February 14, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 14-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2008 PÀ®A. 279 L.¦.¹. :-

12/02/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀÄ ºÀ½î UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÉÆlUÁå¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JZïDgÀ-38/J¥sï-6029 mÁåAPÀgÀ £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ærÓUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ mÁåAPÀgÀ ¥À°ÖAiÀÄÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ ©æeÉñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¸ÀgÉÆÃd ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð mÁåAPÀgÀ £ÀA.JZï.Dgï-38/J¥sï-6029 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á; gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ ¨ÉïÁ vÁ; ¥ÀnÖ f¯Áè; ¥ÀævÁ¥ÀUÀqÀ «gÀÄzsÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13-02-08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ. ±Á»£À UÀAzÉ ¤eÁªÉƢݣÀ ±ÉÃPï ¸Á: KPÀ®ÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38-5818 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ KPÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf vÀ£Àß ¢AzÀ DmÉÆà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄqÀ© ªÉÄʸÀ®UÁ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß DmÉÆà ¥À°ÖªÀiÁr DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ 3 d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 13-2-08 gÀAzÀÄ 2020 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï J¯ï ¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á¯Áf vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀgÁªÀ G// ¯ÉçgÀ PÉ®¸À ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ eÉÆåÃw PÀAPÀgÀ ªÀĹ£ï UÉ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁU DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À PÉÆæøÀgï fÃ¥ï £ÀA PÉ 38 /1106 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉåPÀ®UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É JqÀPÁ°UÉ ¨sÀPÁ½UÉ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 22/08 PÀ®A 279 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 JªÀÄ « JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ


4) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 54/08 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 13-2-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀAUÁgÁªÀÄ ¨sÁ¬Ä vÀAzÉ ªÉÆúÀ£À ¨sÁ¬Ä ¥ÀmÉî gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 13-2-08 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄdgÁvÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì £ÀA. f.eÉ-3/©.J-1197 £ÉÃzÀgÀ°è £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ PÁAw¨É£À ºÁUÀÆ £À£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ bÀUÀ£À¨É£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä mÁæöåPÀì ZÀ®PÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¨ÉÊAiÀiÁ¸À gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ mÁæPÀì C£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀì ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ bÀUÀ£À ¨sÁ¬Ä gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 279,337 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14-2-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±À eÁ-¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G-ºÀZÀ mÁªÀgÀ ¸ÉPÀÆåjl UÁqÀð ¸Á-gÁeÉñÀégÀ vÁ-§¸ÀªÀPÀ¯Áåt. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ §gɹzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¥Àæw ¢ªÀ¸ÀzÀAvÉ F ¢ªÀ¸ÀªÀÅ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä ºÀZï mÁªÀgÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0730 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä mÁªÀgÀzÀ ¸ÀÄvÀÛ wgÀÄUÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 300 Cr CAvÀgÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄ®VzÀAvÉ PÀArzÀÄÝ, CªÀ£À ¸À«ÄÃ¥À £Á£ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä E£ÉÆߧ⠸ÉPÀÆåjl UÁqÀð ¸ÀĤîgÉrØ vÀAzÉ «dAiÀÄgÉrØ gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ EzÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆ GzÉÝñÀPÁÌV AiÀiÁgÉÆà D¥Á¢vÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ ªÀÄÄRªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀzÀ ºÁUÉ dfÓ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ©¸ÁrzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. F «µÀAiÀÄ vÀªÀÄä mÉQß±À£ÀgÁzÀ zsÀ£ÀgÁd gÀªÀjUÉ w½¹zÁUÀ CªÀgÀÄ ¸ÀºÀ §AzÀÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/08 PÀ®A. 302, 201 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/08 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-02-08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¹gÀAeÉ EvÀ£À CAUÀrAiÀÄ°è ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¥ÉưøÀ PÀbÉÃj¬ÄAzÀ §AzÀ ¦.J¸À.L ¨ÉgÀ¼ÀZÀÄÑ WÀlPÀ, ¦.J¸À.L r.J¸À.J ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£Àj DgÀ.J¸À.L ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ ¹gÀAeÉ EvÀ£À QgÁt CAUÀrAiÀÄ ¸Àé®à »AzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¹gÀAeÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä £ÁªÀÅ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÉÝÃªÉ JAzÀÄ vÀ£Àß vÀ¥ÀÄà M¦àPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĤAzÀ 1070 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2 ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ 1 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉÊ® d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 109 ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-02-2008 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü UÀAd J.¦.JA.¹ AiÀiÁqÀð ¹AzsÉÆî QgÁt ªÀÄZÀðAl CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwÛzÀÄÝ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ £ÉÆr NrºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ »rzÀÄ oÁuÉUÉ MAiÀÄÄÝ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°è¯Á ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 53/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 13-02-08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¦.J¸À.L.(PÁ.¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¥ÀlÖtzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, MzÀgÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß 1115 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀd£ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ-25 ªÀµïð ¸Á-eÉÃgÀ¥ÉÃl ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »ÃUÉ ©lÖ°è E£ÀÄß ºÉaÑ£À jÃwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1130 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A. 110(f) ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ 07/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13-02-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1. ¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÉÆAr¨Á 2. gÉÃtÄPÁ vÀAzÉ zsÉÆAr¨Á 3. PÀ«vÁ UÀAqÀ UÀt¥Àw 4. ©üêÀĹAUï vÀªÀÄzÉ GªÀiÁ gÁoÉÆÃqÀ J®ègÀ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÀ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁdÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÀ gÀªÀgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ¸ÀUÀt ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CwÛUÉ ¸ÀAVvÁ EªÀ¼ÀÄ vÀqÉzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ CªÀ½UÉ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ¸ÁzsÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¥ÀxÀðªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À eÁj ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ.


