February 12, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 12-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-02-2008.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 29/2008. PÀ®A 380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 11-02-2008 gÀAzÀÄ 1140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æà qÁ:. ©. f. zÉñÀ¥ÁaqÉ £Ë¨ÁzÀ ¹zÁæªÉÄñÀégÀ DAiÀÄĪÉð¢PÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd G¥À£Áå¸ÀPÀgÀÄ ¸Á: AiÀįÁè°AUÀ PÁ¯ÉÆä £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV EAVèµÀ£À°è §gÉzÀ MAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11-02-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä gÀÆ«Ä£À ¨ÁV® Qð ºÁPÀzÉà mÉÆÃAiÀÄ®mïUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀÆ«Ä£À°è EzÀÝ MAzÀÄ £ÉÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉʯï 6610, MAzÀÄ ªÉÆÃmÉÆgÉÆïÁ ºÁåAqÀ¸Émï, MAzÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ï J¯Áè CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 22,000/-£ÉÃzÀÝ ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/08, PÀ®A. 380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/08 379 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 11/02/2008 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ PÀbÉÃjUÉ §AzÀÄ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á; »¥Àà¼ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV ¤«Äð¹zÀ UÀAUÁ PÀ¯Áåt ¤ÃgÀÄ JvÀÄÛªÀ ¥ÀA¥À±ÉÃnÖ£À 15 PÉ.«.J. mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgÀªÀ£ÀÄß gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ PÀA§PÉÌ PÀÆr¹zÀ 15 PÉ.«.J UÀAUÁ PÀ¯Áåt ¤ÃgÀÄ JvÀÄÛªÀ ¥ÀA¥À±ÉÃnÖ£À mÁæ£ïì¥sÁªÀÄðgÀªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj mÁæ£Àì¥sÁªÀÄðgÀzÀ°è£À C®Ä«Ä¤AiÀÄA ªÉÊgï ªÀÄvÀÄÛ D¬Ä¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CzÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 8000/- ¢AzÀ 9000/- gÀÆ. PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀªÁqÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 18/08 PÀ®A 379, L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 31/2008. PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 353 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 11-02-2008 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 44 ªÀµÀð eÁw: ¸Áé«Ä GzÉÆåÃUÀ, PÉ.J¸ï.Cgï.n.¹. §¸ï PÀAqÀlÌgï ¸Á: ªÀĺÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ZÁ®PÀ ²ªÀAiÀiÁå E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ §¸Àì £ÀA. PÉJ-36-J¥sï-494 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 1530 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä §¸Àì ¨Á°Ì¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄrªÁ¼À ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ §¸Àì ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ E½¸ÀĪÁUÀ §¹ì£À°è EzÀÝ M§â ªÀÄĹèA ºÀÄqÀÄV §¹ì¤AzÀ PÉüÀUÉ ©zÀÄÝ ¸Àé®à UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄVUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁªÀPÁ±ÀªÁV E½AiÀĨÉÃPÀÄ CAvÀ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉýzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄĹèA ºÀÄqÀÄVAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CgÉ ¨ÁqÀPË C©Ã ªÉÄÃgÉ ¨Á¬Ä ®ÆUÀÆAPÉÆ §Ä¯ÁPÉ ¯ÁvÁºÀÄ CAvÁ ºÉý C°èAzÀ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄV ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä §¸Àì£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1545 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¹ì¤AzÀ ©ÃzÀgÀ ºÀÄqÀÄV ºÁUÀÄ CªÀ¼À CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀgÀÄ MlÄÖ ºÀÄqÀÄVUÉ »rzÀÄ 5 d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §¸ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ²ªÀAiÀiÁå gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀjUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢j CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄVAiÀÄ CtÚ vÀªÀääA¢gÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ E§âjUÉ PÉÊ ªÀÄĶ֪ÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÁUÀÄ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ 6424=00 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÉÆgÀ¼Àî°AiÀÄ 10 UÁæªÀÄ §AUÁgÀzÀ ¯ÁåPÉÃlªÀ£ÀÄß ©ÃzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) PÀÄ. gÁºÀvÀ vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ C° 2) ±ÉgÀ C° vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ C° 3) £ÀªÁd C° ®vÀAzÉ E¸ÀÄ¥sÀ C° EªÀgÀ ºÉøÀgÀÄ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ G½zÀªÀgÀ ºÉøÀgÀÄ UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢¯Áè .PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¥Àr¹ £ÀªÀÄä ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀªÀgÀ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2008 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 353, 506 dÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/2/08 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ ZÉÊvÀ£Àå ¨ÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛ ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝ£É JA§ RavÀ ¨ÁwäAiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܽAiÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹. 