February 3, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 01-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-02-2008.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 13/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ; 30,31/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà CfªÀÄvÀSÁ£À vÀAzÉ U˸ÀSÁ£ï ¸Á; UÉƯÉSÁ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ±ÁºÀUÀAd gÉPÀì ºÉÆÃmɯï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉ.J-38/4594 £ÉÃzÀgÀ JgÀqÀÄ mÉÊgÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ eÉÆvÉ JgÀqÀÄ r¸ÀÖgÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 40,000=00 gÀÆ. CµÀÄÖ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.13/08 PÀ®A. 379 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 29-01-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ°è PÀ«vÁ UÀAqÀ ²ªÁf vÉ®AUÉ EªÀ¼ÀÄ «µÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ GzÀVÃgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ó aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÀÄvÁÛ¼É CAvÀ ¢£ÁAPÀ 31/1/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ GzÀVÃgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuɬÄAzÀ J.r. £ÀA.0/08 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ PÀqÀvÀ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀUÁðªÀuÉAiÀiÁV §A¢zÀjAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 17/2008 87 PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 31-01-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L (UÁæ) ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L (D.«) gÀªÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ C¸ÀÆÖgÀ-ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ qÁåªÀiï ºÀwÛgÀ. ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7080/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀQî CºÉäzÀ vÀAzÉ CºÉäzÀ C° ºÁUÀÄ EvÀgÉ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ©ÃzÀgÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2008 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁð¢ zÀvÁÛgÀrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÀrØ UÀÄAqÉæ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, eÁ : gÀrØ, G : MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á/ ªÀÄÄgÁ¼À. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ E£ÀÆß M§â E§âgÀÆ ¸Á/ ªÀÄÄgÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÉ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 30/01/2008 UÀAmÉUÉ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ zÀvÁÛgÀrØAiÀÄÄ vÀ£Àß DPÀ¼À£ÀÄß ¸ÀzÀj PÀmÉÖUÉ ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DPÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ²æêÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ DPÀ¼À£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV PÀnÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 09/08 PÀ®A:504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.