February 22, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 22-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-02-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 L.JªÀÄ.«. JPÀÖ :-

¢: 21/02/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ OgÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÉ°¥sÉÆ£À mÁªÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄQìPÁå§ ¸ÀA. PÉ.J 38/1876 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£À ¤±Á̼ÀfvÀ£À ºÁUÀÆ CwªÉÃUÀ¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀÅ ¥À°Ö AiÀiÁV CzÀgÀ°ègÀĪÀ 22 d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁgÀt ºÁUÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÀÆ GAmÁVgÀÄvÀÛªÉ. F ¸ÀA§AzsÀ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ºÁUÀÄ 187 LJA« JPÀÖ £ÉzÀÝgÀ° UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2008 PÀ®A 279 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 :-

¢£ÁAPÀ 21/2/08 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉnÖ ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆgÀ ¸Á; PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 21/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2115 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÉÆý ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð ¸Á; PËqÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ OgÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÀ©â£À ¯Áj £ÀA. JªÀiï.E,JZï-4958 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfìÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¸ÀägÉñÀ EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ºÀuÉUÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ªÀUÉÊgÉ EzÀÝ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 11/2008 PÀ®A. 279, 304 [J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/2008 PÀ®A :- PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 21-02-2008 gÀAzÀÄ MAzÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/ 5201 £ÉÃzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ zÉëzÁ¸À, ²æäªÁ¸À gÀªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄPÉÌ eÁvÉæ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ. ¸ÀzÀj DmÉÆà PÀªÀÄ® ¸Á: UÀÄwÛ EvÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, DmÉÆà UÀrUËAqÀUÁAªÀ PÁæ¸À zÁn ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ 1900 UÀAlUÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ zÉëzÁ¸À, qÉæöʪÀgÀ PÀªÀÄ®¤UÉ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁUÀĸÀÄwÛzÁÝUÀ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. rQÌ ªÀiÁrzÀ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ CzÀgÀ £ÀA§gÀ ªÀUÉÊgÉ £ÉÆÃrgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ü PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/08 PÀ®A 279 ,337,338, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ B 21-02-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ¸ÉÃ£ï ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð ºÁUÀÄ ¦ÃgÀ¥Á±Á vÀAzÉ CfÃeï «ÄAiÀiÁå PÀÆr »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J. 39-E-6942 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ alUÀÄ¥Áà¢AzÀ ¨É¼ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨É¼ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 1800 UÀAmÉUÉ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¦ÃgÀ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À vÉVΣÀ°è ºÉÆÃV ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ eÁj ©zÀÝgÀÄ. ¥ÀjuÁªÀÄ ºÀ¸Éãï EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÀÆ ºÀuÉUÉ, vÀÄnUÉ JgÀqÀÆ ªÉƼÀPÉÊ, ªÉƼÀPÁ°UÉ EvÁå¢ PÀqÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVªÉ. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ EvÁå¢ü CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 17/08 PÀ®A 279 ,337,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄvÉÛ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀÄ£À: ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ºÀ¸Éãï EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ alUÀÄ¥Áà D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ DA§Æå¯É£ÀìzÀ°è MAiÀÄÄåªÁUÀ ¤A§ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 2030 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ü ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 304(J) L¦¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹

