May 22, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 22-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-05-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21/05/08 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ«£À ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¯Áj C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ rQÌAiÀiÁV UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ w½zÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÉÆëAzÀ¥Áà ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ 24 ªÀµÀð ¸Á// G// PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á// ºÀtªÀÄAvÀªÁr vÁ// §.PÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 21/05/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉ «oÀ×® ¯Áj £ÀA JA.n.N/5119 £ÉzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¹V ¸Á// gÁeÉñÀégÀ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÆr gÁeÉñÀégÀ ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è ºÉÆÃV PÀ©â£À »¦à ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ MAzÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ ZÀ£ÀߥÁà EvÀ¤UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß 62/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 50/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ: 21-05-98 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ªÉÄʸÀ®UÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §ÆvÀ £ÀA. 143,144 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjAiÀÄ«gÀUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀQqÁVzÉ JAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢ÝzÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ zsÁ«Ä¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ½UÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀévÉæ ªÀÄÄqÀ©UÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀgÉ®èjUÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr. ¦AiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëPÀgÀÄ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄqÀ© ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 50/08 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ..

ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2008 PÀ®A 171 (JZï) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §/§ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃV ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ aªÉÄäUÁAªÀ, ºÀA¢PÉÃgÁ, ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀÄÄQð UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA.JªÀiï.JZï-24/¹-5727 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ ZÀªÁít EªÀgÀ ¥sÉÆmÉÆ EgÀĪÀ ªÀÄgÁpAiÀÄ°ègÀĪÀ 52-OgÁzÀ [©] PÉÃvÀæ [J¸ï.¹.] ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀ¥ÀnÖAiÀÄAvÀæ £ÀªÀÄÆ£Á JAzÀÄ §gÉzÀ 500 ¥ÁA¥ÉèÃlUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀ 4 d£ÀgÀÄ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæZÁgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄVzÀgÀÆ PÀÆqÁ DZÁgÀ ¸ÀA»vÉAiÀÄ£ÀÄß G®AX¹ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ E®èzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 4 d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/08 PÀ®A.171 [JZï] L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/ 2008 PÀ®A 171 (©) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21-05-08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ²æà J¸ï PÉ EªÀiÁªÀÄ ¦J¸ïL r¹L¦ ©ÃzÀgÀ, «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¸ÉÃPÀÖgÀ £ÀA 2 OgÁzÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁªÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è 1845 UÀAmÉUÉ fÃ¥À £ÀA JAJZï:08-¹:7154 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁjAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉ eÉ r J¸ï ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyðAiÀiÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀzÀªÀÄ gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀ ¤ÃqÀ®Ä d£ÀjUÉ ºÀt ºÀAZÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj CªÀjUÉ ZÉPÀ ªÀiÁqÀ¯ÁV ©ÃªÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ 4,700=00 gÀÆ ¹QzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀjUÉ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 95/08 PÀ®A 171 (©) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/08 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 21/05/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªÀ eÉ.E. ±ÁSÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ eɸÁÌA ±ÁSÉ ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¢£ÁAPÀ:21/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ²æà ªÀiÁtÂPÀ¥Áà JA§ÄªÀªÀgÀÄ ¥sÉÆä£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ 63 KVA TC £ÀrÃvÁ E¯Áè JAzÀÄ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV J¯ÉQÖçPï n¹ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄÆgÀ DOLO ¥ÀÆå¸À E®èzÀÄÝ UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §A¢zÀÄÝ, PɼÀUÀqÉ D¬Ä¯ï ¸ÉÆjzÀÄÝ, n¹ ªÉÄïÉÃj ¥ÀÆwð £ÉÆÃrzÁUÀ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀÆwð D¬Ä¯ï E®èzÀÄÝ PÀAqÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀAvÉ ¤£Éß gÁwæ ¢£ÁAPÀ:20/05/08 gÀAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjZÀ PÀ¼ÀîgÀÄ F 63 KVA mÁæ£Àì¥sÁªÀÄð D¬Ä¯ï PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÁÝgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:107/08 PÀ®A:379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2008 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.:-

