February 16, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 16-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w: ¢£ÁAPÀ: 16-02-2008
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) RlPÀ aAZÉÆý UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 08/2008 PÀ®A-323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ-15/2/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1815 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ©üêÀÄgÁªÀ @ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà dªÁ£É 2] ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ dªÁ£É 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ dªÁ£É J®ègÀÄ ¸Á-zÁqÀV gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ®zÀ°è PÀĽvÀÄ ZÀºÁ PÀÆrAiÀÄĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉüÀPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-8/08 PÀ®A-323,324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 20/08 PÀ®A :- 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢: 14/02/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉƦüvÀgÀÄ 1) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw EAzÀÄPÁAzÉ 2) PÉÆAr¨Á vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛ EAzÀÄPÁAzÉ E§âgÀÆ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð (r) vÁ: §.PÀ¯Áåt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èPÀ®qÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ QvÀÛj CAvÁ dUÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/02/08 gÀAzÀÄ CzÉà ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ ªÉÄî £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉƦüvÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ C®èzÉ £À£Àß ºÉAqÀw gÀ¹PÁ ¨Á¬Ä EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå ; 23/08 PÀ®A : 341,324,504, L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 15/2/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ PÀªÀ¸ÀvÀĨsÀ vÀªÀÄzÉ dUÀ¢Ã±ÀVÃgÀ ¸Á: UÉÆøÁ¬ÄUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ PÀªÀ¸ÀvÀĨsÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É »AzÉ EzÀÝ ¸ÀªÀiÁ¢ü ºÀwÛgÀ ªÀÄĽî£À VqÀUÀ¼ÀÄ ¨É¼É¢ªÉ CªÀÅUÀ¼ÀÄ PÀr¸À¨ÉÃPÁVzÉ, PÀrAiÀÄÄvÉÛ£ÉAzÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ DªÁUÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀªÀÄzÉ gÀvÀ£À¹AUÀ oÁPÀÆgÀ ¸Á:UÉƸÁ¬Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÀßUÉ ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉÆÃ¹Ø ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ FUÀ MazÀÄ wªÀÄUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄät dUÀ¼ÀªÁqÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §A¢¢ FUÀ ¤£ÀßUÉ £Éær PÉÆüÀÄîvÉÛ£É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ eÁVÃgÀzÁgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ £À£Àß JqÀUÀqÉ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É CAzÀgÉ JqÀ Q«AiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É , ºÁUÀÆ §®UÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É , ¨ÉãÀß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É , £À£Àß UÉ C°èAzÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ©qÀzÀAvÉ vÀqÉzÁÝUÀ £Á£ÀÄ ¨Á¬ÄUÀÄ®Äè ªÀiÁrzÁÝUÀ C¯Éè EzÀÝ PàªÀ¸ÀvÀĨsÀ vÀAzÉ dUÀ¢Ã±À VãgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÀVÃgÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ VÃgÀ EªÀgÀÄ £ÉÆÃr ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ . CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 60/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 498(J) 323 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 16-2-08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÆ®UÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁ-°AUÁ¬Ä ¸Á-PÀĪÀiÁgÀaAZÉƽî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, £À£ÀUÉ PÀĪÀiÁgÀaAZÉƽî UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀÄgÀ ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀjUÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ vÀ£ÀPÀ £À£Àß UÀAqÀ M¼Éî jÃw¬ÄAzÀ EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CA¢¤AzÀ EA¢£À ªÀgÉUÉ £À£ÀUÉ ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV, zÉÊ»PÀªÁV £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ CtÚ£ÁzÀ ¹zÀÝ°AUÀ @ ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀÄgÀªÀiÁä gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr DUÁUÀ £À£Àß eÉÆvÉUÉ «£ÁBPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ gÀAr, ¨sÉÆøÀr CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ vÀPÀÌ ¸ÉÆ¸É C®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ £À£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀ ªÀiÁvÀÄ PÉý dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £À£ÀUÉ vÁæ¸À PÀÄqÀĪÀ «µÀAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀaAZÉƽîAiÀÄ §¸À¥Áà gÁeÉ£ÉÆgÀ ªÀÄvÀÄÛ §¸À¥Àà ±ÀgÀt¥Áà qÉPÉÌ£ÉÆ£À £ÀªÀÄä vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ¤UÉ w½¹gÀÄvÉÛÃ£É . ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ EA¢®è £Á¼É ¸Àj ºÉÆUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¸ÀäªÀÄä¤zÉãÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ zÉÊ»PÀªÁV, ªÀiÁ£À¹ÃPÀªÁV ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 60/08 PÀ®A. 498(J) 323 504 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 23/2008 PÀ®A : 341,323,504,L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 14/02/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ºÉÆ£ÀßrØ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢: ²æà ®PÀëöät vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ ¸Á/ ºÉÆ£ÀßrØ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸Á/ ºÉÆ£ÀßrØ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀÄ AiÀiÁgÀ ¥Át vÉÆÃj¹ ¸Á® JvÀÄÛwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ °TÃvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C.¸ÀA.23/08 PÀ®A 341,323,504,L.¦.¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀıÀ£ÀÄgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 09/2008 PÀ®A.323 504 506 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-2-08gÀAzÀÄ 2215UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÀÄ©zÁæ UÀAqÀ £ÀUÀ£ÁxÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: gÀPÁë¼À (©) gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ D¥Á¢vÀ¼ÀUÁzÀ PÀ«vÀ UÀAqÀ ¨Á§Ä EªÀ½UÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ PÀÄj ©Ãn¢ CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ°AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆlÖJUÉ ªÀzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 58/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 15-2-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀ.gÁ.¥ÉÆÃ. ¥ÀgÀªÁV ²æÃ. ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À
¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ. AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå
PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ (: §§¯Áå vÀAzÉ FgÀuÁÚ ºÉ¼ÀªÁ, 18
ªÀµÀð, ¸Á-gÉhÄÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ.) ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ
ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ
ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ 1500 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ
oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 58/08 PÀ®A. 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹.. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ
PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:- 21/08 PÀ®A :- 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ

¢: 15/02/08 gÀAzÀÄ 1400 ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉAiÀÄ ¹¦¹-862 ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹-1620 ¥Àæ¨sÀÄgÁoÉÆÃqï E§âgÀÄ PÀÆr ªÀÄAoÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ºÀUÀ®ÄUÀ¸ÀÄÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAoÁ¼À »A¢ ¥ÁoÀ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¨ÁwäzÁgÀjAzÀ w½zÀħA¢zÉÝãÉAzÀgÉ §.PÀ¯Áåt ¢AzÀ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ¨ÁwäªÉÄÃgÉUÉ §AzÀÄ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ï JAJZï-06/¹-6492 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj fÃ¥ï £À°è JgÀqÀÄ PÁmï£ïUÀ¼À°è 24 QAUï¦üµÀgï ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ EgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) G¸Áä£ï¸Á§ vÀAzÉ ªÀ»vÁ§¸Á§ £ÀzÁ¥sÀ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ 2) ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨Á§j ¸Á: PÉÆû£ÀÆgÀ 3) £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ £ÁgÀAiÀÄt¥ÀÆgÉ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹-862 ®PÀëöät.© gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/08 PÀ®A 32 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA :- 22/08 PÀ®A :- 34 PÉ.E JPïÖ

¢£ÁAPÀ 15-02-2008 gÀAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L.UÁA¢ü UÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. ªÀiÁPÉðl gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ¹§âA¢ü eÉÆvÉAiÀÄ°è 1330 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ®Qëöät vÀAzÉ gÁªÀÄ®Ä ¹gÀªÁn ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð PÉÆ° PÉ®¸À eÁåw ¨Á¼À¸ÀAvÀgÀ ¸Á ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ 2) ¨sÀªÁ¤ vÀAzÉ VgÉÃ¥Áà PÀ« ªÀÄAl ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁåw ¨Á¼À¸ÀAvÀgÀ ¸Á ªÀqÀØgÀPÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÉÌ EnÖzÀÝ 150 °ÃlgÀ ¸ÉA¢ CAzÁdÄ Q.gÀÆ. 1500-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/2008 PÀ®A 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 18/08 PÀ®A. 279 , 337 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ 14/02/08 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ DgÉƦ ªÀĺÀäzÀ ±À©âgÀ vÀAzÉ E¨Áæ»A ¸Á§ £À¼ÀzÀÄUÀðªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð qÉæöʪÀgÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-39/390 ¸Á::ªÀÄAoÁ¼À AiÀÄÄ gÁ.