2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ 08/08 324, 323, 504, 448 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 13-02-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw .¸ÀIJ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÉÆAr¨Á ¸Á: ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ RįÁè eÁUÀzÀ°è PÀnÖUÉ ¸ÀUÀt ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ 1.¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆ¥Áà 2.gÁdÄ vÀAzÉ UÉÆ¥Áà 3.WÀªÀÄt¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆ¥Áà
4.¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀAfêÀ PÀĪÀiÁgÀ J®ègÀ ¸Á:ºÁgÀPÀÆqÀ vÁAqÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ EªÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥Àæ¥ÀxÀðªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À eÁj ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ.


3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/2008 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 326, 504, 341, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ K±À¥Áà zsÀªÀÄuÉ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw ºÀlPÀgÀ ¸Á; zsÉÆÃ¥ÀgÀªÁr ¸ÀzÀå ¸ÀAvÉÆöªÀiÁvÁ £ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ [JA.J¸À] ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ ¨Á¯Áf vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ¸ÀAvÉÆöªÀiÁvÁ£ÀUÀgÀ GzÀVÃgÀ [JA.J¸ï] gÀªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ ¢: 10/2/08 gÀAzÀÄ GzÀVÃgÀzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ GzÀVÃgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀjAzÀ JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ©zÀÄÝ MAzÀÄ ºÀ®Äè C®ÄUÁqÀÄwÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £É®PÉÌ PÉqÀ« vÀĽzÀÄ, J¼ÉzÀjAzÀ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆVUÉ, PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 27/08 PÀ®A 110 (E &f) ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13/02/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è EzÀÝ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¯ÁzÉ.


5) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/02/08 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÁgÀªÀiÁä UÀªÀÄqÀ ©üêÀÄgÁªÀ jhļÉî£ÉÆÃgÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á/ d£ÀvÁ PÁ®¤ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ D£ÀAzÀ EvÀ£À PÉÆ¯É PÀÄgÀħ SÉüÀV UÁæªÀÄzÀ°è DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ DVzÀÄÝ D PÉù£À°è £ÁªÀÅ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ ¥Én±À£À PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀéjvÀ «¯ÉêÁj £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆqÀ®Ä vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ §AzÁUÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DªÀgÀtzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1)¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸ÀA¨ÁeÉ 30 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¸ÁUÀgÀ 40 ªÀµÀð 3) gÁd¥Áà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸ÀA¨ÁeÉ 35 ªÀµÀð 4) ªÀįÁèj vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà 28 ªÀµÀð J®ègÀ ¸Á. PÀÄgÀħSÉüÀV vÀªÀÄä ºÀdgÁw PÀÄjvÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ K£ÀÄ ¥ÉÃ¥ÀgÀ vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄwÛ¢Ýj £ÁªÀÅ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄUÉ E°èAiÉÄ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.