February 23, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 23-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-02-2008.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ: 21/2/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ PÁA§¼É ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ PÀªÀÄÆå¤n ºÁ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¯Áf qÉÆAUÀgÉ EªÀgÀ E§âgÀÄ ¸ÀtÚ vÀªÀÄäA¢gÀÄ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ PÀ®Äè ©Ã¹ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ vÁ¬ÄUÉ ºÉ¼ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨Á¯Áf ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀ£ÁxÀ qÉÆAUÀgÉ ,¥ÀæPÁ±À qÉÆAUÀgÉ, UÉÆ«AzÀ qÉÆAUÀgÉ gÀªÀgÉ®ègÀÄ §AzÀªÀgÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ »A¢¤AzÀ £ÁUÀ£ÁxÀ qÉÆAUÀgÉ EªÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀÄ UÉÆ«AzÀ qÉÆAUÀgÉ EªÀ£ÀÄ PÉÆqÉè PÁ«¤AzÀ, ¥ÀæPÁ±À qÉÆAUÀgÉ §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ, ªÉƼÀPÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 29/2008 323,324,354,504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÁªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ C©üªÀÄ£ÀÄå UÀÄgÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw;J¸À.¹. ºÀjd£À ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ PÉƧgÀUÀqÉØ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÀĪÀÄä£É dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ CAzÀªÀ£Éà §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 30/2008 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁèzÀ PÉƨÁæUÀqÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw;J¸À.¹.ºÀjd£À ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ gÀªÀgÀÄ NtÂAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¨Á¸Á§ vÀAzÉ C©üªÀÄ£ÀÄå UÀÄgÀ£Á¼É ºÁUÀÄ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ CAzÀªÀ£Éà §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 04/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ EªÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 2007 £Éà ¸Á°£À°è AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAPÀ¤AzÀ 6500/- gÀÆ PÀȶ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ ©ÃgÀ¥Àà EªÀjAzÀ 35000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd EªÀjAzÀ 20,000/- gÀÆ SÁ¸ÀV ¸Á® ¥ÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj ¸Á® wj¸À®Ä DUÀzÉà fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/02/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɬÄAzÀ 1130 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ zsÉÆÃw¬ÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï.¸ÀASÉå 04/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 03/2008 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 22/02/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. C§ÄÝ® ¸ÀªÀÄzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® CfÃd, ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á: CµÀÆÖgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¨É½îUÉÎ §»zÉð¸ÉUÉ ZËPÀAr ¨Á« PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ZËPÀAr ¨Á«AiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ vÉ®ÄwÛzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÀÄ CxÀªÁ ¨ÉÃgÉ UÁæªÀÄzÀªÀ£ÀÄ w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢®è. ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ JPÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É J£ÀÄߪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2008 PÀ®A 323, 504, L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ: 22/02/2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ¥Àw ¸Á/ ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, C¥Á¢vÀ£ÁzÀ ¢°Ã¥À EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21/02/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 800 UÀAmÉUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¥sÀÄ®¹AUï EvÀ£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¢°Ã¥À£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “K ²æÃ¥Àw ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É E°è ¨Á CAvÀ PÀgÉzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ KPÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ §A¢¯Áè ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr £À£Àß ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ 22/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¢°Ã¥À£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ PÀÆ°UÉ PÀgÉzÀgÉ §gÀĪÀÅ¢¯Áè ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Áå CAvÀ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw¤AzÀ£Éà ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ: 11/08 PÀ®A: 323, 504 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁzsÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw¨sÀAzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ :- UÀÄ£Éß: 37/08 PÀ®A: 20 J£ï.r.¦.J¸ï.JPïÖ

¢£ÁAPÀ 23/02/08 gÀAzÀÄ ¦.L. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ vÀªÀÄä ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉãÉAzÀgÉ, ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÉUÉ E®èzÉà C£Á¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁ PÀ¼Àî ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÁV RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀjUÉ oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¥Áè¹ÖÃPÀ aî ZÉPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃrzÁÝUÀ ¸ÀzÀj aîzÀ°è 3 PÉ.f UÁAeÁ C.Q gÀÆ. 2400/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.