February 28, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 28-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-02-2008.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀA. 30/2008 PÀ®A. 32,34 PÉ.E. JPÀÖ.

¢/26/02/2008 gÀAzÀÄ 20;00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¨ÉüÀPÀÆtÂ(©) UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ 1) ²ªÁ C°AiÀiÁ¸À ²ªÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÁrPÀgÀ eÁ; ªÀägÁoÁ ¸Á; ¨ÉüÀPÀÆtÂ(©). §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀævÀªÁV ºÁUÀÄ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉAiÀĪÀjAzÀ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ ¨ÉƤ «¹Ì ¸ÉgÉAiÀÄ£ÀÄß vÀPÉÆAqÀ ¤AvÁzÀ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÁåUÀ ¥ÀgÀ²Ã°¸À®Ä ¨ÉƤ «¹Ì 40 ¨Ál°UÀ¼ÀÄ C;Q; 1272-00 gÀÆ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr d¥ÀÛ ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå :01/2008, PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 174 ¹.Dgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 26-2-2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ £ÁUÉÃAzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÀ ¸Á: GqÀªÀÄ£À½î. EvÀ£ÀÄ JwÛ£À §Ar PÀnÖPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀÄ ªÁUÀ GqÀªÀÄ£À½î UÁæªÀÄzÀ «oÀ×® gÀÄQät UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉAiÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß JwÛ£À §ArAiÀÄ ªÉÄðAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj §Ar¬ÄAzÀ PɼÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ GamÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtzÀ WÀl£É.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 23/08 PÀ®A. 279 337 338 L.¦.¹

¢£ÁAPÀ: 27-02-2008 gÀAzÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ D¹Ã¥sÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¯Á® ¥ÁmÉ® ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð G::ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ £ÀA JA.JZï-01/n-9502 ¸Á::UÀļÀªÀAw ¨Á¹ð gÉÆqÀ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ DgÉƦAiÀÄÄ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ §AUÁè PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ vÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀqÉƼÁzÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢J ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §jwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸Á̦ðAiÉÆ PÁgÀ £ÀA PÉ.J-01/KA.K-7264 UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 1)±ÉʯÉAzÀæ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨É¯ÁÝ¼É (2) gÁeÉñÀ vÀAzÉ ºÉªÀiÁA±À (3) ªÀĺÀäzÀ D¸ÉÃ¥sÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä¯Á® ¥ÀmÉî EªÀgÀÄUÀ½UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA 23/08 PÀ®A 279 337 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, :- 25/08 PÀ®A ;- 324, 504,eÉÆvÉ 34, L¦¹

¢£ÁAPÀ ;27-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ±ÁºÉãÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ±Á¯ÉAiÀÄÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C. 04-45 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛzÀgÀªÁd ºÀwÛgÀ gÉʯÉé UÉÃl ¥ÀPÀÌzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ 3 d£À ºÀÄqÀUÀgÀÄ JzÀÄj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝgÀÄ £À£ÀߣÀÄß £ÉÆr CgÉ ªÀiÁPÉå ¯ÉÆqÉ ¸ÉÊPÀ¯ï CZÁÑ ZÀ¯Á CAvÀºÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À ZÉÊAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ £Á£ÀÄ £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj 3 d£ÀgÀÄ ºÀÄqÀUÀgÀ°è M§â£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ 1 PÀ°è¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè CªÀgÀ ªÀÄÄR £ÉÆrzÀgÉ UÀÄwð¸ÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß 25/08 gÀAvÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 354 504 324 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ¹zÀÝUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á-¸ÉqÉÆüÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28-2-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃVzÉêÀÅ F ªÉüÉUÉ £ÀªÀÄä PÁPÁ£ÁzÀ gÁduÁÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ CUÀ® ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝÃj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ EzÀÄ ¤ªÀÄä vÁvÁ£À ºÉÆî CAvÁ w½¢ÝÃj EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî EzÉ CAvÀ ºÉý ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr £À£Àß ºÉAqÀwUÉ gÁdtÚ EªÀ£ÀÄ vÀ½îzÀÝjAzÀ ©zÀݼÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ EªÀ£ÀÄ MwÛ »rzÀ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß JqÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A. 354 504 324 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 23/08 PÀ®A. 143,147,504,447,427, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 27/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄZÀAzÀgÀ vÀAzÉ PÀ¤AiÀiÁ¯Á® ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw ªÀiÁgÀªÁr ¸À; a®èVð oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ §gɬĹzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/02/08 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA. 140 EzÀÄÝ EzÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ¼ÁzÀ avÁæ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ §AzÀÄ F ºÉÆî £ÀªÀÄäzÀÄ EzÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À PÀqÀ¯É ¨É¼É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 aî ¨É¼É ®ÄPÁì£ï ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÀ¯É gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä vÀA¢lÖ gÁ² ªÀIJãï£ÀÄß PÀ°è¤AzÀ dfÓ ®ÄPÁì£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 37/08 PÀ®A. 87 PÀ.¥ÉÆÃ. PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ 27-02-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ PÀ«Ä¤n ºÁ® ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ PÀ«Ä¤n ºÁ®QÌAvÀ ¸Àé®à »AzÉ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) £ÁUÀ¥ÁàvÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà 2)ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà 3) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀ¯Áåt 4)ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw 5) ªÀigÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄArèPÀ¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ CAvÁ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ CAUÀ gÀhÄrÛ ªÀiÁrzÁUÀ MlÄ Ö704/-gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄߥÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:28/02/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ FqÀUÁgÀ ¸Á/ ºÁ®ºÀ½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¥Àæw ¢ªÀ¸À 0900 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2200 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀiÁr ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À QæµÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ°è vÀÄA§ÄvÉÛãÉ. gÀ«ªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §ÄzsÀªÁgÀ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è. ¢£ÁAPÀ 26/02/08 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÀt 22,940-/ gÀÆ PËAlgÀzÀ°èzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 27/02/08 gÀAzÀÄ MAzÀÄ ¢ªÀ¸À ªÁå¥ÁgÀzÀ ºÀt 26,650/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 49,590/- gÀÆ PËAlgÀzÀ°èlÄÖ ¤£Éß gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÉÛãÉ. ¢£ÁAPÀ 27-28/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨Áå¼ÀºÀ½îAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ ±ÉÃlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¥ÀæªÉò¹ PËAlgÀzÀ°èlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 49,590/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:17/08 PÀ®A:457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.