May 17, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 17-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-05-2008

PÉÆÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A 302, 201 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;16/5/08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áà PÁA§¼É ¸Á;GdÓ¤ ¸ÀzsÀå oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ gÁdÄ vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Áàà UÀAmÉ£ÉÆÃgÀ ¸Á/ vÀÄPÀð ªÀqÀUÁAªÀ ¸ÀzÀå GdÓ¤ FvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄwÛzÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 13/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£ÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ gÁdÄ PÁtÄw¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 14/5/08 gÀAzÀÄ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ Gd¤ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ®Ä vÀÄPÀð ªÀqÀUÁAªÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, PÁå¸ÀgÀ. ºÀAUÀgÀV, ©ÃzÀgÀ, aªÀÄPÉÆÃqÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀévÀ: ºÉÆÃV ºÀÄqÀPÁqÀ¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀ¢®è. ªÀÄgÀ½ Gd¤ UÁæªÀÄPÉÌ ¢£ÁAPÀ 15/05/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® §AzÀÄ HgÀ°è «ZÁj¹zÁÝUÀ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ gÁdÄ FvÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆägÀ ²æÃzÉë UÀAqÀ gÁd¥Áà PÁA§¼É EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ²æÃzÉë ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ gÁd¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ PÁA§¼É E§âgÀÄ ¸ÀAZÀÄ ºÀÆr ¢£ÁAPÀ 13/5/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É gÁdĤUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĹ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ §¸À¥Áà, ªÀiÁgÀÄw ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁQë £Á±À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ UÉÆvÁÛUÀzÀAvÉ JwÛPÉÆAqÀÄ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ zÉñÀªÀÄÄR ªÉÆrØAiÀÄ°è PÀ®Äè PÀÄA¦AiÀÄ°è ªÀÄÄaÑnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A..302,201 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 171 (E)(ZÀ) L¦¹ :-

¢:16/05/2008 gÀAzÀÄ 0900 zsÀ£ÀÆßgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èWÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà RqÀPÉ, ªÀAiÀÄ:36, G: CzsÀåPÀëgÀÄ ¦.PÉ.¦.J¸ï. ¨ÁåAPï zsÀ£ÀÆßgÀ. ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ. 2] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA §AqÉ¥Áà UÁzÀUÉ, ªÀAiÀÄ:28, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ, 3] zsÀ£ÀgÁd vÀA ¹zÁæªÀÄ¥Áà gÀÄmÉÃzÀ, ªÀAiÀÄ:28, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ, 4] zÀ±ÀgÀxÀ vÀA ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå, QæñÀÑ£ï ªÀAiÀÄ:35, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ, 5] gÁd¥Áà vÀA ªÀiÁtÂPÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ:25, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ, 6] ¥Àæ¨sÀÄ vÀA ²ªÀ¥Áà, ªÀAiÀÄ:26, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ, 7] ªÀÄqÉ¥Áà vÀA C±ÉÆÃPÀ ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀÄ:23, ZÁ®PÀ ¸Á/ PÉÆøÀA. JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ PÁAUÉæÃ¸ï ¥ÀPÀëzÀ ¥ÀgÀªÀV ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉzÀÝ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà C£ÀĪÀÄw EgÀĪÀÅ¢¯Áè w½¸ÀzÀÄÝ, ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà ZÉÃPï ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è MAzÀÄ JA¦è¥sÁAiÀÄgï ¸ÉÃmï CA.Q.gÀÆ. 20,000=00 EgÀÄvÀÛzÉ, CªÀgÀ£ÀÄß ZÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ°è PÁAUÉæøï ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¸À¨sÉUÁVzÀÝ ¥sÁgÀA £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:104/08. PÀ®A: 171 [E], [ZÀ] L.¦.¹.. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/05/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw bÁAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ GzÀªï Z˪Áít gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄÈvÀ GzÀªï vÀAzÉ D£ÀAzÀgÁªÀ Z˪Áít ¸Á; ¨É£ÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D¸ÀàvÉæ ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV E¯Áeï ªÀiÁqÀzÀgÀÆ ¸ÀºÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16/05/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É JzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁµÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjR ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 07/08 PÀ®A 174(¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä, vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀªÀÄt EPÉUÉ ¤Ã£ÀÄ C£Áß ¸Àj ªÀiÁr¯Áè ¤£Àß ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ ªÉÄÃ¯É UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ CqÀÄUÉ ªÀiÁrÛ CAvÀ ¹nÖ¤AzÀ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ PÀĪÀiÁj ²ªÀªÀÄt vÀAzÉ FgÁgÉrØ EPÀAiÀÄÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄzÁå£À 1315 UÀAmÉUÉ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄrDgï ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¥ÁAqÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀĪÀ£ÁVzÀÄÝ C®èzÉ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ. ¢£ÁAPÀ 15/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÀÄZÀÑ£ÀAvÉ ªÀwð¹ ¢£ÁAPÀ 16/05/08 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3 jAzÀ 4 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¤zÉæ¬ÄAzÀ JzÀÄÝ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÀ ºÉÆÃV vÀªÀÄä UÁæªÀĪÁzÀ ¥ÁvÀgÀ¥À½î ªÀĺÁzÉë ¨sÀAUÀÆgÉ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 16-5-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 1502 ,1386 gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ UÁA¢ü UÀAd gÉïÉé UÉÃl §½ §AzÁUÀ ªÀiÁ»w ¹QÌzÉ£ÀAzÀgÉ M§â ªÀåQÛ DPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ªÀiÁ»w 1600 UÀAmÉUÉ zÀÆgÉwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÉÊf£ÁxÀ ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ gÉÃUÀf£À ¨ÁåUÀ£À°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÉݪÀÅ ¸ÀzÀj ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÀ PÁgÀt E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÉÆä ¸ÀàµÉÃ¯ï «¹Ì 180 JA.J¯ïzÀ (94) ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ ¸ÀzÀj ¨Ál¯ïUÀ¼À C.Q. 3290=00 gÀÆ¥Á¬Ä CUÀÄwÛzÉ. F ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¥ÀÛ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÁ§PÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 77/08 PÀ®A 34 PÀ£Áðl C§PÁj PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ PÉÆAr¨Á ªÀÄzÀ£É EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄ J£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ gÁdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ ¸Á: ºÀAUÀUÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀÄzÀå EgÀĪÀ PÀmÉÖUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ DgÀÄ PÀnÖ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß PÀmÉÖAiÀiÁPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉƦvÀgÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ §®UàtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ..

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 143, 147, 148 504, 323, 324, 325 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/05/2008 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀiÁ¼É ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C¥Á¢vÀgÁzÀ J1. C±ÉÆÃPÀ J2 ªÀiÁgÀÄw J3 ¸ÀAUÀ¥Áà J4 gÁdªÀiÁä J5 UÀt¥Àw J®ègÀÆ ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÉAiÀÄ°è PÀ¸ÀPÀrØ ªÀÄvÀÄÛ PÀļÀħ£Á ºÁQ §¼À¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀjUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀ¸ÀPÀrØ vÉUɬÄj CAvÀ ºÉýzÁUÀ K dAUÀªÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÁ ¤£Àß ªÀÄ£É ¸Á¥sÀ ªÀiÁqÁèPÀ £ÁªÉ£ÀÄ PÀÆ°PÁgÁ PÀļÀħ£Á vÉUÉAiÀÄÄvÉÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ, CzÉà MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 143,147,148,504,323,324, 325 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08 PÀ®A 341, 353, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/5/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ZÀÄ£ÁªÀuÁ C¢üPÁj §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀgÀÄ MAzÀÄ EAVèóµÀ£À°è §gÉzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj CfÃðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16/5/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt «zsÁ£À ¸À¨sÁ ªÀÄvÀ PÉëÃvÀæzÀ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À RĨÁ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀÄðPÀvÀðgÉÆA¢UÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¥ÀæZÁgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÀUÀAdzÀ°è ¥ÁzÀ AiÀiÁvÉæ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀÄvÀzÁgÀgÀ°è ªÀÄvÀ ºÁPÀ®Ä «£ÀAw¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¥ÁzÀAiÀiÁvÉæ PÉÊPÉÆAqÀ PÁ®PÉÌ §¸ÀªÀUÀAdzÀ°è EzÀÝ J.¦.JA.¹. PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1135 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀw¬ÄAzÀ «rAiÉÆ UÁæ¥sÀgÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Á:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ¤UÉ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ PÁAiÀÄðPÀvÀð ¢Ã°¥ÀVÃgÀ UÉÆøÁé«Ä FvÀ£ÀÄ «rAiÉÆ ¸ÀÆnÃAUÀ ªÀiÁqÀzÀAvÉ «rAiÉÆ UÁæ¥sÀgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ «rAiÉƪÀ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ eÉ.r.J¸ï. ¥ÀPÀëzÀ C¨sÀåyð ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À RĨÁ FvÀ£ÀÄ «rAiÉÆ UÁæ¥sÀgÀ£À ±Àlð »rzÀÄ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè J¸ÀVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ EzÀÝ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸ï.L.(PÁ¸ÀÆ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 353 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/08 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 16-5-08 gÀAzÀÄ 0915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ CqÉPÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɹzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 16-5-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. £ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. J.¦.