March 3, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 03-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ 24/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 LJA« CPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 02/03/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉƦAiÀÄÄ ªÁlgÀ ¥Àæ±ÀgÀ£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÉÆqÀ PÀqÉUÉ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ §AUÁèPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ CdgÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ E¸ÀÄ¥sÀ C° gÀªÀgÀ §eÁd ZÉvÀPÀ ¸ÀÆÌlgÀ £ÀA PÉ.J-38/JZï-4206 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 24/08 PÀ®A 279 337 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« CPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 185 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 02/03/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà DvÀägÁªÀÄ vÀAzÉ ¤ªÀÈwgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ §¸ÀªÀ ªÉÄÃrPÀ® JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊr¤AzÀ vÁ£ÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ xÉÃmÉ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA JA.JZÀ/24 ¹/5953 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 48/08 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187
LJA«PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 5-2-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÉ.E.© ¨ÉÊ¥Á¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ 1115 UÀAmÉUÉ M§â ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸À¯ÁèªÉǢݣÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð G-¯Áj £ÀA.J¦-13/JPÀì-2814 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á-PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¯ÉʸɣÀì §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÉʸɣÀì ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀĪÀÅ¢®è. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj §UÉÎ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß eÁUÉAiÀÄ ¥ÀAZÉ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1210 UÀAmÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 48/08 PÀ®A. 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 28/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 02-03-08 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L (C.«) gÀªÀgÀÄ 2 ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝ ¥ÉÆæ. ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 1257,1567 fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38.f 78 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ ¯ÁqÀUÉÃjAiÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtPÉÌ ¥ÀtPÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ E¹àl dÆeÁlªÀ£ÀÄß 4-5 d£ÀgÀÄ PÀÄr DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ CAUÀ drÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 87 PÉ.¦.JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2008, PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 2-3-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ £ÉʪÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ®SÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆÃUÀzÁ¼À EvÀ£ÀÄ aAZÉÆýîUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆV PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄgÀ½ ªÁ¥À¸À PÉ.J.32/ J¥sï 1041 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj §¹ì£À°è §gÀĪÁUÀ PÉÆüÀÄîgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj §¸ï ¥ÀAZÀgÀ DVzÀjAzÀ ¨ÉÃgÉ ¸ÀgÀPÁj §¸ÉÆìAzÀÄ PÉ.J. 38 J¥sï 302 £ÉÃzÀgÀ°è ¸ÀzÀj PÀAqÀPÀÖgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀw¹zÀÄÝ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ «oÀ×®¥ÀÄgÀ ¸ÀgÀPÁj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1600 UÀAmÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ¤UÉ «oÀ×®¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀÄì ¤°è¸ÀÄ CAvÁ CzÀPÉÌ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ CªÀ£À ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀzÉ MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¸ÀzÀj §¸Àì ZÁ®PÀ£ÀÄß §¸ÀÄì ¤°è¹ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ «oÀ×®¥ÀÄgÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÀAzÀÄ ©ÃnÖ¢ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ §¹ì£À ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¹ì¤AzÀ E½zÀgÉ E½ CxÀªÁ E®è CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀPÀÖgÀ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ EzÀÝ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀPÀÖgÀ EªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »r¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 29/08 PÀ®A 324,504, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;-02-03-08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁzÀ¥Àà J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 131/04 PÀ®A,406,420,419,468,467,469,470,L¦¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯ÁzsÁ EªÀ£À §AzsÀ£À «¢ü «zsÁ£À C£ÀĸÀj¹ jªÀiÁAqÀ AiÀiÁ¢ ºÁUÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ ªÀiÁ»w ¥ÀvÀæUÀ¼ÀUÉ ¸À» ªÀiÁr ¹.ºÉZÀ.¹ 696 ¦¹.1034 gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £ÁåAiÀÄAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¸À¨ÉPÉAzÀÄ, C£ÀÆߪÀµÀÖgÀ°è ¦.J¸ï.L (¹) eÉʪÀAvÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è vÁªÉ £ÀªÀÄÆ¢¹vÁÛgÉ, CµÀÖPÉÌ £Á£ÀÄ ¸ÀƪÀÄä£ÁzÀ EAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¹§âA¢üAiÀĪÀgÀ gÀÆ®PÁ® ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CAzÁdÄ 2015 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L (¹) eÉʪÀAvÀgÁªÀ gÀªÀjUÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzsÁ EªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ jªÀiÁAqÀ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ §UÉÎ ¢£ÀZÀjAiÀÄ°è §gÉAiÀÄ ¨ÉQvÀÄÛ DzÀgÉ vÁªÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ §UÉÎ §gÉ¢gÀÄwÛj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ J¯Áè ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀªÀ ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ §Æl¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛãÉ, CAvÀ CAzÀªÀ£É PÀÄað¬ÄAzÀ JAzÀÄ PÉʬÄAzÀ £À£Àß KqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ C¯Éè mÉç¯ï ªÉÄÃ¯É EzÀÝ gÀƼÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV JqÀ PÉÊ ªÉƼÀ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀjAzÀ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ°è G©âzÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/03/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ © vÁ®ÆQ£À ¨ÁzÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸Àä±Á£À §Æ«Ä eÁUÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 69 zÀ°è «¹Ûtð 01 JPÀÌgÉ 08 UÀÄAmÉ EzÀgÀ°è ¥ÀAqÀj vÀAzÉ UÉÆëAzÀ ºÁUÀÄ E¤ß£ÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ EzÉ eÁUÀ PÀÄjvÀÄ UÀÄA¥ÀÄ UÀÄA¥ÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ eÁUÀ vÀªÀÄäzÉÃAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀgÀÄ. F PÁgÀt UÁæªÀÄzÀ°è£À ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ¥Àj¹Üw GAmÁVzÀjAzÀ F UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÀ¼À¯Á¬ÄvÀÄ.


