February 9, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 09-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-02-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08. PÀ®A 279,338,L.¦.¹.eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 08/02/08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÉÃvÀ£ï C±ÉÆÃPÀgÁªï DZÁgï ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð G ; £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ°è EAfäAiÀÄgÀ PÉ®¸À ¸Á ; ºÀ½î, vÁ ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀªÀÄä SÁ¸ÀV PÉ®¸ÀzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀ½î¬ÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ »ÃgÉÆ ºÀÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï £ÀA PÉ J -02/F AiÀÄÄ -1137 gÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ gÁ. ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É j¯ÁAiÀÄ£ïì ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ §gÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 16/07 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« CPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 50/08 PÀ®A 279 337 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 8-2-08 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ §¹ÃgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÀĺɧħ¸Á§ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀĺÀäzÀ C±À¥sÁR vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸À°ÃªÀÄ §A¨ÉʪÁ¯É ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G-DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á-L.n.L PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀj§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ E®èzÀÄ CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É WÉÆÃgÀªÁrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ wgÀÄ«£À°è MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ªÉƼÀPÉÊ, JqÀ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ, §® ªÉƼÀPÁ® ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV JqÀ vÉÆqÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 8-2-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1.15 UÀAmÉUÉ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/08 PÀ®A. 279 337 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§UÀÝ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A. 279, 304 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 08/02/2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ±ÉnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 08-02-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ²æà §PÀÌ¥Áà EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®¢AzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀPÀÄAzÁ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀºÁ£ÀªÀ£ÀÄß ¤µÁ̼Àf ªÀÄvÀÄÛ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ §PÀÌ¥Áà FvÀ¤UÉ rQ̺ÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀÝ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A. 279,304 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÀÄzÉAiÀÄr UÀÄ£Éß zÁR¯ÉªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆA¼Àî¯ÁVzÉ.

¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 21/2008 304 (J) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 8-2-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. gÀªÀgÀÄ AiÀÄÄ.r.DgÀ. 17/2007 PÀ®A 174 (¹) ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁQë d£ÀjUÉ §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁQë d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è £ÀÄr¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 9-9-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ£ÁxÀ PÉÆý ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è vÀ£Àß ¥Á®PÁgÀ£ÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ ºÁ¸ÀÆgÉ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EªÀgÀ JwÛ£À §ArAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆrØ£À wgÀÄ«£À°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ 1800 UÀAlUÉ MªÉÄä¯É §Ar ¥À°ÖAiÀiÁV PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ²ªÀªÀiÁä EªÀ½UÉ ;§®UÀqÉ PÀ¥Áà¼ÀzÀ°è JwÛ£À §ArAiÀÄ PÀgÀ½ £ÉlÄÖ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj WÀl£É §Ar ZÁ®PÀgÁzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÁ¸ÀÆgÉ EªÀ£À ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è £ÀÄr¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÁQë DzsÁgÀUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ºÁ¸ÀÆgÉ ¸Á; ªÉĺÀPÀgÀ EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A 304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/08 PÀ®A 304 (J) L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 09/02/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ 0700 UÀAmÉUÉ gÀ¸ÉÛ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è gÁªÀÄzÁ¸À ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð ¸Á/ ¨sÁ°Ì EªÀ£ÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁ£É CAvÁ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÀ½¹gÀÄvÉÛªÉ CAvÁ w½¹zÀjAzÀ C¼ÀA¢ UÁæªÀÄPÉÌ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨ÉÃn ¤Ãr C°è ¥ÀævÀPÀëzÀ²ð ¦üAiÀiÁð¢ vÁ£Áf vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á/ C¼ÀA¢ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ C¼ÀA¢ qÉÆÃtUÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É C¼ÀA¢ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA PÉ.J- 39 /4133 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À §ÄdgÀÄUÀ ¸Á/ C¼ÀA¢ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj E½eÁgÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è ¤°è¹ ¯Áj ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ CzÀgÀ QèãÀgÀ gÁªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥ÁAZÁ¼À EªÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ PÉüÀUÉ ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ ªÉÊPÀA ¨ÉÆïïÖ ©ZÀÑ®Ä w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj QèãÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ PÉüÀUÉ ªÉÊPÀA ¨ÉÆèÃl ©ZÀÄѪÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¯Áj ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀjAzÀ gÁªÀÄzÁ¸À£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¯Áj ºÁzÀÄ ºÉÆÃVzÀjAzÀ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁªÀÄzÁ¸À zÁjAiÀÄ°è 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/08 PÀ®A 304 (J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 22/08 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢. 