May 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 25-05-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-05-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 24/05/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è CªÀÄÄ® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÁUÀÄ gÁºÀÄ® vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ¸Á/ zÉêÀt gÀªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/05/08 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀÄ.JZÀ.-24 J£À.-8267 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ zɪÀtÂUÉ §gÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ NªÀįÉè PÀlÖ ºÉÆqÉ®Ä ºÉÆÃV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©½¹zÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §® QgÀÄ §gÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/08 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24-05-2008. gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄASÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ²æà ªÀÄ°èPÁdð£À ªÀÄvÀÄÛ ±Á°ªÁ£À ¸Á:¨É¼ÀPÀÄt vÁ:OgÁzÀ EªÀgÀÄ C¥sÀWÁvÀ¢AzÀ zÀÄ:SÁ¥ÀÛ ºÀÆA¢ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀÆPÀÛPÀæªÀÄ PÉîPÉƼÀäîªÀAvÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÀÆlÄÖ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdð£À vÀAzÉ PÁ±À¥Àà ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: UÀÄvÉÛÃzÁgÀ PÉ®¸À ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄuÉ (c) vÁ: OgÁzÀ EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J-39 n-47 £ÉãzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ £ÁªÀÅ PÁj£À°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ PÁjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À UÁè¸ÀÄ NqÉzÀÄ PÁgÀÄ qÁåªÉÄÃdÄ DV CAzÁdÄ 10,000 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄÖ ºÁ¼ÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-05-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/08. U/S 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉUÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 366 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-05-2008. gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ²ÃWÀægÉ ¸Á:d£ÀªÁqÁ ¸ÀzÀå ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðl ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦AiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ CAzÁdÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ©ÃzÀgÀ ªÉÆúÀ£À ªÀiÁPÉðlzÀ°è EgÀĪÀ UÁAiÀÄvÉÆAqÉ PÁA¥ÉèPÀìzÀ ªÉÄî UÀqÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ 2 UÀAqÀÄ ºÁUÀÄ 1 ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è ºÉtÄÚ ºÀÄqÀÄV zÉÆqÀتÀ½zÀÄÝ CªÀ¼À ºÉøÀgÀÄ ¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä EzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ ¦,AiÀÄÄ,¹, ¢éwAiÀÄ ªÀµÀðzÀ°èzÀÄÝ vÀªÀÄä d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀqÉØ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÀÄ PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ DUÁUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 21-05-2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄzÁå£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ. EAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CPÀ̼ÁzÀ ¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä UÁAiÀÄvÉÆAqÉ PÁA¥ÉèPÀìzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤AvÁUÀ CµÀÖgÀ°è d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀqÉØ EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ CªÀ£À dÆvÉAiÀÄ°è E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß CPÀ̽UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ CªÀ¼À EZÉÑÃAiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆÃzÀ°è PÉÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08. PÀ®A 366 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 147,148,341,324,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ:24/05/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉÃgÀSÁ£À vÀAzÉ §ºÁzÀÆÝgÀSÁ£À ¥ÀoÁ£ gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:23/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ©üêÀÄuÁÚ£À ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃV CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸À¥Áà EªÀ¤UÉ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ©üêÀÄuÁÚ CªÀ£ÀÄ ¨É½VΤAzÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ¹nÖUÉ §AzÀgÀÄ. CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr D£ÀAzÀ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À°èAzÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛzÁÝUÀ PÁgÀAeÁ PÉ£Á¯ï ©æÃeï ºÀwÛgÀ ¢°Ã¥À ¥Ánî, ªÀÄ®AUÉ ¥sÀAiÀiÁeï, zsÀƼÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼É, C¤Ã® ¥Ánî, ²ªÀÅ PÀªÀÄoÁuÉ, J®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ºÀt PÉüÀ®Ä ªÉÃ¼É UÉÆwÛ¯Áè CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ¢°Ã¥À ¥Ánî EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©AiÀÄgï ¨Ál¯ï¢AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ §qÉUÉUÀ½AzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:108/08. PÀ®A:147,148,341,324,504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 324, 504 :-

