February 13, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 13-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-02-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 12-02-08 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. AiÀÄĸÀÄ¥sÀ C° vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À C° ¸ÉåAiÀÄzÀ ¸Á//OgÁzÀ EªÀgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-02-08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ªÉÆêÀÄäUÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è JªÀiï 80 §eÁeï UÁr £ÀA PÉ.J.-38-ºÉZï-913 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ E§âjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀ UÀ®èzÀ ªÉÄÃ¯É QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 52/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-2-08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ËPÀvÀC° vÀAzÉ °AiÀiÁRvÀC° ªÀÄgÀPÀÄAzÁ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, G-¯Áj QèãÀgÀ ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-0804 ¸Á-¹¹ð OgÁzÀ vÁ-©ÃzÀgÀ. gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 12-2-08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±À¦ü EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-13/JPÀì-0804 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-16/nJPÀì-4729 £ÉzÀPÉÌ PÀl ºÉÆÃqÉzÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj JqÀ§¢UÉ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁjUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 12-02-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀgÀÆgÀgÀ²ÃzÀ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ¸Á§ RÄgÉʹ ªÀAiÀÄ:23 ªÀµÀð G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: UÁf¥À¥ÀÆgÀ vÁ: §.PÀ¯Áåt ±ÀºÁd¤ OgÁzÀ ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ §gÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CA¨ÉªÁr ²ªÁgÀzÀ°è §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/ 2783 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸ÀͼÀfÃvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁqÀzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽzÀ ªÀåQÛAiÀÄ §®UÁ®Ä ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹zÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÀUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 28/08 498 (J). 506, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DPÀÖ 1961 :-

¢£ÁAPÀ 19-02-06 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ qÁPÀƼÀV UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ »ÃgɪÀÄoÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À ¸ÀÄRªÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ±ÉPÀÄAvÀ¯Á EªÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ vÀAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ°è 6 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ 51 ¸Á«gÀ gÀÆ. PÀrªÉÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¤Ã£ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ E£ÀÄß ºÀt, §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á JAzÀÄ QgÀQj ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀÄgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ £À£Àß ªÀģɬÄAzÀ EµÀÄÖ ºÀt vÀgÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À CvÉÛ ±ÉPÀÄAvÀ¯Á ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ªÀiÁªÀ ªÉÊf£ÁxÀ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ¤Ã£ÀÄ E£ÀÄß ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀgÀ¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ »AiÀiÁ½¹ ¨ÉÊzÀÄ Hl ¸ÀjAiÀiÁV PÉÆqÀzÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »A¸É vÀqÉAiÀįÁgÀzÉ 3 wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß CtÚ£À eÉÆvÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ C°èUÉ PÀÆqÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀgÀzÉ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ CAvÁ ºÉzÀj¹¸À¢ÝjAzÀ E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°¯Áè. ¢£ÁAPÀ 28-01-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ£À eÉÆvÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀ vÀA¢¯Áè ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ªÀÄÄV¸ÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 12-02-08 gÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£ÀUÉ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ°è ºÀt, §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® vÀgÀ®Ä ¦r¹zÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 28/08 PÀ®A. 498 (J). 506.504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦ DPÀÖ 1961 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/2/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ¸Á; fUÁð [PÉ] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢: 12-02-2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ £ÁUÀ±ÉnÖ £ÀªÀÄÆägÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀiÁå J®ègÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁ ºÉÆmÉ®£À°è PÀĽwzÁÝUÀ CdÄð£À vÀAzÉ zÉÆAr¨Á EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ZÀºÁ PÉÆrj CAvÀ PÉýzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¤UÉ ¤£Éß £À£Àß vÀªÀÄä gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ wÃjPÉÆArzÀÝjAzÀ ºÉÆmÉ® vÉgÀ¢¯Áè CAvÀ ºÉýzÁUÀ CdÄð£À EvÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀzÀå ZÀºÁ ªÀiÁr PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E°èAzÀ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ ºÉýzÁUÀ CdÄð£À EvÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É JqÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 9/2008 PÀ®A. 324. 