May 13, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 13-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-05-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. :- 199/08 PÀ®A 279, 338 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 12-5-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CwªÁ¼À ºÁUÀÄ E£ÀÆß EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw N«Ä¤ £ÀA.J¦-09/J-6500 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1315 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄjAiÀiÁ D±ÀæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA.¹J£ï¦-4538 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj N«Ä¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¸ÀzÀj N«Ä¤ ZÁ®PÀ¤UÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj N«Ä¤AiÀÄ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 199/08 PÀ®A 279 338 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀªÀÄ. 46/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 12-05-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. avÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§Ä ²ªÀ¥ÀÆgÉ vÀ£Àß £ÁzÀtÂAiÀiÁzÀ PÀÄ. ¸ÀÄgÉÃSÁ¼ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ EªÀ£À n«J¸ï ZÁA¥ï £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀPÉÆAqÀÄ £ÁªÀÅ 3 d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ vÀAzÉ ºÀeÁvÀ EvÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉÆÃAzÀÄ n«J¸ï ZÁA¥ï ªÀÄÆ¥ÉqÀ £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ. ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £ÁzÀtÂUÉ ¸ÁR gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A: 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 200/08 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. eÉÆ vÉ 185 ,187 L.JªÀiï « JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 13/5/8 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¦¹ 1264 eÉÆvÉ gÁwæ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ gÁºÉ 9 gÀ°ègÀĪÀ r¯ÉPÀì zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉ J 39 1685 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆÃqÀÄ£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA. JªÀiï JZï 12 eÉ 4174 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ªÁVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 200/08 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 185,187 L.JªÀiï« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 279, 337, 338 eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/50/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ«ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã°¥ï ©gÁzÁgÀ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÇzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjZÀvÀ fÃ¥ï £ÀA JAJZï-16/117 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ªÁºÀ£ÀªÁzÀ »gÉÆÃAqÁ PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉƪÁPÁ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 279,337,338, L.¦.¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 11-05-08 gÀAzÀÄ UÀÄ®âUÁð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ ) ªÁrAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£À ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® C¥sÀWÁvÀªÁV E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ZÀQvÉìUÁV UÀÄ®âUÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÀ PÀÆqÀ¯É UÀÄ®âUÁ𠧸ÉéñÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ ºÁUÀÄ EªÀÄvÁ£À¥Á¸Áå vÀAzÉ ±À©âgÀ ¥Á±Áå E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA B PÉJ-32 DgÀ 293 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt¢AzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄ ±ÁºÀ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® eÁ«ÃzÀ «ÄAiÀiÁå £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ EªÀÄvÁå£À¥Á±Áå »AzÉ PÀĽwzÀÝ£ÀÄ eÁ«ÃzÀ «ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ B 11-05-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁrAiÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à gÉÆÃr£À JqÀ ªÀÄUÀ먀 EgÀĪÀ PÀ®ÄèUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝ£ÀÄ EªÀÄvÁå£À ¥Á±Áå EvÀ¤UÉ §®UÀqÉ Q« , ªÀÄÆV£À ºÀwÛgÀ ,¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÉ .ºÁUÀÄ eÁ«ÃzÀ «ÄAiÀiÁå EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ CAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨É®ÆgÉ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð ¸Á: fUÁð [©] FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13/05/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¢AzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J.32 JªÀiï.847 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥Áå¸ÉAdgÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁUÀÆgÀ [©] PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £À£Àß fæ¤AzÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üÃPÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ PɼÀUÀqÉ E½AiÀÄĪÁUÀ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ «Ä¤qÉÆÃgÀ mÁæ° £ÀA. PÉ.J. 39 1814 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß «Ä¤qÉÆgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ fæ¤AzÀ PɼÀUÉ E½AiÀÄÄwÛgÀĪÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üÃPÁgÁªÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ DvÀ¤UÉ §®PÁ°£À ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÀwÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A. 279,337, L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 11-5-08 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ RgÀPÀªÀÄÆ® ºÀPï PÁ¯ÉÆä d£ÀvÁ ¥Àæ«Ãt ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¤ÃAvÀÄ ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÉÆzÀÄ, CAd¸ÀĪÀzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ. ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2008 110(E)(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12-05-2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀrUËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2001 PÀ®A 324, 323, 307, dvÉ 34 L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ°èzÀ gËr gÁd¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà G¸ÀÄÛUÉð EªÀ£ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É eÉÆgÁV fgÀÄvÀ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É. CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀèzÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A 110(E)(f) ¹.DgÀ¦¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110(E)(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12-05-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2006 PÀ®A 341, 504,506, dvÉ 34 L.