February 15, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 15-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 15-02-2008.
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-


ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/08 PÀ®A 279.337.338.304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 15-02-08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÉ£Àß±ÉnÖ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð G: ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è £ËPÀj ¸Á: C®ÆègÀ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß gÁwæ ¥Á¼ÉAiÀÄ £ËPÀj ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀĪÁzÀ C®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÉãÀaAZÉÆý - C®ÆègÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ©.J¸À.J¸À.PÉ PÁSÁð£É PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 38 - 1024 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĤî vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄÄUÀqÀA¥À½î ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð ¸Á: PÁqÀªÁzÀ JAzÀÄ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¸ÀĤî EªÀ¤UÉ vÀ¯É, ªÀÄÄR dfÓ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA§gÀ PÉJ 38 - 1024 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 30/08 PÀ®A. 279.337.338.304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf vÀAzÉ ¢UÀA§gÁªÀ UÀļÀªÉ ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ¸ÉÆ®zÁ§PÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ DgÉÆæ ®PÀëöät ZÉ£Áᬐ ¸Á; ¸ÉÆîzÁ§PÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢üUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, J°èUÉ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ DgÉÆæ ®PÀëöät ZÉ£Áᬐ EªÀjUÉ «ZÁj¹zÁÝUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ£À ¸ÀÄ¢Ý £À£ÀUÉãÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý, CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀ MAzÀÄ §rUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/2008 PÀ®A 324, 341, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 13-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ G UÁæA. ¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå ¸Á §PÀÌZËr gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°èzÀÝ ºÉÆlÄÖ vÀgÀ®Ä vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æÃzÉëUÉ aî PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ®Ä ºÉýzÀ£ÀÄ, aî PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆÃqÀzÀ PÁgÀt vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ¹lÄÖ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÉà UÁæªÀÄzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀA¢gÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà , ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ “ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä CPÀ̽UÉÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÉÌ dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÁ E¢Ý “ CAvÀ CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ «ÃgÀ±ÉnÖÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUÉ ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÉgÀazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄvÀÄÛ CzÉà §rUɬÄAzÀ §®UÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 56/08 PÀ®A 448, 324, 504 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 14-2-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ UÀAUÁgÁªÀÄ ªÁPÉÆqÉ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ: eÉÆò G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-eÉÆòUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀoÁuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 14-2-08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ CªÀgÀ CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÁf ªÁPÉÆqÉ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ «£ÀB PÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä AiÀiÁªÀÅzÉ PÉ®¸À EzÀÝgÉ £ÀªÀÄä PÉ®¸ÀzÀ°è §gÀĪÀÅ¢®è. KPÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ¸ÀºÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


4) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-02-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw eÁºÉzÁ© UÀAqÀ ªÀĺɧħ ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ¸Á: ºÉÆPÁæuÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 14-02-08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ CfÃeï SÁ£ï ¸Á// ºÉÆPÁæuÁ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ KPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CAvÁ PɽzÁUÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA 19/08 PÀ®A 341,504,323,324, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 13/02/2008 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ UÁzÀUÉ£ÉÆÃgï ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G; ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; ºÀ¼ÉA§gÀ vÁ; ©ÃzÀgÀ§vÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÁzÀUÉ£ÉÆÃgï gÀªÀgÀ mÉA¥ÉÆà ªÉÄÃ¯É ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ 4-5 ªÀµÀðUÀ½AzÀ E£ÀÆß 500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ ºÀt CªÀ±ÀåPÀvÉ EzÀÝ PÁgÀt ºÀt PÉýzÀÝPÉÌ ¤£Àß AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ MAzÀÄ ¢£À PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 19/08 PÀ®A 3341,504,323,324, L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A: 143,147,324,504,341,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÉõÀ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À zÉêÀUÉÆAqÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ gÀªÀgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÉÆÃgÀ, ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÉÆÃgÀ, ±ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÉÆÃgÀ, vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÉÆÃgÀ, C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ CA§uÁÚ J®ègÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ(Dgï) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä zÀ£À PÉÆnÖUÉ PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ »ÃUÉ 5-6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ §gÀÄwÛzÀÄÝ £ÁªÀÅ CªÀgÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä eÁUÀªÀ£ÀÄß SÁ°ªÀiÁr JAzÀÄ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2008 PÀ®A 504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1][10] ¦.J DåPÀÖ 1989 :-

¢£ÁAPÀ-14/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÉAPÀlgÁªÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁw-J¸ï.n [mÉÆÃPÀj PÉÆý] ¸Á-KtPÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦ügÁåzÀÄ Cfð ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-7/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ KtPÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ®Qëöä ºÀ§âzÀ ¢ªÀ¸À ®Qëöä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀZÉÑ ¸Á-KtPÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÄÊPÀzÀ°è £À£ÀUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 400 jAzÀ 500 d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ CA©UÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ºÉÆïÉAiÀÄgÀ ¸ÀAUÀqÀ KPÉ CqÁØqÀÄwÛ JAzÀÄ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-7/08 PÀ®A-504 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1][10] ¦.J JPÀÖ 1989 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/08 PÀ®A : 498(J),504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 14/02/2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd »gÉêÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð eÁw : ¸Áé«Ä GzÉÆåÃUÀ : ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: ¨É¼ÀAV vÁ: D¼ÀAzÀ f: UÀÄ®§UÁð ¸ÀzÀå «zÁå²æà PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 2001 £Éà ¸Á°£À°è UÀÄgÀÄ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄÆäRzÀ°è D¼ÀAzÀ vÁ®ÆQ£À ¨É¼ÀAV UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀiÁå »gÉêÀÄoÀ EvÀ¤UÉ 75,000/- gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ EvÀgÀ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀgÀzÀQëuÉAiÀiÁV ªÀgÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ¢£ÁAPÀ 09/12/2001 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ M¼ÉîAiÀÄ jÃwAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ UÀÄgÀıÁAvÀAiÀiÁå CvÉÛ ¸ÀgÀ¸Àéw ºÁUÀÆ £ÁzÀ¤AiÀÄgÁzÀ ¸À«vÁ, ¸ÀÄgÉÃSÁ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¤£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀ jÃw ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ EªÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀÆqÀ D jÃw ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ Rjâ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁVzÉ ¤£Àß CtÚ£À ºÀwÛgÀ 50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 6 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ £À£Àß vÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ £À£Àß CtÚ¤UÉ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ PÉÆÃqÀĪÀ QjPÀļÀ §UÉÎ w½¹gÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ PÀgÉAiÀÄ®Ä §AzÀÄ £À£Àß CtÚ¤UÉ ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ K£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆnÖj JAzÀÄ ªÁzÀ ªÀiÁrzÁUÀ £À£Àß CtÚ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ £À£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ PɼÀUÉ £À£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ©lÄÖ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ G½¢gÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 10/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ ªÀiÁªÀ PÀÄrPÉÆAqÀÄ £Á£ÀÄ EgÀĪÀ £À£Àß CtÚ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ £À£ÀUÉ gÀAr ¸Àƽ ¤£ÀÄ ¤ªÀÄä CtÚ£À ªÀģɬÄÚAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JA¢zÀgÉ ¤£ÀÄ E¯Éè G½¢¢Ý £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉƼÀÄîwzÉÝÃ£É ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃPÁV®è. F ¥É¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁqÀÄ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÄ ¸À» ªÀiÁqÀ®Ä wgÀ¹Ìj¹zÁUÀ ¸Àƽ ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀgÉ C¯Éè ¸ÀÄnÖ PÉÆ®ÄèvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 22/08 PÀ®A 498(J),504,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦.JPïÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A: 143,147,148,504,341,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 14-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÁªÀÄuÁÚ ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) gÀªÀgÀ SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è vÀ£Àß zÀ£À PÉÆnÖUÉ PÀnÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀgÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÉÆÃgÀ, ±ÉõÀ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÉÆÃgÀ, ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ CdÄð£À ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÉÆÃgÀ, C£ÀAzÀ vÀAzÉ CdÄð£À ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ£ÉÆÃgÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CdÄð£À zÉêÀUÉÆAqÀ J®ègÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÀ(Dgï) vÀªÀÄä zÉAzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¢AzÀ §A¢zÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÁQzÀÝ zÀ£À PÉÆnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆævÀÄgÀÄ RįÁ eÁUÉAiÀÄ°èAzÀ zÀ£À PÉÆnÖUÉ vÉÃUÉzÀĺÁPÀ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆlÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqɧqɪÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ CªÁåZÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÁzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.