937, 905, gÀªÀjUÉ ¸ÀzÀj ¨Áwä «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ w½¹ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-38-f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ oÁuɬÄAzÀ 1945 UÀAmÉUÉ ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ºÉÆgÀlÄ ¸ÀzÀj ZÉÊvÀ£Àå ¨ÁgÀ¢AzÀ 50 ¦ül CAvÀgÀzÀ°è fÃ¥À£ÀÄß ¤°è¹ J®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁwäAiÀÄAvÉ M§â ªÀåQÛ ZÉÊvÀ£Àå ¨ÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ JAzÀÄ ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ J®ègÀÆ PÀÆr zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀÄdzÀ vÀAzÉ C±Àæ¥sÀSÁ£À GAlªÁ¯É ¸Á:zÉñÀªÀÄÄR UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt JAzÀÄ w½¹zÁUÀ CªÀ£À CAUÀ drÛ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀ£À C¢üãÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 730/- gÀÆ, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1930 UÀAmɬÄAzÀ 2030 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 78(iii) PÉ.¦,.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£ÉßzÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ UÀÄ£Éß £ÀA 17/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 11/02/2008 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw avÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ ¸Á: UÁzÀV ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ PÀ£ÁåAiÀįÁ¯ï ¸Á; a®èVð EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå ªÉÊgÀvÀé ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 140/J £ÉßÃzÀgÀ°è 13 JPÀgÉ 2 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ F d«ÄãÀÄ £À£ÀßzÀÄ vÀ£ÀßzÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀîªÀÅzÀÄ UÁæªÀÄUÀ¼À°è UÀÄA¥ÀÄ PÀlÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ HgÀ°è ¨sÀAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ £ÀqÉAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ CªÀj§âgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV d£ÀªÁqÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 17/08 PÀ®A 107, ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt PËPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 8/2008 PÀ®A 317 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/2/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©gÁzÁgÀ ¸Á; eÉƤßPÉÃj gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/12/07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÁUÁägÉ gÀªÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ ZÀAzÀæ ¨ÉÆÃ¸ï ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÉ £ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄĹèA ¸Àä±Á£À ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ C¼ÀĪÀ ±À§Ý PÉý¹zÀÄÝ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä C°è MAzÀÄ C£ÁxÀ UÀAqÀÄ ²±ÀĪÉÇAzÀÄ EzÀÄÝ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ D ²±ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj PÀqÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÆVgÀÄvÉÛªÉ. vÀPÀët D ªÀÄUÀÄ«UÉ qÁ; ªÀĺÉñÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ aQvÉì PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À ¢; 23/12/07 gÀAzÀÄ D ªÀÄUÀÄ«UÉ £À£ÀUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EgÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ PÉÆnÖgÀÄvÉÛªÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 8/2008 PÀ®A. 317 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2008 PÀ®A 143, 147, 148, 353, 336, 504, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 11-2-2008 jAzÀ LzÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À PÁ® PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ' WÁ½ ªÀÄgÀUÉêÀiÁä ' ºÁUÀÄ UÁæªÀÄ zÉêÀgÀ ®Qëöä eÁvÉæ ¥Àæw ªÀµÀðzÀAvÉ F ªÀµÀð ¸ÀºÀ dgÀÄUÀÄwÛzÀÄ D ¥ÀæPÁgÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁvÉæ §AzÉÆç¸ÀÛ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ G¸ÀÄÛªÁj £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÁÛ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ EzÀÝgÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-2-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁd 0030 UÀAmÉUÉ PÁgÀ¥ÁPÀ¥À½î UÁæªÀÄzÀ 1) ¥Àæ¨sÀÄ PÁqÀªÁzÉ 2)PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉÃnÖ ¥Án®, 3)£ÁUÀ±ÉÃn ªÀiÁ°¥Án¯ï 4) ªÉÊf£ÁxÀ ¤AUÀ£À¨ÁqÀ 5) ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¤AUÀ£À¨ÁqÀ 