January 24, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 24-01-2008

 • This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


  ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-01-2008.
 • C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
 • ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

  1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 06/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í JPÀÖ :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¦ügÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ UÀAUÁgÁªÀÄ£ÀªÀgÀ 30 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á/ PÀ©gÁ¨ÁzÀªÁr ¸ÀzÀå ºÀA¢PÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ UÁæªÀÄ¢AzÀ §¹ì£À°è §AzÀÄ PÀ§Äâ PÀrAiÀÄĪÀ d£ÀjUÉ ¨sÉÃnAiÀiÁUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ°è E½zÀÄ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ PÉ£À® ºÀwÛgÀ ¢AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ M§â »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉVzÀÝ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉÃAzÀæ EªÀgÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ MAzÀÄ fÃ¥ÀzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀȵÀÚªÀÄÆwð EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀȵÀÚªÀÄÆwð D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ 1815 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


  2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/08 gÀAzÀÄ 04.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà D®ÆgÉ ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G/ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlðzÀ°è ªÀiÁå£Édgï PÉ®¸À ¸Á; «zÁå£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ alUÀÄ¥Áà mÁæ£ïì¥ÉÆÃlðzÀ°è ªÀiÁå£ÉdgÀ EzÀÄÝ ¯Áj £ÀA PÉ.J.38/6726 £ÉßÃzÀ£ÀÄß ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ C°èAzÀ PËoÁ(©) UÁæªÀÄzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ E½¸ÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ªÀÄA¢gÀ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr JqÀ§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  3) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. 05/2008 279,337,338 L.¦.¹. :-

  ¢£ÁAPÀ 23/1/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺɧƧC° vÀAzÉ §ºÁzÀÆÝgÀ° dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð ¸Á; »¯Á®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-39/E-526 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀ ªÀÄzÀ£Éà ¸Á; PÉÆPÀÌ®UÉÊ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.J¦-26/r-9772 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA.J¦-26/r-9772 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ JqÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ªÀÄgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

  ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/08 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/2008 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸À.LgÀªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr JPÀ¨Á® ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 23/01/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J.¦-29 n-6411 ºÁUÀÆ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA: JªÀÄ.ºÉZÀ-12 AiÀÄÄ.J-7527 £ÉÃzÀæªÀÅUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁr ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯Áj £ÀA: JªÀÄ.ºÉZÀ-12 AiÀÄÄ.J-7527 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ QñÀ£À EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ ¯Áj £ÀA: J.¦-29 n-6411 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C¤Ã® EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/08 PÀ®A: 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAr¢Ý EgÀÄvÀÛzÉ.

  C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

  1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï.£ÀA 2/08 PÀ®A 174(¹)¹Cg惡 :-

 • ¢£ÁAPÀ 13-1-2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è ºÉƸÀzÁV UÀȺÀ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ ¸ÉÃ¦Ö mÁåAPÀzÀ°è vÀÄA©zÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ²Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÉ gÀªÀgÀ UÀAqÀ UÀÄtªÀAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà UÉÆÃR¯É EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ SÁ° ªÀiÁqÀĪÁUÀ PÀgÉAl ªÉÊgÀ DPÀ¹äPÀªÁV CªÀgÀ PÉÊUÉ ºÀwÛ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀiÁUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 14-1-2008 gÀAzÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÀƽgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 01/2008 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 24/1/08 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¤®ªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á; gÀPÁë¼À [©] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¥ÀwAiÀiÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ PÀ®¹ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; gÀPÁë¼À [©] ¢£ÁAPÀ 23/1/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁzÀ¥Áà fUÉð gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÁUÀ ªÀÄÆbÉð gÉÆÃUÀ EzÀÄÝÝ ¤Ãj£À ªÀÄrAiÀÄ°è ªÀÄÄR PɼÀUÉ ªÀiÁr ©zÀÄÝ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 1/2008 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

 • PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 17/2008 PÀ®A. 420 L.¦.¹. :-

  ¢£ÁAPÀ: 23/01/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ¤®AUÉ ªÀQîgÀÄ ¸Á; ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/4/99 gÀAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. JªÀiï.JZï-26/J-1484 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ vÁÀ£Áf vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼É ¸Á; CPÀ̪ÀĺÁzÉë ZËPÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÁºÀ£À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ wêÀæ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¥ÀjºÁgÀ ¸À®ÄªÁV Cfð ºÁQzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ £ÀPÀ° £ÀA. ¥ÉèÃl §¼À¹ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛz

  dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

 • §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 16/08 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPÀÖ :-

