May 29, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 29-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-05-2008.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 05/2008 PÀ®A 174 (¹) ¹DgÀ¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 28-05-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw £ÀAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÁªÀÄªÉ¯ï ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð ¸Á; JqÉ£ï PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ «¯Á¸À£ï EªÀ£ÀÄ ¨ÉùUÉ PÁ® EgÀĪÀzÀjAzÀ ¢£À ¤vÉå ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄ¯É ªÀÄ®UÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, EªÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ªÀÄvÀÄÛ qÀæUÀì vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ZÀl«zÀÄÝ AiÀiÁªÁUÀ®Ä qÀUÀæöì PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°èAiÉÆ EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ; 27-05-08 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 8-30 UÀAmÉUÉ bÉwÛ£À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Gl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÀzÉÆà ¥sÉÆãÀ §A¢zÀÝjAzÀ ¥sÉÆ£À £À°è ªÀiÁvÁr Gl ªÀiÁr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ½UÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ UÉÆwÛgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ «®¸À£ï EªÀ£ÀÄ JzÀÄÝ PɼÀUÉ §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gɱÁä EªÀ¼ÀÄ CtÚ¤UÉ J©â¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV J©â¸À®Ä J¼À¯ÁgÀzÀPÉÌ UÁ§jUÉÆAqÀÄ PɼÀUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ «®¸À£ï EªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛêÉ. ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀ£ÀÄ, EªÀ£À ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÁÛA±ÀzÀ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛzÀ PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ EªÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/5/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà SÁeÁ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¨Á滪ÀÄ C°¸Á§ ¸Á; dªÀÄV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀĸÁ¯Á ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ºÉÆVzÀÄÝ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ C§Ó® EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄ ªÀĸÁ¯Á ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÀAvÀgÀ C§Ó® EvÀ£ÀÄ JzÀÄÝ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÀĸÁ¯Á KPÉ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÀnÖUÉ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 324 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÉÆUÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ GªÀiÁf ¸Á/PÀÄA¨É±ÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gɹzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/05/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ vÁ¬Ä ºÉAqÀw ºÁUÀÄ vÀAVAiÉÆA¢UÉ HlªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀ£À¸É 2] dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªÀ WÀÄUÀgÉ 3] CgÀ«AzÀ EAUÀ¼É ºÁUÀÄ 4] zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÁgÁªÀ J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ J AiÉÆÃUÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ §ºÀ¼À £ÁlPÀ ªÀÄqÀÄvÁÛvÁ E¢Ý CAvÀ CAzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 117/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 118/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/05/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß MAzÀÄ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/05/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀÄA¨sÉñÀégÀ UÀ°èAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÉÆUÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ GªÀiÁf ªÀÄvÀÄÛ ¢Ã¥ÀPÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ EgÀĪÀ vÀPÀgÁj£À §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£ÀUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁvÀ£Ár¢Ý CAvÀ C£ÀÄßvÁÛ §rUɬÄAzÀ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 118/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢.29/05/2008 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆævÀ ¨Á¯Á¸ÁºÉç vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZÀªÁít vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ rVÎ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¯ÉçgÀ d£ÀjUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀiUÀ¼ÀÄ DV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉjÃPÀ DzÀ §UÉÎ JªÀÄ.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 29/05/08 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA.102/08 PÀ®A.279,337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-05-2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAlUÉ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è M§â¼ÀÄ ºÀÄqÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¸ÀÄ¢Ý w½zÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀtUÉ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29-05-2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀAZÀ²Ã¯Á ºÁUÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉÆÃzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ 0800 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£ÀUÉ w½¹zÉãÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è lA.lA. ¢AzÀ E½zÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï.PÀÆå-3078 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁeÉñÀéj CªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É nÃ¥ÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄzÀSÁ£À vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀSÁ£À ¥ÀoÁt ¸Á; gÉÃuÁUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ UÉÆvÁÛ¬ÄvÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2008 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/08 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/05/08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉJ 39-1152 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤°è¹zÀ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ZÁ®Ä ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqɬĹ jªÀ¸Àð UÉÃgÀ ºÁQ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÀPÉÌ ªÉÃUÀªÁV vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀªÀ£É ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¨Á«AiÀÄ°è mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ ZÁ®PÀ UÉÆëAzÀ eÁzsÀªÀ EªÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¨Á«AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/08 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ PÀÄ° PÉ®¸À ¸Á,, £Áå±À£À® PÁ¯ÉÃd »AzÉ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. ¤£Éß ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ UÀAqÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ CªÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è GlªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAzÉ (zÀUÁðºÀwÛgÀ) EgÀĪÀ ªÀÄÄTªÀÄ (eÉ,E) §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è E° ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃVzÉ CzÀjAzÀ ¤jãÀ°è ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆqÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DVzÉ ¨Á«AiÀÄ°è UÁå¸À vÀÄA©gÀÄvÀÛzÉ CzÀ£ÀÄß vÉUÉAiÀÄ®Ä §gÀ¯Áè JAzÀÄ ºÉ½zÀgÀÄ eÉ,E. PÉüÀzÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À£ÀÄß §®ªÀAvÀªÁV CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ¼À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw »AzÉ£É Nr eÉ,E,UÉ ¨ÁåqÁ ¸ÀgÀ £ÁªÀÅ §qÀªÀjzÉÝªÉ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄ «zÉ CªÀgÀ£ÀÄß ¨Á«ºÉƼÀUÉ E½¸À¨ÉÃr JAzÀÄ PÉýPÉÆAqÀgÀÄ CªÀgÀÄ CzÀ£ÀÄß ¯ÉQ̸ÀzÉ ¨Á«AiÉÆüÀUÉ §®ªÀAvÀªÁV E½¹gÀÄvÁÛgÉ. M¼ÀUÉ ºÉÆzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ ªÉÄÃ¯É §gÀ°¯Áè EªÀgÀ ¥ÀwAiÀÄ ¸Á«UÉ eÉ,E, £Éà PÁgÀtPÀvÀðgÁVzÁÝgÉ, CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2008 PÀ®A 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A. 151,107 ¹Dgï.¦.¹ :-

¢: 28/5/08 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÀ DAiÀÄÄzÀÞUÁ¼ÁzÀ §rU , PÉÆqÀ°, PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ aÃgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV J®ègÀÄ ¸ÀÄAzÁ¼À UÁæªÀÄzÀªÀgÁVzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ d«ÄãÀ ¸ÀªÉÃð £ÀA: 47 £ÉÃzÀÝPÁÌV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ dUÀ¼À £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæt ªÀÄvÀÄÛ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §AzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A..151.107 ¹Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.