March 24, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 24-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 56/08 PÀ®A. 279. 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-03-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ²æêÀÄw. ZÉ£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ªÀĺÁzÉêÀ PÉ. zÉÆrØ gÀªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀĨsÁ±À EvÀ¤UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® C¥ÀWÁvÀªÁV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢: 22-03-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ 05 EPÉ 5170 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É »¯Á®¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) - ªÀÄ£ÁßJSÉÍý gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É »¯Á®¥ÀÆgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ¹Ìqï DV ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 115/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 504, 324 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-3-08 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà gÁeÉñÀégÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-3-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ M§â GvÀÛªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ºÉƸÀ½î ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð eÁ-QæñÀÑ£À G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á-EA¢gÁ£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj eÉÆÃgÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ »ÃUÉÃPÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉüÀ®Ä CªÀ£ÀÄ MªÉÄä¯Éè £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A. 324 504 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 57/08 PÀ®A. 323. 324. 504. 506. 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23-03-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ²gÁd vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà ¸ÉÆä PÁAiÀÄÄwÛzÀÝ PÉ®ªÀÅ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ.ºÀƪÀªÀiÁä vÀAzÉ dªÀÄ®¥Áà ¨ÉÊgÀ£À½î gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀÆ«£À VqÀUÀ¼ÀÄ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¤£Àß zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ E°èAzÀ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 23/03/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw PÁA§¼É ¸Á: £ÁUÀÆgÀ [©] EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 22/03/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉUÉ £ÁUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÁA§¼É FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆÃPÀÄÌ ºÉaÑUÉ DUÁåzÀ JAzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß eÉÆvÉ vÀA¢zÀÝ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 2-3 ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä CtÚ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ UÀt¥Àw PÁA§¼É EªÀgÀÄ £À£ÀUÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ zÀªÀSÁ£ÀUÉ vÀAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR®¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 43/2008 PÀ®A. 304, 506, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀgÀƨÁ¬Ä UÀAqÀ zÀ°Ã¥À eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ23ªÀóµÀð ¸Á:gÁeÉÆüÁ vÁAqÀ EvÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/03/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ¢°Ã¥À CvÉÛ ¸ÀįÁ¨Á¬Ä ªÀiÁªÀ ²ªÁf, ªÉÄÊzÀÄ£À «oÀ® ºÁUÀÆ £ÉUÀt ±Á®Æ¨Á¬Ä, J®ègÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨É«£À VqÀzÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà ªÉÃ¼É C¤Ã® vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ, dAiÀĹAUÀ @ dAiÀÄZÀAzÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ EªÀgÀÄ C°èUÉ §AzÀgÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¥Àw CªÀgÀ£ÀÄß ¤ªÀÇ 5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß ¥ÀwßUÉ KPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢¢Ýj CAvÀ PÉýzÁUÀ ¨ÉÊ¢zÉݪÀÅ ¤£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÀªÀ£É vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¢°Ã¥À¤UÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ, C¤Ã® ºÁUÀÆ dAiÀĹAUï gÀªÀjUÉ ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÀªÀ£É C¤Ã®¤UÉ ºÁUÀÆ dAiÀĹAUÀ¤UÉ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ dAiÀĹAUï EªÀgÀÄ ¢°Ã¥À¤UÉ ªÀÄÄAzÉ vÀ½îzÁUÀ C¤Ã®¤UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ZÁPÀÄ«£À KlÄ £À£Àß UÀAqÀ ¢°Ã¥À£À JqÀ JzÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA-43/08 PÀ®A 304, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/08 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 18, 19-03-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ²ªÁgÀzÀ PÉñÀªÀ ªÀĺÁgÀdgÀ ºÉÆ®zÀ°è L.¦ ¸ÉmïUÉ ºÉÆÃzÀ ¯ÉÊ£À ªÉÊgÀ MAzÀÄ PÀA§zÀ 3 J¸À.J¥sÀ.qÀ§Æè ªÉÊgÀ ºÁUÀÆ 1 PÀA§zÀ 4 J¸À.J¥sÀ.qÀ§Æè ªÉÊgÀ »ÃUÉ MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 21500=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æÃ. C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2008 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 23/3/08 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ®vÁ ªÀÄAUÉñÀÌgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ »AzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆÃlÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹©£À Dl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦L gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) C§ÄÝ® gÀ¨Á⤠vÀAzÉ CºÀäzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 2) JA.r. z˯Á vÀAzÉ gÀ¹ÃzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 32 3) C§ÄÝ® R¢ÃgÀ vÀAzÉ G¸Áä£À¸Á§ ªÀAiÀÄ 50 4) JA.r. ºÀ¸À£ï vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sÀ C° ªÀAiÀÄ 32 5) JA.r. dºÁAUÀgÀ vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ ªÀAiÀÄ 30 6) CfªÉÆâݣÀ vÀAzÉ SÁ¹ªÀĸÁ§ ªÀAiÀÄ 55 J®ègÀÄ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr MlÄÖ 830-00 gÀÆ, ºÁUÀÄ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :_

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23/03/2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ºÀUÀ®Ä ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄrªÁ¼À ZËPÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÉÆqÀ£É zÀÄ£ÀðqÀvɬÄAzÀ ªÀwð¹ eÉÆgÁV agÀÄvÁÛ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀAZÀj¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¤«Äð¹ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G: ¯Áj ZÀ®PÀ ¸Á: wæ¥ÀÆgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. EªÀ¤UÉ »ÃUÉ E°èAiÀÄ ©nÖzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀAeÉÕÃAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ K¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 44/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2008 PÀ®A.160 L¦¹ :-

¢: 24/3/2008 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïAiÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦¹- 820 eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÉïÉé mÁæöåPÀ ºÀwÛgÀ ªÀqÀØgÀ UÀ°èAiÀÄ°è §AzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀqÀØgÀ ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÄr M§âjUÉƧâgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqsÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.