08/02/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UËvÀªÀÄ vÀAzÉ «ÃgÀuÁÚ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² 30 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ G. PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ±ÉµÁgÁªÀ EªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ «¯Á¸À EvÀ£À ªÀÄUÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ®èzÀ°è PÀ®Äè ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ®ÄèºÁPÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉzÀÀj¹ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆlÖgÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] «¯Á¸À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ªÉÆÃgÉ 35 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ 2] «oÀ® vÀAzÉ ¯ÁqÀ¥Áà ªÉÆÃgÉ 55 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ 3] ¸ÀgÀ¸Àéw¨Á¬Ä UÀAqÀ «¯Á¸À ªÉÆÃgÉ 30 ªÀµÀð eÁw zÀ°vÀ J®ègÀ ¸Á/ ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ «¯Á¸À EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯É ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà §rUɬÄAzÀ §® gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É G½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 18/08 PÀ®A 379, L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;08-02-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JªÀiï.r ªÀÄÄPÀ̧įï vÀAzÉ JªÀiï.r ºÀ¤¥sÀ ¸Á; PÉ.¦.n.¹J¯ï ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 05-02-08 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ d»gÁ¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ¯ÁqÀUÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ mÁæ£Àì¥sÀªÀÄð£À°èAiÀÄ EgÀĪÀ JuÉÚ C.Q-8000=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 19/2008 107 ¹.Cgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 08-02-08 gÀAzÀÄ 11-30 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦.¹. 1196 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è wýzÀħA¢zÉãÉAzÀgÉ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ªÉÆÃzÀ®£É ¥Ánð 1] ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀļÀUÉ ªÀ 60 °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ JgÀqÀ£É ¥Ánð: 1] ±Áå°ªÁ£À vÀAzÉ gÉêÀ¥Áà ºÉƸÀì½î ªÀ 55 MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ªÉÄÊ®ÆgÀ ¸ÀzÀå ªÀÄgÀR® ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¸Á ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ®zÀ D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlAvÉ JgÀqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ w½zÀħA¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ ºÁ¤ ºÁUÀÄ D¹Û ºÁ¤ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁåUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/2008 PÀ®A 323,341,504,eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 07/02/08 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á/¹¹ð(J) EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöä ¥ÀÆeÉ EzÀÝ PÁgÀt CªÀgÀ zÁAiÀiÁ¢ gÁdÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀqÀØgÀ ¸Á/¹¹ð EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ HlPÉÌ ºÉÆV Hl ªÀiÁr C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¨sÀªÁ¤, ®PÀëöät, ºÁUÀÄ gÁdÄ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸ÉÃj C±ÉÆÃPÀ EvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ¦üÃAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á/¹¹ð(J) EvÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C.¸ÀASÉå 20/08 PÀ®A 323,341,504,eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.£ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 25/2008. PÀ®A 285, 336 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 08-02-2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ f¯Áè ¸ÁªÀðd¤PÀ D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°è UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï ¸ÉÆàÃlªÁVzÀÝjAzÀ C±ÉÆÃPÀ, ²æà NA ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ ªÉÄÊUÀ¼ÀÄ §ºÀ¼À ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EzÀÄÝ F §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ w½¹zÀÝjAzÀ, D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr £ÉÆÃqÀ¯ÁV EªÀgÀ°èAiÀÄ ¸ÀAVÃvÁ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 85-90 ¥Àæw±ÀvÀ ¸ÀÄlÄÖ ZÀqÀ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÄÝ ²æà NA ªÀÄvÀÄÛ ²æà C±ÉÆÃPÀ EªÀjUÉ CA. 40 ¥Àæw±ÀvÀ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ¸ÀÄlÖUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, C°è ²æà C±ÉÆÃPÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 08-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8:30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ²æêÀÄAvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï PÉlÄÖ £ÀqÉAiÀÄÄwÛ¯Áè j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä j¥ÉÃj ªÀiÁqÀÄ ²æà NA gÁd¥ÀÆvÀ FvÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆÃV 0845 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ²Ã NA EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀj ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀAVÃvÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¸ÉÆÖêï Dj¹ ¸ÀzÀj UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgï j¥ÉÃj ªÀiÁqÀĪÀ §zÀ®Ä MªÉÄäÃ¯É UÁå¸ï ¹¯ÉAqÀgÀ£ÀÄß j¥ÉÃj ªÀiÁqÀ®Ä UÁå¸ï ZÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ GjAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀÆÖªÀ ¨ÉAQAiÀÄÄ UÁå¸ÀUÉ vÀUÀÄ° MªÉÄäÃ¯É ¸ÀzÀj ¸ÀAVÃvÁ½ÃUÉ ªÀÄvÀÄÛ ²æà NA£À ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉUÉ ²æà NA gÁd¥ÀÆvÀ£À ¤®ðPÀëvÀ£ÀªÉà PÁgÀt CAvÀ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/08, PÀ®A. 285, 336 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.