¢£ÁAPÀ:24/05/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸À¥Áà vÀAzÉ ®PÀëöät ¥Á¸Áé£À, gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ É ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:24/05/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¥Àæ¯ÁízÀ EqÀUÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ PÀĽvÁUÀ CzÉà ªÉÃ¼É CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃl® PÀqÉUÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ¤UÉ vÀ£Àß PÁ®Ä ºÀwÛzÀÝjAzÀ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¸ÀjAiÀiÁV PÀĽvÀÄPÉƼÀî®Ä §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀUÀqÉAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ JqÀªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:109/08. PÀ®A:324, 504 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ:24/05/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÁPÀ£Á¼À gÀªÀgÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:23/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÉÃgÀSÁ£À ¥ÀoÁt ºÁUÀÄ ±ÀgÀt¥Áà JPÀ¯ÁgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ £ÀAvÀgÀ ±ÉgÀSÁ£À ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼É gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀUÁð ºÀwÛgÀ 2030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ±ÉgÀSÁ£À EvÀ¤UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÉÃgÀSÁ£À ºÁUÀÄ «ÃgÀ¥Áà PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ£ÀÄ °ÃqÀgÀQ ªÀiÁqÀÄwÛ K£ÀÄ CAvÁ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉUÉ d¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄvÁÛ ±ÉÃgÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:110/08. PÀ®A:341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-5-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ (vÀAzÉ) ¤UÉ d«ÄãÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀÄ £Á£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ vÀAzÉ £ÀqɬĸÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è£ÀAzÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦ügÁå¢UÉ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/08 PÀ®A 504, 506, 171(¹)(J¥sï) L¦¹ & 129,132,134 Dgï.¦.AiÀiÁåPïÖ-1951 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢.22/05/2008 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ «zsÁ£À ¸À¨sÉ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄÄ OgÁzÀ [©] ªÀÄvÀPÉëÃvÀæ-52 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄvÀUÀmÉÖ ¸ÀA.136 SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ºÉÆ£ÀߥÁà zÁ£Á & 2] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ zÁ£Á EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É” ¤Ã£ÀÄ eÉrJ¸À ¥ÀPÀëzÀ JeÉAl£ÁV¢Ý ªÀÄvÀzÁgÀgÀÄ NlÄ ºÁPÀ®Ä §AzÁUÀ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëPÉÌ NlÄ ºÁQ¸ÀĪÀªÀjzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É M¼ÀUÉ JeÉAl£ÁV PÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. £ÁªÀÅ K£É ªÀiÁrzÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ AiÀiÁjUÀÆ K£ÀÄ ºÉüÀ¨ÁgÀzÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀPÀgÁgÀÄ CPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀ°è ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÁAUÉæ¸À KeÉAlgÁV ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀªÀjUÉ ¤ÃªÀÅ PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëPÉÌ ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¥ÀPÀëPÀÆÌ NlÄ ºÁPÀ¨ÁgÀzÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ¥ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁj EzÀÄÝ CªÀgÀÄ ®PÀë PÉÆqÀzÉà CªÀjUÉ ¸ÀºÀPÀj¹ ªÀÄvÀ ZÀ¯Á¬Ä¸À®Ä §AzÀªÀjUÉ UÀtPÀAiÀÄAvÀæzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁAUÉæ¸À ¥ÀPÀëPÉÌ ªÀÄvÀ ºÁPÀĪÀAvÉ ¥ÉæÃgÉæ¹ ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ 24/05/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA.98/08 PÀ®A.504,506,171(¹)(J¥sï) L¦¹ & 129,132,134 Dgï.¦.AiÀiÁåPïÖ-1951 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 68/08 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 24/05/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À Dgï. AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸À.L. {PÁ.¸ÀÄ.} ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹.¦.¹. 1293, gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ, ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ gÉÆÃqÀ ¥ÉÃmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ 1030 UÀAmÉUÉ PÀÄAmÉ ¹¹ð UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉnÖ ¤ÃrzÁUÀ PÀÄAmÉ ¹¹ð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. ºÉÆ°AiÀiÁå ¸Á/ PÀÄAmÉ ¹¹ð EvÀ£ÀÄ ¤AvÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ PÀqÉ PÀ®Äè J¸ÀAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀĪÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ eÁ«Ä£ÀÄ E®èzÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è ¸ÀévÀAvÀæ£ÁV EgÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÄ C£ÀxÀðPÁjAiÀÄÄ EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆæv£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ° UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.