February 3, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 02-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 02-02-2008,

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 43/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J¦JA¹ PÀbÉÃj ºÀwÛgÀ ºÀ¼É J£À.JZÀ-9gÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.JA.ºÉZÀ-12/6622 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw CgÀZÀUÉÆAqÀ£ÉÆgÀ eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G-¯Áj £ÀA.JA.JZÀ-12/6622 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-UÀÆ£Àð½î vÁ-©ÃzÀgÀ. CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ JAzÀÄ RavÀ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÆ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 22/08 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-02-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §½gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼À ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á: £É®ªÁqÀ (DAiÀÄð) ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ d£ÁzsÀð£À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÉÆUÀgÉ ¸Á: £É®ªÁqÀ E§âgÀÄ n.«.J¸À. ªÀiÁåPÀì DgÀ 100 ¸ÀÄdÄQ £ÀA§gÀ PÉJ-38-E-3693 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt J¯ï.L.¹ D¦üøÀ£À°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä HjUÉ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæ° £ÀA§gÀ PÉJ 39 - 2066 £ÉÃzÀÄ PÀ©â£À ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ £ÀqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl ºÁPÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÉÆZÀ£É ºÁPÀzÉ mÁæ° ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ d£ÁzsÀð£À EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ gÁwæ PÀvÀÛ®°è ¤AvÀ mÁæ° PÁt¸ÀzÉ ¤°è¹zÀ mÁæ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ d£ÁzsÀð£À EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 22/08 PÀ®A. 279.337.338.304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A 341, 447, 503 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/02/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ªÀÄÄgÀ½ÃzsÀgÀ vÀAzÉ qÉÆAUÁgÁªÀÄ §ÆAiÀÄ ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ªÀiÁ£Àå f.JA J¥sï ¹ PÉÆÃl𠧸ÀªÀPÀ¯Áåt jAzÀ PÀ®A 156(3) ¹Cg惡 ¥ÀæPÁgÀ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¹éPÀÈvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/01/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß PÀÄlÄA§zÀªÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀªÉð £ÀA 3/2 £ÉÃzÀgÀ°è PàqÀ¯É ¨É¼É PàlªÀÅ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉAPÀl vÀAzÉ qÉÆAUÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr ¨É¼É PÀmÁªÀÅ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÉÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 31/01/08 gÀAzÀÄ 23.30 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ JA.J¯ï.¹. ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ CgÀÄt¹AUï ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G/ PÀÆ° PÉ®¸À eÁåw QæñÀÑ£ï ¸Á; a®èVð gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀÄgÁzsÁ ºÁUÀÆ E£ÉÆßç⠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ C¤ÃvÁ E§âgÀÆ SÁgÁ(ZÀÄqÀĪÁ) ¸À®ÄªÁV vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ »j ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀÄgÁzsÁ EªÀ¼ÀÄ ¹nÖ¤AzÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ QæëģÁµÀPÀ OµÀzsÀ PÀÄr¢gÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉjR ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 1/2/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt Q¯Áè UÀ°è ¯Á¬ÄPï ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ M§â£ÀÄ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ. CAvÀ ºÉý ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉÆýîvÀÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ¹PÀÌ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß, ¹§âA¢ ¦.¹. 937 ¦.¹. 905, fÃ¥À ZÁ®PÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J-38-f-63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÉÊAiÀÄzÀ vÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ «ÄÃgÀ ºÀĸɣÀ 50 ªÀµÀð ¸Á:gÀd¥ÀÆvÀ UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 250/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï, MAzÀÄ PÁ§ð£À, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1200 UÀAmɬÄAzÀ 1230 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄÀ£ÀÄß, d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß vÉUÀzÉPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1300 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A 78 (iii) PÉ.¦.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 1/2/08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ oÁuÉ AiÀÄ°ègÀĪÁUÀ RavÀ ¨Áwä ¤rzÉ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÁ½UÀ°èè ªÀiÁgÀÄw mÉîgÀ CAUÀrUÉ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ CAvÁ §A¨Á¬Ä ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ ¦.¹. 1246,937,1617,1353 gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- ,38,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÁ½UÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÉÆÃV fÃ¥À ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀÄV ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁgÀÄw mÉîgÀ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è M§â ªÀåQÛ 1/- gÀÆ UÉ 80 gÀÆ CAvÁ PÀÆV ºÉý ªÀÄlPÁ aÃn £ÀqɸÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ªÀĺÁzÀÄ ¸ÁªÀPÀgÉ 40 ªÀµÀð ¸Á:¨ÉÃl¨Á®PÀÄAzÁ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£À DgÉÆægÀ£ÀÄß ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀ£ÀÄ ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ 1500/- gÀÆ ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£Àß,MAzÀÄ PÁ§ð£À ,MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 2045 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ£ÀÀ£ÀÄß ,d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß vÉUÀzÉPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 2100 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/08 PÀ®A 78(iii) PÉ.¦,.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 44/08 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ 01-2-08 gÀAzÀÄ gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ ¨ÁwäAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦¹-1269 ¹zÁæªÀÄ , ¦¹-1222 UÉÆÃ¥Á® gÀªÀgÀ£ÀÄß eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà gÀvÁßPÀgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ¤UÉ 1730 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr 1950 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦ JPÀÖ eÉÆvÉ 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ vÀ¼ÀWÀlPÀgÀ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 47 gÀ°è ¨Á«AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀUÉ ºÁQzÀ 200 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 157 £ÉÃzÀgÀ°è 50 ¦üÃl PÉç® ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀÆr¹zÀ 100 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 165 £ÉÃzÀgÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ®UÀ½UÉ ºÁQzÀ 180 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀuÁÚ ªÀÄA¢gÀ C¢üãÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA§gÀ 43 gÀ°è 100 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ E£ÀÆß 3 ºÉÆ®UÀ¼À 85 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 715 ¦üÃl PÉç® ªÉÊgÀ C.Q 17875=00 QªÀÄäwÛ£À AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-01-08 gÀ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

