January 5, 2008

CRIME UP-DATE FOR 05-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-01-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


1) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A:279, 337 L.¦.¹ :-

¢:04/01/2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. ¥ÀvÀæ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀzÉë ¸Á: ¨Á宺À½î gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 04/01/2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ dUÀzÉëAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨Á宺À½î UÁæªÀÄzÀ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J. 36-1614 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀA¢Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ gÁoÉÆÃqÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/08 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-01-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ vÀªÀÄÄä vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥sÀƯÁj ¸Á: ¤Ã®AUÁ (JªÀiï. J¸ï), vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.JZï.24 Qé 3260 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÁAræ ²ªÁgÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.


3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 05/08 PÀ®A 279, 337, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-01-2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÉÆïÁgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C¥ÀjavÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà PÁ¼É ¸Á: PÉÆïÁgÀ (PÉ) EªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæPÀAiÀÄÄPÀÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà PÁ¼É gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2008 PÀ®A. 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

4) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/08 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 04/01/2008 gÀAzÀÄ 21-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÉÃR D¸ÁáPÀ vÀAzÉ ±ÉÃR E¸Áä¬Ä® ªÀ 22 G ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ DlÆzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ UÁzÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DlÆZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ClƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ, ªÀiÁ£ÀªÀ fªÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀ«ÄïÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DlƪÀ£ÀÄß ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÉÃR D¸ÁáPÀ vÀAzÉ ±ÉÃR E¸Áä¬Ä® ªÀ 22 G ªÉÄÃPÁ¤PÀ ¸Á UÁzÀV UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 06/2008. PÀ®A. 287, 338, L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-01-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢£ÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ªÀĺÀvÀé gÀªÀgÀÄ PÉÆüÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄzÀ°è EzÀÝ vÁqÀªÀÄ¥À°è gÀ§âgÀ ¥ÁåPÀÖjAiÀÄ°è ¢£ÉñÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¸Á: §qÀªÁ ©ºÁgÀ gÁdå ¸ÀzÀå PÉÆüÁgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄzÀ°è ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ PÁæPÀgï ªÀIJãïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀ§âgÀUÀ¼À vÀÄAqÀÄ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄA¨sÁUÀ ªÀIJãïzÀ°è ¹QÌ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EzÉ. WÀl£ÉAiÀÄÄ PÀA¥À¤AiÀÄ C¥ÀgÉÃlgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ¤AzÀ WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ, £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2008 PÀ®A. 287, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/08 PÀ®A 279,338,304 [J] L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 02/01/2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ 2345 UÀAmÉ ªÀÄzsÉåzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjZÀvÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ©ÃzÀgÀ-ªÀÄ£ÁßJSÉýî gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA: PÉ.J-39 JZï-4603 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ: §¸ÀªÀt¥Áà EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¥ÀæeÉÕvÀ¦àzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ EvÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÉÃj¸ÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/08 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÉÊzÁå¢üÃPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ« EvÀ¤UÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹QAzÀæ¨ÁzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 04/01/2008 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/08 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-01-08 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zÀvÁÛwæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw: ¥ÀjÃl G: ªÉÊ£À ±Á¥À ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: alUÀÄ¥Áà ¸ÀzÀå ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04-01-08 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ªÉÊ£À ±Á¥ÀzÀ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 30,000=00 ºÁUÀÆ ªÀiÁ¯ï Rjâ PÀÄjvÀÄ r.r vÀÄA§®Ä ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ ¸Á® vÀAzÀ ºÀt 35,000=00 gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ 65,000=00 gÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß PËAlgÀzÀ°èzÀÝ qÁæ zÀ°èlÄÖ ªÉÊ£À ±Á¥À §AzÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¢£ÁAPÀ 5-01-08 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0530 UÀAmÉUÉ ®WÀ« ªÀiÁqÀ®Ä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ªÉÊ£À ±Á¥À CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ ¸Àé®à vÉgÉ¢zÀÄÝ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀªÀÄäö CAUÀrAiÀÄ ±ÉlgÀ ªÀÄt¹zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä PËAlgÀ qÁæzÀ°èlÖ 65,000=00 gÀÆ¥Á¬Ä PËAlgÀ Qð ªÀÄÄjzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 04/08 PÀ®A. 457, 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀÄrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 04/01/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ vÀÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄgÀUÉ¥Áà PÉÆgÉÃgÀ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ. EvÀ£ÀÄ vÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ £Àqɹ 30 ¨ÉÆä «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄqÉØ «¹Ì ¨Ál¯ï ¸ÀgÁ¬Ä MlÄÖ C;Q; 2280/- £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£ÀÄ ¥ÉưøÀ fÃ¥À £ÉÆÃr vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

§UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 01/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ ¢. £ÁUÀ±ÀnÖ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÑ£ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ¢£ÁAPÀ 04/01/2008 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ ªÉįÁàªÀuÉ zÀAmÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. F PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw §æºÀäªÀw UÀAqÀ £ÁUÀ±ÀnÖ ¨ÉuÉÚ 40 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á/ ZÀl£À½î vÁ/ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 01/2008 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Àß £ÀA. 04/08 PÀ®A. 324, 504, 498 (J) L¦¹ dÆvÉ 4 r. ¦. JPÀÖ 1961. :-

¢£ÁAPÀ: 03/01/2008 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÀ©ÃPÁ EªÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÉãÉAzÀgÉ, 6-wAUÀ¼À »AzÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À eÉÆvÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, 6-wAUÀ¼À £ÀAvÀgÀ gÁPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ©ÃPÁ EªÀ½UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. »ÃVgÀĪÁUÀ 2-wAUÀ½¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ £ËzÀUÉÃjAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 03/01/2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ £ËzÀUÉÃjUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄzÀÝjAzÀ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/08 PÀ®A: 324, 504, 498(J) L.¦.¹ & 4 r.¦. JPïÖ. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2008 PÀ®A: 324, 504, 448 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ:04/01/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 60. 2] GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀuÁÚ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 25. E§âgÀÄ ¸Á/ PÉÆøÀA. gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ eÉÆåÃw ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄÁzÀ dUÀzÉëUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2008 PÀ®A: 324, 504, 448 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/08 PÀ®A 324, 504, 506, 354 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 03-01-2007 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀiÁuɪÀÄä vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: ElUÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄð° EvÀ£ÀÄ ºÉÆîzÀ°èAiÀÄ PÀgÉAl ¸À«ð¸À ªÉÊgÀ AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CzÉ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ 1) ºÀtªÀÄAvÀ 2) ©üêÀıÁå 3) gÁªÀÄuÁÚ PÀÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÆ PÀ®Äè »rzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ºÉÆr¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A 354, 504, 447, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 4-1-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ «ÃgÀ¥Áà @ «gÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÉAPÉæ¥Áà ¸Áé«Ä ¸Á: ªÀÄzÀgÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀgÀªÀgÀ ¨ÁV®Ä §rzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¨ÁV®Ä vÉgÉzÁUÀ PÉÊ »rzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ UÀÄ®Äè ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀıÁà UÀAqÀ NAPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ PÀªÀÄ®AiÀiÁå EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹zÀgÀÄ DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.