May 10, 2008

DAILY CRIME UPDATE ON 10-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10-05-2008.

ZÀÄ£ÁªÀ£É ¤w ¸ÀA»vÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 194/08 PÀ®A 171 F L ¦ ¹ 123(1) (2) 133 ¥ÀæeÁ¥Àæw¤¢ü PÁAiÉÄÝ 1951 :-

¢£ÁAPÀ 9-5-08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ f¯Áè¢üPÁjgÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄgÉUÉ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀªÀgÀÄ ±ÀAPÀÄAvÀ¯Á ¥ÁnÃ¯ï ªÀ¸Àw ±Á¯É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ¯ÁV f¯Áè¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ¨sÉnÖ ¤ÃrzÀÄÝ CªÀgÀ DzÉñÀzÀAvÉ M¼ÀUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ¯ÁV L£ÀÆgÀPÀÄÌ ºÉZÀÄÑ ªÀÄA¢ ¸ÉjzÀÄÝ J®ègÀÄ PÁAUÉæ¸ï PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀAwzÀÄÝ CªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀiÁ»wAiÀÄAvÉ eÉÊ£ÀªÀÄĤUÀ¼ÀÄ EgÀ°è®è ªÁzÀPÁgÀt J®ègÉÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆ GzÉݱÀPÉÌ JAJ¯ï¹ AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ ¸ÉjzÀÄÝ JAzÀÄ CA±À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ §gÀÄvÉÛ ºÁUÀÄ §AzÀ J®èjUÀÄ HlzÀ ªÉåªÀ¸ÉܬÄzÀÄÝ HlªÀiÁqÀ®Ä §¼À¹zÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ ºÁUÀÄ F ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¹zÀ F PɼÀPÀAqÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ C°è PÀAqÀ PÁé°¸ï ¸ÀASÉå PÉ J 39 JA 5006 F ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¸ÉjzÀAvÉ ªÀÄÆgÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¥ÀqÉ¢zÀÄÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄgÉUÉ EzÀÄÝ PÁAUÉæ¸ï PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÁVgÀÄvÀzÉAzÀÄ «µÀAiÀÄ CjªÀŪÁUÀÄvÀÛzÉ F PÁgÀt ¢AzÀ F J¯Áè CA±ÀUÀ¼À£ÀÄ UÀªÀĤ¹zÁUÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®èAWÀ£É AiÀÄVgÀĪÀzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀUÀ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 194/08 PÀ®A 171 F L ¦ ¹ 123(1) (2) 133 ¥ÀæeÁ¥Àæw¤¢ü PÁAiÉÄÝ 1951 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2008 PÀ®A 323, 504, 355,506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 9-05-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ²æ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ G-¸ÀªÀÄd ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ²PÀëuÁ¢üPÁj d£ÀªÁqÀ ¸Á; ºÀ®§UÁð ¸ÀzÉå PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ¸Àd¤ »jAiÀÄ ¥ÀæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É d£ÀªÁqÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ r.n.N PÀbÉjAiÀÄ JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃl®zÀ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀÄwÛUÉ »ÃrzÀÄ £ÀÆPÁr ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆÃl ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Àà oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 448, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 9-05-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¨Á§gÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß MAzÀÄ N«Ä¤ ªÁå£À ªÀÄzsÀå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj N«Ä¤ ªÁ¹ªÀÄ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀgÁªÀ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå KPÉ ¤°è¹¢Ý CAvÀ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ ¨Á¬Ä ªÀiÁwAiÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨Á§gÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁ¹ªÀÄ E§âgÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/08 PÀ®A 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ 09/05/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¤rzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁðzÉÆAiÀÄ UÀAqÀ GvÀÛªÀÄ ¯ÁSÉ EªÀ£À PÉÆ¯É DVzÀÄÝ F §UÉÎ CzÉ UÁæªÀÄzÀ gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄ ¨ÉÆîPÉ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀÄ ¨ÉÆîPÉ gÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÉøÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ eÁÕ£ÉÆèÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À PÉÆïÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÀUÉ GgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 08/05/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À £ÉÃUÉtÂ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉÆèÁ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ eÉUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `gÀAqÉgÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ J£ÀÄß ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢j £À£ÀUÉ GgÀÄ ©ÃqÀĹj ¤£Àß UÀAqÀ£À PÉƯÉAiÀiÁzÀ ºÁUÉ ¤ªÀÄä UÀAqÀA¢jUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¥ÁætzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 61/08 PÀ®A 504,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÁæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 09/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®ÄUÀ¸ÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÀÝ gËrAiÀiÁzÀ ¤Ã¯ÉñÀ WÁUÉæ EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2008 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 09/05/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ºÀUÀ®ÄUÀ¸ÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èzÀÝ gËrAiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÄw Z˪Áít EªÀ£ÀÄ ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÉAiÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ §UÉÎ ¥ÀæZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀd¤gÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/2008 PÀ®A 110(E)(f) ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 08/05/2008 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ JA. ªÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ¹zÁÝgÉrØ §PÁÌgÉqÉØ£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð G; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; DtzÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ DtzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆUÀħgÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÆr¸ÀÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀäwÛzÀÝjAzÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ UÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 110(E)(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉßÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 09/05/2008 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ²æêÀÄAqÀ¯ï UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤ÃrzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ 1£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨sÀgÀvÀ EvÀ£ÀÄ 2£Éà ¥ÁnðAiÀÄ GeÁ¯Á JA§ÄªÀ½UÉ M§âjUÉƧâgÀÆ ¦æÃw¹ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÉà MAzÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À CAzÀgÉ 1£Éà ¥Ánð 1) SÉÃgÀĨÁ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ qÉÆÃuÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ 4) ®Qëöät vÀAzÉ SÉÃgÉÆèÁ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G; MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á; ²æêÀÄAqÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ 2£Éà ¥Ánð ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ªÀıÀuÁf ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; UÀÄqÀ¥À½î ¸ÀzsÀå ²æêÀÄAqÀ¯ï EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÁzÀ«ªÁzÀ ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ §A¢gÀĪÀÅzÁV PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà fêÀ ºÁ¤ ºÁUÀÆ D¹Ü ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 107.¹.Dgï.¦.¹. £ÉßÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 09/05/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ ªÉÄãÀ §eÁgÀzÀ°è DgÉÆævÀ gÀWÀÄ @ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ agÁqÀÄvÀÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ £ÀªÀÄÆägÀ°è £Á£É zÁzÁ EzÉÝ£É ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ PÉý ºÉýzÀ ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÉÄäîèjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛ£É CAvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éí £ÀA§gÀ 83/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 09/05/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ wæ¥ÀÄgÁAvÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ 33 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: ²PÀëPÀ ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É eÉÆgÁV agÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆA¢UÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀAZÁgÀPÉÌ CrØ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ªÀÄÄr¹ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ 33 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ G: ²PÀëPÀ ¸Á: PËrAiÀiÁ¼À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°è ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀƪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 504,506 L¦¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥Àw vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà EvÀ£À ªÀÄUÀ¼À ¤²ÑvÁxÀðªÀgÀÄ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ¸Á:UÀrUËqÀUÁAªÀ EvÀ£À ¸ÀAUÀqÀ ªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 8/5/08 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀÄAUÀ¯Á ºÁUÀÆ ²ªÁf EªÀgÀ ®UÀß §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄjzÉêÀgÀ UÀÄqÀØzÀ°è EzÀÄÝ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ£Àß ªÉƨÁ¬Ä¯ï £ÀA 9740935001 £ÉÃzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼À ªÉƨÁ¬Ä¯ï £ÀA 9449625612 £ÉÃzÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ²ªÁf £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV¯Áè CªÀ£ÀÄ PÉlÖªÀ¤zÁÝ£É CªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁzÀgÉ ¤£Àß ¨sÀ«µÀå ZÀ£ÁßV¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ,fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/2008 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹. :-

D¥Á¢vÀ£ÁzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÉÆlUÉÆÃAqÀÄ EvÀ£ÀÄ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ gËr ²Ãl ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09/05/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É , ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA-48/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2008 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹DgÀ.¦.¹. :-

D¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁvÀ EvÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉAiÀÄ gËr ²Ãl ªÀåQÛ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 09/05/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ PÀÄgÀħSÉüÀV UÁæªÀÄzÀºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É , ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉà ªÀÄÄA§gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀå¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-49/08 PÀ®A-110 [E] & [f] ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 09/05/08gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ ¥ÀmÉî, ªÀAiÀÄ:40, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:84/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 09/05/08gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±À©âÃgÀ vÀA SÁzÀgÀ ¥ÀmÉî, ªÀAiÀÄ:75, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:85/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

09/05/08gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ. ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ»ªÉƢݣï vÀA C¯ÁèªÀŢݣï ZÁAzÀ, ªÀAiÀÄ: 48, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:86/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 09-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¥sÁ¹«ÄÃAiÀiÁå vÀA gÁeÁ¸Á§ ªÀÄįÁè, ªÀAiÀÄ: 72, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:87/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 09-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄĤÃgÀÄ¢Ýãï vÀA ªÀĺÉvÁ§¸Á§, ªÀAiÀÄ: 40, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:88/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 09-5-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÁUÀÄ ¹.¦.¹:1634 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ, C°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ºÉÆÃV §gÀĪÀªÀjUÉ CqÉ-vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀgÀzÁgÀ ¥ÀmÉî vÀA CºÀªÀÄzÀ CmÉî ªÀAiÀÄ: 60, ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À §UÉÎ UÁæªÀÄzÀ°è «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÀÆÌ ºÉ¸ÀzÉà ¸ÀªÀiÁdPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁVgÀĪÀ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzsÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:89/08. PÀ®A:110 [f] ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 110(f) ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 9-5-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd vÀgÀPÁj ªÀiÁPÉðlzÀ°è CgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÁ«PÀnÖ, C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀÄvÀÄÛ CgÀÄt vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÁvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÆßAlÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£À CgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 109 (f) ¹.Dgï.¦.¹:-

DgÉƦvÀ£ÁzÀ zÁ«zÀ vÀAzÉ ¸ÁªÀÄªÉ¯ï ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð ¸Á; JqÀªÀÄ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÁè¸À £ÀA 4zÀ°è JªÀÄ.M Qæ«ÄãÀ¯ï EzÀÄÝ ¸ÀzÀå PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀ£É ¥ÀæQæAiÀÄ ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ;22-05-08 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄAiÀÄ°ègÀĪÀ ©ÃzÀgÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ¢£ÀzÀAzÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁr C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀAvÀºÀ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄAAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 67/2008 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;09-05-08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä PÀqÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ªÀÄÆf¨ï vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ zÁR¯ÁwAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÉlÖ £ÀqÁªÀ½PÉ ¥ÀæªÀÈwªÀǼÀªÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄlPÀ, UÁAd, EvÁå¢ ¸ÀªÀiÁd WÁvÀPÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É, ¸À¢æ DgÉÆævÀ£ÀÄß «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉ zÀAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd WÁvÀPÀ ZÀÄlĪÀnPÉUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁV ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ G®AWÀ£É ªÀiÁr ªÀÄvÀzÁgÀgÀUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üwAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 09/05/08 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¦¹-1139 ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ.¦¹-1675 eÉÆvÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §UÀzÀ® (©) vÁAqÁPÉÌ ºÉÆV PÀ¯ÁªÀw EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À bÀ¥ÀàgÀzÀ°è ZÉPï ªÀiÁqÀ®Ä C°è MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀzÀ°è 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ¹QÌzÀÄÝ CªÀ½UÉ CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ zsÁgÀ¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ, ¸Á/§UÀzÀ® (©) vÁAqÁ JAzÀÄ w½¹¼ÀÄ. CªÀ½UÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¯ÉʸÀ£Àì, ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄ JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ E®è JAzÀÄ ºÉ½zÀ¼ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr §UÀzÀ® oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀASÉå 82/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E.DPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrCgï £ÀA 7/08 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/04/08 gÀAzÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦ülì ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ vÀļÀ¹zÁ¸À 2 ¸Áj ¦ülì ¨ÉãÉAiÀÄ°è ©zÀÝzÀjAzÀ ¥ÉmÁÖV ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁVgÀÄvÀÛ£É ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀüvÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 01/05/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀªÀÄmÉUÉ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀA§¢üPÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 08/05/08gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ²ªÁf EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ° ¦ülì ¨ÉãɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.