¢£ÁAPÀ 21-02-08 gÀAzÀÄ ¦ÃAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀ°AUÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¯ÁqÀªÀAw ªÀAiÀÄ-32ªÀµÀð G::MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:: ¯ÉAUÀn vÁ::D¼ÀAzÀ f::UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¹zÀÝ¥Áà E¼Áå¼É CA¨ÁgÁAiÀÄ dªÀ¼ÀV ºÁUÀÄ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà ZË¢æ »ÃUÉ £Á®ÄÌ d£À ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¸À.§AUÁèPÉÌ §AzÀÄ C°è J®ègÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C¦à DmÉÆ £ÀA JA-39/5845 £ÉzÀgÀ°è PÀÄrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä HgÁzÀ ¯ÉAUÀnUÉ gÁ.ºÉ £ÀA-9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj C¦à DmÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¬Ä¸ÀÄ JAzÀÄ ºÉ½zÀgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ£À ªÀiÁwUÉ ¯ÉQ̸ÀzÉ DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ DmÉÆzÀ°èzÀ CA¨ÁgÁAiÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 24/08 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ ;22/02/08 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw VÃvÁ UÀAqÀ zÉçªÀgÁd ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄAeÁæ CVæmÉÃPÀzÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è SÁ¸ÀV PɸÀ® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛ£É, CªÀ£ÀÄ ¢£À ¤vÉå ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄUÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÀÄqÀ AiÀiÁªÀzÉ MAzÀÄ £É¥À ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ°PÉ §gÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉý ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀÄ ¤ÃqÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ «gÀzÀÝ AiÀiÁªÁzÁzÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁrzÀgÉ ªÀÄƪÀgÀÄ PÀÄr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ, ¤£ÀUÉ PÀÄwÛUÉ zÀ¨Á¬Ä¹ PÉÆ¯É ªÀiÁr ªÀÄvÉÆAzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj QgÀÄPÀļÀªÀÅ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ;19-2-08 gÀªÀgÉUÉ £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2008 PÀ®A. 323.324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/2/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÁzÀÄ® vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ªÀÄdPÀÄj ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¼ÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ ¸ÀªÀÄzsÁ£À ªÀiÁqÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ ¤eÁªÀÄ vÀAzÉ ¯Á® CºÀªÀÄäzÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ªÀĸÁÛ£À EvÀ£ÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ºÉAqÀw ºÉ¸ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁQ £ÀªÀÄäUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. ¤eÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. E¥sÁð£À EvÀ£ÀÄ EªÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ EzÉ CAvÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÀqÉ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 10/2008 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/08 PÀ®A 353,341,324,504,506,336 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉÆûzÁ¸À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á: ºÀvÁå¼À xÁAqÁ ¸ÀzsÀå §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ¨sÉÆÃV¯É 2] ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ¨sÉÆÃV¯É 3] ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¨sÉÆÃV¯É J®ègÀÆ ¸Á: WÉÆÃmÁ¼Á EªÀgÀÄ WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgÀUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ vÀ£ÀUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁr vÀ£Àß ºÉÆvÉ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀmÉÖPÉ vÀÄAr¤AzÀ vÀ£Àß §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgÀ ¯Á fêÀ oÁgÀ PÀgÀvÀªÁ CAvÁ fêÀzÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥Áæt C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ PÀ®Äè J¸À¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 18/08 PÀ®A 353,341,324,504,506,336 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 27/2008 PÀ®A. 324, 326, 504 L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà UÉÆëAzÀ vÀAzÉ §¸ÀéAvÀgÁªÀ qÉÆAUÀgÉ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ¥ÀPÀÌ EzÀÝ DgÉÆæ UËvÀªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «Ä vÀįÁ PÀªÁ ¨sÁAqÀ£À PɯÁªÀ vÀÄ ªÀiÁeÁ T¯Á¥À oÁuÉAiÀÄ°è eÁvÉƸÀ PÁ CAvÀ vÀįÁ ¸ÉÆqÀ£Á CAvÀ CªÀZÀå ±§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É PÉÊ¬Ä ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ JqÀUÀqÉAiÀÄ zÉÆqÀØ ºÀ®Äè ©zÀÄÝ ºÉÆVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.

4) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 12/2008 PÀ®A. 323.324.504.eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21/2/08 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà E¥sÁð£À vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¸Á§ ªÀÄZÀPÀÆj ¸Á; ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 20/2/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÁzÀÄ® vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄäUÉ «£Á PÁgÀt ¨ÉêzÀÄ dUÀ¼À vÉÃUÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢: 21/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0830 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrUÉ ¸ÀPÀÌgÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ E¸Áä¬Ä® EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå¨ÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÉÄÃgÉ ¨sÁ¬Ä PÉÆà PÁåA ªÀiÁgÁ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÀÄ PɼÀUÉ ºÁQ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ C¯Éè EzÀÝ ªÀĺɧƧ EvÀ£ÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄ¯É JqÀ¨sÁUÀPÉÌ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 12/2008 PÀ®A.323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸À°ÃªÀiÁ ©Ã UÀAqÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ 53 ªÀµÀð ªÀÄÄRå UÀÄgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀÄ GzÀÄð »jAiÀÄ ¥ÁæxÁ«ÄPÀ ±Á¯É ¤uÁð ¸Á// ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20-21/02/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj GzÀÄð ¥ÁæxÁ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ Q° NqÉzÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 5 ¹°AqÀgïUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ 3 vÀÄA©zÀÄÝ 2 SÁ° EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ F ªÉÆzÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 18/02/08 gÀAzÀÄ MAzÀÄ CrUÉ C¤Ã® ¹°AqÀgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 6 EArAiÀÄ£ï CrUÉ C¤Ã® ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 15,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¹°AqÀgÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/08 PÀ®A 457,380 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 23/08 PÀ®A 379 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ ;21-02-08 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ±ÉnÖ ¸Á; ªÀÄAUÀ¯ï ¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 21-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0300 UÀAmɬÄAzÀ 0330 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄAUÀ¯ï ¥ÉÃl ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹zÀ »vÁÛ¼É PÀ¼À¸ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ 5 PÀ¼À¸ÀUÀ¼ÀÄ C.Q-4250=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ,

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 33/08 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22-02-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ²æÃ. ±ÁªÀÄgÁªÀ J.J¸À.L ¥Àæ¨sÁj ¦.J¸À.L ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀwÃxÀð «zÁå¦ÃoÀ ¨É½î ºÀ§â §AzÉƧ¸ÀÛ «ªÀıÁð ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ gÉêÀt¹zÉÝñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ «oÀ® vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà »¯Á®¥ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 62 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀ£ÀÄ ªÀÄmÁÌ £ÀqɸÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆqÀ£É CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 210=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt, JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 36/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¨ÉƪÀÄäUÉÆAqÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ¸Àa£À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¨sÁ¯ÉÃgÁªÀ 20 ªÀµÀð G. §Æl ¥Á°¸ï ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ¸Á/ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ vÀ. GzÀVÃgÀ f.¯ÁvÀÆg (JA.J¸À.) EvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV ¤AwzÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁææ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 19/08 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/02/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL §.PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¹¦¹ 865 WÉÆÃmÁ¼Á UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃrzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ, vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1845 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.