ºÉ £ÀA9 ªÀÄÄ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §AUÁè PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀÄâ® vÀªÀÄzÉ ¥sÀQgÀ ¸Á§ PÉÆAqɪÁ¯É ªÀAiÀÄ-46ªÀµÀð qÉæöʪÀgÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J-39/1335 ¸Á::T¯Áè UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt AiÀÄ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¹ «ZÁj¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¯Áj £ÀA JA.Jºï-12-/F.J¥sï -4016 £ÉzÀÄÝ ¤AvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 18/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: PÀ®A 23/2008 324,504 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 14-02-08 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉUÉ ¨Á§Ä vÀAzÉ CdÄð£À gÀªÀgÀ ¥Á£À qÀ¨ÁâPÉÌ ºÉÆÃV ©Ãr vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁeÁPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¨Á§Ä£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°è AiÀiÁPÉ ªÀÄeÁPÀ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÉå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©Ãr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è gÁwæ 21-15 UÀAmÉUÉ ¤AvÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¨Á¬Ä ¬ÄAUÀ §® UÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ PÀaÑzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸Àé®à gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 59/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279,337 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ..

¢£ÁAPÀ 15-2-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà PÉÆÃj ªÀAiÀÄ-31
ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÄ°PÉ®¸À ¸Á-PÉAUÁ® vÁ-ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ f¯Áè-¨ÁUÀ®PÉÆl gÀªÀgÀÄ
PÀÆ°PÉ®¸À¢AzÀ ªÀÄgÀ½ n¥ÀàgÀ £ÀA. PÉJ-02/¹-6100 £ÉÃzÀgÀªÉÄÃ¯É PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½
§¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÀ.n.N. ZÉPÀÌ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ JA.DgÀ.J¥sÀmÉÊgÀ UÀÆæ¥À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj
n¥ÀàgÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ
§AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ n¥ÀàgÀ£À°è PÀƽvÀ £À£ÀUÉ ªÀÄÆV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ,
ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ
UÀÄ£Éß £ÀA, 59/08 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ . ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä
ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 57/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ.

¢£ÁAPÀ 15-2-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ©.¸Áé«Ä vÀAzÉ ¥ÉÆÃZÀAiÀiÁå zÀ°vÀ ªÀAiÀÄ-39 ªÀµÀð G-§¸Àì ZÁ®PÀ ¸Á-ºÀAiÀiÁvÀ£ÀUÀgÀ r¥ÉÆà (J.¦).AiÀĪÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 15-2-08 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0330 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä J¦J¸À.DgÀ.n.¹. §¸Àì £ÀA. J¦-11/gÉhÄÃqÀ-5255 £ÉÃzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.UÉÆÃwÛ¯Áè £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É £ÀªÀÄä §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁr, vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÁV £ÀªÀÄä §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà ¥ÀÆwð ºÁ¤ ¥Àr¹ vÀ£Àß ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. §¹ì£À°èzÀÝ AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 57/08 PÀ®A. 279 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 16/2008. PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:15/02/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢲪ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÄÊ¥Àw eÉÆÃvÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/ PÀtf. ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-53-686 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉʸÀÆÌ® zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ fÃ¥ï ZÁ®PÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÁAZÁ¼À ¸Á/ ¨sÁ°Ì. mÁæPÀì PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA:PÉ.J:53 686 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ. vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À JqÀPÉÌ EzÀÝ vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fæ£À°èzÀÝ MlÄÖ 10 d£ÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:16/08 PÀ®A:279,337,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ.C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 15/2008.PÀ®A 379 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ:05/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÀÉÃAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 30 ¸Á/ PÉÆøÀA. vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀqÀ¯É ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ ªÀÄgÀ½ ¢£ÁAPÀ 06/02/08 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ UÀÆr¸À°£À PÀqÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ªÀÄÄAgÀhiÁ£É 0600 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ènÖzÀÝ ºÉÆÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà¯ÉaqÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-17/eÉ-773 CA Qà 23,000/- gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:15/08 PÀ®A:379 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.