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ°èzÀ gËr D¸Á«ÄAiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¥ÀįÁj EªÀ£ÀÄ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É eÉÆgÁV fgÀÄvÀ ¸ÁªÀðd¤PàjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É.. CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀèzÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜUÉ zsÀPÉÌ vÀgÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ®A 110(E)(f) ¹.DgÀ¦¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/05/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- 38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄãï gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃV CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV agÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CrØ DvÀAPÀ ¥Àr¹ ±ÁAvÀvÉ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EvÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ CºÀäzÀ ¥Á±Á vÀAzÉ §§âgÀ ¸Á§ ªÀÄįÁèªÁ¯É 25 ªÀµÀð G: ¥Á£ÀqÀ¨Áâ ¸Á: ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß £ÀA 88/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 12/05/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- 38/f-63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀUÀ®Ä ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ºÁUÀÆ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀzÀjAzÀ J¯Áè PÀqÉ ªÀiÁ»w w½zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÉÄãï gÉÆÃr£À ªÀÄÆ®PÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆÃgÁV agÁqÀÄvÁÛ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ¤AvÀÄPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CrØ DvÀAPÀ ¥Àr¹ ±ÁAvÀvÉ §AUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. EvÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉÆAzÀÄ zÉÆqÀØ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ CªÀ£À£ÀÄß »ÃrzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ j¸ÉÛSÁgÀ vÀAzÉ bÉÆÃmÉ«ÄAiÀiÁå 30 ªÀµÀð G: ¯Áj qÉæöʪÀgï ¸Á: T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß £ÀA 89/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 87/08 PÀ®A 107 ¹.DgÀ.¦¹ :-

ElUÁ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 56/02 £ÉÃzÀgÀ ¥Á®zÀ §UÉÎ 1 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ¥Á®zÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ F §UÉÎ ªÀiÁZÀð wAUÀ¼À°è 1 £Éà ¥Ánð DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉÃAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA B 36/08 PÀ®A B 147 ,148,324 ,504,506 ,eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ eÁjAiÀiÁV vÀ¤ÃSÉAiÀÄ°è EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ EzÉ d£ÀgÀÄ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ¤UÉ ¢£ÁAPÀ B 01/05/08 gÀAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå B 74/08 PÀ®A B 447 ,307 ,323,504 , eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .¸ÀzÀå ¥ÀæPÀgÀt vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ C±ÁAvÀvÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀAªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀ®Ä ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 201/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 13-5-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹.-1264 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ºÀÄnÖ¸ÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃV-§gÀĪÀªÀjUÉ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀåQÛUÉ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ'' CAvÁ MzÀgÀÄvÁÛ ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ¨sÀAiÀĪÀÅAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ a¢æ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµÀð eÁ-ªÉʱÀå G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-gÉhÄÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 0945 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1015 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀ®A. 110 (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 13/05/08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ºÁUÀÆ ¦.¹. 829,1305 gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ElUÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëzÀªÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ zÉÆqÀتÀ EzÉÝ£É CAvÀ aÃgÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ¥Àr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1015 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 22/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-05-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 ¦J¸ïL £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉÆð¸À oÁuÉ ©ÃzÀgÀ oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉlÆæ°AUÀ PÀÄjvÀÄ ¹¦¹ 1587 gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ¢AzÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ¢AzÀ ¥ÉlÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ eÉî PÁ¯ÉÆäUÉ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÀ ªÁUÀ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÉÄ¯É ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ° ¤AvÀÄ PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆÃAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwÛzÁ£É ºÁUÀÄ PÁgÀt «®èzÉ NuÉAiÀÄ° wgÀÄUÁqÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆÃAzÀgÉ PÉÆÃlÄ ±ÁavÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛjªÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw vÀUÀgÉ ªÀAiÀÄ:- 18 ªÀµÀð eÁw:- °AUÁAiÀÄvÀ G:- ¤gÉÆÃzÀÄåV ¸Á/¨É¼ÀÄîgÀÄ vÁ/f/©ÃzÀgÀ ¸ÀzÉÊ zÉëPÁ ¤ªÁ¸À C®A¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ©ÃzÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ AiÀiÁPÉÆà »ÃUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr vÉÆÃAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄwzÀÄ CAvÁ PÉüÀ®Ä AiÀiÁªÀzÉ GvÀÛgÀ ¤qÀzÉ PÁgÀt ºÁUÉ ©lgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÉ C»vÀPÀgÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå 110/08 PÀ®A 110 (f) ¹ DgÀ ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-05-2008 gÀAzÀÄ 1840 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀAiÀÄ:- 52 ªÀµÀð eÁw:- J¸À.