 • ¢£ÁAPÀ 23/1/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ UÉÆøÁ¬Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ±ÀA¨sÀÄVÃj ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÁzÀ ²æà ¥À¥ÀÄà @ «gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ PÀgÀqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt CAzsÀgÀ ¨sÁºÀgÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl ºÀt ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÝgÀÄ . DqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA PÉ.J- ,38,f- 63 £ÉÃzÀgÀ°è ºÉÆÃV CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £Àqɹ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÁUÀÆ dÆeÁl ºÀaÑzÀ ºÀt MlÄÖ 3210/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ , MAzÀÄ ºÁ¹ PÉƼÀÄîªÀ ZÁzÀgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1700 UÀAmɬÄAzÀ 1745 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ,d¦Û ªÀiÁrzÀ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß vÉUÀzÉPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 1800 UÀAmÉUÉ vÀAzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 16/08 PÀ®A 87 PÉ.¦,.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

 • ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/08 PÀ®A: 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦. JPÀÖ :-

  ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¸ÉÊAiÀÄzÁ ¥sÀgÀ»Ã£À¨Á£ÀÄ UÀAqÀ ªÉƺÀäzÀ eÁ«zÀ ¸Á:n¥ÀÄà ¸ÀįÁÛ£À PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 20-05-07 gÀAzÀÄ zÀ¸ÀÛVj DgÉÆæ 2 FvÀ¤UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀjAiÀiÁV®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ°è PÀrªÉÄ vÀA¢gÀÄwÛ CAvÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À ªÀiÁr CAPÀt 8gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ MAzÀÄ ¸À® vÀ£Àß £ËPÀj ªÀUÀð ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ JAzÀÄ ¸ÀļÀÄî ºÉý ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzɬÄAzÀ 40 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä vÉUÉzÀÄ PÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀj¤AzÀ §AUÁgÀzÀ §¼É vÉUÉPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆnÖzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 14/01/2008 gÀAzÀÄ d§j¬ÄAzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 20-01-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CfÓ eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ UÁå¸À ºÁQ ¸ÀÄlÄÖ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA 09/08 PÀ®A: 498(J), 504, 506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦. JPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

  1) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2008 PÀ®A 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 23-01-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAlUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ Gdé¯É, ¥sÀƯÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄ Gdé¯É ªÀÄvÀÄÛ gÀÄQät¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á¬ÄUÁAªÀ gÀªÀgÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£ÁzÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæPÁAvÀ Gdé¯É ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð eÁw; S C ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á; ¸Á¬ÄUÁAªÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛzÁUÀ JPÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÆwÛ¢j CAvÀ «ZÁj¹zÁUÀ DgÉƦvÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄPÀ̽UÉ J£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢ ¤£ÀUÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ MAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §®UÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/08 gÀAzÀÄ 0315 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀoÁuÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ zÀvÀÄÛgÁªÀ ¹¦¹-1486 gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀ ²ªÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ aAvÀ®ªÁqÀ ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð eÁw PÉÆý ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ [JªÀiï] gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀè°gÀĪÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr NrºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä MªÉÄä MAzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä MAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ ºÉýzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt DvÀ£À «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 435 L.¦.¹. :-

  ¢£ÁAPÀ 23/01/08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á/ PÀzÀ¯Á¨ÁzÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/01/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ QrUÉrUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀÄÝ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆìÄÝlÖ 8-10 ¸Á® vÉÆÃUÀj ¨ÉÃ¼É C.Q. 15000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ¸ÀÄlÄÖ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁgÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 08/08 PÀ®A 435 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

  4) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA 16/2008 PÀ®A. 409 L.¦.¹. :-

  ¢£ÁAPÀ: 23/01/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ CªÀÄævÀ¥Áà ¥À¸ÀgÀUÉ ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð ¸ÀºÀPÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ OgÁzÀ [©] gÀªÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ EzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ 2005-2006 £Éà ¸Á°£À°è ¥ÀqÉzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ ZÀ£À§¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀiÁf ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀgÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ PÀæ¶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁgÀ ¨ÁåAPÀ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ gÀÆ. 5,35,274=00 ªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

  5) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/08 PÀ®A 317 L¦¹ :-

  ¢£ÁAPÀ 22-1-08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1830 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjaÃvÀgÀÄ DUÀvÁ£É d¤¹gÀĪÀ MAzÀÄ ¢ÃªÀ¸ÀzÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ ©.«.© PÁ¯ÉÃd UÀĪÀÄä ¯Éà NlzÀ°è SÁ° EgÀĪÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃlÄÖ ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢ eÁj ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.