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/08 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12-02-08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-2-08 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÀÄdAUÉ ºÀjd£À ¸Á// OgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JPÉ PÀgÉ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÀPÉÌ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉåzÀÄ w¥Éà eÁUÀ JPÉ §¼À¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉåAiÀÄ°zÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ZÀÄ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ªÀÄÄAUÉåUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 20/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ 27/08 PÀ®A 143, 147, 148, 341, 504, 506, 354, 323, 324 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-02-08 gÀAzÀÄ 2045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆæ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ Hl ªÀiÁr vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÁUÀ »A¢£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ¥ÉÊQAiÀÄ ªÀÄAdļÁ EªÀ½UÉ AiÀiÁPÉà ºÉÆqÉ¢¢Ýj FUÀ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉý CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀĤî EªÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆæÃ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ E¸Á䮥Áà ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C£ÀߥÀÆtð EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2008 PÀ®A. 3 & 7 E.¹.JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ 12/2/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ¥ÀAZÁ¼À CºÁgÀ ²gÀ¸ÀÛzÁgÀgÀÄ vÀºÀ¹Ã® PÁAiÀiÁð®AiÀÄ OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ mÉA¥ÀÆ £ÀA PÉ.J. 38 -3269 £ÉÃzÀgÀ eÉÆvÉUÉ E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÁªÀÄ vÀAzÉ ²æÃgÀAUÀgÁªÀ ¥Ánïï 2) ªÉAPÀlgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ¸Á: ¨É¼ÀPÀÄtÂ(©) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CzÀgÀ°è 4 PÀ©âtzÀ ¨ÁågÀ®UÀ¼À°è 200 °Ãlgï røÀ¯ï vÀÄA©zÀÄÝ ºÁUÀÄ 5 ¥Áè¹ÖPï PÁå£À 5 CzÀgÀ°è 30 °Ãlgï røɯ vÀÄA©zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÁ£ÀªÉÄ ºÁUÀÄ ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ. ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A. 06/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ-12/02/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §¸À¥Áà vÀAzÉ SÉÃgÀuÁÚ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¸Á-¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è Cfð ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-11/02/08 jAzÀ 12/02/08 gÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ ±ÉÃRgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ ©ÃgÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ½gÁAiÀÄ zÉêÀgÀ UÀÄrUÀ¼À ªÉÄÃ¯É EqÀ¯ÁzÀ PÀ¼À¸ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ C. Q. 3000/- gÀÆ. £ÉÃzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-6/08 PÀ®A. 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 25/08 PÀ®A 110 (E &f) ¹DgïÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/02/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀj »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½¹zÀ£ÀÄß ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ C£ÁºÀÄvÀ CUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/08 PÀ®A 109 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 12/02/08 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀå ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ zsÁgÀdªÁr UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À »rzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤qÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¹¯ÁVzÉ.


3) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 21/08 PÀ®A 332 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 13-2-08 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ©.r. §Ä°ð DG¤ (PÁ¸ÀÄ) OgÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ MAzÀÄ °TvÀ ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÄÝ J£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-02-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2400 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æà ¸ÀĨsÁµÀ UÀdgÉ ¦J¸ïL aAvÁQ oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢ ¥ÀæPÁ±À ºÉZï¹ 556, ZÀAzÀæ¨sÁ£ÀÄ ºÉZï ¹ 544 ªÀÄvÀÄÛ ¦¹ 860 gÁdÄ, ¦¹-1356 ²ªÀ¥ÀÄvÀæ gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ¨ÁPÁ (¹) UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÁ¤ eÁvÉæAiÀÄ°è £ÁlPÀzÀ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÁlPï ¸ÉÖöeï ªÉÄÃ¯É £ÀÈvÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ ¸À® ¥sÀ½UÀ¼ÀÄ GaÑ £É®PÉÌ ©zÀÝjAzÀ £ÀÈvÀå ¸ÀjAiÀiÁV DUÀzÉ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁlPÀ ¸ÀjAiÀiÁV vÉÆÃj¸ÀÄwÛ®è JzÀÄÝ ¤AvÀÄ agÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL OgÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĨsÁµÀ UÀdgÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÀªÀÄeÁ¬Ä¹ PÀÆr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß §¸ÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èAiÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè ¦J¸ïL UÀdgÉ gÀªÀjUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ OgÁzÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 21/08 PÀ®A 332 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉƼÀî¯ÁVzÉ.