March 1, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 01-03-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-03-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 35/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-02-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ PÀ¼À¸É eÁw;¯ÉÆúÁgÀ ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ. vÀÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ §¸À £ÀA. PÉJ-38 J¥ï-128 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ §§° VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠧®UÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼ÀUÉ PÀĽvÀ E¤ßvÀgÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/2008 PÀ®A. 323.324.504.eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/2/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà J£ÀUÀÄAzÉ ¸Á: UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/2/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀ§¸À¥Áà ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ E¤ß§âgÀÄ J®ÄègÀÄ ¸Á; UÀrPÀıÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß C½AiÀĤUÉ ºÉÆ® ºÀAaPÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïɺÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 13/2008 PÀ®A.323.324.504.eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2008 PÀ®A. 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 29/02/2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉ½PÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ £À£Àß CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¦AlÄ vÀAzÉ UÉ椀 EvÀ£ÀÄ QgÁt ¸ÁªÀiÁ¤zÀ PÁåj¨ÁåUÀ ºÀjzÁUÀ JPÉ ºÀgÉ¢ CAvÀ PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ 1) ZÀAzÀæªÀiÁä 2) ±ÁªÀiÁ EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 06/08 PÀ®A. 324, 504, 498(J)L.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁºÁ£ÀAzÁ EªÀ½UÉ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢:26/2/08 ªÀÄÄAeÁ£É ªÉÃ¼É CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£É ºÉÆgÀUÉ ºÁQ PÀ©â¤AzÀ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄïÉ, JqÀ gÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÉÆqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 29/2/08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÆ ªÀiÁ£ÀÆgÀzÀ°è£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÀAr £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ PÉÆqÀÄ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ªÉÄʪÉÄÃ¯É §AzÁUÀ UÀÄ®Äè UÁªÀ½ ªÀiÁr DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ºÁUÀÆ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°è£À d£ÀjUÉ PÀgÉzÀÄ EªÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä »ÃUÉ zÉÊ»PÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¢: 01/3/08 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ 14/08 PÀ®A 498(J), 324, 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ £Á®ÄÌ ªÀµÀð »AzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ zÁ¸ÀgÉ ªÀAiÀÄ-22ªÀµÀð G::PÀÆ° PÉ®¸À eÁ::PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á::aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁr vÁ::§,PÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¥Àæ¨sÀÄ eÉÆÃvÉ AiÀiÁVzÀÄÝ 6 wAUÀ¼À ªÀgÉUÉ J¯Áè ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 3 d£À DgÉƦvÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ zÁ¸ÀgÉ (2)ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà zÁ¸ÀgÉ (3) ®Qëä ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ zÁ¸ÀgÉ J®ègÀÄ eÁ::PÀ§â°UÉÃgÀ ¸Á::¸Á::aPÀÌ£ÁUÁAªÀ ªÁr vÁ::§,PÀ¯Áåt ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆV¹ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ, F ªÀÄÄAZÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀģɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ¨Áj ºÉÆgÀPÉÌ ºÁPÀ¯ÁVvÀÄÛ F CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀݼÀÄ, F ªÀÄzsÉå 3 DgÉƦUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CwAiÀiÁzÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀĪÀgÉ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ£ÀÄß vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ EzÀݼÀÄ »VgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24/02/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉƦAiÀiÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ¢UÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ£ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß UÀAqÉ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ¼ÀÄ DzÀgÉ DgÉƦUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀÄPÀļÀPÉÆqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/02/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß £ÉÆqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ¢üAiÀÄ CtÚ UÉÆ«AzÀ ºÁUÀÄ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä aPÀÌ£ÁUÁAªÀUÉ §AzÀÄ CAzÀÄ gÁwæ aPÀÌ£ÁUÁAªÀzÀ°èAiÉÄ EzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 UÀAmÉUÉ 3 d£À DgÉƦUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄzÀ ºÉÆqɧqɪÀiÁrzÀgÀÄ DgÉƦ ¥Àæ¨sÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÁ°¤AzÀ NzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀĪÀiÁðAUÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ EµÀÖgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ ºÁUÀÄ CPÀÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ©r¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 14/08 PÀ®A 498(K) 324 323 504 506 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-2-08 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä zsÁ§zÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àß E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ ºÁUÀÄ ©Ãj£À ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄ®Ä EnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå CgÀPÀëPÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C§PÁj eÁj ªÀÄvÀÄÛ ¯Álj ¤µÉÃzsÀ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è ¦J¸ïL UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§A¢ü ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ C Q 12618/- gÀÆ. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄzÀåzÀ ºÁUÀÄ ©jãÀ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁr CgÉÆæ gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ §¸À¥Áà PÁmɣɪÀgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G ¸À¥ÀèAiÉÄgï ¸Á¬Ä zsÁ¨Á ©ÃzÀgÀ, ¸Á CªÀįÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A 78 (111 ) PÉ.¦. JPÀÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 29/02/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ºÀ£ÀÄ߸Á§ RÄgɬĹ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1 gÀÄ¥Á¬ÄUÉ 100 PÉÆqÀÄvÉÛ£É CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÉïÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 4200/- gÀÆ, MAzsÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯,ï 5 ªÀÄlPÁ anÃUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï C;Q; 500/- gÀÆ ¨ÉïɪÀżÀîzÀÄÝ d¦Û ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ ¸ÀASÉå 03/08 174 CRPC :-

¢£ÁAPÀ 26-01-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀÄĸÁ«ÄAiÀiÁå §AzÉð AiÀÄ 26 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £À°è eÁvÉæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ¼É §mÉÖ ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27-01-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬Ä ªÀjhÄÃgÀ ©Ã EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV PÁ®Ä eÁj ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ G¸Áä¤AiÀiÁ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 04-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ C¥sÀd® UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°è C.¸ÀA 106/08 zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-02-08 gÀAzÀÄ l¥Áà® ªÀÄÆ®PÀ ºÀ½îSÉÃqÀ oÁuÉUÉ vÀ®Ä¦zÀÄÝ PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 03/2008. 174 ¹.Dgï.¦.¹.:-

ªÀÄÈvÀ: ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀÄÄQAzÀgÁªÀ U˽ ªÀAiÀÄ:70 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁAªÀ, EªÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢£ÀUÀ½AzÀ zÀªÀiÁä [C¸ÀÛªÀiÁ] ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ±Áé¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ CªÀ¤UÉ ±Áé¸ÀzÀ vÉÆAzÀgÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ E¯ÁdÄ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁgÀAeÁ qÁåªÀiï ªÀÄÄAzÉUÀqÉ EgÀĪÀ ¤Ãj£À°è ¢:29/02/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©zÀÄÝ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ U˽ ªÀAiÀÄ:60 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á/PÀnÖvÀÄUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 34/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦J¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¹.¦.¹ 1528 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ D¼ÀªÁ¬Ä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ §UÉÎ ªÉÊ-ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ-©Ãw DUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è DqÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 33/2008 PÀ®A 447, 506, 504, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
]
¢£ÁAPÀ 29-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw; ªÀÄgÁoÀ ¸Á; RÄzÁA¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 2 JPÀgÉ 32 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ºÁUÀÄ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ºÀ®¹(J¯ï) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.