February 18, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 18-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-02-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 17/02/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄ®è¥ÁàgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 17/02/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨ÉüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ CdÄð£ÀgÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀAzÀÄ ªÉʵÀÚ« ºÉÆmÉîzÀ°èlÄÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ CdÄð£À EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀÆgÀÄ zsÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 65/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 26/2008 PÀ®A 87 PÉ.¦.JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 17-02-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¨É«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀ 40 G MPÀÌ®ÄvÀ£À §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CPÀzÀÄ¥Áà ªÀ 25 Qæ±ÀÑ£À ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á EªÀiÁªÀĨÁzÀ ºÀ½î UÁæªÀÄ. ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄĪÀµÀÖgÀ°è PÉ®ªÀÅ DgÉÆæUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 480/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17-2-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨sÀUÀªÀAvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ-35 ªÀµÀð G-PÀÆ°PÉ®¸À eÁ-ºÀjd£À ¸Á-D±ÀæAiÀÄ AiÉÆÃd£É PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16-2-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ, £À£Àß ºÉAqÀw Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqɪÀÅ. gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è £Á£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀ gÀÆ«Ä£À PÉÆAr vÉUÉzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ n.«. PɼÀUÉ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4500/- ºÁUÀÆ 2) JgÀqÀÄ §AUÁgÀzÀ vÁ½ 1-1/4 UÁæªÀÄ CA:Q: 1000/- gÀÆ. 3) £Á®ÄÌ §AUÁgÀzÀ vÁ½AiÀÄ°è ¥Ét¸ÀĪÀ UÀÄAqÁ CA:Q: 150/-gÀÆ. 4) JgÀqÀÄ ¨É½î PÁ®ÄAUÀÄgÀ ºÁUÀÆ MAzÀÄ PÉÊPÀqÀUÀ ªÀÄÆgÀÄ vÉÆÃ¯É CA:Q: 300/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 5950/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JZÀÑgÁV JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ UÁ§jAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ®Ä F ªÉÄÃ¯É vÉÆÃj¹zÀ ºÀt ºÁUÀÆ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 393 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-2-08 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁdÄ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀiÁ¼ÀUÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð G-gÁªÀÄ & gÁd PÁ¯ÉÃd ªÁZÀªÉÄãÀ ¸Á-EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2003 £Éà ¸Á°¤AzÀ ªÁZÀªÉÄãÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, vÀªÀÄä PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀzÁV PÀlÖqÀ PÀlÄÖwÛzÀÄÝ, PÀlÖqÀzÀ°è PÀ©âtzÀ ¦®ègÀUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¸ÀÄwÛzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À ¥ÉÊQ £Á®ÄÌ ¦®ègÀzÀ PÀ©ât AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAr ºÉÆÃVzÀÄÝ, F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ gÀ« E§âgÀÆ PÀÆr PÁ¯ÉÃd ªÀÄÄAzÉ ºÉƸÀzÁV PÀlÄÖwÛzÀÝ ¦®ègÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¤UÀªÀ»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 18-2-08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0045 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PÀ©âtzÀ ¦®ègÀzÀ PɼÀUÀqÉ PÀĽvÀÄ ¦®ègÀ PÀlÄÖ ªÀiÁqÀĪÀ ±À§ÝPÉý £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä gÀ« E§âgÀÆ PÀÆr ¦®ègÀ PÀlÄÖ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ PÀqÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, M§â£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆÃV ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É E®èªÁzÀgÉ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÀ©âtzÀ gÁqÀ PÀl ªÀiÁqÀĪÀ DgÁ ¥ÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÀÄÝ, DªÁUÀ C¯Éè ©¢ÝzÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ vÀÄPÀÌr¬ÄAzÀ CªÀ¤UÉ ©¸ÁrzÀÄ CªÀ¤UÉ vÀUÀ°è CªÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ £Á£ÀÄ E§âgÀÆ ºÉÆÃV CªÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ E¨Áæ»A vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£À jPÁë ZÁ®PÀ ¸Á-vÉÆÃ¥ÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A. 393 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17-02-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ CqÉ¥Áà 25 ªÀµÀð, G-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á-WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ DV vÀ£Àß ºÉý §gɬĹzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 17-2-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £À£Àß vÀªÀÄäA¢gÁzÀ 1) ªÉÊf£ÁxÀ 2) ²ªÀgÁd E§âgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁgÀtPÉÌ dUÀ¼À DqÀĪÁUÀ ¤£ÁågÉÆà ¸ÀÄ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À ©r¸À°PÉÌ §gÀĪÀ JAzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è E£ÉÆßçâ vÀªÀÄä£ÁzÀ bÀvÀÄæ JA§ÄªÀªÀ §AzÀªÀ£É J£ÀAvÁ£ÉÆà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©zÀÝ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2. ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA, 21/08 PÀ®A 143,147,504,506,323,324, eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ;16-2-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¥sÀvÀÛzsÀgÀªÁd gÉʯÉé UÉÃl ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ r,Qæ¹ÖãÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð ¸Á; ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ gÉʯÉé UÉÃl ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÉÃl ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ »A¢¤AzÀ §AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ JªÀiï.r «ÄgÁeÉƢݣÀ vÀAzÉ JªÀiï.r SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ ªÀÄĸÀvÉÊzÀ¥ÀÄgÁ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÁgÀ£ÀÄß rQÌ ºÉÆÃqÀ¢gÀÄvÁÛgÉ CªÀ¤UÉ PÉýzÁUÀ ¤Ã£ÀÄ JPÉ £À£ÀUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢zÀ CAvÁ PɽzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ CªÀZÁå ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ֬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ PÁj£À°èzÀÝ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÉüÀUÉ E½zÀÄ £À£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀÄqÀ ºÉÆÃqÉzÀgÀÄ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ºÉÆqÉzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ CgÉ ªÀiÁPÉ ®ªÀqÉ ºÀªÀiï SÁ¸Á§ ªÁ¯É ºÉÊ ¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ SÁ¸Á§ ªÁ¯ÉPÉÆ §Ä¯ÁPÉ eÁ£À¸É ªÀiÁgÀzÁ®vÀÆ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ EgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ F UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3. PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2008 PÀ®A. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/2/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤rzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ C¤Ã® ±À¼ÀPÉ EªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÀĽwzÁÝUÀ D¥Á¢vÀgÁzÀ 1] ±ÀgÀt¥Áà 2] zÀvÁÛwæ EªÀgÀÄ C®èzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤Ã£ÀÄ gÁ² ªÀĶ£À vÀA¢zÀÝjAzÀ £À£ÀUÉ ºÁ¤ AiÀiÁVzÉ. CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 10/2008 PÀ®A. 324. 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2008 PÀ®A. 341,324,504,323 eÉÆvÉ 34 L¦¹. :-

¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dªÀiÁ°«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ RÄzÀÄì«ÄAiÀiÁå ªÀ 35 G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á J¸ï.JªÀiï.PÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ d«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«Äæ£À EªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ AiÀÄÄ£Àĸï vÀAzÉ ±ÉÃR CºÀäzÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀÄvÀ½©Ã ºÁUÀÄ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ C¸ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á§gÀ gÀªÉ®ègÀÄ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ KPÉ ±Á¯ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄwÛ¢Ý ¤ÃªÀÅ §qÀªÀj¢Ýj ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ¤°è¸ÀÄ CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 17/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ AiÀÄÄå£Àĸï vÀAzÉ ±ÉÃSï CºÀäzÀ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á J¸ï.JªÀiï.PÀȵÀÚ £ÀUÀgÀ d«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÆgÀ vÁ f ©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÁªÀÅ JµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄUÀ½UÉ ±Á¯ÉUÉ PÀ½»¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÉ ¤£ÀUÉ ¸ÉÆÃPÀÄÌ eÁ¹Û AiÀiÁVzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 107 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 17-2-08 gÀAzÀÄ ²æÃ. ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÁÛgÁªÀ vÁA§gÉ ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ gÀªÀgÀ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è Cfð «ZÁgÀuÉ PÁ®PÉÌ vɼÉzÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¥Ánð £ÀA. 1 ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÁÛgÁªÀ vÁA§gÉ ºÁUÀÆ CfðzÁgÀgÁzÀ JgÀqÀ£É ¥Ánð £ÀA. ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ zÀvÁÛgÁªÀ vÁA§gÉ EªÀj§âgÀÆ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, E§âgÀ°è PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 131, 132, 133 £ÉÃzÀgÀ d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ EzÀgÀ ¸ÀA§AzsÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzsÀå D¹Û ¥Á¤ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ «gÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1700 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2008 PÀ® 107 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉãzÀÝgÀ CrAiÀĤè UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2. ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/2008 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 17/02/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 UÀAmÉUÉ CfðzÁgÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ CfðAiÀÄ «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV «ZÁj¸À¯ÁV DgÉÆævÀgÀÄ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀÆ«Ä ¸ÀªÉð £ÀA. 2 gÀ°è 12 JPÀÌgÉ 1 UÀÄAmÉ d«Ää£À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj vÀPÀgÁgÀÄ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁgÀÆ ªÀÄ£É PÀlÖ¨ÁgÀzÀÄ CxÀªÁ EvÀgÉ AiÀiÁªÀzÉ PÁAiÀÄð PÉÊ PÉƼÀî¨ÁgÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå vÀºÀ¹¯ÁÝgÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ªÀÄ£É PÀlÄÖw¯Áè ºÁUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃzÀ¯É£ÀAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÆÃzÀ¯É£É ¥Ánð: 1] w¥ÀàtÚ vÀAzÉ ¨Á¯Áf zÀjAiÀiÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 15 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖPÉƼÀÄîªÀ GzÉñÀ¢AzÀ JgÀqÀ£É ¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà £ÀqÀÄ«£ÀzÉÆrØ 2] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà £ÀqÀÄ«£À zÉÆrØ E§âgÀÄ ¸Á amÁÖ UÁæªÀÄ. ªÉÄÃ¯É ªÉÊ ªÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ M§âjUÉƧâgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è PÀÆqÀ° , §rUÉUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ amÁÖ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ.

3. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/08 PÀ®A 41(r) 109 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/2/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ²æà vÀÄPÁgÁªÀÄ ¦.J¸ï.L C¥ÀgÁzsÀ «¨sÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀå ZÉÃQAUÀUÉÆøÀÌgÀ UÀ¹Û£À ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ZÉÃPï ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃgÀlÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ©mï £ÀA 1 & 2, 3, 4&6 ªÀÄvÀÄÛ 5 KjAiÀiÁzÀ°è ZÉÃAQAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÁÛ, ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ ZÉPï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ©Ãmï £ÀA 05 gÀ°è ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J- 38, f- 84 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁqÀÄvÁÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèzÀ «zÁå¦oÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁf JA.J¯ï.J ªÀÄ°èPÁdÄð£À RĨÁ gÀªÀgÀ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥ÉÃmÉÆæ® §APï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 18/02/08 gÁwæ 0145 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥ï PÀA¥ËAqÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ PÉÆAqÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀªÀÄ ªÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ D¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ gÉÆÃr£À PÀqÉUÉ NqÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹zÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ ªÉÆzÀ°UÉ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ §§Äæ vÀAzÉ UÀÄAqÀÄ ¸Á: UËgÀ CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ, ¥ÀÄ£ÀB CªÀ¤UÉ ¸Àj ºÉüÀÄ ¤£Àß ºÉ¸ÀgÉ£ÀÄ ? CAvÁ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw °A¨ÉÊ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħÄgÀ ,¸Á: UÉÆmÁð ( ©) vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. DzÀjAzÀ CªÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ J¸ÀUÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ gÁwæ 0215 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4. ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 31/08 PÀ®A 107 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/02/08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀįÁÌ ¦J¸ÀL (PÁ.¸ÀÄ) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀzÀ°è d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV CgÉÆævÀ CA§jõÀ vÀAzÉ ¸À£ÀÄäR¥Áà PÉÆüÁî ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ/°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ CªÀ£À vÁ¬Ä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Á®zÀ ¸A§AzsÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ F »AzÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 298/07,314/07 zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.UÀÄ£Éß zÁR¯ÁV¤AzÀ ¥sÀgÁj EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15/02/08 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì gÉʯÉé ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr eÉÊ°UÉ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀÄ eÉÊ°¤AzÀ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ CªÀ£À vÁ¬Ä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ §UÉÎ ªÀiÁvÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ C°è ±ÁAvÁvÉÀ ¨sÀAUÀ CUÀÄwgÀĪÀzÀ£ÀÄß CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀÄrPÉÆAqÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


5. OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2008 PÀ®A. 341, 504 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ: 17-08-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ «±ÀªÀAvÀ gÀªÀgÀ ¥Àwß PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æà £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 55 gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è vÀAzÀÄ EqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr EzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆî ¤Ã£ÀÄ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß E°è EqÀ¨ÉÃqÀ CAzÀgÀÄ CªÀ¼ÀÄ PɼÀzÉ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß EqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä ªÀÄzsÀå ¥ÀæªÉò¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ CªÀ¼À eÉÆÃvÉAiÀÄÄ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.