May 30, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 30-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 30-05-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-5-08 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ PÁwðPÀAiÀiÁå ¸Á° ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G-ªÁå¥ÁgÀ eÁ-¸Áé«Ä ¸Á-zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-5-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀªÀÄä HjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/eÉ-1230 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CzÉà UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd ºÁUÀÆ ZÀAzÀæPÁAvÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀgÀÄ. 1100 UÀAmÉUÉ zsÀĪÀiÁ£À¸ÀÆgÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/1230 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀjUÉ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® gÉÆÃr£À §¢UÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁzÀZÁjUÀÄ PÀÆqÀ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁjvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀB 29-05-08 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀAZÁj PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ, f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ, ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ C¥sÉÆæÃeï JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É PÀæªÀÄPÁÌV §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ vÀPÀët ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ C¥sÉÆæÃeï vÀAzÉ °AiÀiÁPÀvÀ C° ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£À §®UÁ°£À ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ£À eÉÆvÉ EzÀÝ CªÀ£À vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw £À¹ÃªÀiÁ ¨ÉUÀA UÀAqÀ °AiÀiÁPÀvÀ C° ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉAiÀÄ°è ºÉýzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/05/2008 gÀAzÀÄ 0515 ¦JªÀiï. ¸ÀĪÀiÁjUÉ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¦üÃgÉÆÃeï EªÀ£ÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉãÉAzÀgÉ C¥sÉÆæÃeï ªÀAiÀÄ:12 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ PÀ©â£À gÀ¸ÀªÀ£ÀÄß CAUÀr¬ÄAzÀ HlPÁÌV ¢Ã¥ÀPÀ xÉÃlgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ £À¹Ã§ ©jAiÀiÁ¤ ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆêÀÄUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ M§â C¥ÀjavÀ ». ºÉÆA. ªÉÆÃ.¸ÉÊ. ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ C¥sÉÆæÃd¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°£À PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, ¥ÀAZÀuÁÚ, ¥ÁAZÁ¼À, ªÀÄ°èPÁdð£À, ¥ÀÄAqÀ°PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂÃPÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁtÂPÀ£À DmÉÆà £ÀA. PÉJ-34/7827 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtPÉÌ n¦ü£À ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀÄwÛzÉÝêÀÅ. ¸ÀzÀj DmÉÆà ªÀiÁtÂPÀ vÀ¼ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à DmÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ £À£ÀUÉ §®vÉÆqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¥ÀAZÀuÁÚ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ¤UÉ UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄ°èPÁdð£À EvÀ£À JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯É »AzÉ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ. §® Q«UÉ ¸ÀºÀ gÀPÀÛªÁVzÉ. ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀ vÀ¼ÀªÁgÀ EvÀ¤UÉ §® ¨sÁUÀzÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ CUÀ®ªÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® UÀtÂÚ£À PɼÀUÉ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ ¨sÁj UÁAiÀiÁªÁVzÉ. ºÁUÀÄ PÀÄwÛUÉAiÀÄ PÉüÀ¨sÁUÀºÀzÀ ¸ÉÆAlzÀ ¨É¤ßUÉ GzÀÝ PÀAzÀÄ UÀnÖzÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÉîègÀÄ MAzÀÄ SÁ¸ÀV DmÉÆÃzÀ°è ZÀQvÉìUÁV ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ZÀQvÉìAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ªÀiÁtÂPÀ EvÀ£ÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ E¸Áä¬Ä® SÁ¢æ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉ¢zÉ. DmÉÆà ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ 1015 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C.¸ÀA. 96/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ©ÃzÀgï ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPïÖ :-

¢£ÁAPÀB 29/05/2008 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvɬÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. DzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w §A¢zÉ£ÉAzÀgÉ, WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà ¸Á: §§ZÀr EªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ §gÀ®Ä D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ²æà zË®vï J£ï.PÉ. ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÉ¥Áà zsÉÆé, ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð ¸Á: §§ZÀr ¸ÀzÀå AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ E¹Ûçà ªÀiÁrzÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è PÉÆlÄÖ vÀ£Àß CAUÀr PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ ªÁºÀ£À ¸ÀA. J¦ - 36/n-8494 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÀÝ WÁ¼É¥Àà£ÀÄß £ÉÆÃrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ªÁºÀ£À ªÉÃUÀ PÀrªÉÄ ªÀiÁqÀzÉà CwêÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ DvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ PɼÀV ©zÁÝUÀ DvÀ£À §®UÁ°UÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ¥ÁzÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, w¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ¤°è¹ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ 2245 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2008 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. DPÀë £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2008 PÀ®A 465,467,471,474,420 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/5/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÒ ªÀiÁr¹zÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/5/08 gÀ »A¢£À ªÉüÉAiÀÄ°è ²æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªÀ ªÀÄzÁ®ªÁqÀ ¸Á:E¯Áå¼À ¸ÀzÀå ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¤ªÁ¹AiÀÄÄ E¥ÀàvÉÛgÀqÀÄ (22) eÁw DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀªÀgÀ eÁ° ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄzÉæ ºÁQ¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è F PÀbÉÃjAiÀÄ ¹¥Á¬ÄAiÀiÁzÀ ²æà §¸À¥Áà gÀªÀjUÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ²æà «Ä®£ÀPÀĪÀiÁgÀªÀgÀÄ «µÀAiÀÄ ¤ªÁðºÀPÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¸À» £ÀPÀ®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ²æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ eÁ° ¸À» ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ M¦àPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æà ¸ÀĤîPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî®Ä zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¸À¯ÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA¸ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/08 PÀ®A 465,467,471,474,420 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAUÀ ¤AzÀ£É PÁAiÉÄÝ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/08 PÀ®A 307 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1),(10) J¸À¹/J¸Àn JPÀÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ 29/05/08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ±ÁgÀzÁ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁ/J¸À.¹ ¸Á/£ÉüÀV vÁ/¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¹éÃPÀj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 29/05/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAAiÀÄPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁgÀzÀ°è ²ªÀPÁAvÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀĪÀiÁgÀ ¨ÁjUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr PÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀAvÉ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ M¥Àà¢zÁÝUÀ ¨Á¬ÄUÉ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ ©ÃgÀ ºÁQzÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ J¯É ºÉÆïÉAiÀiÁ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£ÉAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ²µÀå ªÉÃvÀ£À PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ JAzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ gÉÆõÀ¢AzÀ ¨Ál°AiÀÄ£ÀÄß MqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉPÉAzÀÄ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Àß £ÀA 119/08 PÀ®A 307 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸À¹/J¸Àn CmÁæ¹n JPÀÖ 1989 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Àß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 436 L¦¹ & PÀ®A 3(2)(4) J¸ï.¹/J¸ïn ¦.J. DåPïÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-30/5/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà PÁA¨Éî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTÃPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-29/5/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ vÀAzÉ §§£ÀgÁªÀ ¥Ánî ºÀjd£À NtÂUÉ §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼Éî ¤ÃªÀÅ ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀ eÁUÀ £ÀªÀÄä¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ eÁUÀ SÁ° ªÀiÁrj E®èªÁzÀgÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ ¤AvÀ£ÀÄ. vÀPÀët ºÀjd£À eÁwAiÀÄ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ElUÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀrØ PÉÆgÉzÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà£À ºÉAqÀwÛ ¥ÁgÀªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁîzÀ ¸ÀgÀ¸Àéw, eÁÕ£ÀzÉë, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝgÀÄ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §mÉÖ, eÉÆüÀ, vÉÆÃUÀgÉ ¨Áå¼É, PÀqÀ¯É ¨Áå¼É ªÀÄvÀÄÛ ZÀtV¨Áå¼É EvÁå¢ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ. CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C. Q.-25,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄgÀ°zsÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝ£ÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ d£ÀgÁzÀ 1] UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀmÉÖ 2] ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Á䮥Áà PÁ¼É 3] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ PÁ¼É 4] ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ PÁA¨Éî 5] ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà 6] ±ÁåªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ C¥ÀàuÁ ªÉÄÃvÉæ 7] ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä 8] ®PÀëöät vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ 9] UËvÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀįÁèj 10] gÁd¥Áà vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ E£ÀÄß EvÀgÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤ÃgÀÄ ºÁQ Dj¹gÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄvÀÄÛ CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-436 L¦¹ & PÀ®A 3(2)(4) J¸ï.¹/J¸ïn ¦.J. DåPïÖ 1989 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁqÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.