January 26, 2008

DAILY CRIME UP-DATE FOR 26-01-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-01-2008.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 15/2008 PÀ®A. 307 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ : 25/01/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀıÁ®gÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀ 45 °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ vÁ f ©ÃzÀgÀ. ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ bÀ½ dégÁ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀÝ°èzÀÝ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ PÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀzÀj ¨ÉAQ ¸ÀÄgÉñÀ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀnÖUÉUÀ½UÉ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ CzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀÄgÉñÀ EªÀ£ÀÄ PÀıÁ®gÁªÀ EªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¤Ã£ÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁQ¢ CzÉà ¨ÉAQAiÀÄ°è ¤£ÀUÉ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ C£ÀÄߪÀµÀÖgÀ°è PÀıÁ®gÁªÀ EªÀgÀ vÀAV ®°ÃvÁ EªÀ¼ÀÄ ©qÀ¨ÉÃqÁ CªÀ¤UÉ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr PÀıÁ®gÁªÀ¤UÉ MwÛ »rzÀÄ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨ÉAQAiÀÄ°è ºÁQzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, JqÀ ¨É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® Qj ¨ÉgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ CµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄà EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀgÀÄ £ÉÆÃr ¨ÉAQ¬ÄAzÀ vÉUÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-01-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: °AV vÁAqÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-01-08 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀļÀ¹gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §AzÀÄ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ £À£Àß ¨sÀt«UÉ KPÉ ©nÖ¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ CAvÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉÆArgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ vÀAzÉUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/08 PÀ®A 324 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 01/08 PÀ®A. 324, 504 L.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ²Ã¯Á UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ §§ZÉqÉ EªÀ¼ÀÆ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ ©lÄÖ DgÉÆævÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ¥Áà qÉÆÃAUÀgÉ ¸Á: aAvÁQ eÉÆvÉ C£ÉÊwÃPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ ¨ÉÃgÉ PÀqÉ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9 wAUÀ½AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ EªÀ½UÉ ©ÃzÀgÀzÀ°è ©lÄÖ aAvÁQ UÁæªÀÄzÀ°è §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛ£É. DUÁUÀ G¥À fêÀ£ÀPÁÌV ºÀt PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 24/1/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ G¥ÀfêÀ£ÀPÉÌ ºÀt PÉýzÁUÀ E§âgÀ ªÀÄzsÀå ªÁzÀ «ªÁzÀ DV DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


3) aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 02/08 PÀ®A. 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/1/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄð¢ WÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ ºÉÊzÀgÀ¸Á§ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À gÀªÀgÀÄ OgÁzÀ(©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ : 25/1/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj ¤Ãj£À £À¼À PÀ£ÉÃPÀë£ï PÀÄjvÀÄ PÁ®ÄªÉ CUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁzÀÄ® ¨ÁUÀªÁ£À, ªÀi˯Á vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ºÁUÀÆ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ C§ÄÝ®¸Á§ ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F £À°è ¤ÃgÀÄ ¥ÉÊ¥ÀÄ £Á£ÀÄ ºÁQ¹zÉÝ£É. ¤Ã£ÀÄ PÀ£ÉÃPÀë£ï vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÉ RvÀªÀÄ ªÀiÁr ºÀÆvÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ. CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ¥ÀqÉzÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå : 5/2008 PÀ®A 174 (¹) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-1-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëÄ ±ÀªÀiÁð ªÀAiÀÄ 52 ªÀµÀð eÁ-Qæ±ÀÑ£À G-PÁgÀAeÁzÀ°è PÀ°vÁ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸Á-eÁAw UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ªÀÄÆgÀ£Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀ«vÁ EªÀ½UÉ MvÀÛV UÁæªÀÄzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ¸Á-NvÀÛV UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, 2000£Éà ¸Á°¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ UÀAqÀ-ºÉAqÀwAiÀÄ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝzÀPÉÌ ¸ÀzÀj PÀ«vÁ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ CdÄð£À EªÀ£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ- PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 08/08 PÀ®A 109 ¹CgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ²æà ¦.Dgï. zsÀ¨Á° ¦J¸ïL (C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 07/08 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/01/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ²æà ¦.Dgï. zsÀ¨Á° ¦J¸ïL (C.«) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ «±ÉõÀ gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÁ°Ì UÁA¢ü ZËPÀ ¸ÀÄAmÉ QgÁt CAUÀr ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¤AvÀzÀÄÝ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è CªÀ£À CAUÀ d¦Û ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ wgÀUÁqÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ°®è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß ºÁUÉ ©lÖgÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA. 18/2008 PÀ®A 318 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-01-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉUÉ zÀÆgÀªÁt PÀgÉ ªÀiÁr ªÀiÁ»w w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ©ÃzÀgÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀ GvÀÛgÀzÀ°è ²æà ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ »AzÉ MAzÀÄ ¸ÀvÀÛ £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, PÁgÀt AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¥ÀÄgÀĵÀgÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢ UÀ©üðtÂAiÀiÁVzÀÄÝ 9 wAUÀ¼À UÀ©üðtÂAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj £ÀªÀeÁvÀ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ«UÉ d£Àä ¤Ãr, d£À£ÀªÀ£ÀÄß §aÑqÀĪÀ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀĪÀÅ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EzÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀavÉ ªÀiÁ»w ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ£ÀÄß PɼÀUÉ EnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj zÀÆgÀªÁtÂAiÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥Àæ¯ÁzÀ ¹ºÉZï¹-514 (J¸ï.ºÉZï.N) ©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀgÀªÁV F §UÉÎ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/07, PÀ®A. 318 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀvÀðªÀiÁ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®PÉÌ ¸À°è¹, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.