February 19, 2008

DAILY CRIME UP DATE ON 19-02-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ ¢£ÁAPÀ : 19-02-2008

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A :- 09/2008 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. JPïÖ

¢£ÁAPÀ 18-02-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÉPÀ ±É¦ü vÀAzÉ ±ÉPÀ zÀUÀqÀÆ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: ªÉĹÛç PÉ®¸À ¸Á/ ¥ÀgÀ½ ªÉÊf£ÁxÀ f¯Áè ©ÃqÀ (JA.J¸ï.) ºÁUÀÄ E¤ßvÀgÉ 16 d£ÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J. 23 JA. 2993 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ PÀĽvÀÄ WÉÆqÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ¤AiÀiÁd PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¨sÁ°Ì- §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É zÁqÀV UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É fÃ¥À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ E£ÀÄß 12 d£ÀjUÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÉPÀ ±Éæü gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/08 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« JPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀævÉåPÀªÁV ªÀiÁ£ÀågÀ°è ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀzÀÄ.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 67/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279,337,338 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 18-2-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J®.¹.¥ÀvÀæ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄÆ®UÉ£ÉÆÃgÀ35 ªÀµÀð, G-mÉîgÀ PÉ®¸À, ¸Á-ºÀ½îSÉÃqÀ(©) . ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-2-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Áà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EªÀgÀ £ÉAl¸ÀÜ£À PÀÄjvÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäQ ºÁUÀÆ £ÉalgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-39/1631 £ÉzÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ £ÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£É JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. J¦-28/J¹-9822 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄgÀÄ-§zÀÄgÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ £ÀªÀÄä DmÉÆzÀ°èzÀÝ £ÀªÀÄUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ 1) £À£Àß ªÀÄUÀ £À«Ã£À 3 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ 2) £À£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ®Qëöä EªÀ½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ. 3) ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà EªÀjUÉ JqÀUÁ°UÉ ¨sÁjUÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ JqÀ CAUÉÊUÉ vÀgÀazÀUÁAiÀÄ 4) £ÀªÀÄä aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ 5) £À£Àß aPÀ̪ÀiÁä¼ÁzÀ UËgÀªÀÄä EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ 6) £ÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÀªÀjUÉ JqÀUÉÊ ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ 7) ±ÀgÀt¥Áà gÀªÀjUÉ UÉÆÃtÂUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ 8) ¥ÁgÀªÀw UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ EªÀ½UÉ JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ 9) ®Qëöä vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà EªÀ½UÉ §®UÁ®gÉÆArUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ 10) ¸ÀavÉÆõÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÆ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ 11) gÁeÉÃAzÀæ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÉÆÃqÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ PÁj£À°è PÀĽvÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 279,337,338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3. ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå:14/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279,337 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14/02/08 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄÄfç vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀºÉªÀiÁ£À 38 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA G// ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 13/02/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® £ÀªÀÄä ¯Áj £ÀA J¦-9/n-3260 £ÉzÀÝgÀ°è ¸ÀeÉÓ ¯ÉÆÃqÀ UÀÄ®§UÁðzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ¤A§ÆgÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MªÉÄä® ¨ÉæÃPï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯Áj ¥À°ÖAiÀiÁV ZÁ®PÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ £À£ÀUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀĪÁV¯Áè CAvÀ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA,:- 22/08 PÀ®A 78 (iii) PÉ.¦ JPÀÖ

¢£ÁAPÀ;18-02-08 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ªÀiÁPÉðl gÀªÀjUÉ ¨ÁwäAiÀÄ §A¢zÁ ªÉÄÃgÉUÉ vÀªÀÄä ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°èzÀÝ ¹.¦.¹ gÀªÀjUÉ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄįÁÛ¤ PÁ¯ÉƤAiÀÄ CeÁzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ AiÀiÁgÉÆ (1) ¸ÉÊAiÀÄzï ZÁAzï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ-74 ªÀµÀð ¸Á/ ªÉÄÊ®ÆgÀÄ ©ÃzÀgÀ 2) PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ-50 ªÀµÀð ¸Á; £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ.) E§âgÀÄ ªÉåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁ£Àå ¹.¦.L ªÀiÁPÉðl gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì PÀ®A. 32/08 : 110 (E &¹)¹CgÀ¦¹

¢£ÁAPÀ 18/02/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä ±Á¯É ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ : CdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð ¸Á/¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©mÉÖgÉ d£ÀjUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¥ÁætPÉÌ ºÁ¤ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå : 13/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 326,504 L¦¹

¢£ÁAPÀ 12/02/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ©üêÀıÁ ¨sÀÆvÀ¥ÀÆgÀ 32 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ G// ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwzÀÄÝ ¢£Á®Ä ¨ÉÆÃgÁ¼À UÀæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¥ÀPÀÌzÀ DgÉÆæ ZÀºÁ ºÉÆÃl®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£Àħ®ªÀAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ªÀÄAzÁ 25 ªÀµÀð eÁw PÀ§â°UÉÃgÀ G// ZÀºÁ ºÉÆÃl® ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÉÆÃl®zÀ°è ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆl® ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä §gÀÄwzÀÝ ¨sÉƸÀÄr ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 13/08 PÀ®A 326,504 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.