29-01-08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmɬÄAzÀ 2330 UÀAmÉ ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ «gÀAiÀiÁå ¸Á: UÁzÀV ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ GvÀìªÀ £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀAUÀgÉÃdUÀ°è ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ PÉÆmÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV GvÀìªÀ £ÉÆÃr §AzÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 15/08 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/02/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀgÀvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄUÀÄgÁªÀiï ªÀAiÀÄ;18, eÁ; ªÀiÁAUÁgÀªÁr ¸Á;¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ. ºÁUÀÄ UɼÉAiÀÄgÁzÀ 1)©dÄð 2) ¸À«AzÀgï PÀÆr ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÉÛ zÀgÀªÁeï ¥Éưøï ZËPï ºÀwÛgÀ gÉÆr£À ¨Á¢AiÀÄ°èzÀÝ «Äað ¨sÀAr ºÀwÛgÀ «Äað w£Àß®Ä ¤AvÁUÀ DUÀ DgÉÆævÀ ªÀĺÀäzï JeÁeï vÀAzÉ C§Äݯï d°Ã¯ï ¸Á;ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠤AwzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï vÀAzÀÄ £À£Àß PÉÊUÉ ºÁåAqÀ¯ï ºÀZÀÄѪÀAvÉ ¤°è¹zÀ£ÀÄ. DUÀ £Á£ÀÄ »ÃUÉPÉ ¤°è¹¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀÆ PË£ï ºÉÊ ¥ÀÄZï£ÉªÁ¯Á ªÉÄÃgÉPÀÆ CAvÀ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè EzÀÝ «ÄaðAiÀÄ ¨sÀArAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¢ÝzÀ «Äað ¨sÀf ªÀiÁqÀĪÀ PÀ©âtzÀ gÀhiÁjAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄÄV£À ªÉÄïÉ, PÉüÀ vÀÄnUÉ , §® PÁ°£À ªÉÆüÀPÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀhiÁj¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.

2) zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.10/2008. PÀ®A 341,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢:01/02/08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ EªÀiÁªÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á/ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀA:J.¦:12 AiÀÄÄ-4930 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ£ÁVzÀÄÝ, ¢:01/02/08 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ §Æ¢ ¯ÉÆÃmï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¥ÀgÀ½UÉ ©ÃzÀgÀ-£ÁAzÉÃqÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CºÀªÀÄzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ EAzÀÄ ¢:01/02/2008 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ 0330 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä JzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉJ-39/9219 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¯Áj JzÀÄgÀÄUÀqÉ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀAzÀÄ ¤°è¹ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. DUÀ £Á£ÀÄ CªÀ¤UÉ ¸ÉÊqï ©qÀ®Ä PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ, PÁå ¨ÉÆïïvÁ ºÉÊ ¨sÉÆøÀrPÉ CAvÁ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ QèãÀgï vÀªÀÄä ¯Áj¬ÄAzÀ PÉüÀUÉ E½zÀÄ, £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀUÉ J¼ÉzÀÄ QèãÀgï »zÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ £À£Àß ¨É£Àß°, JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. £ÁªÀÅ ©ÃjAiÀĪÀjzÉÝÃªÉ CA¨É¸ÁAUÀ« ºÀwÛgÀ ¨sÀnÖAiÀiÁUÀÄ ¤£ÀUÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:10/08 PÀ®A:341,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆAqÉ£ÀÄ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 14/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/02/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥Éưøï ZËPÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ CgÀÄtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð ¸Á/ CºÀªÀÄzÀ¨ÁUÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£ÀÄ ¤®ÄèªÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀ¯ÁzÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÉvÀqÉAiÀÄ£ÀäßAlĪÀiÁr ºÁUÀÄ agÁqÀĪÀzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÀUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀäßAlÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 15/08 PÀ®A 109 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/02/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ªÀiÁqÀÄvÁÛ zÁqÀV ¨ÉøÀ PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©mÉÖç AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀºÀ§ÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2008 PÀ®A 323,504,506 L¦¹ :-

01/02/2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ²ªÀgÁAiÀiÁ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¨ÁzÀ®UÁAªÉ ªÀAiÀÄ 85 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á- GZÁÑ UÁæªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀAzÉ ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀAzÉAiÀÄ D¹ÛAiÀÄ°è [ ºÉÆ®zÀ°è ] ¥Á®Ä vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè JAzÀÄ vÀAzÉUÉ [¦ügÁå¢UÉ] dUÀ¼À ªÀiÁr vÀ£Àß §gÀĪÀ ºÉÆ®ªÀÅ vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁr¹ PÉÆlÄÖ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ©lÄÖ PÉÆqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É.