February 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 25-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2008 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 25/2/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAlÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¨sÁªÀ ¸À°ÃªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ D¼ÀĪÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À, gÁoÉÆÃqÀ PÀÆr §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀæPÁ±À gÁoÉÆÃqÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ±À¤ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ GzÀVgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÀPÁj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï £ÀA. PÉJ- 38 -J¥sÀ. 259 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄUÀjUÉ ¥ÉÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/2008 279, 337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-02-08 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¥ÁgɪÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà PÀÄA¨ÁgÀUÉgÉ ªÀ 35 ¸Á UÉÆgÀ£À½î UÁæªÀÄ gÀªÀgÀ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¸Á UÀÆgÀ£À½î EvÀ¤UÉ n.r.© PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ±ÁªÀÄÄ @ ±ÁªÀĪɯï JA¨ÁvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÀÆ£À½î gÉÆÃqÀ r.Jqï.PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ 10-30 UÀAmÉUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹è¥ÁàV ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV ¨sÉêÀŸÁìV ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/08 PÀ®A: 302 ¸ÀªÁ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/02/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 23-02-2008 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ £À£Àß ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ¢Ã°¥À vÀAzÉ ºÀįÉèÃ¥Áà 2. «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ ºÀįÉèÃ¥Áà 3. zsÀ£Áf vÀAzÉ ²ªÁf J®ègÀÆ eÁåw: ºÀlPÀgï ¸Á: ¨ÉÆAw vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ ²ªÁf FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è E¹àÃldÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ £À£Àß ªÀÄUÀ 300/- gÀÆ¥Á¬Ä dÆeÁlzÀ°è UÉ¢ÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼ÀªÀiÁr zsÀ£Áf ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ EªÀj§âgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ¸ÉÆAl ºÁUÀÄ PÉÊ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆævÀgÀ£ÁzÀ ¢°¦ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉʬÄAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 29/08 PÀ®A: 302 ¸ÀªÁ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24-02-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ©¸À«Ä¯Áè gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 17-02-2008 gÀAzÀAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÁUÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ CzÀgÀ°èAiÀÄ £ÀUÀzÀÄ 1,50,000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 6 vÉÆÃ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ. 2,22,000/- gÀÆ. PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A: 457, 380 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝ£ÀÄß zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 70/08 PÀ®A 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 24-2-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄR§Ä® vÀAzÉ C§ÄÝ® C°ÃªÀÄ ªÀÄÆ«ÄA ªÀAiÀÄ-38 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-¦ÃgÀ UÉʧ ªÉƺÀ¯Áè alÖUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-2-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉAqÀgï ¥Àè¸À PÀ¥ÀÄà PÀ®gÀ G¼ÀîzÀÄ CzÀgÀ £ÀA.PÉJ-25/ Dgï-829 CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA.001 20¹ 09967 , EAf£À £ÀA.00J®18JA10116 £ÉãzÀ£ÀÄß C.Q-15000 gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ºÁQ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÉÆÃV £À£Àß ºÉÆîzÀ ¥ÀºÁt ¥ÀwæPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è £À£Àß »gÉƺÉÆAqÁ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÁåAqÀ® ¯ÁPÀ ºÁQzÀÄÝ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦.DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-02-08 gÀAzÀÄ 17-15 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ UÁzÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV DuÉÚ¥Áà ¨sÁ¯ÉÌ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ §§° VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è CªÀgÀ°è ªÀÄƪÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ G½zÀ 6 d£À DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 345/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 3/2008 PÀ®A174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 23/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ 3 ¥sÉøï PÀgÉAl §A¢zÀÄÝ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Áà PÁqÀªÁzÀ 42 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G// MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á// ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄ vÀ£Àß vÉÆlzÀ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÀgÉAl ªÉÆmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁr ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ£À JqÀPÁ®Ä »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ UÁ§jAiÀiÁV gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ SÁ¸ÀV E¯Ád ªÀiÁr¸ÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24/02/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄvÀÛAV UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 3/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ 6/2008 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¦AiÀiÁ𢠲æà C¥sÁÛ§ CºÀäzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-2-08 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢: 21-02-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ªÀģɬÄAzÀ £À£Àß CtÚ£ÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «PÁgÀ CºÀäzÀ @ DªÉÄÃgÀ vÀAzÉ E¥sÉÛPÁgÀ CºÀäzÀªÀAiÀÄ 17 ªÀµÀð ¸Á: £ÀÆgÀSÁ£À vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢®è. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ°®è, PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-2-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĽgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Áà qÁPÀļÀV ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÉE© ¯ÉÊ£ÀªÉÄãÀ ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£Àß ¥ÀjZÀAiÀÄzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ NtÂAiÀÄ ¥ÀªÀ£À gÀd¥ÀÆvÀ EvÀ¤UÉ §AUÁgÀ Rjâ¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ 6 ¸Á«gÀ gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÉÆnÖzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆngÀĪÀÅ¢®è »VgÀĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 25-2-08 gÀAzÀÄ ¨É½îUÉ 1100 UÀAmÉUÉ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¥ÀªÀ£À gÀd¥ÀÆvÀ ¹QÌzÀÄÝ CªÀ¤UÉ £ÉÆÃr §AUÁgÀ CxÀªÁ PÉÆnÖzÀ 6 ¸Á«gÀ gÀÆ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀzÀÄ AiÀiÁªÀzÀÄ ºÀt §AUÁgÀ PÉÆqÀĪÀÅ¢zÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß ¥ÁåAn£À eÉé¤AzÀ ¥ÀAZÀ vÉUÉzÀÄ £À£Àß »A¨ÁUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A. 324 504 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 31/2008 PÀ®A 147, 148, 504, 307, 326, 323, 324, 506, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-2-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁªÀŸÁ§ vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ¸Á: PÉÆAUÀ½. ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è DgÉÆæ ²ªÁf , vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ , vÁ£Áf , ²æêÀÄAvÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä WÁuÁPÉÌ §AzÀ PÀÆ°UÁágÀjUÉ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀgÉ JPÉ Nr¸ÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ , ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §AzÁj¬ÄAzÀ ºÉÃUÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ F J¯Áè d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ PÀªÀÄäPÀwÛ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ²ªÁfAiÀÄÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀiÁäPÀwÛAiÀÄÄ £À£ÀßUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ £Á£ÀÄ vÀ¥Àà¹PÉÆAqÁUÀ £À£Àß ªÀÄÆV£À ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀßfêÀ ºÉÆÃUÀÄwÛvÀÄÛ. CzÀgÀ »r¬ÄAzÀ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. gÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁ£Áf §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ²æêÀÄAvÀ EªÀ£ÀÄ §½gÁªÀÄ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. vÁ£Áf ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄ EªÀgÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. UÉÆëAzÀ ¨ÉAqÀªÀ EªÀ¤UÉ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£Áf EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 32/2008 147, 148, 506, 504, 324, 323, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥À£ÀgÁªÀ ¸Á; PÉÆAUÀ½ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨ÁªÀÅ ¸Á§ vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛgÁªÀ ºÁUÀÄ 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆAUÀ½ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JPÉÆÃGzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÆøÀr ªÀÄPÀÌ¼É ¤ÃªÀÅ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄCAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj ¤ÃªÀÅ ºÉÃUÉ §gÀUÉÆÃqÀĪÀÅ¢®è MAzÀÄ jÃw ªÀiÁr°è ¤ªÀÄäUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÁªÀŸÁ§ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀgÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. §½gÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ²æêÀÄAvÀ EªÀ£À §® ¨ÉÆÃPÁ½ ªÉÄÃ¯É PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqÀ¹gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ UÉÆ«AzÀ EªÀ£ÀÄ JqÀgÉÆArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/02/08gÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1 ¥Ánð 1] CgÀ«AzÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á: gÁeÉñÀégÀ 2£Éà ¥Ánð 1] ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ªÀiÁ£É ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð C¥Á¢vÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀPÀgÁgÀÄ ¸ÀA§AzsÀ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ ¥Ánð E£ÀÆßAzÀÄ ¥ÁnðUÉ fêÀ¢AzÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ZÁ¯ÉAd ªÀiÁqÀÄvÀÛ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è C±ÁAvÁvÀ ªÁvÁgÀt GAmÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ ¸ÀAeÉÕAiÀÄ C¥ÀgÁzÀ dgÀÄUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÉæ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 2 ¥Ánð ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 107 ¹Cgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.