2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2008 PÀ®A 107 ¹DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 01/03/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ © vÁ®ÆQ£À ¨ÁzÀ®UÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸Àä±Á£À §Æ«Ä eÁUÀ ¸ÀªÉð £ÀA. 69 zÀ°è «¹Ûtð 01 JPÀÌgÉ 08 UÀÄAmÉ EzÀgÀ°è ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzÉ dAiÀÄgÁªÀÄ EªÀgÀÄ C£Á¢üPÀævÀªÁV PÀlÖqÀ PÀlÄÖªÀÅzÀPÉÌ ²æà ¤ªÀwð vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÉêÀPÀ EªÀjUÉ C£ÀĪÀÄw ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj UÁæªÀÄ ¥ÀA. CzsÀåPÀÑgÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 69 zÀ°è£À ¥ÁèlªÀ£ÀÄß PÀ§Ó ªÀiÁr ¤ªÀwð vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. F PÁgÀt UÁæªÀÄzÀ°è£À ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ¥Àj¹Üw GAmÁVzÀjAzÀ F UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÀ¼À¯Á¬ÄvÀÄ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 49/08 PÀ®A 109 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 7-2-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38/f-143 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¦.¹.-1098 ¸ÀÄgÉñÀgÉrØ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ²ªÀ£ÀUÀgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä fÃ¥À£ÀÄß £ÉÆÃr C°è M§â ºÀÄqÀÄUÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉƼÀî®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §§¯Áå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-18 ªÀµÀð eÁ-ºÉ¼ÀÆîgÀ ¸Á-gÉhÄÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1930 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A. 109 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A 341, 354, 504, 506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢. CA§zÁ¸À ªÀÄzÀ®ªÁqÉgÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt zÀ°è vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©.r.N PÁA¥ÉèÃPÀì »AzÀÄUÀqÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ £À£Àß ªÉÄÊzÀÄ£ÁzÀ zsÉÆÃAr¨Á FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CqÀUÀnÖ vÀqÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ MqÀØ ªÀÄÄjzÀÄ, eÁªÉÊZÁ ©ÃªÁªÀgÀ ¯ÉÊ Gr ªÀÄÆwð¸À vÀÆ ¸ÉãvÁ ªÀÄ¢ J vÀįÁ «Äà oÁgï PàgÀvÉÆ CAvÁ ¥ÀjAiÀiÁAvÀ PÉøÀ PÀgÀÆ£À ªÀiÁeÁ PÁ GPÁqÀ¯ÉÆ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉãzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É , CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/08 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/03/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 50 ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁªÀÄ ªÀÄA¢gÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹zÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EzÀÝUÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ C½AiÀÄ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÉÀ®PÉÌ ºÁQzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀªÀļÀPÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀªÀļÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ CVgÀÄvÀÛªÉ ©r¸ÀÀ®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀiÁºÁzÉëUÉ DgÉÆæ ¢UÀA§gÀ£À vÁ¬Ä ¸ÀgÀ¸Àéw §AzÀÄ CªÀ½UÉ PÉʬÄAzÀ ¨É£ÀߪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÉÆqÉUÉ £ÉÆÃQºÁQzÀjAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÁÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.