-9/©J-3777 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀįÉÆÃZÀ£Á ªÀAiÀÄ 4 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¨ÉºÉÆõÀ DVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀªÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 16/05/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉƺÀ£À PÀ¯Á® ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀ®Ä d»gÁ¨ÁzÀ Cgï.n.N ZÉPï ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄPÉÆAqÁUÀ, d»gÁ¨ÁzÀ¤AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÝ PÁé°¸À PÁgÀ £ÀA. J.¦/09/ JPÉ/2699 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÁé°¸À PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ d»ÃgÁ¨ÁzÀ - ©ÃzÀgÀ gÉÆÃqÀ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DqÀÄ (PÀÄj) UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj PÁé°¸À PÁgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö DVzÀÝjAzÀ PÁj£À°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ, ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj PÁé°¸À PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DqÀÄ (PÀÄjUÉ) rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3)ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16-5-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦ügÁå¢ ²æÃ. ²ªÁf ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-5-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ¸Á¬Ä ¨Á¨Á ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CgÀtå E¯ÁSÉ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/1068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf ¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ §®UÁ°£À ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÉÄðè£À GUÀÄgÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ PÀÆqÀ¯Éà vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤®è¸ÀzÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£À vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 210/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 91/ 2008 PÀ®A 279 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 192 JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 16-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢üAiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ OgÁzÀ aAvÁQ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ d°Ã¯ï vÀAzÉ ¦ügÁªÀÄzÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fæ£À mÁ¥À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀäwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 110 (f) ¹CgÀ¦¹:-

¢£ÁAPÀ;16-05-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¦¹.1242 gÀªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À zÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C§ÄÝ® ¥sÉÊd zÀUÁð ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ JªÀÄ.r ¸À«ÄÃgÀ @PÁ¯Á ¸ÉÃ«Ä 1630 UÀAmÉUÉ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉlÖ £ÀqÉvÉAiÀÄļÀîªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉà UÉÆð UÁåAUÀUÉ ¸ÉÃjzÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁVgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ; 22-05-08 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¢£ÀzÀAzÀÄ ªÀÄvÀzÁgÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©ÃwAiÀÄÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ZÀÄ£ÁªÀuÁ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ §®ªÁzÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀÆr ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ gÉÆ»¯ÉUÀ°è ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀĺÀäzï U˸ï EvÀ£ÀÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄ£ÉUÉ vÉgÀ½ ¥ÀæZÉÆzÀ£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ RavÀªÁV w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¨sÁªÀ£É PÉr¸ÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/5/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ J¦¹ 125 ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ £ÁUÀÆgÀ [J£ï] UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ UÀÄAqÁ EzÉÝ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ aÃgÁqÀĪÀÅzÀÄ. ºÁUÀÄ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ C¸À¨sÀåªÁV ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 2000 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17/05/2008 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÀzÀ UÀÄgÀħ° @ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð ¸Á: oÁuÁ PÀıÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ £Á£ÀÄ zÁzÁ EzÉÝ£É. £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ, J¯ÉPÀë£ÀzÀ°è £À£Àß ¥ÁnðAiÉÄà UÉ®ÄèvÀÛzÉ. JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ, zÁjAiÀÄ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ , ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ, & fêÀºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÁUÀÆ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ±ÁAvÀvɬÄAzÀ EgÀĪÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄ PÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1215 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 110 [f] £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.