February 29, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 29-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 34/2008 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï.«í PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 28-02-08 gÀAzÀÄ ¨ÁªÀV UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ CqÉ¥Áà a¢æ ªÀ 62 ¸Á ¨ÁªÀV vÁ f ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® «Ää qÉÆgÀ DmÉÆ £ÀA. PÉ.J/38-1625 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «Ää qÉÆgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉlgÀ£Àj PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ 17-00 UÀAmÉUÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ EvÀgÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 19/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CfÃvÀ vÀAzÉ ¸ÁzsÀÄ zsÀĪÀiÁ® 43 ªÀµÀð G mÁæ£Àì¥ÉÆlð ªÀiÁå£ÉdgÀ ¸Á ¨ÁgÁªÀÄw ¥ÀÄuÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 ªÉüÉAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA. MH04 BG 499 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¥ÀÄuÉ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤±Á̼Àf ¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÁ¼ÀªÀiÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/08 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 78/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ

¢£ÁAPÀ 29-2-08 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢°¥À vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ºÀ§¹ ªÀAiÀÄ-21 ªÀµÀð, eÁw-ºÀjd£À G-«zsÁåyð ¸Á-d®¹AV EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/2/08 gÀAzÀÄ ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖªÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À §AzÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-2541 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ »AzÉ ªÀÄÄAzÉ £ÀqÀ¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀªÀÄä PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉUÉ MªÉÄäÃ¯É §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ ¥ÀÆwð ©zÀÄÝ M¼ÀUÉ ªÀÄ®VzÀÝ £ÀªÀÄä CfÓ£ÁzÀ ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ¦üÃgÀ¥Àà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ ºÁUÀÄ ªÀÄÆgÀÄ PÀÄjUÀ¼ÀÄ PÀÆqÀ ¸ÀzÀj UÉÆÃqÀ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛªÉ. £Á£ÀÄ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ WÀAmÉ ¸Á-d®¹AV CAvÀ w½¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä UÀr©rAiÀÄ°è EzÁÝUÀ vÀ£Àß ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ £ÀªÀÄÆägÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÉÄÃn ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÀÄw ²Ã®ªÀÄÆwð gÀªÀgÀÄ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ £ÀªÀÄä CdÓ£À ¸Á«UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆgÀÄ PÀÄjUÀ¼À ¸Á«UÉ PÁgÀt£ÁzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 78/08 PÀ®A. 279 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E JPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £Á£ÀÄ eÉÆvÉ ¦¹ 940 ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ J¦¹ 308 §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1] ¤gÀAd£À gÉrØ vÀAzÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ gÉrØ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: §ÄzÁªÀÄ ¥ÀÆAZÀ¥À°è f: £À®UÉÆAqÁ ¸ÀzsÀå ºÀÄ®¸ÀÆgÀ UÉÆÃlð(©) UÁæªÀÄzÀ fÃeÁ¨Á¬Ä vÉ®AUÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ E®èzÉ £ÁPÀ Ol ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß §eÁd ZÉÃvÀPÀ ¸ÉÆÃlÌgï £ÀA J¦ 16 f 4333 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÁUÀÄwÛzÀÝgÉA§ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ d£À DgÉƦvÀgÁzÀ ¤gÀdAt gÉqÉØ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÁÝA EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 21 ©ÃAiÀÄgï ¨Ál® C.Q 1260/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨eÁd ZÉÃvÀPÀ ¸ÉÆÃlÌgï ºÀ¼ÉAiÀÄzÀÄ C.Q 10,000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ J¯Áè ¸ÉÃj 11,260/- gÀÆ ªÀiÁ®Ä d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ CgÀPÀëPÀ G¥À¤jÃPÀëPÀgÀħ¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ eÉÆvÉ ºÉZï¹ 618 UÀt¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 1476 dUÀ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ zÀ£Àß±ÉnÖ @ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà »gÉUÉ¥Àà£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ 43 ªÀµÀð ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ DgÉƦvÀgÀÄ ºÀÄ®UÀÄwÛ UÁææªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ C¢üPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ E®èzÉ ¨ÉƤ ¸ÀàµÀ¯ï «¹Ì RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ ¸ÀzÀj DgÉÆæ zsÀ£Àß±ÉÃnÖ @ zsÀ£ÀgÁd EªÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ PÀqɬÄAzÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÁV¹ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 30 ¨ÉƤ ¸ÀàµÀ¯ï «¹Ì ªÀiÁ®Ä C.Q 900 gÀÆ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/08 PÀ®A 324, 504,eÉÆvÉ 34, L¦¹

