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁvÀA¨Áæ, ®AdªÁqÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr 0800 UÀAmÉUÉ PÁPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉqÀPÀgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MzÀgÀÄwÛzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAdÕ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


21) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 4/05/08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ J.J¸ï.L(PÉ) J.J¸ï.L(J¸ï) ¦.¹ 1356, gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ElUÁå¼À ªÀiÁUÀðªÁV ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ d£ÀvÁ zÀ¼À(J¸ï) ¥ÀPÀëzÀªÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ EzÉÝ£É CAvÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ¥Àr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

22) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 19/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 4/05/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉ ¦.J¸ï.L ºÁUÀÆ J.J¸ï.L(PÉ) J.J¸ï.L(J¸ï) ¦.¹ 1356, gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¨É¯ÁݼÀ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÉƼÀÆîgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ PÉƼÀÆîgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À.¥Áæ. ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀªÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ EzÉÝ£É CAvÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ¥Àr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

23) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 110(f) ¹Dgï¥À¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/05/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦¹ 585 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â£ÀÄ ¨sÁ°Ì n.JA.¹ PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1200 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CºÀªÀÄzÀ C° vÀAzÉ ºÁf ªÀĺÀäzÀ C° ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G/UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á/n.JA.¹ PÀZÉÃj ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ gËr AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è CªÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 93/08 PÀ®A 110 (f) ¹DgÀ¥À¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

24) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 04/05/08 gÀAzÀÄ 1305 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 585 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì RAqÉæ vÁAqÁPÉÌ ¨ÉAQ DPÀ¹äPÀ ¸ÀASÉå 02/08 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1330 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀAzÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀªÀiÁð¥Á® ¨sÁAUÉ ªÀAiÀÄ 30 eÁ/ªÀÄgÁoÁ G/UÀÄvÉÛzÁgÀ ¸Á/ZËr ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉ gËr AiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ£ÀÀÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è CªÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 94/08 PÀ®A 110 (f) ¹DgÀ¥À¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

25) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 04-05-2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1399 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ²æêÀiÁ½ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1020 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀoÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.34/90 PÀ®A 457 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ JªÀÄ.M.©.D¸Á«ÄAiÀÄÁzÀ gÁdQ±À£À vÀAzÉ wæçAPÀ eÁw;ªÀÄgÁoÀ ¸Á; ²æêÀiÁ½ EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ §j¸ÉÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäUÉ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÀ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÀ®Äè vÉÆgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁavÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁrwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

26) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 04-05-2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1399 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ²æêÀiÁ½ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1000 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀoÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.1/2004 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ JªÀÄ.M.©.D¸Á«ÄAiÀÄÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ vÀgÀAUÉ ¸Á; ²æêÀiÁ½ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §nÖAiÀÄ£ÀÄß ©aÑ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ §j¸ÉÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäUÉ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÀ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÀ®Äè vÉÆgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁrwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

27) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 04-05-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 1399 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÁUÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1230 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ eÉÆÃgÁw agÁqÀÄvÀÛ EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ §j¸ÉÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäUÉ £ÉÆÃr PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. CAvÀ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è PÀ®Äè vÉÆgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁrwÛzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®ÄvÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ªÀįÉèò ¸Á:ªÁUÀ®UÁAªÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

28) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 187/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 110 (f)
¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 4-5-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀPÁðj fÃ¥À £ÀA.PÉJ-39/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸Àì ¤¯ÁÝ£À , CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ , §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ , ²ªÀ¥ÀÆgÀ ¨ÉøÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðUÉ Ml ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÉÆÃr ¤ªÀÄUÉ CAvÁ ¨ÉÃzÀj¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁavÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 292 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03-05-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV n.«. AiÀÄ°è r.«.r. ªÀÄÄSÁAvÀgÀ C²è® avÀæ ¥ÀæzÀ±Àð£À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀææ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀ ºÉÆl® ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr n.«. ºÁUÀÆ r.«.r. ªÀÄvÀÄÛ PÁå¸ÉÃmï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.