¢£ÁAPÀ: 21/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ §/§ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÉƨÁ¬Ä¯ï ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ¨sÁwä w½zÀħA¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ eÉÆöUÀ°èAiÀÄ°è DgÉÆæ £À©¸Á§ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ¸Á§ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèêÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀævÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ ªÀiÁ»w w½zÀ PÀÆqÀ¯Éà eÉÆöUÀ°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä gÉïÉé ¨ÁAræUÉ ºÀwÛ 3 PÁl£ÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÄÝ ¥ÉÆð¸ÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj 3 ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ¼À°è ±Álð«¹Ì 135 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ C;Q; 4,320=00 gÀÆ. ¨É¯ÉG¼ÀîzÀÄÝ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.97/08 PÀ®A.32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E, PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 21-05-08 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ²æà ©.JªÀiï UÀAUÁzsÀgÀ ¹¦L C§PÁj ¤µÉÃzÀ ¥ÀvÉÛzÀ¼À ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä zÀÆjzÀ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀwÛ¹zÀ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C¤Ã® vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ- 20 ªÀµÀð ¸Á;¸ÀAUÉƼÀV vÁ/ C¼ÀAzÀ f/UÀÄ®§UÁð 2) ªÀĺÀäzÀ ¹¢ÝR vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÀjÃ¥sÀ ªÀAiÀÄ- 45 ªÀµÀð ¸Á; ºÀPÀÌ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 3) ©üªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð ¸Á; JPÀ¯ÁgÀ vÁ/ OgÁzÀ f/ ©ÃzÀgÀ J®ÆègÀÄ ¸ÀzsÀå «ÄÃgÁ ¨ÁgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 6 £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁqÀ®UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 86 C.Q. gÀÆ. 3490/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀM 65/08 PÀ®A 143,147,448,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/05/08 gÀAzÀÄ 0415 UÀAmÉUÉ ¥¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà G¦à£À ¸Á/ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/05/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ ©.eÉ.¦. ¥ÀPÀëzÀ d£ÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀÄwÛ¢j CAvÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥ÉÆ°AUÀ JeÉAl ¥ÁªÀÄð ºÀjzÀÄ RvÀªÀÄ ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 65/08 PÀ®A 143,147,448,504,506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 353,323,504, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/05/08 gÀAzÀÄ 00500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «¯Á¸À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ PÉ.E.©. ¯ÉÊ£À ªÀiÁå£À ¸Á/ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥Àj²°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/05/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°èzÀ PÀgÉAl n.¹. ºÀwÛgÀÀ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀt¥Àw vÀAzÉ ¸À£ÀߪÀÄÄR¥Áà ªÉÄAUÁ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ ¸Á/ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÉ®¸ÀzÀ°è CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀgÉAl vÉUÉ¢¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ UÉƽî¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/08 PÀ®A 353,323,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/08 PÀ®A 143, 147, 324, 504, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà D£ÀAzÀ @ ªÀÄlÄÖ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀzÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð G-mÉA¥ÀÄ £ÀA.PÉJ- 39/458 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ eÁ-ªÀÄgÁoÁ ¸Á-ªÀgÀªÀnÖ (©) vÁ-¨sÁ°Ì. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦gÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-5-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß mÉA¥ÀÄ £ÀA.PÉJ-39/458 £ÉÃzÀgÀ°è zÀUÁðzÀ ¨sÀPÀÛjUÉ ©qÀ®Ä WÉÆgÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ WÉÆÃgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ PÉgÉAiÀÄ GvÀÛgÀPÉÌ §AzÁUÀ C°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉUÉ PÀĽwÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ wgÀÄ«PÉÆAqÁUÀ C°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ «£ÁBPÁgÀt agÁrzÀgÀÄ CzÀPÉÌ K£Á¬ÄvÀÄÛ CAvÁ PÉüÀ®Ä ¸ÀzÀj 6-7 d£ÀgÀÄ CAzÀgÉ 1) RªÀÄgÀ 2) ±À¥ÉÆð¢Ý£À 3) JPÀ¨Á® vÀAzÉ gÀ²ÃzÀ 4) PÁ®Ä vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀÄįÁè 5) R°Ã® ¸Á§£À E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ 6) E¨Á滪ÀÄ @ eÁ£À vÀAzÉ U˸ÉƢݣÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÁ RªÉªÁ¯É J®ègÀÄ ¸Á-WÉÆÃgÀªÁr EªÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ ¢PÀvÁ £À» OgÀvÀ ¯ÉÆÃUÀ ¦±Á§PÉðAiÉÄ ¨ÉÊoÉ ºÉÊ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ £Á£ÀÄ DzÀÄÝzÀjAzÀ¯É £À£Àß mÉA¥ÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ wgÀÄ«PÉÆArzÉÝÃ£É CA¢zÀPÉÌ CªÀgÀ ¥ÉÊQ RªÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ mÉA¥ÉÆPÉÌ ºÉÆqÉ¢ÝzÀjAzÀ mÉA¥ÀÄ«£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀgÀ UÁè¹£À ZÀÄgÀÄ £À£Àß JqÀ§ÄdPÉÌ ºÀwÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼À PÉý ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ EªÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ±À¥sÉÆð¢Ý£À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¨sÁªÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 214/80 PÀ®A. 143 147 324 504 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁPÀ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 15/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/05/2008 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CA§Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¸Á/ ¨É£ÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆÃlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/05/08 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ºÉÆÃgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆâAzÀ UÁ½ ªÀÄ¼É UÀÄqÀÄUÀÄ DUÀĪÁUÀ ªÀÄgÀzÀ D±ÀæAiÀÄzÀAiÀÄ°è ¤AvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É ¹r®Ä ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA.15/2008 PÀ®A. 174 .¹.Dgï.¦.¹ £ÉßÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2008 PÀ®A : 41(r) .102 ¹.Dgï.¦¹:-

¢£ÁAPÀ 20/5/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §ÄzsÀªÁgÀ ¥Él ªÀÄÄgÀ°AUɱÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ±Á±ÉnÖ ªÀAiÀÄ:26 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:§ÄzsÀªÁIÄ ¥ÉÃl §,PÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆr ªÀÄÄR vÀ¦à¹ NqÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ¯ÁV CªÀ£À ºÀwÛgÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30 ¸Á«gÀ gÀÆ ¹QÌzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj ºÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ºÀt PÀ¼ÀÄ«£À ºÀt EgÀÄvÉÛAzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÀt d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/08 PÀ®A 41(r) ,102 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.