May 7, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 07-05-2008
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-05-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀÄgÀuÁAvÀPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ.:-

¢£ÁAPÀ: 06/05/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ºÉüÀPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 06/05/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw : PÀÄgÀħgÀ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ¤ÃqÀªÀAZÁ, vÁ/ ©ÃzÀgÀ. ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ eÁªÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤«ÄvÀå MAzÀÄ UÀÄqÀì ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J.-39-6356 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ £À«®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ/¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:75/08. PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 5/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

ªÀÄÈvÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 5-5-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 6-5-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ VqÀzÀ PɼÀUÉ ªÀÄ®V ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æêÀÄw PÀªÀļÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉƼÉî ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð ¸Á; PÉøÀgÀ dªÀ¼ÀUÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀzÀ°è DgÉÆævÀ dAiÀÄ¥Á® vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ qsÀUÉ EvÀ£ÀÄ §Æ¤ ¸ÉàõÀ¯ï «¹Ì 180 JA.J¯ï£À ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸Àé¢üãÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¤AvÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É zÁ½ £Àqɹ 30 ¸ÉàõÀ¯ï §Æ¤ «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ C.Q 900/- gÀÆ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/05/08 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ,ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ªÀÄ.R§Ä®¸Á§ ¸Á/ SÁeÁ£ÀUÀgÀ ZÀlß½î EªÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ UÀÄdgÁvÀUÉ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ ºÉÆUÀªÁUÀ ¨Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ PÀÆædgÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ-32-JA-2482 £ÉÃzÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠩.f.Dgï.zÁ¨Á ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¯Áj ªÉÊzÀÄ ZÁºÀ ¥Á¤ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¸À®ÄªÁV ¯Áj ¤°è¹zÁUÀ C°èUÉ PÀÆædgÀ fÃ¥À£À qÉæöʪÀgÀ C°èUÉ §AzÀÄ zÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ¤UÉ J£É£ÉÆà ºÉý J®ègÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀASÉå 72/08 PÀ®A 324,504,34 L.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/08 PÀ®A 323, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÉÆÃgÀR vÀAzÉ °A¨Áf ¹AzsÉ gÀªÀgÀÄ £ÉʸÀVðPÀ QæÃAiÉÄ ¸À®ÄªÁV HgÀ ºÉÆgÀUÉ eÁd£ÀªÀÄĽ ¹gÀ¹ gÉÆÃrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §½gÁªÀÄ vÀAzÉ °A¨Áf EvÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä KPÉ ºÉÆÃqÉ¢¢Ý £À£Àß eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £À£Àß PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2008 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹. :-

DgÉÆæ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀgÁªÀ ªÀÄtÂUÉÃgɪÀAiÀÄ 30 eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ gËr ²Ãl ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀUÁæªÀÄzÀ ¹zsÁÝgÉÆÃqsÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̼É, ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß £ÀA-43/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°ÃPï vÀAzÉ °A¨Áf °A¨ÁgÉ eÁ: zÀ°vÀ ¸Á: C®UÀÆqï EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É AiÀiÁgÀÄ Nmï ºÁPÀÄwÛÃj CªÀjUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ aÃgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ DgÉƦ §¸ÀtÂÚ vÀAzsÉ °A¨Áfà °A¨ÁgÉ ¸Á: C®UÀÆqï EªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É AiÀiÁgÀÄ Nmï ºÁPÀÄwÛÃj CªÀjUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C®UÀÆqï UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ DgÉÆæ vÀÄPÀgÁªÀÄ °A¨Áf °A¨ÁgÉ ¸Á: C®UÀÆqï FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É AiÀiÁgÀÄ Nmï ºÁPÀÄwÛÃj CªÀjUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ. ¸ÀzÀj DgÉÆæUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 06/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÀmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzÀgÀ¦ü vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ±À©âÃgÀ° ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèêÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÉÆÃV§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd£ÀPÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.80/08 PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÀ½î ¨sÉÃn ªÀÄvÀÄÛ gËr d£ÀgÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À®Ä ¨sÉn ¤ÃrzÁUÀ DgÉÆæ ±É©âÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ¥ÀºÁqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 45 ¸Á: vÀqÉÆüÁ vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ««zsÀ ¥ÀPÀëUÀ¼À ZÀlĪÀmÉPÉUÀ¼À°è ¨sÁUÀªÀ»¹ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ C¥ÁAiÀÄPÀgÀ DAiÀÄÄzsÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢ÝzÀAjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ ±ÁAvÀvÉAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ zÀȶ֬ÄAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/08 PÀ®A 151,107 ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/2008 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹. :-

DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Ánî ªÀAiÀÄ 21 eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ gËr ²Ãl ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 06/05/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀUÁæªÀÄzÀ CPÀ̪ÀĺÁzÉë ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É , ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-44/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/ 2008 PÀ®A 110(f) ¹,Dgï,¦¹:-

¢£ÁAPÀ 06-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ dUÀzÁ¼É ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzsÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/ 2008 PÀ®A 110(f) ¹,Dgï,¦¹:-

¢£ÁAPÀ 06-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆæ C§d® vÀAzÉ ªÁ»zÀ¸Á§ ¥ÀoÁt¸Á: OgÁzÀ FvÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ DeÁzsÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzsÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

10) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

CgÉÆæ CdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà £ÉÆAQ ªÀAiÀÄ 35 ¸Á ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¨ÁA¨É ©°ØAUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛ CªÁZÀå ±ÀÀ§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAw ºÁUÀÆ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ºÁªÀå¸ÀzÀªÀ¤gÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÉAiÀÄ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVj CvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

11) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2008 PÀ®A 110.(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ; 06-05-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ 1730 UÀAmÉUÉ ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ UÉÆæ &UÉÆæZÀAzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ G¥ÁzsÁåAiÀÄ ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð ¸Á;¢£À zÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀð¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üwÛAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A.110(f) ¹CgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


12) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ;06-05-08 gÀAzÀÄ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ 1945 UÀAmÉUÉ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ JªÀÄ.r DjÃ¥sÀSÁ£À vÀAzÉ JªÀÄ.r ¸ÀªÀÄzÀSÁ£À ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð ¸Á;gÉÆºÉ¯É UÀ°è ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¸ÁªÀð¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ aÃgÁqÀÄvÁÛ PÉà PÉà ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üwÛAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A.110(f) ¹CgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

13) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 6-5-2008 gÀAzÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ZÀÄuÁªÀuÉ PÀvÀðªÀå ¤«ÄvÀå ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 839 gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ 1130 UÀAmÉUÉ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è MAzÀÄ Uàw PÁt¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ¸ÀȶֹzÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÉqÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÄÝ F ªÉÆÃzÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀåQÛ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ gËr DVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀªÀÄðzÀ CrAiÀÄ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

14) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/08 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/05/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ gÀhÄgÀUÉÆAqÀ ¸Á/ ¥ÁvÀgÀ¥À½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢UÀÄ ºÁUÀÄ JzÀÄgÁ½ ¥ÀPÀëzÀ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÄ EgÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÀÄ£É £ÀA§gÀ 40, 40 J EªÀÅUÀ¼ÀÄ ºÀAaPÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ eÁUÀzÀ°è JzÀÄgÁ½ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ PÀnÖUÉ ºÁUÀÄ PÀ¸ÀªÀ£ÀÄß ºÁQ CwPÀæ«Ä¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹ C®èzÉ CªÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤«ÄvÀå AiÀiÁªÀÅzÉ gÁdQAiÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ, gÁdPÁgÀtÂUÀ¼À ªÀiÁwUÉ ¨ÉA§®PÉÌ M¼ÀUÁV UÁæªÀÄzÀ°è CfðzÁgÀjUÉ ºÁUÀÄ UÁæªÀĸÀÜûjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÁ¤AiÀÄÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV C,¸ÀASÉå 73/08 PÀ®A 151,107 ¹.Dgï.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

15) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ; 06-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2215 UÀAmɬÄAzÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ J.¦.¹ 294 ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38 f-78 £ÉÃzÀgÀ°è gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ ©ÃzÀgÀ ddªÁqÀ gÉÆÃr£À UÉÆëAzÀ gÁªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¸ÀA¢üAiÀÄ°è PÀvÀÛ®è°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤AwzÀÄÝ ¥Éưøï fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£ÀÄ PÀvÀÛ®°è NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÁUÀ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ PÀÆr CªÀ¤UÉ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät eÁå.Qæ±ÉÑ£À ºÉ½gÀÄvÁÛ£É, C¯ÉèÃPÉ ¤AwÛ¢Ý CAvÁ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ ¸ÀªÀÄPÀðªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°è¯Áè CªÀ£À ªÉÄÃ¯É §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀ PÀ®A 109 ¹.Dgï,¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

16) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 6-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1715 UÀAmÉUÉ gÁt ªÀĺÀ® ºÉÆmÉ® ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀĺÀäzï ¯ÉÊPï EvÀ£ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÁPÁj ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

17) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 6-05-08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ 2015 UÀAmÉUÉ ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ¸À«Ä vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C¸ÀgÀ¥sï EvÀ£ÀÄ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ PÀÄjvÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£ÁPÁj ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

18) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2008 PÀ®A 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 6/5/2008 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ Cfð«ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ 1) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ 2) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ºÁUÀÆ 3) ©üªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ® ¸ÀªÉð£ÀA. 38 ªÀÄvÀÄÛ 40 £ÉÃzÀgÀ°è ºÁUÀÆ ªÀÄ£É ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ° M§âjUÉƧâgÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è zÉéõÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁðªÀd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁr gÀPÀÛ¥ÁvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀPÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁ ±ÁAvÀvɬÄAzÀ EgÀĪÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ªÀÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

19) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2008 PÀ®A 151, 107 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 6/5/2008 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ Cfð«ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: ¨ÉA¨Áæ FvÀ£ÀÄ CªÀgÀ CtÚ vÀªÀääA¢gÁzÀ 1) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ 2) £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀgÀ eÉÆvÉ ºÉÆ® ¸ÀªÉð£ÀA. 38 ªÀÄvÀÄÛ 40 £ÉÃzÀgÀ°è ºÁUÀÆ ªÀÄ£É ºÀAaPÉAiÀÄ «µÀAiÀÄzÀ° M§âjUÉƧâgÀÄ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è zÉéõÀ ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁðªÀd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAmÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁr gÀPÀÛ¥ÁvÀ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀPÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¸ÀzÀévÀð£ÉUÁV ±ÁAvÀvɬÄAzÀ EgÀĪÀAvÉ ªÀÄÄZÀѽPÉ §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ªÀÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

20) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A 110(f) ¹Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 7/05/08 gÀAzÀÄ 10300 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L(PÉ) J.J¸À.L(J¸À) ºÁUÀÆ ¦.¹,829, gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ °AUÀzÀ½î(PÉ)UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¨sËgÀªÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÁgÀuÁ¸É ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð eÁ: ºÉÆ°AiÀÄ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: °AUÀzÀ½î(PÉ) FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ©.eÉ.¦ ¥ÀPÀëzÀªÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ £Á£ÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ zÉÆqÀتÀ EzÉÝ£É CAvÀ aÃgÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀ¥Àr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÆr¸ÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 21/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

21) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 7-5-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð G-«zÁåyð eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ ¸Á-d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV gÀªÀgÀÄ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ¢AzÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV qÉÊjUÉ ºÁ®Ä ºÁQ ªÀÄgÀ½ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »A¢¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ MAzÀÄ PÀAmÉ£ÀgÀ £ÀA.PÉJ-01/©-6187 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ »AzÀÄUÀqÉAiÀÄ ¸ÉÊPÀ® UÁ° ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ°£À ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ±ÀVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

22) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A 110(E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 7-5-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ «oÀ®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ 0800 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ºÀĸÀ£Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð ¸Á «oÀ®¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ¸ÀȶֹzÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÉqÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÄÝ F ªÉÆÃzÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀåQÛ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ gËr DVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀªÀÄðzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀåPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


23) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2008 PÀ®A 110 (E) ªÀÄvÀÄÛ (f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 7-5-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÀªÀÄoÁuÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ Nl ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E¯Áè CAzÀgÉ £Á£ÀÄ HgÀ°è MAzÀÄ UÀw PÁt¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÀªÀgÀt ¸ÀȶֹzÀjAzÀ ºÁUÀÆ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÉqÀ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåQÛAiÀiÁVzÀÄÝ F ªÉÆÃzÀ®Ä oÁuÉAiÀÄ ºÀ®ªÀÅ ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ºÁUÀÆ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀåQÛ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÁUÀÆ DvÀ£ÀÄ gËr DVzÀjAzÀ CªÀ£À «gÀÄzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀªÀÄðzÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

24) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/2008 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 6/5/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ²æà «±Àé£ÁxÀ J¸ï.©. ¹.¦.¹. 1252 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV DgÉÆæ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀgÀ PÀmÁgÉ ¸Á: PÉÆgÁå¼À FvÀ£À §UÉÎ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 6/05/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ PÉÆgÁå¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C¥Á¢vÀ£ÀzÀ £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ PÉÆÃgÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀw¸ÀÄvÁÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £À£Àß ¥Ánð UÉ®ÄèvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ PÉÆgÁå¼À UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝ£É £Á£ÀÄ ºÉýzÉÝ DUÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃw ºÀÄnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lgÉ ªÀÄÄAzÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÁ PÀæªÀiªÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÀ PÀæªÀiÁV DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

25) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 46/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/05/2008 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ 1£Éà ¥Ánð ¸ÀwñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á; PÀ¼ÀdUÁAªÀ ¸ÀzsÀå d£ÀªÁqÁ ªÀÄvÀÄÛ 2£Éà ¥Ánð 1) ¨sÀUÀªÁ£À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁåw PÀA¨ÁgÀ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; d£ÀªÁqÁ 2) ¹zÀÝ¥Áà @ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ºÁªÀ¥Áà UÁªÀ¼É ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw J¸ï.n.(UÉÆAqÁ) ¸Á; d£ÀªÁqÁ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄäzÉà MAzÀÄ ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀĸÁ¢üù M§âjUÉƧâgÀÆ ºÉÆÃqÉzÁl §qÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

26)d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 47/08 PÀ®A 110 (E) (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPï ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¥Àæ¥sÀÄ® vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ PÁ¼ÉPÀgï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð G/ D¥ÀnPÀ® CAUÀrAiÀÄ°è PÉ®¸À eÁåw ¹A¦UÉÃgÀ ¸Á; d£ÀªÁqÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ zÁj¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ EzÉà jÃw ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÉªÀÄä¢ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ »ÃUÉ CªÀ£À£ÀÄß ©lÖ°è UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ «gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

27) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 07/05/2008 gÀAzÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ 1£Éà ¥Ánð 1) ªÀÄZÉÃAzÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀªÁgÉ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/ qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À eÁåw PÀÄgÀħ ¸Á; d£ÀªÁqÁ, 2) ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw UÀªÁgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw PÀÄgÀħ ¸Á; d£ÀªÁqÁ 3) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÀaqÀÄ UÀªÁgÉ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð G/ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; d£ÀªÁqÁ ªÀÄvÀÄÛ 2£Éà ¥Ánð 1) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÁ£À PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw PÀA¨ÁgÀ G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; d£ÀªÁqÁ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄäzÉà MAzÀÄ ¥Ánð ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀĸÁ¢üù M§âjUÉƧâgÀÆ ºÉÆÃqÉzÁl §qÉzÁl ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÉ CAvÁ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.