May 9, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 09-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-05-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A 279,337, L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð G; ¯Áj QèãÀgï eÁåw gÉrØ ¸Á; UÁzÀV vÁ;f; ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ¸ÀAUÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð CA¨Á¸ÉqÀgï PÁgÀ £ÀA J.¦-12/J-7244 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; UÁzÀV vÁ;f; ©ÃzÀgÀ E§âgÀÄ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀzÀ°è PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀAUÀAiÀiÁå gÀªÀgÀ CA¨Á¸ÉqÀgï PÁgï £ÀA. J.¦.12/J-7244 £ÉßÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ UÁzÀV¬ÄAzÀ §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄeÁð¥ÀÆgÀ(PÉ) UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ ºÉÆÃzÁUÀ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ PÁgï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄäÃ¯É gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ vÀVΣÀ°è ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁj£À UÁè¸ï MqÉ¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÆVUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 279 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 9-5-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɹzÉÝ£ÉAzÀgÉ, SÁ¸ÀV PÀÄjvÀÄ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀÄ£ÀB ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §¹ì£À zÁj PÁAiÀÄÄvÁÛ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è MAzÀÄ PÀȱÀgÀ (fÃ¥À) ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-14/9670 £ÉÃzÀÄÝ §A¢zÀÄÝ, PÉʪÀiÁr ¤°è¹ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) UÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV w¼À¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ zÀĪÀiÁ£À¸ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÀªÁgÀ£À vÀ¯ÉUÉ, PÉÊPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ-ªÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A. 279 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA. 9/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¥ÀjÃl, 50 ªÀµÀð, ¸Á/ ¥ÁvÀgÀ¥À½î ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ¸Éë¸ÀĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀå ¸Éë¹ ¸Á® ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. vÀ£Àß JgÀqÀ£É ºÉAqÀw ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀ aAvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀqÉzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆÃAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjÃuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-08/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¥ÁvÀgÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ PÉÆÃuÉAiÉÆAzÀgÀ°è PÀnÖUÉ zsÁ¨ÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ: 08-05-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÄAPÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ MqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀzÀ°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÉÆ¢UÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 10 °ÃlgÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ CAzÁdÄ Q.gÀÆ. 500=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀjAiÉÄêÀ¤UÉ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä¬ÄAzÀ C¥ÁAiÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½zÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ CgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2008 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2008 PÀ®A 323,353,355,504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3 UÀAmÉ 10 ¤«ÄµÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀgÀvÀ £ÁUÀgÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉAiÀÄ ¹§âA¢ ªÀUÀðzÀªÀgÀ eÉÆvÉUÉ vÉgÀ½ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀzÀAvÉ qÁ. ©.DgÀ. CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁqÁf CAUÀrAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¸À¨ÉÃPÁVgÀĪÀ £Á°AiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ªÀiÁPÀð Ol£ÀÄß UÀÄwÛUÉzÁgÀjUÉ ºÁQPÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁPÀð Ol ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²æêÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢. PÉñÀªÀgÁªÀ fAzÉ EªÀgÀ ªÀÄ£É §½ ªÀiÁPÀðOl ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ J®ègÀ JzÀÄjUÉ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ªÀĽUÉAiÀÄ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ²æà «.J¸À.¥Ánî ºÁUÀÄ EvÀgÉ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ºÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ CªÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ¼É ªÀiÁvÀæ DzÀgÉ ¤ÃªÀÅ E£ÉÆߪÉÄä F ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁPÀð OlUÁUÀ° CxÀªÁ EvÀgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀ°è ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ºÁUÀÄ ±ÀÆmï ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹gÀÄvÁÛgÉ. F ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ §UÉÎ ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 101/08 PÀ®A 323,353,355,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/2008 PÀ®A 323 353 355 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8/5/08 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ gÁeÉ¥Áà ¸Á; £ÁUÉÆÃgÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 08/05/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁ¬ÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÁzÀ £ÁUÀ¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî®Ä w½¹zÀAvÉ ¸ÀܼÀ ¥Àj²Ã®£ÉPÉÆAqÀÄ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ zÁn zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀqÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆÃ¥ÉÆE ¸À£ÀÄäR vÀAzÉ CdÄð£À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨÁµÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà E§âgÀÄ ¸Á; ¯ÁzsÁ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ gÀWÀÄ£ÁxÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è PÁªÀÄUÁj PÉÊPÉƼÀî®Ä w½¹zÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ £ÁUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ PÁªÀÄUÁj PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛg. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 323 353 355 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 08/05/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ E§âgÀÄ ºÉAqÀA¢jzÀÄÝ JgÀqÀ£Éà ºÉAqÀw ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É. EAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀ£É ºÉAqÀw eÉÆvÉUÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä eÉÆö£ÀUÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ eÉÆö £ÀUÀgÀzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¨ÁªÀ DgÉÆæ J¸ÀªÀAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ£Àß JqÀUÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 102/08 PÀ®A 324,504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2008 PÀ®A 328 L¦¹ ºÁUÀÆ 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
¢£ÁAPÀ 8/5/2008 gÀAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨É¼ÀPÀÄt [¹] UÁæªÀÄzÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPÀ JzÀgÀÄUÀqÉ 1315 UÀAmÉUÉ vÀ®Ä¦zÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÁzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀ ZÀªÁí£À ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt [¹] FvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ CAzÁdÄ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C;QÃ;150/ gÀÆ. £ÉÃzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A. 328 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 32,34, PÉ.E.JPÀÖ. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/05/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà CtzÀÆgÉ 43 ªÀµÀð G. MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 08/05/08 gÀAzÀÄ ªÁlgÀ mÁåAPÀ UÀAd ¨sÁ°Ì AiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J. 39/JZÀ 6825 EAf£À £ÀA 07 J® 15 E 10076 , Zɹì¸À £ÀA 07 J® 16 J¥sÀ 30974 £ÉÃzÀ£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 103/08 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 64/2008 PÀ®A 109 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 09-05-2008 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀ£À @ ªÀÄÄ£ÀßAiÀiÁ vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÁè¸À £ÀA 4 zÀ°è JªÀÄ.M Qæ«ÄãÀ¯ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀå PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀ£É ¥ÀæQæAiÀÄ ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;22-05-08 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ©ÃzÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀAvÀºÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄAAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 61/2008 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 E.¹.JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 8-05-08 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À ºÉýPÉ UÉÆâü ªÀiÁ°PÀgÀ ºÉýPÉ ºÁUÀÄ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ Uàt¥ÀvÀVj ¸Á; CPÉÆÌ° f/¥ÀgÀ¨sÀt (JªÀÄ.J¸ï) ¯Áj JªÀÄ.JZï.22 J¥sÀ/786 uÉzÀgÀ ZÁ®PÀ 2) ªÀiÁ¤ÃPÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥sÀÆ¯É ¸Á; C¥ÀÆ° vÁ/ UÀAUÁSÉÃqÀ f/ ¥ÀgÀ¨sÀt (JªÀÄ.J¸À) ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¯Áj ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ UÉÆâ (¸ÀévÀÄÛ) ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ°è £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 CªÀ±ÀåPÀ PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ 8-05-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ JA.¥ÉÆñÀAiÉÄå ¸Á; CªÉî UÀ£À¥ÀÆgÀ ªÉÄÃzÀPÀ f¯Éè(J.¦) ¯Áj J.¦-5 JPÀë 559 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉýPÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¯Áj ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ UÉÆâ (¸ÀévÀÄÛ) ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ°è £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 3 ªÀÄvÀÄÛ 7 CªÀ±ÀåPÀ PÁAiÉÄÝ 1955 :-

