February 7, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 07-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-02-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2008 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 04-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÁgÀ eÉÆö ªÀAiÀÄ: 48 ªÀµÀð eÁw; ¨ÁæºÀät G: D¼ÀªÁ¬Ä SBH ¨ÁåAPÀ£À°è PÁå²AiÀÄgÀ, ¸Á: DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ ¨ÁåAQ£À PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ E§âgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZÀ. 2882 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥À CAzÁdÄ 1800 UÀAlUÉ §AzÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. PÉJ-28/6203 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤AwzÀÄÝ, ¸Á¬ÄUÁAªÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ÀÄì §gÀÄwÛzÀÝ PÁgÀt £Á£ÀÄ £À£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄ UÀqÉ ¤°è¹zÀÄÝ, CµÀÖgÀ°è ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ MªÉÄäÃ¯É »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀĪÀiÁðAUÀzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, JqÀUÁ®Ä ºÉ©âgÀ½AzÀ ¥ÁzÀªÀgÀUÉ gÀPÀÛªÁVzÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀßAvÉ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ §® JzÀgÀAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀgÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀļÀÄ gÀªÀgÀÄ AiÀıÉÆÃzsÀ D¸ÀàvÉæ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ°è aQvÉì¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/08 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:

¢£ÁAPÀ 06/02/08 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 25 eÁ/ºÀjd£À G/PÉÆ° PÉ®¸À 2] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥Àæ¯ÁízÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 26 eÁ: ºÀjd£À E§âgÀ ¸Á/C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀA¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ 18 G/UËArPÉ®¸À eÁ/ºÀjd£À ¸Á/C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ ¤£Àß C¥Àà PÉlÖ PÉ®¸À ªÀiÁr eÉÊ°UÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ °TÃvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/08 PÀ®A: 323, 392, 448 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 06/02/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁd±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ïì £ÀA: PÉ.J-32 J¥sï-1048 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀAqÀPÀÖgï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 06/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî¢AzÀ aAZÉÆý PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ°è nPÉÃl vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ UÀÄAqÀ¥Áà EvÀ£À ºÀwÛgÀ nPÉÃl ºÀt PÉýzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÄA¢£À ²Ãn£À°èzÀݪÀgÀ£ÀÄß vÉÆÃj¹ CªÀgÉà PÉÆÃqÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÁÝUÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÉýzÁÝUÀ PÉÆÃqÀzÉà EzÀÝ°è UÀÄAqÀ¥Áà EvÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB PÉýzÁÝUÀ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ £Á£ÀÄ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀÅ¢¯Áè K£ÀÆ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃAiÉÆà ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ «oÀ®¥ÀÆgÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PɼÀUÉ E½zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 700/-UÀ¼À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/08 PÀ®A: 323, 392 448 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 21/2008 PÀ®A. 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 06/02/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¨É¼ÀPÀÄt [©] UÁæªÀÄzÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ CA¨ÁgÁªÀ ªÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ; ªÀÄgÁoÁ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÁqÉPÀgÀ eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄt [©] EvÀ£ÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 324, 504, 506. L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-02-08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw: ºÀÆUÁgÀ ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr gÀªÀgÀÄ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr PÁææ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ¸ÀAUÉƼÀUÉ ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉý vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©Ãj£À ¨Ál®¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA 02/2008. PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/02/2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÁAzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð, eÁw : ®A¨ÁtÂ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ vÁ/ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁðzÉ£ÉAzÀgÉ ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ®PÀëöät gÁoÉÆÃqÀ, ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ zsÀ£ÀÆßgÀ vÁAqÁ FvÀ¤UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 05/02/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ eÉÆvÉUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÀgÁ¬Ä CAvÀ w½zÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV PÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ E¯Ád PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 06/02/08 gÀAzÀÄ 0035 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 3/08 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 6-02-08 gÀAzÀÄ 1520 UÀAmÉUÉ ªÀĺÀäzÀ UÀªÁ£À ªÀÄzÀgÀ¸Á ºÀwÛgÀ D®zÀ ªÀÄgÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀĺÀäzÀ ªÉĺÀªÀÄÆzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ«ÄAiÀiÁ 2) CªÀÄÓzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÉêÀiÁ£À ¸Á§ 3) ªÀÄĸÁÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±ÁºÀ§Ä¢Ý£ï 4) ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ¸À¯ÁªÀÄ ªÀĺÀäzÀ SÁ£À vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ £ÉÃPÀ ªÀĺÀäzÀ SÁ£À 5) ±ÉÃPÀ ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1002/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 23/08 PÀ®A. 454, 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/02/08 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw.ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¢.¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ ¸Á:CPÀ̪ÀiºÁzÉë PÁ¯ÉƤ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV »A¢AiÀÄ°è §gÉzÀ MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:29-01-08 jAzÀ 06-02-08 gÀ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CPÀ̪ÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è EgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ QqÀQ PÀvÀÛj¹ UÁè¸À MqÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr 164 UÁæA §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25000/- gÀÆ¥Á¬Ä, MAzÀÄ PÀ®gÀ n.«.4 xɪÀÄV NlÄÖ CAzÁdÄ 1,11,100/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀµÀÄë ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß ¸ÀA:23/08 PÀ®A.454 457 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 15(J) 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 07/02/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¨sÁ°Ì GzÀVÃgÀ gÉÆÃqÀ zÁzÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ eÉÊ vÀļÀeÁ ¨sÀªÁ¤ zsÁ¨ÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä w½zÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1) ²æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÉÆÃgÉ 2) zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ E§âgÀ ¸Á/ ¨sÁ°Ì gÀªÀjUÉ oÁuÉUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨Áwä «µÀAiÀÄ w½¹ ¥ÀAZÁgÁUÀ®Ä PÉýPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ M¦àPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J.38 f-61 £ÉÃzÀ°è £Á£ÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ©lÄÖ 1340 UÀAmÉUÉ zsÁ¨ÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1] ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉ椀 ¹AzsÉ 23 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì2] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà WÉÆÃqÀªÁr 30 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ G. zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ ¸Á/ AiÀÄgÀAqÀV vÁ/ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÀ w½¹zÀgÀÄ.CªÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ©AiÀÄgÀ §UÉÎ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä §½ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝªÉ CAvÀ w½¹zÀgÀÄ. CªÀjAzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ°è QAUÀ¦ü±ÀgÀ ©AiÀÄgÀ 650 JA.J® G¼Àî 15 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁPï Ol ©AiÀÄgÀ 650 JA.J¯ï. G¼Àî 13 ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 28 ©ÃAiÀÄgÀ ¨Ál®Ä CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1736/- gÀÆ ªÀiË®åzÀ ©ÃAiÀÄgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 15(J), 32,34 PÉ.E. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.