¹ G:- MPÀÌ®vÀ£À ¸Á:- ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ EAVèµÀ zÀ°è °TvÁ Cfð ¸À°¹zÀÄÝ vÀªÀÄä »ÃgÉÆà ¥ÀAZï gÉf¸ÉÖµÀ£ï £ÀA. J¦-09 Jr-9590 CAzÁdÄ 9,000/- gÉÆÃ¥Á¬ÄzÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-05-2008 gÀAzÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæ ©ÃzÀgÀ¬ÄAzÀ 1330 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÀgÀgÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £Á£ÀÄ ²æà ²æêÀÄAvÀ ZÀªÁít ¦.J¸À.L. (C) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉà 109/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A PÀ®A 32,34 PÉ.E KPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 12-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¥ÉưøÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÛAV ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §¹¯Á¥ÀÄgÀ ²ªÁgÀzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀwæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA. PÉ.J. 39/3445 £ÉÃzÀgÀ°è 5 PÁl£À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÉÆAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 48 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 240 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 9232=80 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ªÀiÁ®£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁUÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÛªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï.r vÁºÉgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÆ⮫ÄAiÀiÁå ªÉÆUÀqÀA¥À½î DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 39/3445 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ 2) UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÆj ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î ºÁUÀÆ 3) C¨Áã¸À vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§ ªÉÆd£À ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î EªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ªÉÄÃ¯É ºÉýzÀ 240.180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀdÕgÀ gÁ¸ÁAiÀÄ£À ¥ÀjÃPÉë PÀÄjvÀÄ 5 PÁl£ÀzÀ°èzÀÝ MAzÉÆAzÀÄ AiÀÄÄ.J¸ï. 180 JªÀiï J¯ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2008 PÀ®A 32.34 PÉ.E KPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁu.É UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A PÀ®A 32,34 PÉ.E KPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 12-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄÄvÀÛAV ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É §¹¯Á¥ÀÄgÀ ²ªÁgÀzÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀwæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ DmÉÆà jÃPÁë £ÀA. PÉ.J. 39/3445 £ÉÃzÀgÀ°è 5 PÁl£À AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÉÆAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 48 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 240 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 9232=80 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀµÀÄÖ ªÀiÁ®£ÀÄß vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£Àì ºÁUÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀȪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiïr vÁºÉgÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀÄâ¯ï«ÄAiÀiÁå ªÉÆUÀqÀA¥À½î, UÉÆ¥Á® vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÆj ªÀÄvÀÄÛ C¨Áâ¸À vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ªÉÆd£À gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 240.180 JªÀiïJ¯ï °PÀÌgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 35/2008 PÀ®A 32.34 PÉ.E JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 171 (JZÀ) L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/04/08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L. JªÀÄ.DgÀ. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ºÁUÀÄ UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀÛzÀ ¹.¦.L. gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §AzÉƧ¸ÀÛªÁV oÁuÉAiÀÄ°è 1000 UÀAmÉUÉ ZÉZÉð ªÀiÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÉ£ÉÃAzÀgÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è M§â ªÀåQÛ PÁ鮹 £ÀA PÉ.J.-04 J.JªÀÄ.-5694 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁ°Ì «zsÁ£À¸À¨Á ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀnÖ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¹PÀÌ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹.¦.L. ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 1293,1433,1492 gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ©lÄÖ fÃ¥À £ÀA PÉ.J.-38 f-150 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆævÀ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¨sÁ°Ì «zsÁ£À¸À¨Á ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀnÖ vÀªÀÄä ªÀ±ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆArzÀªÀ¤UÉ ZÉPÀÌ ªÀiÁr «ZÁgÀuÉ ªÀÄrzÀUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ PÁAUÉæøÀ ¥ÀPÀëzÀ ªÀw¬ÄAzÀ ¥ÀgÀZÁgÀPÁÌV §A¢zÀÄÝ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÀĪÀÄw CxÀªÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®è CAvÁ w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±À¢AzÀ ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀUÀmÉÖAiÀÄ ¥ÀnÖ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ºÁUÀÆ zÀ¸ÀÛVj PÀ®A 171 (JZÀ) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A. 504, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-5-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ FgÀuÁÚ §gÀÄqÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G-PÀnÖUÉ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-PÀoÉƽî gÉÆÃqÀ ªÁAdj ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ½AzÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §A§ÄUÀ¼À£ÀÄß QgÁ¬ÄUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CzÀgÀ QgÁ¬Ä ºÁUÀÆ PÀnÖUÉ (§A§Ä) UÀ¼À£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ M§â ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ºÀ½îSÉÃqÀPÀgÀ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CgÀUÀ°è£À vÀÄAqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/08 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 12/05/2008 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 26 ¸Á: ®PÀëöät£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ ªÀiÁºÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/5/2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è HlPÉÌ PÀĽvÁUÀ C¥Á¢vÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §§®Ä vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ K ZÀAzÁæöå £ÀªÀÄä ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ºÀAaPÉÆqÀzÉ JPÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÄaÑ PÀĽwÛ¢Ý ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀUÉÀ §AzÁUÀ MAzÀÄ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ JqÀQ«AiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ©Ã¹ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ CtÚ §§®Ä EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ vÀ£Àß JqÀ ¨sÀÆdzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¢Ý UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/08 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.