¢£ÁAPÀ; 27-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀÄjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦ügÉÆÃdSÁ£À vÀAzÉ E¸ÀÆ¥sÀSÁ£À ªÀAiÀÄ-36 ªÀµÀð ¸Á;¸ÀAUÀªÀÄ avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ±ÉòzsÀgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÉÆAqÀÄ ±ÁºÀUÀAdzÀ zÀÄ®ºÀ£À ªÀÄfÃzÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ,£Á£ÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÝjAzÀ ¸À¢æ ªÀåQÛ CgÉ ªÀiÁPÉ ®ªÀqÉ zÉÃRPÉ ZÀ®£Á £À» CvÁ PÁå CAvÁ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¸À¢æ ªÀåQÛUÉ vÉÃgÁ vÀÄ ¹zÁ eÁ PÉÊPÀÄ ¥ÀÄPÁgÉ CAvÁ CAzÀªÀ£É C¯Éè ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É,£ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸À¢æ ªÀåQÛ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁUÀ E£ÀÄß ¸À¢æ ªÀåQÛAiÀÄ eÉÆvÉ EzÀÝ E§âgÀÄ ¥ÉÊQ M§â §qÉUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀUÉÊ gÀmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ºÁUÀÄ E£ÉÆߧ⠪ÀåQÛ PÉʬÄAzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ¸À¢æAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄªÀzÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ F UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 77/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 324 323 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ ªÉÄÃUÀgÁd ±ÀA¨sÉÆñÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G-PÀÆ° PÉ®¸À eÁ-ªÀiÁ¢UÀ ¸Á-JA.¦ UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7. UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÁzÀ ±ÁªÀÄÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ±ÀA¨sÉÆñÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¤£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀAzÉ PÀÆr £À£ÀUÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢¢ÝÃj CAvÁ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé EnÖPÉƪÀÄqÀÄ £À£ÀUÉ £ÀªÀÄä PÁPÀ£ÀÄ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É , ¨sÀƸÀr ªÀÄUÀ£É CªÀÄvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzïÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ±ÁªÀÄ ¸ÉãÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ GªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ FgÀ¥Áà gÀªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £À£Àß ºÉÆqÉzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀªÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÉøÀ ªÀiÁr £À£ÀUÉ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ½¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå :20/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt:324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Áà ªÀqÀØgÀ 28 ªÀµÀð G PÀÆ° ¸Á §UÀzÀ¯ïÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1600 ªÉüÉAiÀÄ°è «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ wjPÉÆArzÀÄÝ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ §AzÁUÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊQ® ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ElÄÖ ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊQ®Ä ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä EqÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ MwÛ »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/08 PÀ®A 324, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï ¸ÀASÉå : 4/2008. PÀ®A: 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 27-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ EªÀ¼ÀÄ «±À ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 28-02-08 gÀAzÀÄ 5.25 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAeÁ£É ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ½UÉ J¸ïPÉJ¸ï ¨ÁåAPï £ÀªÀgÀÄ PÉ®¸À¢AzÀ vÉUÉzÀÄ ºÁQzÀjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ «±À ¸Éë¹ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 29/08 PÀ®A 509, 306, 511 L¦¹:-

28-2-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ CªÀÄdzÀ vÀAzÉ ºÀ«ÄÃzÀ CmÉÆ qÉæöʪÀågÀ ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. ¦üAiÀÄð¢ÃvÀ PÀÄ. ±À¨Á£Á ¨ÉÃUÀA vÀAzÉ ªÀÄUÀzÀĪÀÄ ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð, G «zsÁåyð ¹.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ. ZÀÆqÁ¬Ä¹, ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£ÉAzÀÄ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ÃvÀ¼ÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉÖUÉÆAqÀÄ E°UÉ ¸Á¬Ä¸ÀĪÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ CvÀäºÀvÀå ªÀiÁrPÉƼÀÄî®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.