February 4, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 04-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 46/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03-2-08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ PÁgÀ £ÀA.JªÀiï.JZÀ-02/PÉJ-5838 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á- ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 2-2-08 gÀAzÀÄ UÀÄ®§UÁð¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.JA.JZÀ-24/J¥ï-6191 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧® gÉmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁj£À°èzÀÝ M¨ÉÃzÀ C° vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À C° ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ vɯÉUÉ §® ¥sÀPÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉƤßPÉÃj UÁæªÀÄPÉÌ PÉ®¸À EzÀÝ PÁgÀt ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É CPÀÄåªÀiÁå£ï ¥sÁåPÀÖj ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠣ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J-28-PÉ-1873 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.ªÁAiÀiï.ªÁAiÀiï.4889 £ÉßÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É rQ̬ÄAzÀ JqÀ¨sÁUÀzÀ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


C¸ÀºÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 01/2008 PÀ®A 174 ¹Cg惡 :-

¢£ÁAPÀ 03/02/2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ feÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀiÁ ªÁUÀªÀiÁgÉ, ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ¥ÉÆÃPÀgÀt FPÉAiÀÄÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝÀ ¥ÀæPÁ±À ¸ÉÆãÀf gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ GªÀiÁ vÀAzÉ ºÉʧw ªÁUÀªÀiÁgÉ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï 6/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 30/1/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀA¸ÀgÁd vÀAzÉ bÀvÀÄæ¥Á¼À eÁzsÀªÀ eÁj ªÀÄgÁoÁ ¸Á// WÉÆqÀªÁr UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀ¹£À ªÀÄ¯É ªÀÄ®V¹ £À£Àß CwÛUÉ gÀÄQät¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀvÀÛ¯É EzÀÄÝzÀjAzÀ aªÀÄt ¢¥À ºÀaÑzÀÄÝ EzÀÄÝ DqÀPÀªÁV ¢Ã¥À £À£Àß CtÚ£À ºÉÃtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À ªÉÄʪÉÄ¯É §zÀÄÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄUÀÄ«£À ±ÀjÃgÀ ¸ÀÄnÖzÁÝUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ WÉÆqÀªÁr¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉÛ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR® ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 03/02/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß £À£ÀßUÉ £À£Àß CvÀÛUÉ gÀÄQät ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ wý¹zÉ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 2:30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÉÛ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 6/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®¼À 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL eÉÆvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 843, 826, 1495, 1163, 1046 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ ºÁUÀÆ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄvÀÛAV, ¤uÁð UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èuÁÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁZÀ¥Áà ¥ÀjÃl E¹Ûç CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸Ààl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ ¥ÀgÉî Dq DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ºÀaÑzÀ 1550/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ PɼÀUÀqÉ ºÁ¹zÀ ºÀ¼É ZÁ¥É ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÁ½ PÁ®PÉÌ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ 3) F±ÀégÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà 4) «gÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà 5) UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà J®ègÀÆ ¸Á// ¤uÁð gÀªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 10/08 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2008 PÀ®A. 409, 420, 471 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/02/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ ±ÀªÀiÁð ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀÄ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ dªÀÄV gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è mÉÊ¥À ªÀiÁrzÀ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ d£ÀªÀj-07 £Éà ¸Á°£À°è µÀtÄäR vÀAzÉ ¹zÀæªÀÄ¥Áà UÁzÀVPÀgÀ PÁå²AiÀÄgÀ PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ dªÀÄV [©] gÀªÀgÀ C£ÀÄ¥À¹ÜwAiÀÄ°è ¨ÁåAPÀ£À°èzÀÝ 9,53,070/- gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆUÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 5/2008 PÀ®A. 409, 420, 471 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 20/08. PÀ®A. 379, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 03-02-2008 gÀAzÀÄ 1640 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦. ²æøÁ¬Ä vÀAzÉ ¦. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªÀ ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå PÉÆüÁgÀ (PÉ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀÄzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-01-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 0030 jAzÀ 0130 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 jAzÀ 8 d£À C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÉÆüÁgÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è PÉ.E.©. PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ RįÁè ¸ÀܼÀzÀ°è EnÖzÀ 908.95 PÉ.f. J.¹.J¸ï.Dgï. PÀAqÀPÀÖgÀ ªÉÊgï C.Q. 1,50,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉªÀżÀîzÀÄÝ MAzÀÄ ªÁå£ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EvÁå¢ ¤rzÀ CfðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.