May 23, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 23-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-05-2008.

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2008 PÀ®A 171 (r) & (J¥sï) 511 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 22/05/08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÁdå «zsÁ£À ¸À¨sÉÃAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ 49 zÀQëÃt «¨sÁUÀ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¦) UÁæªÀÄzÀ §ÆvÀ £ÀA§gÀ 52 gÀ°è 1645 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸Á SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ(¦) JA§ÄªÀ£ÀÄ ¥ÀArvÀ JA§ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄvÀzÁgÀgÀ ¥ÀnÖAiÀÄ PÀæ.¸ÀASÉå 104 ªÀÄ£É ¸ÀASÉå 18/1 EªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä §A¢gÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä PÉÆqÀ¯ÁV®è. CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄ SÉÃt AiÀĪÀgÀÄ ºÁdjzÀÝgÀÄ. EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä §AzÀ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà EªÀgÀ£ÀÄß DPÉëæ¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßç⠪ÀåQÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¦) EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ «zÁåyðAiÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæzÀ fgÁPÀì ¥Àæw vÀAzÀÄ ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä PÉÆqÀ¨ÉPÉAzÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¥ÀArvÀ JA§ ºÉ¸Àj£À°è aÃn (KeÉAlgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ) ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä vÀA¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj aÃnAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀ «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ ºÀj¢gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¦üÃAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà UÉÆÃR¯É F±ÀégÀ ¦,Dgï.N.SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¦) §ÆvÀ £ÀA§gÀ 52 gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 87/08 PÀ®A 171 ( r), & (J¥sï), 511 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2008 PÀ®A 171 (Dgï) (1) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21-05-08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÉPÀÖgÀ PÀvÀðªÀåzÀ JJ¸ïL PÀ®è¥Áà, ¥ÉÆæ¨ï ªÀÄ»¼Á ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÀÖgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀ£ÀPÉÃj ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ªÀÄ£ÀÆìgÀ CºÀäzÀ SÁ¢æ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ CºÀäzÀ SÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ CfªÉƢݣï vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉƢݣï E§âgÀÄ ¸Á: UÉÆ®KPÁ£Á ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå ©J¸ï¦ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr 3000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 1 qÉÊjAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2008 PÀ®A 171 (Dgï) (1) L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/5/08 gÀAzÀ 1200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ©üªÀÄuÁÚ ¸Á; ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ zsÀÆ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ C°ÃªÀÄ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀi˯Á£Á ¸Á; PÉƼÀÄîgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-38/72 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DmÉÆÃPÉÌ ¸ÉêqÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄß ¹ÌqÁV(eÁj) ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 58/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2008 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 22/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà GªÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ RªÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀÄ»ªÀÄÆzÀ«ÄÃAiÀiÁå ZËQ, ¸Á/ ªÀÄgÀPÀÄAzÁ FvÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzÉå ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé EzÀÝ PÁgÀt dUÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 86/08 PÀ®A 341, 324, 504, L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 379 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 23/05/08 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥Ánî 67 ªÀµÀð eÁw ¨ÁæºÀät G. ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ¥ÀÆeÁj ¸Á/ ¸ÀzÀå ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22-05-08 ªÀÄvÀÄÛ 23/05/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÉÆÃgÀUÉ ElÖ UÀ¯Áè(ºÀÄAr) PÀ©âtzÀ gÁqÀ¤AzÀ ºÀÄAr vÉgÉAiÀÄĪÀ ¨sÁUÀ ¨ÉAqÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄ M¼ÀV£À Q° ªÀÄÄjzÀÄ UÀ¯Áèè (ºÀÄAr)AiÀÄ°è EzÀÝ CAzÁdÄ 2000/- jAzÀ 2500/-gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 115/08 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 23-5-08 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.r. E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ¥sÀvÉÛ CºÀäzÀ ¤uÉÚªÁ¯É ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð G-«Ä£Á UÁgÀªÉÄAlì eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆägÁzÀ PÀ£ÀPÀmÁÖUÉ ºÉÆÃVzÉÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 23-5-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ÄvÀæ£ÁzÀ E¸Áä¬Ä® DmÉÆà qÉæöʪÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr ±ÉÃlgÀ JwÛ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀr PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀÝPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è EzÀÝ vÀ£Àß PÁA¥ÉèÃPÀì CAUÀr £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà jÃw¬ÄAzÀ JwÛ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ C®ªÀiÁgÁzÀ°èzÀÝ ºÉƸÀ ¥ÁåAl ±ÀlÄðUÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 12800/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/08 PÀ®A. 457,380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/08 PÀ®A 457,380 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 23-5-08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀtAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ-72 ªÀµÀð G-CPÀ̸Á°UÀ eÁ-CPÀ̸Á°UÀ ¸Á-§¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/23-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV® ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è neÉÆÃjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ EzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É 22/23-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀĪÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ HjAzÀ §AzÀ ªÉÄÃ¯É w½zÀÄPÉÆüÀî¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/08 PÀ®A. 457,380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ: -

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ §¸À¥Áà aAZÉÆüÉ, ªÀAiÀÄ:40, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ, G: UÀÄvÉÛzÁgÀ, ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ. FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è £ÉÆêÀÅ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÉÆïÁè¥ÀÆgÀ ºÁUÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀ°¯Áè. vÀ£ÀUÉ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj gÉÆÃUÀªÀÅ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢:09/05/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Ql£Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÀæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæ ©.ºÉZï.E.J¯ï. ZÀAzÁæ£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÃj¸À¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¢:22/05/08 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:08/08 PÀ®A:174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.