February 6, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 06-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 06-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/02/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. ªÀÄ£ÁßKSÉýî eÉÆvÉ ºÉZï.¹. 506 gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå ºÁUÀÆ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1330 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ SÉÃt gÀAeÉÆüÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¤°è¹ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä JªÀiï.ºÉZï-25/©-7738 EzÀÄÝ EzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ GªÉÄñÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ªÀAUÀ® ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħÄgÀÄ G// ¯Áj qÉæöʪÀgÀ ¸Á// ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄ CAvÀ w½¹zÀÄÝ. ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä ¯Áj PÁå©£À M¼ÀUÀqÉ 4 d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½ 1415 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/08 PÀ®A 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀUÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/07 PÀ®A 279.338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« CPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/02/08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ DgÉƦ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ZÁ®PÀ C¦à DmÉÆ £ÀA PÉ.J-39/5393 ¸Á:ºÀtªÀÄAvÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß C¦à DmÉÆzÀ°è ¸ÀªÁgÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛ¢AzÀ §AUÁèPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆn vÀ¦à DmÉƪÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrjvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀqÀ£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÀgÀÄazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 14/07 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« CPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 302 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05/02/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄAiÉÆðzsÀ£À EvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ zsÀªÀiÁä¨Á¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ 10-15 ¢ªÀ¸À ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄä vÁ¬ÄAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀlÄÖ, ¢£ÁAPÀ: 05/02/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ eÉÆÃUɪÁrzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆîzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À vÁ¬Ä ²æêÀÄw. zsÀªÀiÁä¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉUÉ dUÀ¼À vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ ¤£Àß £ÀqÀvÉ ¸ÀjAiÀiÁV®è ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀlÄÖ ºÉÆÃqÉ §qɪÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÆqÀ¯É¬ÄAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀªÀiÁä¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 05/02/08 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ 1130 UÀAmÉUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/08 PÀ®A 323, 324, 504, 354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «ÄãÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ WÉÆÃqÀPÉ 35 ªÀµÀð ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ HlªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ K gÀAr, ¨sÉÆøÀr ¤£Àß UÀAqÀ J°è ºÉÆÃVzÁÝ£É ºÉüÀÄ CAvÁ ¨ÁV®Ä vÉgÉ JAzÀÄ MzÀgÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ d£ÁxÀð£À §UÀÆÝgÉ G: ¯Áj qÉæöʪÀgÀ 32 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À §UÀÆÝgÉ EªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£ÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/08 PÀ®A 323. 324. 504. 354 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.