¢£ÁAPÀ 8-05-08 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. J. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ Cfð DgÉÆævÀgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¯Áj ºÁUÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁzÀ UÉÆâ (¸ÀévÀÄÛ) ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ°è £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2008 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 8/5/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ ¨sÉÃnÖ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀƪÀð ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ PÉÆgÉPÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C¥Á¢vÀ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ºÉÆüÀUÉ ¸Á: PÉÆgÉPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝ£É £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ fêÀºÁ¤ gÀPÀÛ¥ÁvÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀiªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2008 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 8/5/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀjvÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] vÁAqÁPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] FvÀ£ÀÄ vÁAqÁzÀ ¸ÀtÚ ¤jãÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ vÁAqÁzÀ zÁzÁ EzÉÝ£,É £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ JªÀiï.N.©. PÀÆqÀ DVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ fêÀºÁ¤, gÀPÀÛ¥ÁvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 08/05/08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ, PÀÄjvÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¨sÉnÖ ¤ÃrzÁUÀ £ÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ°è ºÁUÀÄ PÁæ¸À gÉÆÃrUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¨Á®f vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ PÁ¼É ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ CA¨É¸ÁAUÀ« FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ UÀ¯ÁèmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ F »AzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 44/03 PÀ®A 435 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ J¸À.¹./ J¸À.n JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁV EgÀĪÀzÀjAzÀ C®èzÉ CgÉÆævÀ£ÀÄ eÁ«Ä£ÀÄ E®èzÉ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀAiÀÄPÁj ºÁUÀÄ C£ÁxÀðPÁjAiÀÄÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀÄ£ÀªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆà C¥ÀgÁ¢üPÀ PÀÈvÀåAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAdÕ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 58/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 08/05/08 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ, ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉnÖ ¤ÃrzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw ¸Áé«Ä G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ®R£ÀUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ UÀ¯ÁèmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ ºÁUÀÄ F »AzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/00 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁV EgÀĪÀzÀjAzÀ C®èzÉ CgÉÆævÀ£ÀÄ eÁ«Ä£ÀÄ E®èzÉ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀAiÀÄPÁj ºÁUÀÄ C£ÁxÀðPÁjAiÀÄÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀÄ£ÀªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆà C¥ÀgÁ¢üPÀ PÀÈvÀåAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAdÕ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

5) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 08/05/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ, ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉnÖ ¤ÃrzÁUÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉAzÀgÉ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà vÀAzÉ ¨Á§Ä±ÉnÖ mÉÆÃPÀgÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÁ®PÉÌ UÀ¯ÁèmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ ºÁUÀÄ F »AzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 140/99 PÀ®A 147,148,504,506,323, eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁV EgÀĪÀzÀjAzÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ eÁ«Ä£ÀÄ E®èzÉ ¸ÀévÀAvÀæ£ÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è EgÀĪÀÅzÀÄ C¥ÀAiÀÄPÁj ºÁUÀÄ C£ÁxÀðPÁjAiÀÄÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀÄ£ÀªÀuÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C¥ÀgÁ¢üPÀ PÀÈvÀåAiÀÄ°è ¨sÁVAiÀiÁV ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAdÕ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 60/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

6) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 08/05/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄQðUÁæªÀÄPÉÌ §¸ÀªÉñÀégÀ dAiÀÄAw §/§ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄQðUÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÀÝ gËrAiÀiÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ «¯Á¸À¥ÀÄgÉ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 08/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÁUÀÄ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥sÉÆÃmÉÆ ¥ÉÆæÃUÁæªÀÄ EzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1030 UÀAmÉUÉ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA.103/06 PÀ®A.353,332,438 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÀÝ gËrAiÀiÁzÀ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 08/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ ºÁUÀÄ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥sÉÆÃmÉÆ ¥ÉÆæÃUÁæªÀÄ EzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1045 UÀAmÉUÉ ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¥sÉÆmÉÆ ¥ÉÆæÃUÁæªÀÄ £ÀqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ºÀPÁå¼À UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðdPÀ¤gÀ°è vÉÆAzÀgÉ ºÁUÀÄ ¥sÉÆÃmÉÆ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è CqÉvÀqÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀĪÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2008 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
9) §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 08/05/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ªÉÆÃUÀ®¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ±ÉPÁ£ÉÆgÀ, 45 ªÀµï, ¸Á/ §UÀzÀ® FvÀ£ÀÄ agÁqÀÄvÀÛ ¸ÀÄ¼É ªÀÄPÀ̼É, ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄÆägÀ°è £Á£É zÁzÁ EzÉÝ£É ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉý ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄäîèjUÉ ºÉÆÃqÀÄzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

10) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 8-05-08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ CUÀæºÁgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ±ÉÃPÀ U˸À vÀAzÉ ±ÉÃPÀ C¨Áâ¸À C° ¸Á: CUÀæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


11) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 8-05-08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÉÃPÀ CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ ¸Á: zÀÄ®í£À zÀªÁðeÁ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ, d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÁßqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀtªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

12) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2008 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹:-