6) «gÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ©üêÀıÉÃnÖ ¥Án¯ï 7) FgÀuÁÚ ¨sÀÄvÁ¼É 8) £ÁUÀ±ÉÃnÖ PÁqÀªÁzÀ 9) «±Àé£ÁxÀ ºÀÄqÀV 10) «±Àé£ÁxÀ ¤AUÀ£À¨ÁqÀ 11) gÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÀÄUÁgÀ 12) ZÀAzÀæ±ÉnÖ ªÀÄ£Áß½î 13) ±ÁªÀÄgÁªÀ gÁdVgÁ 14) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ £Áj 15) KPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà 16) µÀtªÀÄÄR vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 17) PÀAmÉÃ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà 18) £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà 19) ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà 20) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ WÁ¼ÉÃ¥Áà 21) ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà 22) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß EvÀgÀgÀÄ ºÁUÀÄ PÉ®ªÀÅ ºÉAUÀ¸ÀgÀÄ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60-70 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ WÁ½ ªÀÄgÀUÉêÀiÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ HgÉƼÀV£À ®Qëöä zÉêÀgÀ UÀÄr¬ÄAzÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄgÀUÉêÀiÁä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÁzÀåUÀ¼ÀÄ HzÀÄvÀÛÀ §AzÀgÀÄ eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ ªÉÄÃPÉAiÀÄ£ÀÄß ±ÀÈAUÁgÀ ªÀiÁr CzÀgÀ ºÀuÉUÉ PÀÄAPÀĪÀÄ ¨sÀAqÁgÀ ºÀaÑ vÀAzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁrzÀgÀÄ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è §AzÀªÀgÀ ¥ÉÊQ FgÀuÁÚ ¨sÀÄvÁÛ¼É JA§ÄªÀ£À PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ZÀÆj EvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ªÉÄÃPÉAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §° PÉÆqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÄÃPÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ E°èUÉ vÀA¢j CAvÁ PÉýzÀgÀÄ EzÀ£ÀÄß zÉêÀjUÉ C¦ð¸À®Äè vÀA¢gÀÄvÉÛªÉ JAzÀÄ ¥Àæ¨sÀÄ PÁqÀªÁzÀ CAzÀ£ÀÄ DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ EzÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨sÁ»gÀ PÀÈvÀå EzÀÝPÉÌ £Á£ÀÄ CªÀPÁ±À PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀgÀÄ, ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ §AzÉÆç¸ÀÛPÉÌ EzÀÝ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÉÄÃPÉ vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀgÀÄ DUÀ C°è ºÁdjzÀÝ d£ÀgÀÄ ¹mÁÖVzÀÄ ¥ÉưøïgÀ «gÀÄzsÀÞ PÀÆUÁqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ ªÉÄÃPÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÉÃgÉ PÀqÉUÉ ¸ÀܼÁAvÀj¸ÀÄwÛzÁUÀ PÀÄrzÀ d£ÀgÀÄ “ K ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É ¤ªÀÄäUÉ AiÀiÁgÀÄ E°èUÉ §gÀ®Ä ºÉýzÁgÉ £ÀªÀÄUÉ zÉêÀgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ªÀÄä£ÀÄ £ÉÆÃr ©qÀÄvÉÛªÉ '' JAzÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁl ¥ÁægÀA©¹zÀgÀÄ D ¥ÉÊQ E§âgÀÆ ºÉÆqÉzÀ PÀ®Äè C°èAiÉÄà UÀÄrAiÀÄ JzÀÄjUÉ ¤AwÛzÀ £ÀªÀÄä ¥Éưøï fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J. 38. f- 48 £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄA¢£À UÁè¸À MqÉzÀÄ ¥ÀÄr¥ÀÄr D¬ÄvÀÄ DUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ d£ÀjUÉ GzÉÝò¹ ¤ªÀÅ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §A¢¢ÃÝj ¤ÃªÀÅ E°èAzÀ ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É C±ÀÄæªÁAiÀÄÄ ¥ÀæAiÉÆÃV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ DzÀgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁl ªÀÄÄAzÀĪÀj¹zÀgÀÄ DUÀ rJDgï ¥ÁnðAiÀÄ ¥Àæ¨sÁj ±ÉõÀgÁªÀ JDgïJ¸ïL EªÀjUÉ DzÉò¹ UÁ½AiÀÄ°è 3 ¸ÀÆvÀÄÛ C±ÀÄæªÁAiÀÄÄ ¹r¸À¯Á¬ÄvÀÄ DzÀgÀÆ PÀÆqÁ d£ÀgÀÄ gÉÆÃaUÉzÀÄÝ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÆgÁl £ÀqɹzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯Áp ZÁdð ªÀiÁqÀ¯Á¬ÄvÀÄ PÀ®Äè vÀÆgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ d£ÀgÉ®èÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀgÀÄ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 839, gÁdPÀĪÀiÁgÀ 1225, ªÉÊf£ÁxÀ 1442, ±Á¢æÃPï 1426, ªÉAPÀl gÀªÀjUÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ vÁVzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. £ÀAvÀgÀ ¥Àj¹Üw ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ §AzÁUÀ gÁwæ CAzÁd 0130 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ F §UÉÎ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ½UÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÁUÀ ªÉÄïÁ¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ rJ¸ï¦ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¹¦L alUÀÄ¥Áà ¹¦L ªÀÄAoÁ¼À ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà, ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ §AzÀÄ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß ºÀvÉÆnUÉ vÀA¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2008 PÀ®A.,143,147,148,353,336,504,427, eÉÆvÉ 149 L¦¹ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.