February 26, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 26-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-02-2008.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


§UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/08 PÀ®A: 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-02-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÉêÉAzÀæ FvÀ£ÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-02-2008 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J. 38/3842 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄÄvÀÛAUÉ ¸Á/ d£ÀªÁqÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦ 36/n 8494 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽ÃfvÀ£À¢AzÀ »A¢¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ¥À°ÖAiÀiÁV DmÉÆà zÀ°èzÀÝ ±ÀAPÀgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 25/08 PÀ®A: 279, 337, 338 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-2-08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀArvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà £É¼ÀUÉ eÁ-PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÉÆãÀPÉgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄäzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 25-2-08 gÀAzÀÄ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÀ§â£ÀÄß mÁæPÀÖgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀħ®UÀÄAr ¢AzÀ gÁeÉñÀégÀ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É aãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ »rvÀ vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É mÁæPÀÖgÀ£À EAfãÀ ©zÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£ÀÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24-02-2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ E¨Áæ»A vÀAzÉ G¸Áä£À«ÄAiÀiÁå ¯Áj £ÀA B J¦ 13-2826 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯ÁAiÀĹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §® §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ¸Á B ºÀÄqÀV vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢£É ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß 13/08 PÀ®A: 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 25-02-08 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁduÁÚ ¨sÀAqÁgÉ gÀªÀgÀÄ «Ä¤ qÉÆÃgï £ÀA, PÉJ-38-2334 £ÉÃzÀgÀ°è £À°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹ PÉÆAqÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjAzÀ ºÀt ªÀ¸ÀÆ®Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ «Ä¤qÉÆÃgï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf vÀ£Àß ¢AzÀ «Ä¤ qÉÆÃgï ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© ²ªÁgÀzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä ¨ÉæÃPï ºÁQzÀPÉÌ £Á£ÀÄ «Ä¤qÉÆÃgï ¢AzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ. vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛAiÀiÁªÀ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.rCgï £ÀA 04/08 PÀ®A :- 174 ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 24/02/08gÀ gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀët vÀAzÉ ¤ªÀwð gÀrØ PÀÆjvÁªÀÄ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÉÆÃ¥Á® vÀAzÉ ®PÀët ªÀAiÀÄ 11 ªÀµÀð ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ §¥sÀ° ¨É¼ÉUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä 11:00 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ 1300 UÀAmɬÄAzÀ 1600 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ°è PÀ¼À¸É ¥ÁvÉæAiÀÄ°è ¨Á«¬ÄAzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 35/08 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è Hl ªÀiÁqÀĪÁUÀ E¸Áä¬Ä® ªÀÄvÀÄÛ ºÀįÉÃ¥Áà E§âgÀÄ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ §AzÀÄ HlzÀ ¥ÉèÃlUÉ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸Àé®à £ÉÆÃr £ÀqɬÄj JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ AiÀÄ®è¥Àà CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 36/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 25-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ºÉüÀªÁ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: ºÉüÀªÁ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ E¸Áä¬Ä® ºÁUÀÆ PÁPÀ£À ªÀÄPÀ̼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À DUÀÄwÛzÀÄÝ ºÉÆÃV PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ £Á£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À HlzÀ ¥ÉèÃlUÉ PÁ®Ä ºÀwÛzÉÝ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ CªÀ£À CtÚ CzÉà §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §® UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 34/08 PÀ®A 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-02-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢v¼ÁzÀ ²æêÀÄw. zÉÆæÃ¥Àw UÀAqÀ ªÀiÁtÂÃPÀ ¨Á¥À£ÀªÀÅgÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À eÁw: QæñÀÑ£À ¸Á: £ÀAzÀUÁAzÀ gÀªÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ f¯Á¤ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAQ£À ºÀwÛgÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ UÁæªÀÄzÀ 1) dAiÀÄ¥Á® 2) ¸ÀAdÄ ¨Á¥À£ÀªÀÅgÀ 3) ¢°Ã¥À PÀÄAzÀ£À 4) gÀ« 5) PÀȵÀÚ 6) vÀļÀ¹gÁªÀÄ 7) ¸ÀAvÉÆõÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ ºÁqÀQÌ £ÉÆÃr §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ £À£Àß PÀnÖUÉ ªÀĶãÀ£À°è vÀAzÀÄ ªÀÄ®V¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ gÀPÀÛzÀ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÀðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀÄ®§UÁð ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ PÀ®Äè CxÀªÁ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ: UÀÄ£Éß £ÀA. 12/08 PÀ®A: 110(f) ¹Dg惡 :-

25-02-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ §¸À¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà dªÀiÁzÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è eÉÆÃgÁV CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ agÁqÀÄvÁÛ, ªÀÄvÀÄÛ C¸À¨sÀå jÃwAiÀÄ°è ªÀwð¸ÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝjAzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/08 PÀ®A 318 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/02/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢°Ã¥À vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ªÀįÁè¸ÀÆgÉ ¸Á: ºÉƸÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ¯ÉƤ ºÀwÛgÀ gɯÉé ºÀ½AiÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C£ÉÊwPÀªÁV UÀ¨sÀðzsÀj¹ vÀ£ÀUÉÀ ºÀÄnÖzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¢:-24, 25/02/08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ©¸ÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 33/2008 PÀ®A 447, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-02-06 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®±ÀnÖ PÀÄA¨ÁgÀ, 40 ªÀµÀð, PÀÄA¨ÁgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á UÀÄ£Àß½è UÁæªÀÄ vÁ ©ÃzÀgÀ. vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 23 gÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Áà ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ±ÁºÁ¥ÀÆgÀ UÉÃmï, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 447, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.