DgÉÆæ dĨÉâÃgÀ SÁ£À vÀAzÉ ¥ÀoÁ£À bÉÆÃmÉ¥Á±Áå ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð ¸Á;-¯ÉçgÀ PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ zÁR¯ÁwUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÁè¸À 1 JªÀÄ, M Qæ«ÄãÀ¯ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀå PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁåjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;22-05-08 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ©ÃzÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¢zÀzÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁr C¥ÀgÁzÀ J¸ÀUÀĪÀAvÀºÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV ¢£ÁAPÀ; 08-05-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (C,«) ªÀÄvÀÄÛ ¦ ¹ 1567 gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DgÉƦvÀ¤UÉ ªÀÄƯÁÛ¤ PÁ¯ÉƤAiÀÄ°è »¹zÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2008 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


13) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ: 8-05-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀ dAiÀÄAw ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ r. zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è DgÉÆæ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð ¸Á; r. zÉêÀgÁd CgÀ¸À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÄÊ ªÉÄð£À §mÉÖ ªÀUÉÊgÉ PÀ¼ÉzÀÄ ©¸Ár C¯Éè ªÁ¸ÀªÁVgÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üw GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¹ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt ¸À¢æAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

14) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 110(f) ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 8-5-08 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà EvÀ£ÀÄ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÀªÁ¤ gÉʸÀ«Ä® ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÉÆzÀÄ, ºÉzÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ. ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹¯ÁVzÉ.


15) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

©ÃzÀgÀ dAUÀ®PÉƬÄAiÀÄ°ègÀĪÀ d«Ää£À ¸ÀªÉð £ÀA 24 gÀ°è 2 JPÀÌgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è JgÀqÀ£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà UÀĪÉÄä, ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà UÀĪÉÄä, gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà UÀĪÉÄä, ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà UÀĪÉÄä J®ègÀÆ ¸Á §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ Cwà PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ ªÉÆzÀ®£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀiÁgÀPÁ¸ÁÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆ¯É ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. F «µÀAiÀĪÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À¤AzÀ «ªÁzÀ £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ EzÉ. F JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ°è d«Ää£À «ªÁzÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀĪÀ ¸ÀA¥ÉÆÃtð ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 67/08 PÀ®A 107 ¹Cg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


16) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ;18-0-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è DgÉÆæ ±ÁgÉÆÃPÀ @ ¥sÁgÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ ±É§âgÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð ¸Á; n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀÅzÀÄ aÃgÁqÀĪÀzÀÄ PÉà PÉà ºÁPÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ GAlĪÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

17) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 08/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ d£ÀªÁqÀ oÁuÉ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ 2) ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ©ÃgÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð G; MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ J®ègÀÆ ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) EªÀgÀ ªÀÄzsÀå VqÀzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ HgÀ°è vÀªÀÄäzÉà MAzÀÄ ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢üùzÁUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆÃqÉzÁl §qÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


18) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 08/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ d£ÀªÁqÀ oÁuÉ PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨Áwä ¹QÌzÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà WÁ¼É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G; MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ 2) ¸ÀÄAiÀiðPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà WÁ¼É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G; MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ 3) ²æêÀÄw ¥ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ WÁ¼É£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ J®ègÀÆ ¸Á; PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(J) EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå VqÀzÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ CzÉà ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ HgÀ°è vÀªÀÄäzÉà MAzÀÄ ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸Á¢üùzÁUÀ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆÃqÉzÁl §qÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

19) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 09/05/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦¹ 858 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁA¢üÃZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CrØ DvÀAPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 1200 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ¸ÀÄgÉõÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ¥ÁAZÁ¼À 24 ªÀµÀð G. ªÁå¥ÁgÀ ¸Á/ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ ¨sÁ°Ì 2) ¸ÉÊAiÀÄzÀ CfêÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁ 28 ªÀµÀð G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ºÀgÀPÁgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì 3) «ÄlÄÖ @ PÀȵÁÚ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ fAzÉ 38 ªÀµÀð eÁw ; ¸ÀÄPÀÄ£À ¸Á° ¸Á/ zsÀƼÀ¥ÉÃl UÀ°è ¨sÁ°Ì CAvÀ w½¹zÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉà ©lÖgÉ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1230 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 104/08 PÀ®A 110 (f) ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.