January 31, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 31-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-01-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ 10/08 UÀÄ£Éß £ÀA PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/01/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JA.J®.¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀzÀ°è ±ÉÃR ºÁPÁ¤ ºÁUÀÄ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31/01/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄÄ£À¹ ¸À°ªÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀÄÄ£À¹ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 36 ªÀµÀð ¸Á/ ¯ÁvÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀÌ ¥sÀgÀeÁ£Á ¨ÉÃUÀA EªÀgÉÆA¢UÉ GzÀVÃgÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £ÀA PÉ.J. 38-J¥sÀ.262 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj §¸ï 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À ©æd ºÀwÛgÀ §¹ì£À ZÁ®PÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÁªÀıÉmÉÖ §¸À £ÀA PÉ.J. 38-J¥sÀ.262 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ©ÃzÀgÀ rÃ¥ÉÆ ¸Á/ ©ÃzÀgÀ §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ PÀAmÉãÀgÀ £ÀA J.¦. 29-AiÀÄÄ 5520 £ÉÃzÀgÀ »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ¢AiÀÄ CPÀÌ ¥sÀgÀeÁ£Á ¨ÉÃUÀA EªÀjUÉ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ®Ä , JqÀUÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¸ÀºÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ J¥sï.J. 01/08 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ :-

¢£ÁAPÀ 30/1/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¨Á¥ÀÆgÁªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 28/01/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß CAzÁdÄ 2 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ PÉ.E.©. PÀA§ªÀÅ ¨ÁV £É®PÉÌ ©¼ÀĪÀAvÁVzÀÄÝ CzÀgÀ JgÀqÀÄ vÀAwUÀ¼ÀÄ MAzÉÆPÉÆÌAzÀÄ vÁV DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ PÀ©â£À ¨É¼ÉUÉ ©zÀÄÝ CAzÁdÄ MAzÀÄ JPÀgÉ CµÀÄÖ 40 l£ï PÀ§Äâ C.Q. 32,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ DPÀ¹äPÀ WÀl£É ¸ÀASÉå 1/08 £ÉÃzÀgÀ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃnÖ¤Ãr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ UÀÄ£Éß eÁUÉAiÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ¤d EzÀÄÝ CzsÀð JPÀgÉ PÀ§Äâ CAzÁdÄ 20 l£ïß C:Q; 12,000/- gÀÆ.zÀµÀÄÖ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¥ÀAZÀgÀ C©üÃ¥ÁæAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ J¥sï.J. £ÀA 01/2008 PÀ®A ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/2008 gÀAzÀÄ 15.15 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D.G.¤. d£ÀªÁqÁ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ UÀAzÀUÉ ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀ½UÉ «ZÁj¸À¯ÁV w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/01/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV M¯É ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀnÖUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁÒªÀtÂUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÉÆÃUÉ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¹AzÉ, GvÀÛªÀiï vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà UÀAzÀUÉ, ºÁUÀÆ CfÃeï vÀAzÉ bÉÆÃlÄ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÀÆ PÀÆqÁ ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹zÁUÀ £Á£ÀÆ UÁ§j¬ÄAzÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£É ¨ÉAQ ºÀwÛ GjAiÀÄÄwÛvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÀwÛgÀĪÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÁzÀ zÉëzÁ¸ï ¹AzÉ, GvÀÛªÀiï UÀAzÀUÉ, CfÃeï ¥ÀmÉÃ¯ï ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ªÉÄïÁÒªÀt ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ zÀªÀ¸À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ CAzÀgÉ 10 aî vÉÆÃUÀgÉ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20000/- gÀÆ, 5 aî ©½eÉÆüÀ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 10000/- gÀÆ, 10 aî PÀqÀ¯Éà CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20000/- gÀÆ, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 25000/- gÀÆ, MAzÀÄ ©.¦.J¯ï. n.«í. CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 5000/- gÀÆ ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀt ¸ÀÄlÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 60000/- gÀÆ, ºÁUÀÆ EvÀgÉ ºÁAqÉ ¨sÁAqÉ §mÉÖ §gÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 25000/- gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 165000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÀAzÀUÉ ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ G/ CqÀÄUÉ PÉ®¸À ¸Á; ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ £À£Àß UÀAqÀ£ÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¨ÉAQAiÀÄ°è ¹®ÄQ ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ PÀgÀPÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ J¥sï.J. £ÀA. 01/08 PÀ®A ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ £ÉßÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30-01-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ¸ÀÛVÃgÀ vÀAzÉ ²gÁeÉÆâݣÀ oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁw;ªÀÄĹèA: ¸Á; ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¨ÉÆüÉUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀd£Á¼É ¸Á: ¨ÉÆüÉUÁAªÀ. EvÀ£ÀÄ mÉPÀì PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JgÀqÀÄ ªÀÄÆgÀÄ VgÁQ ªÀiÁr PÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ CAzÁUÀ, DªÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 9/08 PÀ®A 420 L¦¹ 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ «Ä£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀ ¨Áwä §A¢zÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÀ« vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¸ÁUÀgÀ ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À EªÀgÀ vÉÆÃlzÀ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ MAzÀPÉÌ ºÀvÀÄÛ ¥ÀlÄÖ ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÀA©¹ ªÀAa¹ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ EzÀÝ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ« vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà ¸ÁUÀgÀ 38 ªÀµÀð, 2) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ §rUÉÃgÀ 28 ªÀµÀð 3) UËvÀªÀÄ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À »ÃgÁ 28 ªÀµÀð, 4) zsÀªÀÄð¥Á® vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ RgÀlªÀįï 33 ªÀµÀð, 5) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¸ÁUÀgÀ 25 ªÀµÀð, 6) gÉêÀtAiÀiÁå vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw 40 ªÀµÀð, 7) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÉÃd¥Á® ªÀÄAzÁ 35 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á// ¨ÉÆÃgÁ¼À, 8) ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ zsÀƪÀiÁ¯É 50 ªÀµÀð ¸Á/ GªÀÄUÁð ªÀÄvÀÄÛ 9) §¸À¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà CQð 40 ªÀµÀð ¸Á// ¤qÀªÀAZÁ ªÀ±À¢AzÀ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ §¼À¹zÀ 4,408=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt ºÁUÀÆ 5 ¨Á® ¥É£ÀÄßUÀ¼ÀÄ, ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ C¥ÀgÁzsÀPÉÌ §¼À¸ÀÄwzÀÝ JgÀqÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® ºÁUÀÆ MAzÀÄ ®Æ£Á ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÉÊQ® jPÁë ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 9/08 PÀ®A 420 L¦¹ 78(3)PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 39/08 PÀ®A 304(J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄÄ£Áß «ÄAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀiÁ¸ÁÛ£À ¸Á§ ±ÀªÀÄ£ÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð ¸Á// ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ d£ÀvÁ £ÀUÀgÀ ºÀÄqÀV zÀ°è ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ CzÉà NtÂAiÀÄ gÀ¦üPÀ vÀAzÉ ªÀĸÁæ£À ¸Á ¨ÉægÀªÉ¯ï ªÁ¯É EªÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃuï ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸À«Ä EªÀ£ÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄÆ®UÉ gÀªÀgÀ vÉÆlzÀ°è zÀ«Ä EªÀ£ÀÄ PÀgÉAl PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É PÀ£ÉPÀë£À PÉÆqÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É Kj PÀ£ÉPÀë£À PÉÆqÀÄ CAxÁ ¸À«Ä EªÀ¤UÉ w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸À«Ä EªÀ¤UÉ PÀgÉAl µÁPï ºÉÆÃqÉzÀÄ PÀA§zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀvÀÄÛ £ÉãvÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ w½¹zÀ vÀPÀët ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj «µÀ ¤d «vÀÄÛ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ AiÀĪÀjUÉ w½¸ÀzÉ ¤®ðPÀëvÀ£À ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀzÀj «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀgÀgÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ªÀÄgÀtPÉÌ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 39/08 PÀ®A 304 (J) eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/08 PÀ®A 34 PÉ.E. DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 31-01-2008 gÀAzÀÄ 1040 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå vÉîAUÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀgÁAqÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀiÁå vÉ®AUÀ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ 40/08 PÀ®A 118 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀtÂPÀ ¤AiÀĪÀÄ :-

¢£ÁAPÀ 30/01/08 gÀAzÀÄ 1540 UÀAmÉUÉ ¸ÀܽAiÀÄ ¥ÀjPÁë ªÀÄAqÀ½ ¸ÀgÀPÁj PÉÊUÁjPÁ vÀgÀ¨Éw ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä zÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è Cfð ¸°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj LnL PÁ¯Éd ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ zÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀjPÉëAiÀÄ°è £À«£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±À¢üPÁAvÀ PáåzÉ eÁw J¸ï ¹ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð ¸Á//£ÀAzÀUÁªÀ ºÁUÀÆ ¥sÀPÉÆæ¢Ý£À vÀAzÉ PÀ°ªÀÄ ¥ÀmÉ® ªÀAiÀÄ 18 ªÀµÀð ¸Á//ªÀÄ¥Àð½î vÁ// aAZÉƽ f// UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄvÉÆÛ§âgÀ ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÁUÀ ¥Àj²Ã°¹ UÀÄgÀvÀÄ ¥ÀqɹzÀÄÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀjAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 40/08 PÀ®A 118 PÀ£ÁðlPÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¤ÃAiÀĪÀÄzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.