February 5, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 05-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-02-2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 11/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/02/08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ 3-4 d£À C¥ÀjavÀgÀÄ zsÁ¨sÁzÀ°è §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀjUÉ ¤£ÀÄ Hl gÀÄaAiÀiÁV ªÀiÁr®è CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 12/08 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/02/08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ¨sÉÆÃVÃ¯É ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ¸Á: WÉÆÃmÁ¼Á ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À eÉÆvÉ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ DgÉÆæ ªÉAPÀl EªÀ£À zsÁ¨sÁPÉÌ §AzÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CgÉÆæ ªÉAPÉl¤UÉ CAqÀPÁj ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁr¯Áè CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆæ ªÉAPÀl£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §qÉUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 2/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04/02/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw D¸ÀªÀiÁ UÀAqÀ ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÁ ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á// ªÀÄAUÀ®V ¸ÀzÀå D¹¥sÀ £ÀUÀgÀ jhÄÃgÁ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üÃAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DPÉ vÀAzÉ vÁÄ gÀÄQAiÀiÁ ¨Á£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ vÀªÀÄäA¢gÉ®ègÀÆ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ Cd«ÄÃgÀ ±ÀjÃ¥sÀ zÀ±Àð£À PÀÄjvÀÄ ºÀĸÉãÀ ¸ÁUÀgÀ gÉïÉéAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ zÁzÀgÀ gÉïÉé ¸ÉÖ±À£À ºÀwÛgÀ £À¸ÀÄQ£À 0530 UÀAmÉUÉ gÉ樀 ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÁÄ gÀÄQAiÀiÁ ¨Á£ÀÄ gÉÊ°£À PɼÀV½AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ gÉhÆð ºÉÆÃV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ªÀÄÄA¨ÉÊ ¸ÁÄ£À D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 03/02/08 gÀAzÀÄ CA§Ä¯É£Àì £ÉzÀÝgÀ°è ºÀåzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¥ÀÆ£Á ¸À«ÄÃ¥À EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/02/08 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄPÉÌ vÀA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ EvÁå¢ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 2/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA AiÀÄÄrDgï £ÀA 01/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 3-4/02/08 gÀ ªÀÄzÀå gÁwæ ¸ÁgÁÄ PÀÆrzÀÄ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À±ÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÀAvÁf vÀAzÉ gÀAUÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð ¸Á: amÁÖ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆåÃw UÀAqÀ ¸ÀAvÁf ¸Á: amÁÖ(PÉ) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrDgï zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/2008 PÀ®A-174 ¹DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 29/1/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ CªÀÄÈ¥Á° EªÀ¼ÀÄ UÉÆÃgÀaAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽÃvÁUÀ ªÀÄÈvÀ¼À 5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «±Á® EªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ZÀ½ PÁĹPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉÄAzÀ PÀ¸À vÀAzÀÄ M¯ÉAiÀÄ°è ºÁQzÁUÀ 3 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ L±ÀªÀAiÀiÁð EªÀ¼ÀÄ ¢Ã¥ÀzÀ°èAiÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ M¯ÉAiÀÄ°è PÀ¸ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÁUÀ PÀ¸ÀPÉÌ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ MªÉÄäÃ¯É Gj JzÀÄÝ ¨ÉAQ ªÀÄÈvÀÛ CªÀÄÈ¥Á° EªÀ¼À ªÉÄÊUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ GjAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸Àé®Äà ºÉÆwÛ£À £ÀAvÀgÀ CªÀ¼ÀÄ agÁqÀĪÀ ±À§Ý PÉý ªÀÄÈvÀÛ¼À ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ CgÀÄt EªÀ£ÀÄ ¨ÉAQ Cj¹zÀ£ÀÄ . ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 29/01/08 gÀAzÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀ£À°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 4/02/08 gÀAzÀÄ 1250 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É . F §UÉÎ ªÀÄÈvÀÛ¼À vÀªÀÄä£ÁzÀ Q±ÉÆÃgÀ EvÀ£À ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 01/08 PÀ®A 174 ¹DgÀ.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÀR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 16/08 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 04/02/08 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ PÁæAw UÀuÉñÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV GvÀÛgÀ PÉÆnÖgÀĪÀÅ¢®è. ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀĺÀäzï CPÀâgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ¨sÁPÀgÀ C° ªÀAiÀÄ; 19 G; ºÉÆÃl¯ï PÉî¸À ¸Á; zsÀĪÀĸÁ¥ÀÄgÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÉøÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 04/02/2008 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL d£ÀªÁqÁ oÁuÉ ¨É£ÀPÀ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ PÉÆmÁÖUÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24/01/08 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨É£ÀPÀ£À½î ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ°è M§âgÀÆ ±Á¯É PÀlÖqÀ ¸ÀjAiÀiÁV PÀlÖqÀ PÀnÖgÀĪÀÅ¢¯Áè n.«í.9 gÀ°è ºÉýzÀPÉÌ dUÀ¼ÀªÁV ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß 09/08 ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ°è M§â£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥sÀAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ CA¢¤AzÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ w½zÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß 15/08 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 4-2-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ CgÉÆævÀ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ C®ÄèPÀgÀ ªÀAiÀÄ 23 ªÀµÀð, eÁw ºÀjd£À G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ±ÁUÀAd ¨ËzÀÝ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ CzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä ¸ÁÄ J¸ï.n.r ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, CAf¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ. ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-02-2008 gÀAzÀÄ UÀrUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À d£ÀgÀÄ ¨sÉÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 189/190 £ÉÃzÀgÀ°è gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è qÁ; ©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï zsÀédUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Ä £Àn¹zÀzÀÝjzÀ ªÀÄĹèA d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁoÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä CfðUÀ¼ÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04-02-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ²æÃ. WÁ¼É¥Áà ¥É£ÁUÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀrUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀjd£À d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèA d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁoÀ d£ÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÀgÉĹ ±ÁAw ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. w¼ÀĪÀ½PÉ d£ÀjUÉ §Ä¢üݪÁzÀ ºÉý AiÀiÁªÀÅzÉà C»vÀPÀgÀ WÀl£É DUÀzÀAvÉ §Ä¢üݪÁzÀ ºÉý §A¢gÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄgÀ½ oÁuÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-02-2008 gÀAzÀÄ UÀrUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀjd£À d£ÀgÀÄ ¨sÉÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 189/190 £ÉÃzÀgÀ°è gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è qÁ; ©.DgÀ.CA¨sÉÃqÀÌgÀ zsÀédUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Ä £Àn¹zÀzÀÝjzÀ ªÀÄĹèA d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁoÀ d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2008 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä CfðUÀ¼ÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 04-02-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ UÀrUËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ºÀjd£À d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèA d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁoÀ d£ÀjUÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÀgÉĹ ±ÁAw ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ PÁ¥ÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÀªÀjPÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀPÀëUÀ¼À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.

6) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :

¢£ÁAPÀ 4/2/08 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ²æÃ. C§Äݯï SÁ°PÀ ºÉZÀ,¹-540 EªÀjUÉ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¹¹ð (J) UÁæªÀÄPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¹¹ð (J) UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CrØ DvÀAPÀ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ. ºÁUÀÄ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAw ¨sÀAUÀ ¥Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆæ UÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¸Á/¹¹ð (J) EvÀ¤UÉ §A¢¹ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C.¸ÀA. 17/2008 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

7) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2008 PÀ®A: 353, 504, 506 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 04/02/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà gÀªÀgÀÄ Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀ ¥ÁÄAl PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAPÀt 8gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38 E-1385 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ E§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀªÁ£À ZËPÀ PÀqÉÄAzÀ Z˨ÁgÁ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ oÁuÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï vÀgÀ®Ä ºÉýzÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç »rzÀÄ fAUÁªÀÄÄ× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2008 PÀ®A: 353, 504, 506 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀģɣÀ £ÀA. 18/2008 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢.04/02/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ eÉmÉÖ¥Áà §ÄUÀmÉ£ÉÆgÀ 45 ªÀµÀð, PÀÄgÀ§ÄgÀ, PÀÆ°, ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ vÁ/ ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀzÁäªÀw ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð, EªÀ½UÉ 2 ªÀµÀðzÀ »AzÉ DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ EvÀ£ÀÄ ¦æÃw¹ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÀPÉÌ »jAiÀÄgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj CªÀj§âgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 10/01/2006 gÀAzÀÄ ZÁAUÉèÃgÁ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ ¥ÀzÁäªÀw EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÀ aAvÀ®UÉÃgÁ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ zÀ£ÀzÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ°è EnÖzÀÄÝ ºÀ§â ºÀÄtªÉÄUÉ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀPÉÌ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀzÁäªÀw EªÀ½UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw RAqÉ£ÀªÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ AiÀÄPÁvÀ¥ÀÄgÀ vÁ/ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ºÉÆnÖUÉ Hl PÀÄqÀzÉ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÁæ¸ï PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ zÀĵÉàçgÀuÉ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¥ÀzÁäªÀw EªÀ¼ÀÄ §zÀÄQgÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/02/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aAvÀ®UÉÃgÁ ºÉÆ®zÀ°èAiÉÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ½UÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÁUÀ 1535 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ C. ¸ÀA. 18/2008 PÀ®A 306 eÉÆvÉ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.